Przeprowadzenie zajęć aktywnej integracji rodzin w ramach projektu „Podziel się

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie zajęć aktywnej integracji rodzin w ramach projektu „Podziel się domem – razem możemy więcej”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałogard
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-02-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-25
 • Numer ogłoszenia507251-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 507251-N-2019 z dnia 2019-01-25 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie: Przeprowadzenie zajęć aktywnej integracji rodzin w ramach projektu „Podziel się domem – razem możemy więcej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 „Podziel się domem – Razem możemy więcej”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, krajowy numer identyfikacyjny 33096553200000, ul. Pl. Wolności  1 , 78200   Białogard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 128 888, e-mail pcprbialogard@poczta.fm, faks 943 128 888.
Adres strony internetowej (URL): www.pcprbialogard.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiat-bialogard.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiat-bialogard.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty w formie pisemnej
Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Plac Wolności 1, 78-200 Białogard Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć aktywnej integracji rodzin w ramach projektu „Podziel się domem – razem możemy więcej”
Numer referencyjny: 1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć aktywnej integracji rodzin w ramach projektu „Podziel się domem – razem możemy więcej” – zadanie „Aktywna integracja” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie. Wykonanie przedmiotu zamówienia ma za zadanie zrealizowania celu projektu. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawa relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju i funkcjonowania rodziny. Wsparciem w projekcie objęte będą rodziny w których występuje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej i rodziny zastępcze, które nie radzą sobie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006 r.), tj. między innymi umiejętność uczenia się oraz rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Po zakończeniu rekrutacji uczestników projektu rozpocznie się realizacja indywidualnych ścieżek reintegracji. W zależności od diagnozy uczestnicy projektu będą mogli korzystać z różnych elementów wsparcia, tj. zajęcia socjoterapeutyczne (system wyjazdów i warsztatów wspierający rozwój kompetencji społecznych), zajęcia edukacyjne (system zajęć kompensacyjnych dla młodzieży uczącej się, który poprawić ma wyniki w nauce), treningi kompetencji i umiejętności społecznych, terapia psychologiczna, terapia rodzinna, terapia psychospołeczna, szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje rodzinne. Program zakłada objęcie ok. 50 godzinnym wsparciem każdej rodziny uczestnika projektu w zakresie w/w elementów wsparcia. Zakres merytoryczny, godzinowy oraz szczegółowy harmonogram wsparcia zostanie szczegółowo określony po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb rodziny danego uczestnika projektu. Zajęcia prowadzone w ramach projektu odbywać się będą w siedzibie PCPR w Białogardzie, siedzibach OPS i świetlicach wiejskich na terenie gmin Białogard, Karlino, Świdwin i Rąbino, w zależności od miejsca zamieszkania rodziny uczestnika projektu. Poszczególni specjaliści z danej dzieciny zobowiązani będą do ścisłej współpracy pomiędzy sobą oraz z asystentami rodzin w celu zrealizowania kompleksowego wsparcia rodzinom uczestników projektu.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
85000000-9
79100000-5
85121270-6
85312320-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość powtórzenia udzielenia zamówień tego samego rodzaju do 20 % wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części. Podstawą do udzielenia tego rodzaju zamówień dla poszczególnych części będzie dalsze zapotrzebowanie na poszczególne usługi wsparcia przez uczestników projektu, pomimo wyczerpania możliwości udzielania wsparcia przewidzianego na mocy umów zawartych z poszczególnymi Wykonawcami.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie określa powyższego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie określa powyższego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zdolności technicznej lub zawodowej: - warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże osoby, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym: - składając ofertę w części 1 Wykonawca wykaże: 1 osobę posiadającą przynajmniej wykształcenie wyższe o specjalności psychologia, posiadającą przynajmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy jako psycholog; - składając ofertę w części 2 Wykonawca wykaże: 1 osobę posiadającą przynajmniej wykształcenie wyższe o specjalności psychologia dziecięca, posiadającą przynajmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy jako psycholog dziecięcy; - składając ofertę w części 3 Wykonawca wykaże: 1 osobę posiadającą przynajmniej wykształcenie wyższe o specjalności psychiatria, posiadającą przynajmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy jako czynny zawodowo psychiatra; - składając ofertę w części 4 Wykonawca wykaże: 1 osobę posiadającą przynajmniej wykształcenie wyższe o specjalności terapia rodzinna, posiadającą przynajmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy jako terapeuta rodzinny; - składając ofertę w części 5 Wykonawca wykaże: 1 osobę posiadającą przynajmniej wykształcenie wyższe o specjalności terapia uzależnień, posiadającą przynajmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy jako terapeuta uzależnień; - składając ofertę w części 6 Wykonawca wykaże: 1 osobę posiadającymi tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata lub posiadają prawo do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z treścią ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.1874) jako radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny, posiadającą przynajmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy jako radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny; - składając ofertę w części 7 Wykonawca wykaże: 1 osobę posiadającą przynajmniej wykształcenie wyższe o specjalności mediator, posiadającą przynajmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy jako mediator; - składając ofertę w części 8 Wykonawca wykaże: 1 osobę posiadającą przynajmniej wykształcenie wyższe pedagogiczne, posiadającą przynajmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy jako pedagog; - składając ofertę w części 9 Wykonawca wykaże: 1 osobę posiadającą przynajmniej wykształcenie wyższe kierunkowe uprawniające do nauczania języka polskiego, posiadającą przynajmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel języka polskiego; - składając ofertę w części 10 Wykonawca wykaże: 1 osobę posiadającą przynajmniej wykształcenie wyższe kierunkowe uprawniające do nauczania matematyki, posiadającą przynajmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel języka matematyki; - składając ofertę w części 11 Wykonawca wykaże: 1 osobę posiadającą przynajmniej wykształcenie wyższe kierunkowe uprawniające do nauczania biologii, posiadającą przynajmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel biologii; - składając ofertę w części 12 Wykonawca wykaże: 1 osobę posiadającą przynajmniej wykształcenie wyższe kierunkowe uprawniające do nauczania chemii, posiadającą przynajmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel chemii; - składając ofertę w części 13 Wykonawca wykaże: 1 osobę posiadającą przynajmniej wykształcenie wyższe kierunkowe uprawniające do nauczania fizyki, posiadającą przynajmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel fizyki; - składając ofertę w części 14 Wykonawca wykaże: 1 osobę posiadającą przynajmniej wykształcenie wyższe kierunkowe uprawniające do nauczania historii, posiadającą przynajmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel historii; - składając ofertę w części 15 Wykonawca wykaże: 1 osobę posiadającą przynajmniej wykształcenie wyższe kierunkowe uprawniające do nauczania języka niemieckiego, posiadającą przynajmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel języka niemieckiego; - składając ofertę w części 16 Wykonawca wykaże: 1 osobę posiadającą przynajmniej wykształcenie wyższe kierunkowe uprawniające do nauczania języka angielskiego, posiadającą przynajmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel języka angielskiego; - składając ofertę w części 17 Wykonawca wykaże: 1 osobą posiadającą przynajmniej wykształcenie wyższe o specjalności psychologia lub pedagogika, która posiada przynajmniej 24 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy jako psycholog, terapeuta rodzinny, pedagog lub mediator i która pomyślnie ukończyła kurs kwalifikacyjny dla edukatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” prowadzony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, albo ukończyła kurs dla realizatora trenera z listy ORE https://www.ore.edu.pl/2017/06/trenerzy-programu-szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcow/, lub ukończyła kurs kwalifikacyjny dla edukatorów równoważnego
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający ze względu na specyfikę projektu (czasowe nakładanie się form wsparcia dla różnych uczestników projektu) wymaga, aby kompetencje przewidziane dla osób w poszczególnych częściach zamówienia nie były łączone dla jednej osoby, np. nie uznany zostanie za spełniony warunek, aby jedna osoba posiadała kwalifikacje do nauki języka angielskiego i niemieckiego (harmonogram obu zajęć językowych może być przewidziany jednoczasowo).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy. 1. Zamawiający przewiduje możliwość zrealizowania większej liczby godzin danego rodzaju wsparcia od wskazanej maksymalnej liczby godzin w zależności od bieżących potrzeb rodzin uczestników projektu w okresie obowiązywania umowy z Wykonawcą. Maksymalne zwiększenie liczby godzin nie przekroczy 10 % wartości pierwotnego zamówienia i zostanie wprowadzone w drodze aneksu do umowy. 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje możliwość proporcjonalnego zmniejszenia zakresu świadczenia i proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przy czym jako uzasadniony przypadek Zamawiający wskazuje w szczególności nie zrekrutowanie uczestników projektu w ilości założonej przez projekt pomimo zachowania wszelkich starań. Obniżenie zakresu świadczenia oraz należnego Wykonawcy wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartości pierwotnego zamówienia. 3. Przewiduje się możliwość zmiany (przesunięcia) terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający Beneficjent dokona zmiany terminu realizacji projektu. 4. Przewiduje się możliwość zmian ustalonych pierwotnie harmonogramów wsparcia na wniosek każdej ze stron. 5. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w postaci aneksów podpisanych przez obie strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-04, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: usługa porady Psychologicznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:diagnoza potrzeb i realizowanie wsparcia psychologicznego w zależności od wyniku diagnozy, wsparcie w budowaniu relacji dorosłych uczestników projektu i ich rodzin. Minimalna ilość godzin wsparcia w ramach niniejszego zadania – 250 godzin, maksymalna ilość godzin wsparcia przewidziana w projekcie 400 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: usługa porady Psychologa dziecięcego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:diagnoza potrzeb i realizowanie wsparcia psychologicznego w zależności od wyniku diagnozy, wsparcie w budowaniu relacji osób małoletnich i ich rodzin. Minimalna ilość godzin wsparcia w ramach niniejszego zadania – 300 godzin, maksymalna ilość godzin wsparcia przewidziana w projekcie 500 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: usługa porady Psychiatry dziecięcego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:diagnoza psychiatryczna osób małoletnich, pomoc i wsparcie małoletnim w wychodzeniu z sytuacji kryzysowych, wydawanie opinii i zaleceń w zakresie leczenia psychiatrycznego. Minimalna ilość godzin wsparcia w ramach niniejszego zadania – 250 godzin, maksymalna ilość godzin wsparcia przewidziana w projekcie 400 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85121270-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: usługa Terapeuty rodzinnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:diagnoza potrzeb rodziny, pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów rodzinnych, praca nad odbudową więzi pomiędzy członkami rodziny. Minimalna ilość godzin wsparcia w ramach niniejszego zadania – 300 godzin, maksymalna ilość godzin wsparcia przewidziana w projekcie 460 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85000000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: – usługa Terapeuty uzależnień
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:diagnozowanie problemu uzależnień w rodzinie, pomoc i wsparcie przy wychodzeniu z nałogów, motywowanie do zachowania abstynencji. Minimalna ilość godzin wsparcia w ramach niniejszego zadania – 250 godzin, maksymalna ilość godzin wsparcia przewidziana w projekcie 400 godzin. Kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85000000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: usługa radcowska Radcy prawnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: pomoc prawna uczestnikom projektu i ich rodzinom w sprawach dotyczących prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeniowego, sporządzanie wniosków i pism urzędowych i sądowych. Minimalna ilość godzin wsparcia w ramach niniejszego zadania – 300 godzin, maksymalna ilość godzin wsparcia przewidziana w projekcie 500 godzin. Kod CPV: 79100000-5 – Usługi prawnicze.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79100000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: usługi mediacji wykonywane przez Mediatora
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:prowadzenie mediacji pomiędzy członkami rodziny w sytuacjach konfliktowych, przemocy w rodzinie, zagrożeniu rozpadem rodziny. Minimalna ilość godzin wsparcia w ramach niniejszego zadania – 120 godzin, maksymalna ilość godzin wsparcia przewidziana w projekcie 200 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85000000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: usługa porady Pedagogicznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:diagnozowanie potrzeb wsparcia wychowawczego, zapewnienie wsparcia wychowawczego, socjalizacji młodzieży w grupie rówieśniczej, pomoc w zapobieganiu problemom szkolnym. Minimalna ilość godzin wsparcia w ramach niniejszego zadania – 250 godzin, maksymalna ilość godzin wsparcia przewidziana w projekcie 400 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 85000000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: usługa Korepetycji z języka polskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:praca z młodzieżą w zakresie problemów z nauką, powtarzanie materiałów szkolnych, nadrabianie zaległości, pomoc w przygotowywaniu prac domowych z języka polskiego. Praca z małoletnimi uczęszczającymi do szkół podstawowych i gimnazjów. Minimalna ilość godzin wsparcia w ramach niniejszego zadania – 300 godzin, maksymalna ilość godzin wsparcia przewidziana w projekcie 500 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
termin płatności 40,00
cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: usługa Korepetycji z matematyki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:praca z młodzieżą w zakresie problemów z nauką, powtarzanie materiałów szkolnych, nadrabianie zaległości, pomoc w przygotowywaniu prac domowych z matematyki. Praca z małoletnimi uczęszczającymi do szkół podstawowych i gimnazjów. Minimalna ilość godzin wsparcia w ramach niniejszego zadania – 300 godzin, maksymalna ilość godzin wsparcia przewidziana w projekcie 500 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-03
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: usługa Korepetycji z biologii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:praca z młodzieżą w zakresie problemów z nauką, powtarzanie materiałów szkolnych, nadrabianie zaległości, pomoc w przygotowywaniu prac domowych z biologii. Praca z małoletnimi uczęszczającymi do szkół podstawowych i gimnazjów. Minimalna ilość godzin wsparcia w ramach niniejszego zadania – 100 godzin, maksymalna ilość godzin wsparcia przewidziana w projekcie 160 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
termin płatności 40,00
cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: usługa Korepetycji z chemii
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:praca z młodzieżą w zakresie problemów z nauką, powtarzanie materiałów szkolnych, nadrabianie zaległości, pomoc w przygotowywaniu prac domowych z chemii. Praca z małoletnimi uczęszczającymi do szkół podstawowych i gimnazjów. Minimalna ilość godzin wsparcia w ramach niniejszego zadania – 100 godzin, maksymalna ilość godzin wsparcia przewidziana w projekcie 160 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: usługa Korepetycji z fizyki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:praca z młodzieżą w zakresie problemów z nauką, powtarzanie materiałów szkolnych, nadrabianie zaległości, pomoc w przygotowywaniu prac domowych z fizyki. Praca z małoletnimi uczęszczającymi do szkół podstawowych i gimnazjów. Minimalna ilość godzin wsparcia w ramach niniejszego zadania – 100 godzin, maksymalna ilość godzin wsparcia przewidziana w projekcie 160 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-03
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: usługa Korepetycji z historii –
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:praca z młodzieżą w zakresie problemów z nauką, powtarzanie materiałów szkolnych, nadrabianie zaległości, pomoc w przygotowywaniu prac domowych z historii. Praca z małoletnimi uczęszczającymi do szkół podstawowych i gimnazjów. Minimalna ilość godzin wsparcia w ramach niniejszego zadania – 100 godzin, maksymalna ilość godzin wsparcia przewidziana w projekcie 160 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-03
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15 Nazwa: usługa Korepetycji z języka angielskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:praca z młodzieżą w zakresie problemów z nauką, powtarzanie materiałów szkolnych, nadrabianie zaległości, pomoc w przygotowywaniu prac domowych z języka angielskiego. Praca z małoletnimi uczęszczającymi do szkół podstawowych i gimnazjów. Minimalna ilość godzin wsparcia w ramach niniejszego zadania – 110 godzin, maksymalna ilość godzin wsparcia przewidziana w projekcie 180 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16 Nazwa: usługa Korepetycji z języka niemieckiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:praca z młodzieżą w zakresie problemów z nauką, powtarzanie materiałów szkolnych, nadrabianie zaległości, pomoc w przygotowywaniu prac domowych z języka niemieckiego. Praca z małoletnimi uczęszczającymi do szkół podstawowych i gimnazjów. Minimalna ilość godzin wsparcia w ramach niniejszego zadania – 110 godzin, maksymalna ilość godzin wsparcia przewidziana w projekcie 180 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-03
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17 Nazwa: szkolenie w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:prowadzenie zajęć w ramach programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” lub równoważnego. Przewidziane zostały grupy 10 osobowe, ilość godzin zajęć przypadająca na grupę 30 godzin. Minimalna ilość grup 5, maksymalna 8. Minimalna sumaryczna ilość godzin zajęć w ramach niniejszego zadania 150 godzin, maksymalna ilość godzin przewidziana w projekcie 240 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę reprodukcję obrazków narysowanych tuszem, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Mam kilka oryginalnych obrazków narysowanych tuszem z których chciałabym zrobić reprodukcje-bardzo dobre kopeck na jakimś fajnym papierze z tekstura. Głównie czarno-biale. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI