PRZEPROWADZENIE KURSÓW PRAWA JAZDY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Mam zawód-mam pracę....

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
PRZEPROWADZENIE KURSÓW PRAWA JAZDY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Mam zawód-mam pracę. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSkierniewice
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-03-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-08
 • Numer ogłoszenia523353-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 523353-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego: PRZEPROWADZENIE KURSÓW PRAWA JAZDY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Mam zawód-mam pracę. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 00018977600000, ul. Pomologiczna  15 , 96-100  Skierniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 833 32 67, , e-mail sekretariat@zsz2skc.pl, , faks 46 833 23 11.
Adres strony internetowej (URL): www.zsz2skc.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zsz2skc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zsz2skc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 15, 96-100 Skierniewice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEPROWADZENIE KURSÓW PRAWA JAZDY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Mam zawód-mam pracę. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach
Numer referencyjny: ZSZ2.220.2019/UE/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów grupowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach - uczestników projektu „Mam zawód-mam pracę. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe, nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0032/18). Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w ZSZ nr 2 w Skierniewicach prowadząca do zwiększenia szans uczniów na zatrudnienie, w szczególności poprzez rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych dzięki wzbogaceniu zaplecza dydaktycznego i wdrożeniu innowacyjnych form kształcenia zawodowego opartych na nowoczesnych technologiach ICT jak również dostosowaniu kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy. Szkolenia grupowe (kursy zawodowe) przeprowadzone w ramach niniejszego zamówienia mają przyczynić się do podniesienia jakości kształcenia nauki zawodu, zwiększenia kompetencji zawodowych i uzyskania wyższych kwalifikacji w danym zawodzie. Zamówienie będzie udzielone w podziale na części: Część I Zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej oraz zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy Kat. C: a) Zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej dla uczestników projektu wraz z zapewnieniem pokrycia wszelkich opłat, kosztów dojazdu uczestników, kosztów badań lekarskich i psychotestów (jeżeli kandydat nie ukończy pozytywnie psychotestów wyznacza się kolejną osobę do uzyskania wymaganej wielkości grupy) – dla 25 osób. W 2019r dla 15 osób oraz w 2020r. dla 10 osób. Wymagania dotyczące sposobu organizacji oraz minimalnej ilości godzin kursu określają obowiązujące przepisy w tym zakresie, w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010r Nr 53 poz. 314). Zamówienie obejmuje koszt opłaty egzaminacyjnej za pierwszy egzamin (teoretyczny i praktyczny) oraz koszty egzaminu poprawkowego. Zamawiający dopuszcza metodę e-learningową dla części teoretycznej kursu (Wykonawca jest zobowiązany do wskazania metody nauki w ofercie). b) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy Kat. C dla uczestników projektu wraz z zapewnieniem pokrycia wszelkich opłat, w tym: kosztów dojazdu uczestników – dla 25 osób. W 2019r dla 15 osób oraz w 2020r. dla 10 osób. Wymagany minimalny czas trwania kursu: (20h teoria+30h praktyka). Zamówienie obejmuje koszt opłaty egzaminacyjnej za pierwszy egzamin (teoretyczny i praktyczny) oraz koszty egzaminu poprawkowego. Zamawiający dopuszcza metodę e-learningową dla części teoretycznej kursu. Zamówienie w części a) i b) dotyczy tej samej grupy uczestników. Część II Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy Kat. B: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy Kat. B dla uczestników projektu wraz z zapewnieniem pokrycia wszelkich opłat, w tym kosztów dojazdu i kosztów badań lekarskich - dla 15 osób (10 osób w 2019r oraz 5 osób w 2020r). Czas trwania: 60h (30 h teoria+30 h praktyka). Zamówienie obejmuje koszt opłaty egzaminacyjnej za pierwszy egzamin (teoretyczny i praktyczny) oraz koszty egzaminu poprawkowego. 2. W ramach zamówienia Zamawiający oczekuje w szczególności: a) teoretycznego i praktycznego, profesjonalnego przygotowania uczestników kursu w zakresie objętym tematyką kursu, b) dysponowania odpowiednimi zasobami technicznymi (w szczególności odpowiednią bazą lokalową, liczbą aut szkoleniowych) do przeprowadzenia zajęć, adekwatnymi do liczby uczestników szkolenia (preferowana będzie lokalizacja miejsca szkolenia na terenie miasta Skierniewice), c) przeprowadzenia kursów zgodnie z obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do szkoleń i kursów zawodowych, w sposób umożliwiający uzyskanie oczekiwanych uprawnień przez uczestników kursów, d) przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych oraz wydania zaświadczeń o ich wynikach, e) zapewnienia uczestnikom podczas szkolenia nieodpłatnie kawy, herbaty, wody mineralnej oraz dla każdego uczestnika pączka lub drożdżówki. f) zapewnienie osobom skierowanym na szkolenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, g) zapewnienia materiałów szkoleniowych, skryptów, notatników, art. piśmienniczych. – wszystkie materiały w miarę możliwości powinny być oznaczone zgodnie z zasadami promocji RPO WŁ 2014-2020, h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości uczestników kursu, w zależności od faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego – w takiej sytuacji do rozliczenia umowy z wybranym Wykonawcą zostanie przyjęta metoda wyliczenia wynagrodzenia: iloraz ceny jednostkowej (łączna cena ofertowa wskazana przez wykonawcę w ofercie / łączna ilość uczestników dla danego kursu prawa jazdy) i faktycznej ilości uczestników kursu. i) Wybrany w postępowaniu Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia Harmonogramu kursu/kursów, gdzie zostanie wskazana w szczególności: dokładna data rozpoczęcia i zakończenia kursów, godzina i miejsce spotkania uczestników w dniu rozpoczęcia zajęć oraz imię i nazwisko prowadzącego szkolenie/instruktora. j) Harmonogram kursu powinien uwzględniać prowadzenie szkolenia w czasie wolnym dla uczestników (uczniów) tj. po zajęciach lekcyjnych i w weekendy. k) Zamawiający zastrzega wykonanie usługi szkoleniowej tylko dla Zamawiającego, tj. uczestnikami kursów będą tylko osoby skierowane przez Zamawiającego. l) Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu na prawo jazdy kat. B i/lub C, m) Program szkolenia musi spełniać minimum ustalone dla prawa jazdy kat. B w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 poz. 1834 ze zm.) n) Program szkolenia musi spełniać wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. o) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia jazdy w warunkach specjalnych w ramach części praktycznej Kwalifikacji wstępnej dla kursu prawa jazdy Kat ,,C” na symulatorze jazdy lub na palcu manewrowym (na zasadach - zgodnie z obowiązującymi przepisami). p) Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić na swój koszt badania lekarskie uczestników kursu o ile jest to warunkiem przystąpienia do kursu. Koszt badania należy ująć w cenie ofertowej. q) Zasady zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników szkolenia zostały przedstawione w Załączniku nr 6 do SIWZ ,,Regulamin udzielania zwrotu kosztów dojazdu”. r) Lokalizacja miejsca organizacji kursu prawa jazdy nie może być większa niż 50 km od granic miasta Skierniewice (odległość w linii prostej zweryfikowana za pośrednictwem aplikacji google maps), z wyłączeniem o którym mowa poniżej w ppkt s). s) Lokalizacja miejsca organizacji nauki jazdy w warunkach szczególnych dla części praktycznej Kategorii kwalifikacji prawa jazdy Kat ,,C” nie może być większa niż 150 km od granic miasta Skierniewice (odległość w linii prostej zweryfikowana za pośrednictwem aplikacji google maps).

II.5) Główny kod CPV: 80411200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80530000-8
80533200-1
80423320-4
85121000-3
85121100-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp. w zakresie: - przeprowadzenia egzaminu poprawkowego (poniesienia kosztów przez Wykonawcę) dla kursu prawa jazdy kat. B i C
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania całego zamówienia (w tym rozliczenie kursów) – do 31.05.2020r., przy czym dla każdej Części zamówienia został określony odrębnie w pkt. II.2) 2. harmonogram przeprowadzenia kursów
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: i. Dla Części I - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż Wykonawca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez właściwego Starostę, na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 327). ii. Dla Części II - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż Wykonawca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez właściwego Starostę, na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 327).
Informacje dodatkowe Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia spełniania warunku poprzez załączenie do oferty oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na kategorie jak w przedmiocie zamówienia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia spełniania warunku poprzez załączenie do oferty oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia spełniania warunku poprzez załączenie do oferty oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy Wykonawca.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na kategorie jak w przedmiocie zamówienia. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp – wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy– wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ 2) dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego. 3) dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy Wykonawca. 5) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt 7) SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (C) 60,00
Miejsce realizacji szkolenia dla grupy (M) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 1) zmiany terminu realizacji umowy spowodowanej działaniami podmiotów zewnętrznych lub wystąpieniem zdarzeń losowych, związanych z realizacją zamówienia i mających wpływ na jego wykonanie zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z powodów nie leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu wykonania umowy, jednak nie dłużej niż o ilość dni przeszkody w realizacji zamówienia. 2) zmiany sposobu realizacji umowy, w tym: zmiana miejsca szkolenia, terminu realizacji, harmonogramu zajęć, odstąpienia od realizacji części programu szkolenia, zmiany ilości uczestników szkolenia, spowodowanych w szczególności zastosowaniem przez Wykonawcę rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 3) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę wynagrodzenia brutto po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy pomiędzy kwotą podatku wynikającą z oferty a kwotą podatku do którego zapłaty będzie faktycznie zobowiązany Wykonawca, 4) zmiany sposobu wzajemnych rozliczeń, wynikające w szczególności z przepisów prawa mających wpływ na wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5) zmiany sposobu wzajemnych rozliczeń, w przypadkach odstąpienia od realizacji części programu szkolenia wyłącznie za zgodą „Zamawiającego", „Wykonawca" zobowiązuje się do przedstawienia ponownej kalkulacji i zmiany kosztów szkolenia na podstawie aneksu do niniejszej umowy. W/w zmiana nie może prowadzić do ustalenia wyższej ceny za szkolenie niż to, co wynika z przyjętej oferty. 6) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych, 7) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego, 8) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9) zmiany podmiotu na rzecz którego Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia w przypadku udzielenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą i jej zawarcia przez Wykonawcę, 10) zmiana sposobu realizacji, w tym zmiana terminu realizacji, w sytuacji zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, 11) zmiana sposobu realizacji, w tym zmiana miejsca szkolenia, terminu realizacji, harmonogramu zajęć, w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo uniemożliwia wykonawcy, przy wykorzystaniu współczesnej techniki, wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań. 12) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kodeksu Cywilnego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-15, godzina: 15:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający poinformował Wykonawcę o obowiązkach i uprawnieniach stron, w związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. 1) Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę w związku z postępowaniem przetargowym jest: Miasto Skierniewice reprezentowane przez mgr Marię John – dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 15 2) Wykonawca może kontaktować się z wyznaczonym. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: sekretariat@zsz2skc.pl lub pisemnie, na adres siedziby Zamawiającego; 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania ZSZ2.220.2019/UE/17 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r poz.1986), dalej „ustawa Pzp”; 5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) Wykonawca posiada prawo: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 9) Wykonawcy nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, do których należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). 3. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 4. Dla potwierdzeniem wypełnienia obowiązków informacyjnych o których mowa w ust. 2 i 3 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca złożył oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO w ramach oferty złożonej dla postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszą umową.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej oraz zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy Kat. C
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej dla uczestników projektu wraz z zapewnieniem pokrycia wszelkich opłat, kosztów dojazdu uczestników, kosztów badań lekarskich i psychotestów (jeżeli kandydat nie ukończy pozytywnie psychotestów wyznacza się kolejną osobę do uzyskania wymaganej wielkości grupy) – dla 25 osób. W 2019r dla 15 osób oraz w 2020r. dla 10 osób. Wymagania dotyczące sposobu organizacji oraz minimalnej ilości godzin kursu określają obowiązujące przepisy w tym zakresie, w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010r Nr 53 poz. 314). Zamówienie obejmuje koszt opłaty egzaminacyjnej za pierwszy egzamin (teoretyczny i praktyczny) oraz koszty egzaminu poprawkowego. Zamawiający dopuszcza metodę e-learningową dla części teoretycznej kursu (Wykonawca jest zobowiązany do wskazania metody nauki w ofercie). b) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy Kat. C dla uczestników projektu wraz z zapewnieniem pokrycia wszelkich opłat, w tym: kosztów dojazdu uczestników – dla 25 osób. W 2019r dla 15 osób oraz w 2020r. dla 10 osób. Wymagany minimalny czas trwania kursu: (20h teoria+30h praktyka). Zamówienie obejmuje koszt opłaty egzaminacyjnej za pierwszy egzamin (teoretyczny i praktyczny) oraz koszty egzaminu poprawkowego. Zamawiający dopuszcza metodę e-learningową dla części teoretycznej kursu. Zamówienie w części a) i b) dotyczy tej samej grupy uczestników.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80411200-0, 80530000-8, 80533200-1, 80423320-4, 85121000-3, 85121100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (C) 60,00
Miejsce realizacji szkolenia dla grupy (M) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy Kat. B
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy Kat. B dla uczestników projektu wraz z zapewnieniem pokrycia wszelkich opłat, w tym kosztów dojazdu i kosztów badań lekarskich - dla 15 osób (10 osób w 2019r oraz 5 osób w 2020r). Czas trwania: 60h (30 h teoria+30 h praktyka). Zamówienie obejmuje koszt opłaty egzaminacyjnej za pierwszy egzamin (teoretyczny i praktyczny) oraz koszty egzaminu poprawkowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80411200-0, 80423320-4, 80530000-8, 80533200-1, 85121000-3, 85121100-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (C) 60,00
Miejsce realizacji szkolenia dla grupy (M) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkoleń komputerowych - łódzkie
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkoleń komputerowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Skierniewice: Zaprojektowanie i budowa przedszkola/żłobka przy ul. Widok w Skierniewicach
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI