Przeprowadzenie kursów zawodowych, w tym kursów certyfikowanych dla uczniów szkół...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie kursów zawodowych, w tym kursów certyfikowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wodzisławskim, będących uczestnikami projektu pn. Młode kadry naszą przyszłością.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWodzisław Śląski
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Wodzisławski
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-25
 • Numer ogłoszenia506944-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 506944-N-2019 z dnia 2019-01-25 r.

Powiat Wodzisławski: Przeprowadzenie kursów zawodowych, w tym kursów certyfikowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wodzisławskim, będących uczestnikami projektu pn. Młode kadry naszą przyszłością.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt pn. „Młode kadry naszą przyszłością”, Oś Priorytetowa: XI, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wodzisławski, krajowy numer identyfikacyjny 276255230, ul. Bogumińska  2 , 44-300  Wodzisław Śląski, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324120930, e-mail przetargi@powiatwodzislawski.pl, faks +48324120931.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.powiatwodzislawski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.powiatwodzislawski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać pisemnie w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a
Adres:
ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów zawodowych, w tym kursów certyfikowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wodzisławskim, będących uczestnikami projektu pn. Młode kadry naszą przyszłością.
Numer referencyjny: WFZ.272.5.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych, w tym kursów certyfikowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wodzisławskim, będących uczestnikami projektu pn. „Młode kadry naszą przyszłością” z następujących szkół: Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach, Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie. Kursy realizowane będą w roku szkolnym 2018/2019. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na XV części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie część, na kilka części lub na wszystkie części przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dziale II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80530000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada wpis do rejestru jednostek prowadzących szkolenia, prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego dla jednostek prowadzących szkolenia zgodnie z art. 27 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – dotyczy wykonawców składających ofertę w części IV zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli: 1) w przypadku składania oferty na część I przedmiotu zamówienia: a) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia pedagogiczne oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu kursów z tematyki grafiki komputerowej, b) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził kurs z tematyki grafiki komputerowej dla co najmniej 12 osób; 2) w przypadku składania oferty na część II przedmiotu zamówienia: a) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia pedagogiczne oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu kursów z zakresu tworzenia stron www i animacji komputerowej, b) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził kurs z tematyki tworzenia stron www i animacji komputerowej dla co najmniej 12 osób; 3) w przypadku składania oferty na część III przedmiotu zamówienia: a) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia pedagogiczne oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu kursu obsługi programu typu Sketchup Pro, b) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził kurs obsługi programu typu Sketchup Pro dla co najmniej 11 osób; 4) w przypadku składania oferty na część IV przedmiotu zamówienia: a) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia pedagogiczne oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursu z tematyki F-gazów, b) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził kurs z tematyki F-gazów dla co najmniej 6 osób; 5) w przypadku składania oferty na część V przedmiotu zamówienia: a) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia pedagogiczne oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursu programowania i obsługi sterowników PLC, b) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził kurs z tematyki programowania i obsługi sterowników PLC dla co najmniej 9 osób; 6) w przypadku składania oferty na część VI przedmiotu zamówienia: a) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia pedagogiczne oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursu typu Solid Edge, b) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził kurs typu Solid Edge dla co najmniej 3 osób; 7) w przypadku składania oferty na część VII przedmiotu zamówienia: a) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia pedagogiczne oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursu z tematyki badań chemicznych i środowiskowych w laboratorium badawczym; b) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził kurs z tematyki badań chemicznych i środowiskowych w laboratorium badawczym dla co najmniej 7 osób; 8) w przypadku składania oferty na część VIII przedmiotu zamówienia: a) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia pedagogiczne oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursu z zakresu układów wydechowych w samochodach; b) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził kurs z zakresu układów wydechowych w samochodach dla co najmniej 3 osób; 9) w przypadku składania oferty na część IX przedmiotu zamówienia: a) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia pedagogiczne oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursu z zakresu ślusarstwa; b) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził kurs z zakresu ślusarstwa dla co najmniej 10 osób; 10) w przypadku składania oferty na część X przedmiotu zamówienia: a) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia pedagogiczne oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursu z zakresu układów elektrycznych i elektronicznych; b) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził kurs z tematyki układów elektrycznych i elektronicznych dla co najmniej 3 osób; 11) w przypadku składania oferty na część XI przedmiotu zamówienia: a) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia pedagogiczne oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursu z zakresu analizy w ocenie jakości komponentów środowiska; b) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził kurs z zakresu analizy w ocenie jakości komponentów środowiska dla co najmniej 7 osób; 12) w przypadku składania oferty na część XII przedmiotu zamówienia: a) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia pedagogiczne oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursu z zakresu zarządzania i obrotu paletami w różnych standardach; b) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził kurs z tematyki zaradzania i obrotu paletami w różnych standardach dla co najmniej 7 osób; 13) w przypadku składania oferty na część XIII przedmiotu zamówienia: a) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia pedagogiczne oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursu dla pracowników recepcji hotelowej; b) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził kurs dla pracowników recepcji hotelowej dla co najmniej 12 osób; 14) w przypadku składania oferty na część XIV przedmiotu zamówienia: a) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia pedagogiczne oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursu fotografii; b) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził kurs fotografii dla co najmniej 12 osób; 15) w przypadku składania oferty na część XV przedmiotu zamówienia: a) wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia pedagogiczne oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu kursu z zakresu dietetyki; b) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził kurs z zakresu dietetyki dla co najmniej 3 osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Dotyczy wszystkich części: w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższe warunki mogą spełnić łącznie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3 ppkt 1) rozdziału V SIWZ, w przypadku składania oferty na część IV przedmiotu zamówienia - wpisu do rejestru jednostek prowadzących szkolenia prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego dla jednostek prowadzących szkolenia zgodnie z art. 27 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych; b) w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3 ppkt 2) rozdziału V SIWZ: - wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Uwaga: Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia (należy wskazać okres, w którym nabyło się wymagane doświadczenie), niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w wykazie osób, co najmniej te osoby, które zostały wskazane w formularzu oferty do oceny w pozacenowym kryterium „doświadczenie”.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 2. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile wykonawca korzysta ze zdolności innych pomiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby (zgodnie z pkt 7 i 8 rozdziału XII SIWZ) - dokument należy złożyć do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiących załącznik nr 1 do Działu II SIWZ. 2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wraz z ofertą wypełnioną na formularzu oferty i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy należy również załączyć: 1) pełnomocnictwo (upoważnienie) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i/lub zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo (upoważnienie) musi zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej; 2) certyfikaty jakości usług, o których mowa w rozdz. XVII, stanowiące podstawę przyznania punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert: „certyfikaty jakości usług posiadane przez wykonawcę”. Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1) wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), 2) w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3) w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, 4) w przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Kurs: Photoshop + CorelDraw + Illustrator
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu obsługi programów graficznych Photoshop, CorelDraw i Illustrator. Kurs realizowany będzie dla 21 uczniów – uczestników projektu „Młode kadry naszą przyszłością”. Kalkulacja ceny kursu obejmuje 76 godzin zegarowych zajęć na osobę (zajęcia teoretyczne i praktyczne), w tym egzamin wewnętrzny, materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników (skrypt, notatnik, długopis) oraz instalację oprogramowania na komputerach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 32746,98
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie 30,00
Certyfikaty jakości usług posiadane przez wykonawcę 5,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Kurs: Strony www i animacja – Dreamwaver i Flash
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu tworzenia stron www i animacji przy pomocy programów Dreamwaver i Flash. Kurs realizowany będzie dla łącznej liczby 15 uczniów – uczestników projektu „Młode kadry naszą przyszłością”. Kalkulacja kosztów obejmuje 37 godzin zegarowych zajęć na osobę (zajęcia teoretyczne i praktyczne), w tym egzamin wewnętrzny, materiały szkoleniowe (skrypt, notatnik, długopis).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 26992,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie 30,00
Certyfikaty jakości usług posiadane przez wykonawcę 5,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Kurs obsługi programów Sketchup Pro
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu obsługi programu Sketchup Pro. Kurs realizowany będzie dla łącznej liczby 11 uczniów – uczestników projektu „Młode kadry naszą przyszłością”. Kalkulacja ceny kursu obejmuje 16 godzin zegarowych zajęć na osobę (zajęcia teoretyczne i praktyczne), w tym egzamin wewnętrzny, instalację programu na komputerach Zamawiającego oraz materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników (skrypt, notatnik, długopis). Wykonawca zobowiązany jest zainstalować program SketchUp Pro na komputerach Zamawiającego w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji zajęć.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9839,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie 30,00
Certyfikaty jakości usług posiadane przez wykonawcę 5,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Kurs: F-gazy urządzenia stacjonarne - kat. I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu F-gazy urządzenia stacjonarne – kat. I Kurs realizowany będzie dla 6 uczniów – uczestników projektu „Młode kadry naszą przyszłością”. Kalkulacja ceny kursu obejmuje 24 godziny zegarowe zajęć na osobę (zajęcia teoretyczne i praktyczne), w tym egzamin wewnętrzny, materiały szkoleniowe (skrypt, notatnik, długopis) w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji zajęć, badania lekarskie (jeżeli są wymagane).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8855,34
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie 30,00
Certyfikaty jakości usług posiadane przez wykonawcę 5,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Kurs: programowania, obsługi i konserwacji sterowników PLC
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu programowania, obsługi i konserwacji sterowników PLC. Kurs realizowany będzie dla 9 uczniów – uczestników projektu „Młode kadry naszą przyszłością”. Kalkulacja ceny kursu obejmuje 35 godzin zegarowych zajęć na osobę zajęć na osobę (zajęcia teoretyczne i praktyczne), w tym egzamin wewnętrzny, materiały szkoleniowe (skrypt, notatnik, długopis) w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji zajęć, badania lekarskie (jeżeli są wymagane).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13500,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie 30,00
Certyfikaty jakości usług posiadane przez wykonawcę 5,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Kurs Solid Edge
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu obsługi programu Solid Edge. Kurs realizowany będzie dla 3 uczniów – uczestników projektu „Młode kadry naszą przyszłością”. Kalkulacja ceny kursu obejmuje 24 godziny zegarowe zajęć na osobę (zajęcia teoretyczne i praktyczne), w tym egzamin wewnętrzny, materiały szkoleniowe (skrypt, notatnik, długopis) w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji zajęć.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4200,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie 30,00
Certyfikaty jakości usług posiadane przez wykonawcę 5,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Kurs: Elementy zapewnienia jakości badań w laboratorium badawczym i ich wykorzystanie w walidacji/rewalidacji metod analitycznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Elementy zapewnienia jakości badań w laboratorium badawczym i ich wykorzystanie w walidacji/rewalidacji metod analitycznych”. Kurs realizowany będzie dla łącznej liczby 7 uczniów – uczestników projektu „Młode kadry naszą przyszłością”. Kalkulacja ceny kursu obejmuje 30 godzin zegarowych zajęć na osobę (zajęcia teoretyczne i praktyczne), w tym egzamin wewnętrzny, materiały do przeprowadzenia kursu (skrypt, notatnik, długopis) w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10425,03
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie 30,00
Certyfikaty jakości usług posiadane przez wykonawcę 5,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Kurs: Zasady działania analizatora spalin z dymomierzem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu dotyczącego zasad działania analizatora spalin z dymomierzem. Kurs realizowany będzie dla łącznej liczby 3 uczniów – uczestników projektu „Młode kadry naszą przyszłością”. Kalkulacja ceny kursu obejmuje 7 godzin zegarowych zajęć na osobę (zajęcia teoretyczne i praktyczne), w tym egzamin wewnętrzny, materiały szkoleniowe (skrypt, notatnik, długopis) w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji zajęć.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2500,02
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie 30,00
Certyfikaty jakości usług posiadane przez wykonawcę 5,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Kurs ślusarsko – pomiarowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu ślusarsko-pomiarowego. Kurs realizowany będzie dla 10 uczniów – uczestników projektu „Młode kadry naszą przyszłością”. Kalkulacja ceny kursu obejmuje 30 godzin zegarowych zajęć na osobę zajęć na osobę (zajęcia teoretyczne i praktyczne), w tym egzamin wewnętrzny, niezbędną odzież roboczą zgodną z wymaganiami przepisów, badania lekarskie (jeżeli są wymagane), materiały do przeprowadzenia kursu (skrypt, notatnik, długopis) w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6550,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie 30,00
Certyfikaty jakości usług posiadane przez wykonawcę 5,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Kurs: Układy elektryczne i elektroniczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu układy elektryczne i elektroniczne. Kurs realizowany będzie dla 3 uczniów – uczestników projektu „Młode kadry naszą przyszłością”. Kalkulacja ceny kursu obejmuje 8 godzin zegarowych zajęć na osobę (zajęcia teoretyczne i praktyczne), w tym egzamin wewnętrzny, materiały do przeprowadzenia kursu (skrypt, notatnik, długopis) w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4980,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie 30,00
Certyfikaty jakości usług posiadane przez wykonawcę 5,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Kurs: Analiza klasyczna i instrumentalna w ocenie jakości komponentów środowiska ze wskazaniem źródeł zanieczyszczeń
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Analiza klasyczna i instrumentalna w ocenie jakości komponentów środowiska ze wskazaniem źródeł zanieczyszczeń”. Kurs realizowany będzie dla 7 uczniów – uczestników projektu „Młode kadry naszą przyszłością”. Kalkulacja ceny kursu obejmuje 30 godzin zegarowych zajęć na osobę (zajęcia teoretyczne i praktyczne), w tym egzamin wewnętrzny, materiały do przeprowadzenia kursu (skrypt, notatnik, długopis) w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8936,69
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie 30,00
Certyfikaty jakości usług posiadane przez wykonawcę 5,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: Szkolenie: Zarządzanie i Obrót Paletami w Standardzie EPAL, UIC, EUR
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu - szkolenia „Zarządzanie i Obrót Paletami w Standardzie EPAL, UIC, EUR”. Kurs realizowany będzie dla 7 uczniów – uczestników projektu „Młode kadry naszą przyszłością”. Kalkulacja ceny kursu obejmuje 8 godzin zegarowych zajęć na osobę (zajęcia teoretyczne i praktyczne), w tym egzamin wewnętrzny, materiały do przeprowadzenia kursu (skrypt, notatnik, długopis) dla każdego z jego uczestników.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5444,46
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie 30,00
Certyfikaty jakości usług posiadane przez wykonawcę 5,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: Kurs: Doskonały Recepcjonista – szkolenie dla pracowników recepcji hotelowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu z tematyki recepcji hotelowej. Kurs realizowany jest dla 15 uczniów – uczestników projektu „Młode kadry naszą przyszłością”. Kalkulacja ceny kursu obejmuje 16 godzin zegarowych zajęć na osobę (zajęcia teoretyczne i praktyczne), w tym egzamin wewnętrzny, materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika (skrypt, notatnik, długopis) w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji zajęć.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8925,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie 30,00
Certyfikaty jakości usług posiadane przez wykonawcę 5,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: Kurs fotografii beauty i portret dla zaawansowanych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu fotografii beauty i portretowej dla zaawansowanych. Kurs realizowany jest dla 15 uczniów – uczestników projektu „Młode kadry naszą przyszłością”. Kalkulacja ceny kursu obejmuje 16 godzin zegarowych zajęć na osobę (zajęcia teoretyczne i praktyczne), w tym egzamin wewnętrzny, materiały szkoleniowe (skrypt, notatnik, długopis) w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji zajęć.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13050,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie 30,00
Certyfikaty jakości usług posiadane przez wykonawcę 5,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15 Nazwa: Kurs doradca dietetyczny (żywieniowy)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu z zakresu doradztwa dietetycznego (żywieniowego). Kurs realizowany jest dla 3 uczniów – uczestników projektu „Młode kadry naszą przyszłością”. Kalkulacja ceny kursu obejmuje 55 godzin zegarowych zajęć na osobę (zajęcia teoretyczne i praktyczne), w tym egzamin wewnętrzny, materiały szkoleniowe (skrypt, notatnik, długopis, produkty spożywcze) w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji zajęć.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1596,99
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie 30,00
Certyfikaty jakości usług posiadane przez wykonawcę 5,00
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - śląskie
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania18-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych: Moduł I: Kierowca operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej Moduł II: Prawo jazdy kat. C. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.