Przeprowadzenie szkolenia lotniczego dla uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie szkolenia lotniczego dla uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie będącego na zaopatrzeniu 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDęblin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-04-17
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający41 Baza Lotnictwa Szkolnego
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-09
 • Numer ogłoszenia535207-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 535207-N-2019 z dnia 2019-04-09 r.

41 Baza Lotnictwa Szkolnego: Przeprowadzenie szkolenia lotniczego dla uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie będącego na zaopatrzeniu 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego, krajowy numer identyfikacyjny 61456920000000, ul. ul. Brygady Pościgowej  5 , 08-521  Dęblin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 551 75 25, e-mail przetargi.41blsz@wp.pl, faks 81 551 95 36.
Adres strony internetowej (URL): www.41blsz.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.41blsz.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak, Forma pisemna - ofertę sklada się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (oryginał, postać papierowa) opatrzona wlasnoręcznym podpisem. Ofertę nalezy zlozyć w siedzibie zamawiającego.
Adres:
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08 - 521 Dęblin, Kancelaria Jawna, budynek Nr 226, pokój nr 7.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkolenia lotniczego dla uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie będącego na zaopatrzeniu 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
Numer referencyjny: Nr 14/19/N
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia lotniczego dla uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie będącego na zaopatrzeniu 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Przedmiotowa usługa obejmować będzie swym zakresem zarówno szkolenie teoretyczne jak i praktyczne. Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym -14/19/N. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 (pięć) odrębnych zadań. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 (jedno), 2 (dwa), 3 (trzy), 4 (cztery), lub 5 (pięć) wybranych zadań niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zgodnie z art. 36aa ust. 2 ustawy Pzp), przez co zamawiający rozumie, że wykonawca może złożyć ofertę na pełen zakres przedmiotowy jednego, dwóch, trzech, czterech lub pięciu zadań (części) zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się wystawić oddzielne faktury dla każdego z zadań (części) zamówienia 5. Podwykonawstwo: 1). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na przedmiotowe usługi. 2). Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy - zgodnie z art. 36a. ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). W takim przypadku, zamawiający zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2018 r., poz. 1579 z późn. zm.), żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu ofertowym – Załączniku Nr 1 do SIWZ (odpowiednio dla każdego zadania/części zamówienia), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (jeżeli są one znane na etapie składania oferty). 3). W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. 4).Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawców, które następują w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie wykonawca zamierza powierzyć realizację usług. 5). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonane tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania wykonawcy. 6). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązana wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7). Pracownicy podwykonawcy muszą spełniać takie same wymagania jak pracownicy wykonawcy (podwykonawca musi posiadać takie same uprawnienia, jakie są wymagane od wykonawcy). 8). Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 9). Podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji zamówienia winien wykazać się posiadaniem dokumentów potwierdzających posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (będącej przedmiotem niniejszego postępowania), takich jak zamawiający wymagał od wykonawcy. Warunki kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, odrębnie dla każdego zadania (części zamówienia) zostały określony w Rozdziale VI - Warunki udziału w postępowaniu. 10) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania wykonywania części zamówienia podwykonawcy. 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ul. Brygady Pościgowej 5, 08 – 521 Dęblin, NIP: 506-011-18-75, REGON: 061456920, kontakt: tel. 261 517 525 e-mail: przetargi.41blsz@wp.pl, lub 41blsz.przetargi@ron.mil.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego tj: dotyczącego „Przeprowadzenia szkolenia lotniczego dla uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie będącego na zaopatrzeniu 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie Nr – 14/19/N”.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw. 7. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno - prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (treść oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO została ujęta przez zamawiającego we wzorze Formularza ofertowego – załącznika nr 1 do SIWZ). W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: Zamawiający-względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: •wykonawcy będącego osobą fizyczną, •wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą •pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), •członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), •osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;Wykonawca-względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: •osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, •podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, •podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80412000-5
80410000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-28

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania w zakresie określonym w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” (odpowiednio do danego Zadania/Części zamówienia) oraz w SIWZ w następujących terminach: Zadanie I - teoretyczne i praktyczne szkolenie spadochronowe Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiotowe zamówienie w terminie: - od podpisania umowy do dnia - 31.07.2019 r. Zadanie II - teoretyczne szkolenie szybowcowe Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiotowe zamówienie w terminie: - od podpisania umowy do dnia – 16.06.2019 r. Zadanie III - praktyczne szkolenie szybowcowe Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiotowe zamówienie w terminie : - od podpisania umowy do dnia - 20.07.2019 r. Zadanie IV - praktyczne szkolenie szybowcowe Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiotowe zamówienie w terminie : - od podpisania umowy do dnia - 10.08.2018 r. Zadanie V - praktyczne szkolenie szybowcowe Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiotowe zamówienie w terminie : - od podpisania umowy do dnia - 28.08.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zadanie I - teoretyczne i praktyczne szkolenie spadochronowe dla maks. 52 uczniów Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: - ważne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów szkolących wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego uprawniające do przeprowadzenia szkolenia spadochronowego teoretycznego i praktycznego do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego PJ (B) + SL zgodnie z „Programem szkolenia do uzyskania świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego z uprawnieniem klasy wyszkolenia - szkolenie metodą na linę” zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Zadanie II - teoretyczne szkolenie szybowcowe dla maks. 52 uczniów Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: - ważny certyfikat (dla zatwierdzonej organizacji szkolenia lotniczego) – certyfikat ATO (Approved Training Organizations) uprawniający do przeprowadzenia teoretycznego szkolenia szkolenia do licencji pilota szybowcowego – SPL wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Zadanie III - praktyczne szkolenie szybowcowe dla maks. 18 uczniów Zadanie IV - praktyczne szkolenie szybowcowe dla maks. 18 uczniów Zadanie V - praktyczne szkolenie szybowcowe dla maks. 16 uczniów Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: - ważny certyfikat (dla zatwierdzonej organizacji szkolenia lotniczego) – certyfikat ATO (Approved Training Organizations) uprawniający do przeprowadzenia praktycznego szkolenia do licencji pilota szybowcowego – SPL wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej musi być spełniony przez każdego wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, który będzie brał udział w realizacji zamówienia (świadczył usługę w danym zadaniu).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zadanie I - teoretyczne i praktyczne szkolenie spadochronowe dla maks. 52 uczniów Warunek zdolności technicznej lub zawodowej - pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia spadochronowego teoretycznego i praktycznego (szkolenie zgodnie z „Programem szkolenia zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego – do uzyskania świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego z uprawnieniem klasy wyszkolenia – szkolenie metodą na linę”) - na łączną kwotę już wykonanej usługi minimum – 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); Zadanie II: teoretyczne szkolenie szybowcowe dla maks. 52 uczniów Warunek zdolności technicznej lub zawodowej - pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia teoretycznego szybowcowego (szkolenie zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa). - na łączną kwotę już wykonanej usługi minimum – 15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych); Zadanie III - praktyczne szkolenie szybowcowe dla maks. 18 uczniów Warunek zdolności technicznej lub zawodowej - pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na przeprowadzeniu praktycznego szkolenia szybowcowego (szkolenie zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego). - na łączną kwotę już wykonanej usługi minimum – 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); Zadanie IV - praktyczne szkolenie szybowcowe dla maks. 18 uczniów Warunek zdolności technicznej lub zawodowej - pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na przeprowadzeniu praktycznego szkolenia szybowcowego (szkolenie zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego). - na łączną kwotę już wykonanej usługi minimum – 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); Zadanie V - praktyczne szkolenie szybowcowe dla maks. 16 uczniów Warunek zdolności technicznej lub zawodowej - pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na przeprowadzeniu praktycznego szkolenia szybowcowego (szkolenie zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego - na łączną kwotę już wykonanej usługi minimum – 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na zadanie III, IV, V, wystarczy, że Wykonawca wykaże się wykonaniem usługi polegającą na przeprowadzeniu praktycznego szkolenia szybowcowego na łączną kwotę już wykonanej usługi minimum – 50.000,00 zł, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. UWAGI !!! Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług - część zrealizowanej faktycznie usługi musi wypełnić wymogi określone przez Zamawiającego na dzień składania oferty. W przypadku składania ofert na kilka zadań (części zamówienia) - usługi wykazane w wykazach usług mogą się powtarzać (wykonawca może się posłużyć realizacją tej samej usługi dla kilku zadań, gdyż każde zadanie będzie traktowane i oceniane odrębnie).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający – przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (w danym zadaniu) do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów: 1) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia; Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów: (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku innego podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega, nw. dokumenty Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z podmiotów). Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy - dla zadania I, II, III, IV, V. Wykonawcy, którzy mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 8.2.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 9.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 i 9.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Informacja dotycząca podwykonawców: 10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podwykonawców:  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy - dla zadania I, II, III, IV, V, Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy: 11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy składa w odniesieniu do tych podmiotów:  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. - dla zadania I, II, III, 12..Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów" oraz - w odniesieniu do Jednolitego Dokumentu - wymagania określone w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. L 3/16 z 6.1.2016). 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy, 3. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania wykonawcę: 3.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający - z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy, jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy i które wskazane zostały przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. 6 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej: www.41blsz.wp.mil.pl informacji, dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienie. 7. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA (SELF - CLEANING) 7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 ustawy oraz pkt. 16 - 20 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 8. Aby wykazać nie podleganie wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę, na żądanie zamawiającego Zamawiający – przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (w danym zadaniu) do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów: 1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 8.1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający zażąda: Zadanie I - teoretyczne i praktyczne szkolenie spadochronowe - ważnego zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów szkolących wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego uprawniające do przeprowadzenia szkolenia spadochronowego teoretycznego i praktycznego do świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego PJ (B) + SL zgodnie z „Programem szkolenia do uzyskania świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego z uprawnieniem klasy wyszkolenia - szkolenie metodą na linę” zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Zadanie II - teoretyczne szkolenie szybowcowe - ważny certyfikat (dla zatwierdzonej organizacji szkolenia lotniczego) – certyfikat ATO (Approved Training Organizations) uprawniający do przeprowadzenia teoretycznego szkolenia szkolenia do licencji pilota szybowcowego – SPL wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Zadanie III, IV, V praktyczne szkolenie szybowcowe - ważny certyfikat (dla zatwierdzonej organizacji szkolenia lotniczego) – certyfikat ATO (Approved Training Organizations) uprawniający do przeprowadzenia praktycznego szkolenia do licencji pilota szybowcowego – SPL wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. 8.2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający zażąda: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Zadanie I - teoretyczne i praktyczne szkolenie spadochronowe dla maks. 52 uczniów - na łączną kwotę już zrealizowanych usług 50.000,00 zł Zadanie II: teoretyczne szkolenie szybowcowe dla maks. 52 uczniów - na łączną kwotę już zrealizowanych usług 15.000,00 zł Zadanie III - praktyczne szkolenie szybowcowe dla maks. 18 uczniów Zadanie IV - praktyczne szkolenie szybowcowe dla maks. 18 uczniów Zadanie V - praktyczne szkolenie szybowcowe dla maks. 16 uczniów - - na łączną kwotę już zrealizowanych usług 15.000,00 zł Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - Wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku Nr:4a, 4b, 4c, 4d do SIWZ; W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia. Jedna usługa oznacza usługę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przynajmniej jeden z nich musi udokumentować –wykonanie lub wykonywanie przynajmniej jednej usługi o żądanej przez zamawiającego wartości -zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług (umów) kilku wykonawców –by uzyskać żądaną przez zamawiającego wartość. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Jeśli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Cześć A Oświadczenia składane wraz z ofertą: Dla każdego z zadań (części) zamówienia I- V: 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy - (Załącznik Nr 2a do SIWZ pkt. I); 2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, - (Załącznik Nr 2 do SIWZ); 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniach (Załączniki nr 2 i nr 2a do SIWZ -pkt. II). 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (niebędących podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu (Załączniki nr 2 i 2a do SIWZ -pkt. III). Oświadczenia, o których mowa powyżej muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne obowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 6a. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, określonych przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.4lblsz.wp.mil.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, dotyczącej między innymi nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje zamawiającemu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy: 7.1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład Wzoru Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy). Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zawiera - Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego wykonawcy) 1. Oferta powinna składać się w szczególności z: 1.1. wypełnionego Formularza ofertowego sporządzonego na wzorze stanowiącym - Załącznik Nr 1 do SIWZ; - wraz z formularzem ofertowym Wykonawca złoży także: 1.2. aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania - Załącznik Nr 2 do SIWZ; 1.3. aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2a do SIWZ; 1.4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;(W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginalem kopii przez notariusza w zakresie zgodności kopii z oryginałem i aktualności pełnomocnictwa. 1.5.. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej (nie dotyczy); 1.6. pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) – należy złożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego) należy złożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 1.7.. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Przedmiotowe zobowiązanie (w oryginale) wykonawca musi załączyć do oferty. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 1.8. Inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy; 2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez zamawiającego. 3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym (innym jak polski) muszą być składane przez wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez wykonawcę. 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy: a) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy lub osoby wymienione w pkt c), b) poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), c) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodnośćz oryginałem kopii przez notariusza lub osoby udzielające pełnomocnictwa w zakresie zgodności kopii z oryginałem i aktualności pełnomocnictwa, 6. Kilku wykonawców może wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. a) pełnomocnictwo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego musi dokładnie określać zakres umocowania; b) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców; c) wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez wykonawców pełnomocnika (należy podać adres na jaki ma być wysyłana korespondencja); 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 10. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 11. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 12.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 w związku z ust. 2 i art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, (załączyć dowody, pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. a) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, b) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty, c) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie wyłączeniem zakazu ujawniania zastrzeżonych informacji, Uwaga!!! d) Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). 14. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. 15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Tak
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty za przeprowadzenie szkolenia 60,00
Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w zakresie szkolenia będącego przedmiotem szkolenia w danym zadaniu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy mogą być dokonywane w zakresie dopuszczonym przez ustawę Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności w poniższym zakresie: 5) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba – w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z daną osobą lub zdarzenia losowego, choroby uniemożliwiającej pełnienie powierzonych jej obowiązków; 6) zmiany terminu szkolenia praktycznego spadochronowego, jeżeli z przyczyn od stron umowy niezależnych oraz niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia (np. niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie skoków spadochronowych), niemożliwe było przeprowadzenie szkolenia praktycznego w pierwotnym terminie. Powyższe zmiany nie będą powodowały naliczenia kar umownych dla Wykonawcy oraz nie będą stanowiły podstawy do jakichkolwiek innych roszczeń majątkowych ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego; 7) wartość umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w zakresie wynikającym z tej zmiany; 8) gdy ze względu na zmianę przepisów prawa (uchylenia, zmiany lub nowelizacji przepisów) lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe na zasadach określonych w art. 144 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-17, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej dla dostaw i usług w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy tj. 144.000,00 euro; 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przez co zamawiający rozumie, że wykonawca może złożyć ofertę na pełen zakres przedmiotowy jednego, dwóch, trzech, czterech lub pięciu zadań (części) zamówienia. Częścią zamówienia jest każde kompletne zadanie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na wszystkie lub wybrane zadania (części) zamówienia. Każde zadanie (część) zamówienia będzie oceniane odrębnie. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 7. Zamawiający nie zamierza prowadzić aukcji elektronicznej. 8. W sprawie żądanych dokumentów stosuje się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 9. W sprawach nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380). 10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 11. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i ustawy Pzp.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Teoretyczne i praktyczne szkolenie spadochronowe dla maks. 52 uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie Nr - 14/19/N.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia lotniczego dla uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie będącego na zaopatrzeniu 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Przedmiotowa usługa obejmować będzie swym zakresem zarówno szkolenie teoretyczne jak i praktyczne. Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym Nr -14/19/N. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 (pięć) odrębnych zadań. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 (jedno), 2 (dwa), 3 (trzy), 4 (cztery), lub 5 (pięć) wybranych zadań niniejszego zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80410000-1, 80412000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
„Cena brutto oferty za przeprowadzenie teoretycznego szkolenia szybowcowego dla maksymalnie 52 uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie” . 60,00
Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku teoretycznego szkolenia szybowcowego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (szkolenia przeprowadzonego w systemie stacjonarnym) w okresie od 02 01 2017 do 31 03 2019 r 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:a) X1 - cena brutto – waga 60 % Opis kryterium „cena brutto oferty”: Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto oferty za przeprowadzenie teoretycznego szkolenia szybowcowego dla maksymalnie 52 uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie – zaoferowanej w Formularzu ofertowym - Załączniku nr 1 do SIWZ. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915 z późn. zm.). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: X1 = (Cn : Cb) x 100 x 60% (ilość punktów) gdzie: X1 – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty ” Cn – najniższa cena brutto Cb – cena brutto oferty ocenianej b) X2 – „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku teoretycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego w systemie stacjonarnym szybowcowego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019roku - waga 40 % Opis kryterium „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku teoretycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego w systemie stacjonarnym zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku”. W Kryterium „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku teoretycznego szkolenia szybowcowego w systemie stacjonarnym zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019” - oceniana będzie zadeklarowana przez wykonawcę w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – Tabela Nr 1b – ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w trakcie przedmiotowego szkolenia przeprowadzonego w systemie w systemie stacjonarnym w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku”. Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – Tabela Nr 1b – ilości osób przeszkolonych przez wykonawcę w trakcie teoretycznego szkolenia szybowcowego w systemie stacjonarnym zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku” – wykonawca tym samym otrzyma 0 punktów w tym kryterium. Zamawiający ofercie z najwyższą ilością przeszkolonych osób przyzna 40 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: X2 = (In : Ib) x 100 x 40% (ilość punktów) gdzie: X2 – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku teoretycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego w systemie stacjonarnym zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku. In- największa ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku teoretycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego w systemie stacjonarnym zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku” Ib – ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku teoretycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego w systemie stacjonarnym zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 w ofercie badanej Maksymalna liczba punktów jaką wykonawca może uzyskać w kryterium „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w trakcie teoretycznego szkolenia szybowcowego w systemie stacjonarnym zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019” wynosi 40 punktów. Uwaga!!! Po obliczeniu ilości punktów według określonych wyżej wzorów i opisów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej zamawiający wykorzysta poniższy wzór: X n = X1+X2 gdzie Xn = suma punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert uzyskana przez ocenianą ofertę. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanych powyżej kryteriów dla każdej części zamówienia oddzielnie. Maksymalna suma punktów (Xn), jaką może uzyskać wykonawca w każdym zadaniu/części zamówienia) wynosi 100 punktów.


Część nr: 2 Nazwa: Teoretyczne szkolenie szybowcowe dla maks. 52 uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie Nr 14/19/N.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia lotniczego dla uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie będącego na zaopatrzeniu 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Przedmiotowa usługa obejmować będzie swym zakresem zarówno szkolenie teoretyczne. Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym -14/19/N.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80410000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty za przeprowadzenie teoretycznego szkolenia szybowcowego dla maksymalnie 52 uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie” . 60,00
Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku teoretycznego szkolenia szybowcowego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (szkolenia przeprowadzonego w systemie stacjonarnym) w okresie od 02 01 2017 do 31 03 2019 r 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:a) X1 - cena brutto – waga 60 % Opis kryterium „cena brutto oferty”: Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto oferty za przeprowadzenie teoretycznego szkolenia szybowcowego dla maksymalnie 52 uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie – zaoferowanej w Formularzu ofertowym - Załączniku nr 1 do SIWZ. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915 z późn. zm.). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: X1 = (Cn : Cb) x 100 x 60% (ilość punktów) gdzie: X1 – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty ” Cn – najniższa cena brutto Cb – cena brutto oferty ocenianej b) X2 – „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku teoretycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego w systemie stacjonarnym szybowcowego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019roku - waga 40 % Opis kryterium „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku teoretycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego w systemie stacjonarnym zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku”. W Kryterium „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku teoretycznego szkolenia szybowcowego w systemie stacjonarnym zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019” - oceniana będzie zadeklarowana przez wykonawcę w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – Tabela Nr 1b – ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w trakcie przedmiotowego szkolenia przeprowadzonego w systemie w systemie stacjonarnym w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku”. Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – Tabela Nr 1b – ilości osób przeszkolonych przez wykonawcę w trakcie teoretycznego szkolenia szybowcowego w systemie stacjonarnym zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku” – wykonawca tym samym otrzyma 0 punktów w tym kryterium. Zamawiający ofercie z najwyższą ilością przeszkolonych osób przyzna 40 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: X2 = (In : Ib) x 100 x 40% (ilość punktów) gdzie: X2 – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku teoretycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego w systemie stacjonarnym zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku. In- największa ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku teoretycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego w systemie stacjonarnym zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku” Ib – ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku teoretycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego w systemie stacjonarnym zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 w ofercie badanej Maksymalna liczba punktów jaką wykonawca może uzyskać w kryterium „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w trakcie teoretycznego szkolenia szybowcowego w systemie stacjonarnym zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019” wynosi 40 punktów. Uwaga!!! Po obliczeniu ilości punktów według określonych wyżej wzorów i opisów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej zamawiający wykorzysta poniższy wzór: X n = X1+X2 gdzie Xn = suma punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert uzyskana przez ocenianą ofertę. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanych powyżej kryteriów dla każdej części zamówienia oddzielnie. Maksymalna suma punktów (Xn), jaką może uzyskać wykonawca w każdym zadaniu/części zamówienia) wynosi 100 punktów.


Część nr: 3 Nazwa: Praktyczne szkolenie szybowcowe dla maks. 18 uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie Nr 14/19/N.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia lotniczego dla uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie będącego na zaopatrzeniu 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Przedmiotowa usługa obejmować będzie swym zakresem zarówno szkolenie teoretyczne jak i praktyczne. Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym Nr -14/19/N.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80412000-5, 80410000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
„Cena brutto oferty za przeprowadzenie praktycznego szkolenia szybowcowe dla maks. 18 uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie” 60,00
Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02. 01. 2017 do 31. 03.2019 roku.” 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:a) X1 - cena brutto – waga 60 % Opis kryterium „cena brutto oferty”: Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto oferty za przeprowadzenie praktycznego szkolenia szybowcowego dla maks. 18 uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego – zaoferowanej w Formularzu ofertowym - Załączniku nr 1 do SIWZ. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915 z późn. zm.). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: X1 = (Cn : Cb) x 100 x 60% (ilość punktów) gdzie: X1 – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty ” Cn – najniższa cena brutto Cb – cena brutto oferty ocenianej b) X2 – „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku” - waga 40 % Opis kryterium „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku. W Kryterium „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019” oceniana będzie zadeklarowana przez wykonawcę w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – Tabela Nr 1c – ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w trakcie praktycznego szkolenia szybowcowego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku. Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – Tabela Nr 1c – ilości osób przeszkolonych przez wykonawcę w trakcie praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w terminie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku” – wykonawca tym samym otrzyma 0 punktów w tym kryterium. Zamawiający ofercie z najwyższą ilością przeszkolonych osób przyzna 40 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: X2 = (In : Ib) x 100 x 40% (ilość punktów) gdzie: X2 – ilość punktów uzyskanych w kryterium „ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku. In - największa ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku. Ib – ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku w ofercie badanej. Maksymalna liczba punktów jaką wykonawca może uzyskać w kryterium „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w trakcie praktycznego szkolenia szybowcowego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku” wynosi 40 punktów. Uwaga!!! Po obliczeniu ilości punktów według określonych wyżej wzorów i opisów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej zamawiający wykorzysta poniższy wzór: X n = X1+X2 gdzie: Xn = suma punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert uzyskana przez ocenianą ofertę. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanych powyżej kryteriów dla każdej części zamówienia oddzielnie. Maksymalna suma punktów (Xn), jaką może uzyskać wykonawca w każdym zadaniu/części zamówienia) wynosi 100 punktów. Według zamawiającego za najkorzystniejszą na daną część zamówienia ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem (przedstawi najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów). Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania


Część nr: 4 Nazwa: Praktyczne szkolenie szybowcowe dla maks. 18 uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie Nr 14/19/N.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia lotniczego dla uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie będącego na zaopatrzeniu 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Przedmiotowa usługa obejmować będzie swym zakresem zarówno szkolenie praktyczne. Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym Nr -14/19/N.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80412000-5, 80410000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
„Cena brutto oferty za przeprowadzenie praktycznego szkolenia szybowcowe dla maks. 18 uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie” 60,00
Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 01 2017 do 31 03 2019 roku” 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:a) X1 - cena brutto – waga 60 % Opis kryterium „cena brutto oferty”: Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto oferty za przeprowadzenie praktycznego szkolenia szybowcowego dla maks. 18 uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie – zaoferowanej w Formularzu ofertowym - Załączniku nr 1 do SIWZ. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915 z późn. zm.) . Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: X1 = (Cn : Cb) x 100 x 60% (ilość punktów) gdzie: X1 – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty ” Cn – najniższa cena brutto Cb – cena brutto oferty ocenianej b) X2 – „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego w okresie przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku - waga 40 % Opis kryterium: „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku. W Kryterium „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku” oceniana będzie zadeklarowana przez wykonawcę w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – Tabela Nr 1c – ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w trakcie praktycznego szkolenia szybowcowego w terminie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku. Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – Tabela Nr 1c – ilości osób przeszkolonych przez wykonawcę w trakcie praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w terminie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku” – wykonawca tym samym otrzyma 0 punktów w tym kryterium. Zamawiający ofercie z najwyższą ilością przeszkolonych osób przyzna 40 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: X2 = (In : Ib) x 100 x 40% (ilość punktów) gdzie: X2 – ilość punktów uzyskanych w kryterium „ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku roku. In - największa ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku. Ib – ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku w ofercie badanej Maksymalna liczba punktów jaką wykonawca może uzyskać w kryterium „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w trakcie praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019” wynosi 40 punktów. Uwaga!!! Po obliczeniu ilości punktów według określonych wyżej wzorów i opisów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej zamawiający wykorzysta poniższy wzór: X n = X1+X2 gdzie: Xn = suma punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert uzyskana przez ocenianą ofertę. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanych powyżej kryteriów dla każdej części zamówienia oddzielnie. Maksymalna suma punktów (Xn), jaką może uzyskać wykonawca w każdym zadaniu/części zamówienia) wynosi 100 punktów. Według zamawiającego za najkorzystniejszą na daną część zamówienia ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem (przedstawi najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów). Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania


Część nr: 5 Nazwa: Praktyczne szkolenie szybowcowe dla maks. 16 uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie nr 14/18/N
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia lotniczego dla uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie będącego na zaopatrzeniu 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Przedmiotowa usługa obejmować będzie swym zakresem zarówno szkolenie praktyczne. Postępowanie oznaczone jest numerem referencyjnym -14/19/N.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80410000-1, 80412000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 01 2017 do 31 03 2019 roku” 40,00
Cena brutto oferty za przeprowadzenie praktycznego szkolenia szybowcowego dla maks. 16 uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie” 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:a) X1 - cena brutto – waga 60 % Opis kryterium „cena brutto oferty”: Kryterium „cena brutto oferty” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto oferty za przeprowadzenie praktycznego szkolenia szybowcowego dla maks. 16 uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie – zaoferowanej w Formularzu ofertowym - Załączniku nr 1 do SIWZ. Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915 z późn. zm.). Za najkorzystniejszą cenę brutto zamawiający uznaje cenę najniższą. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: X1 = (Cn : Cb) x 100 x 60% (ilość punktów) gdzie: X1 – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto oferty ” Cn – najniższa cena brutto Cb – cena brutto oferty ocenianej b) X2 – „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do - do 31 marca 2019 roku waga 40 % Opis kryterium: „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku W Kryterium „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku” oceniana będzie zadeklarowana przez wykonawcę w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – Tabela Nr 1e (Zadanie V) – ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w trakcie praktycznego szkolenia szybowcowego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – Tabela Nr 1e (Zadanie V) – ilości osób przeszkolonych przez wykonawcę w trakcie praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku” – wykonawca tym samym otrzyma 0 punktów w tym kryterium. Zamawiający ofercie z najwyższą ilością przeszkolonych osób przyzna 40 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: X2 = (In : Ib) x 100 x 40% (ilość punktów) gdzie: X2 – ilość punktów uzyskanych w kryterium „ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku In - największa ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku Ib – ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w wyniku praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku w ofercie badanej. Maksymalna liczba punktów jaką wykonawca może uzyskać w kryterium „Ilość osób przeszkolonych przez wykonawcę w trakcie praktycznego szkolenia szybowcowego przeprowadzonego zgodnie z „Programem szkolenia szybowcowego SPL” (Sailing Pilot Licence) zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w okresie od 02 stycznia 2017 do 31 marca 2019 roku” wynosi 40 punktów. Uwaga!!! Po obliczeniu ilości punktów według określonych wyżej wzorów i opisów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert w celu wyłonienia oferty najkorzystniejszej zamawiający wykorzysta poniższy wzór: X n = X1+X2 gdzie Xn = suma punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert uzyskana przez ocenianą ofertę. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie wskazanych powyżej kryteriów dla każdej części zamówienia oddzielnie. Maksymalna suma punktów (Xn), jaką może uzyskać wykonawca w każdym zadaniu/części zamówienia) wynosi 100 punktów. Według zamawiającego za najkorzystniejszą na daną część zamówienia ofertę uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz otrzyma najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyższym wzorem (przedstawi najkorzystniejszy bilans wskazanych wyżej kryteriów). Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursu zawodowego - Lublin
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania20-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie kursu na operatora koparko-ładowarki kl. III w wymiarze od 130 do 140 godzin dla 2 osób. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.