Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „Inwestujemy w zawodowców - rozwój...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim".
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlkusz
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Powiatu w Olkuszu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-10
 • Numer ogłoszenia503283-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503283-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

Zarząd Powiatu w Olkuszu: Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Olkuszu, krajowy numer identyfikacyjny 27625504500000, ul. ul. Mickiewicza  2 , 32300   Olkusz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 032 6430414, 6476670, e-mail przetargi@sp.olkusz.pl, faks 326 430 490.
Adres strony internetowej (URL): www.sp.olkusz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.sp.olkusz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zarząd Powiatu w Olkuszu u. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „Inwestujemy w zawodowców - rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim".
Numer referencyjny: OZP.272.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: A) Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla uczestników projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim” – w podziale na cztery części o niżej wymienionej tematyce: Część I. Spawanie metodą MAG 135 Część II. AutoCAD Część III. Dekoracja ciast i tortów Część IV. Barmański poziom I i II Uczestnikami kursów będą uczniowie szkół zawodowych z terenu powiatu olkuskiego, będący jednocześnie uczestnikami projektu Inwestujemy w zawodowców-rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej z 4 części zamówienia wykazanych poniżej. CZĘŚĆ I Nazwa kursu Spawanie metodą MAG 135 Liczba godzin 153 Liczba uczestników 10 Minimalny zakres kursu Zakres kursu musi być zgodny z wytycznymi i Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa. Kurs ma przygotować uczestnika do egzaminu zewnętrznego nadającego uprawnienia w zakresie spawania met MAG 135 (Świadectwo Egzaminu Spawacza według serii norm PN-EN 9606 oraz książkę spawacza) Metody pracy Zgodne z wytycznymi IS Termin realizacji Do 30.06.2018 r. CZĘŚĆ II Nazwa kursu AutoCAD Liczba godzin 30 Liczba uczestników 10 Minimalny zakres kursu 1. Wprowadzenie do środowiska pracy: uruchamianie i zamykanie programu; interfejs i komunikacja użytkownika z programem; zarządzanie plikami rysunków 2. Wyświetlanie rysunku: powiększanie i pomniejszanie widoku ekranu; przesuwanie widoku na ekranie; zapisywanie i wywoływanie widoków 3. Ustawienia rysunku: tworzenie nowego rysunku standardowego i opartego na szablonie; wykorzystanie kreatora do tworzenia nowego rysunku 4. Współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe: współrzędne bezwzględne; kartezjańskie i biegunowe współrzędne względne; punkty charakterystyczne obiektów i ich wykorzystywanie; odległości kierunkowe z wykorzystaniem trybu ortogonalnego i biegunów 5. Tworzenie geometrii dwuwymiarowej: rysowanie obiektów liniowych, tworzenie krzywych: okręgów, łuków i elips; obiekty wielosegmentowe – polilinie; tworzenie i wykorzystanie punktów 6. Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej: podstawowe narzędzia wyboru obiektów; wymazywanie obiektów; przesuwanie i kopiowanie; skalowanie i obracanie; praca z uchwytami obiektów 7. Zarządzanie cechami obiektów: wprowadzenie do warstw; i zarządzanie cechami obiektów i warstw; wczytywanie i zarządzanie rodzajami linii; szerokości linii 8. Techniki konstrukcyjne: odsuwanie i kopiowanie równoległe obiektów; ucinanie i wydłużanie; zaokrąglanie i fazowanie narożników; tworzenie tablicy obiektów; kopiowanie lustrzane; rozciąganie obiektów 9. Obiekty tekstowe i ich style: teksty jednowierszowe; tworzenie i modyfikacja styli tekstowych; podstawy tekstów wielowierszowych; edycja tekstów; wyrównywanie wstawianych i modyfikowanych tekstów; znaki specjalne i ich kody; obiekty tekstowe a skala wydruku 10. Wprowadzenie do wymiarowania: wymiarowanie odległości; wymiarowanie kątów; wymiary dla okręgów i łuków; odnośniki z opisami; tworzenie styli wymiarowania; wymiarowanie a skala wydruku 11. Kreskowanie: rodzaje i typy kreskowania: określanie obwiedni kreskowania; modyfikowanie kreskowania i kopiowanie jego cech 12. Wprowadzenie do wydruku: wybór urządzenia drukującego i formatu strony; ustawienia obszaru wydruku; skala standardowa i skala użytkownika; wprowadzenie do styli wydruku Metody pracy Ćwiczenia praktyczne oraz inne metody aktywizujące uczestników Termin realizacji 90 dni od dnia podpisania umowy (Kurs zakończony zostanie egzaminem przeprowadzonym przez autoryzowane centrum certyfikacji Autodesk) CZĘŚĆ III Nazwa kursu Dekoracja ciast i tortów Liczba godzin 14 Liczba uczestników 5 Minimalny zakres kursu Kwiaty cukrowe Figurki cukrowe i marcepanowe Styl angielski Zastosowanie czekolady w dekoracji Wykorzystanie lukru plastycznego w dekoracji tortów Metody pracy - teoria - zajęcia praktyczne (min. 75%) Termin realizacji 60 dni od dnia podpisania umowy CZĘŚĆ IV Nazwa kursu Kurs barmański poziom początkujący i zaawansowany Liczba godzin Poziom początkujący – 32, poziom zaawansowany - 70 Liczba uczestników Poziom początkujący - 10 os. , poziom zaawansowany - 5 os. Uczestnikami kursu na poziomie zaawansowanym będzie 5 osób, które ukończą kur na poziomie podstawowym. Minimalny zakres kursu Kurs podstawowy: 1. Postawa barmana, charakterystyka pracy . 2. Prezentacja przyrządów pracy barmana . 3. Podział alkoholi na podstawowe grupy – omówienie na wybranych przykładach. 4. Nauka pracy shakerami. 5. Nauka praktycznego przygotowywania dekoracji. 6. Przygotowywanie klasycznych drinków. 7. Koktajle na bazie alkoholi białych: wódka, gin, tequila, rum. 8. Koktajle na bazie alkoholi kolorowych: whisky, brandy, cognac. 9. Koktajle z użyciem likierów, win wzmocnionych i aromatyzowanych. 10. Koktajle warstwowe, płonące i widowiskowe. 11. Koktajle w świeżych owocach. 12. Koktajle bezalkoholowe. 13. Organizacja baru i obsługa gościa przy barze. Kurs zaawansowany: 1. Flair. 2. Sommelierstwo. 3. Miksologia, m.in.: miksologia molekularna: tworzenie pianek, żeli, kawioru, ravioli, galaretek, jadalnych gąbek; zastosowanie suchego lodu i ciekłego azotu; koktajle wędzone; koktajle musujące, infuzje alkoholowe, aromatyzowanie alkoholi; trendy z ostatnich lat, kule lodowe, maturacja koktajli; drinki efektowne i płonące. 4. Przygotowywanie klasycznych drinków w nowoczesnym wydaniu. 5. Zarządzanie barem m.in.: Inwentaryzacja, rozliczanie baru; elektroniczne systemy remanentowe; rozwiązania informatyczne stosowane w gastronomii i hotelarstwie; układanie karty koktajli, karty alkoholi, karty win; wyliczenie drink costu;s tandardy i wymogi prawne; koncesja na sprzedaż alkoholu (A,B,C); elementy zarządzania – marketing, delegowanie zadań pracownikom, rozliczanie czasu pracy. Metody pracy - teoria - zajęcia praktyczne (min. 75%) Termin realizacji Poziom początkujący – 60 dni od dnia podpisania umowy Poziom zaawansowany – od dnia zakończenia poziomu podstawowego do 30.06.2018 r. ZASADY OGÓLNE 1. Wykonawca ma obowiązek rozpocząć realizację kursu/szkolenia w ciągu 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia programu kursu/szkolenia oraz harmonogramu do akceptacji Zamawiającego, co najmniej 7 dni roboczych przed ich rozpoczęciem. 3. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi pakiet materiałów szkoleniowych. Każdemu z uczestników kursu/szkolenia powinny być przekazane nieodpłatnie materiały biurowe i szkoleniowe typu: zeszyt, długopis, skrypty, materiały do ćwiczeń. Materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom szkolenia powinny być adekwatne do treści szkolenia. Materiały wykorzystywane podczas realizacji szkolenia powinny być przekazywane uczestnikom szkolenia na początku szkolenia bądź na bieżąco zgodnie z realizowanym tematem zajęć. Po zakończeniu kursu/szkolenia materiały dydaktyczne przechodzą na własność uczestników szkolenia. 4. Wykonawca zapewni kursantom odpowiednie warunki do ćwiczeń praktycznych, tj. na 1 maszynę spawającą, przypadać będzie nie więcej niż 2 osoby (dotyczy kursu spawania MAG 135). 5. Wykonawca musi dla każdego uczestnika kursu/szkolenia zagwarantować miejsce siedzące (stolik/ławkę bądź krzesło z przystawką) umożliwiające swobodne sporządzanie notatek. 6. W przypadku kursu/szkolenia z obsługą programów komputerowych wykonawca musi zapewnić każdemu uczestnikowi stanowisko komputerowe wraz ze sprzętem i legalnym oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia kursu/szkolenia. 7. Wykonawca zapewnia w cenie kursu/szkolenia kawę, herbatę, wodę, susz konferencyjny, a w przypadku zajęć trwających dłużej niż 6 godzin, Wykonawca zapewnia 1 gorący posiłek (catering) dla uczestników. 8. Przed rozpoczęciem kursu/szkolenia Wykonawca przygotuje wzorzec kompetencji opisujący zakładane efekty uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku realizacji kursu, zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej http://www.sp.olkusz.pl/projekty-ue/inwestujemy-w-zawodowcow/. Efekty uczenia będą obejmować nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z tematyką objętą kursem. Wykonawca zapoznaje uczestników z efektami uczenia się na pierwszych zajęciach. 9. Wykonawca w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem kursu/szkolenia jest zobowiązany zapoznać uczestników z jego szczegółowym programem oraz przekazać im harmonogram realizowanych zajęć. 10. W pomieszczeniach, w których będą realizowane kursy/szkolenia będą umieszczone informacje o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wynikłe konsekwencje, w tym także zobowiązuje się do zwrotu kosztów szkolenia bądź jego części w zależności od kar nałożonych na Zamawiającego przez jednostki nadzorujące w przypadku niedopełnienia obowiązku. 11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji: 1) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, 2) listę obecności 3) protokół z przebiegu egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego, jeśli został przeprowadzony, 4) imienny wykaz osób, które ukończyły kurs, nie ukończyły kursu, nie zdały egzaminu, bądź nie przystąpiły do egzaminu, 5) rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji. 6) dokumentacja zdjęciowa obejmująca co najmniej 10 różnych zdjęć. Zdjęcia muszą być dobrej jakości, tzn. o wymiarach co najmniej 1024x768 pikseli, nie rozmazane, odpowiednio oświetlone. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zdjęć jeśli nie będą spełniały kryteriów wskazanych powyżej. 7) arkusze badające poziom zadowolenia uczestników 8) potwierdzenie zapoznania się uczestników z efektami kształcenia, 9) potwierdzenie przekazania materiałów szkoleniowych oraz odbioru cateringu (w przypadku zajęć trwających dłużej niż 6 godzin) 12. Dokumentacja wskazana w pkt 11 zostanie przekazana Zamawiającemu w oryginale po zakończeniu kursu/szkolenia, jednak nie później niż 7 dni roboczych. Dokumentacje fotograficzną Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nośniku CD/DVD. Kopie list obecności oraz dzienników zajęć w formie papierowej lub mailowej będą przekazywane Zamawiającemu na jego prośbę w terminie wskazanym drogą e-mailową. 13. Wszystkie wyżej wskazane dokumenty muszą być zgodne ze wzorami jakie Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej www.sp.olkusz.pl (zakładka „http://www.sp.olkusz.pl/projekty-ue/inwestujemy-w-zawodowcow/”). Na prośbę Wykonawcy Zamawiający udostępni wzory drogą elektroniczną. 14. Kurs i szkolenia muszą zakończyć się egzaminem. Przy kursach i szkoleniach tego wymagających, Wykonawca uwzględni w cenie opłacenie 1 egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego, jeśli taki jest przewidziany, a także pozostałe koszty organizacyjne. 15. Wydane certyfikaty oraz zaświadczenia muszą zawierać logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi oraz informację, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nie dotyczy certyfikatów zaświadczeń, których wzory zostały określone odpowiednimi przepisami). Certyfikaty i logotypy musza być w jednej wersji kolorystycznej, tzn. jeżeli Wykonawca wystawia zaświadczenia/certyfikaty w odcieniach szarości również logotypy muszą być w odcieniach szarości. Analogicznie jeśli Wykonawca wystawia certyfikaty/zaświadczenia w kolorze. 16. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie wydanych dokumentów wraz z potwierdzeniem ich odbioru do siedziby Biura ds. realizacji projektu Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia Zawodowego w Powiecie Olkuskim, ul: Fr. Nullo 32, w terminie 7 dni roboczych od daty ich wydania uczestnikom kursów/szkoleń. 17. Dane osobowe niezbędne do wydania zaświadczeń lub certyfikatów Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie. 18. Zaleca się aby kursy/szkolenia były przeprowadzone na terenie Gminy Olkusz. Dopuszcza się jednak możliwość przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych poza Gminą Olkusz na terenie województwa małopolskiego lub województwa śląskiego, z tym że odległość z miejscowości, gdzie będą prowadzone kursy do miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego nie może przekroczyć 50 km. W przypadku, gdy kurs odbywać się będzie poza terenem Gminy Olkusz, Wykonawca pokrywa koszty transportu uczestników (do i z miejsca realizacji kursu/szkolenia), odpowiada również za organizację transportu oraz opiekę w czasie przejazdu. 19. Wykonawca zapewni nadzór wewnętrzny i wskaże w miejscu szkolenia osobę odpowiedzialną za obsługę kursu/szkolenia i kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. 20. Wykonawca zobowiązany jest do indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie stałej oceny postępów poszczególnych uczestników kursu/szkolenia i zwiększenia pomocy wobec osób napotykających trudności w procesie nauczania. 21. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestników projektu, na każdym jego etapie wraz z udziałem w ocenach częściowych i ocenie końcowej uczestników kursu/szkolenia oraz kontroli frekwencji kierowanych przez Zamawiającego uczestników na zajęciach. 22. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego (najpóźniej w ciągu 3 dni) o każdej nieobecności uczestnika na kursie/szkoleniu. 23. Wykonawca niezwłocznie, tzn. z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, zawiadomi (w formie pisemnej, dopuszcza się elektronicznie) Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonego kursu/szkolenia. 24. Sugeruje się, aby kursy/szkolenia odbywały się w dni wolne od nauki bądź w dni powszednie po godzinie 16.00 pod warunkiem uzyskania zgody kursantów oraz koordynatora projektu. 25. Zamawiający uzna za zrealizowane te zajęcia, gdzie na liście obecności swoją obecność potwierdzi podpisem przynajmniej 1 beneficjent ostateczny (uczeń). 26. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osoby prowadzącej zajęcia oraz udokumentowania jej kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia w zakresie wskazanym w rozdziale V pkt. 3 SIWZ. Zamawiający nie określa wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80530000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dotyczy I części zamówienia – kurs spawania MAG 135. W przypadku składania oferty na część I zamówienia, Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do szkolenia i egzaminowania zgodnie z normą PN - EN 287-1 lub PN - EN ISO 9606 (np. Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach). (Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca składa jedynie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg. wzoru z załącznika nr 2 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W odniesieniu do każdej z części zamówienia : a. Zamawiający wymaga w szczególności dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej:  wykształcenie średnie,  doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć teoretycznych lub praktycznych w ramach kursów, odpowiadających części/częściom zamówienia, na którą/e Wykonawca składa ofertę. (Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca składa jedynie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg. wzoru z załącznika nr 2 do SIWZ). Uwaga: w przypadku składania ofert na dwie lub więcej części zamówienia Wykonawca winien spełnić wymóg oddzielnie dla każdej z części zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca który złoży ofertę np.: na cztery części zamówienia musi dysponować czterema osobami spełniającymi powyższe wymagania. b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - tj. zamawiający wymaga: - wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia, którego tematyka zbieżna jest ze szkoleniem na które planuje złożyć ofertę. (Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca składa jedynie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg. wzoru z załącznika nr 2 do SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W przypadku składania oferty na część I zamówienia - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do szkolenia i egzaminowania zgodnie z normą PN - EN 287-1 lub PN - EN ISO 9606.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeśli dotyczy). a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 2. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Umowa może być zmieniona w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie: 1) łączne wynagrodzenie Wykonawcy za przeprowadzenie kursu może ulec zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia ilości uczestników określonego kursu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zmniejszone proporcjonalnie do zmniejszonej ilości uczestników kursu, przy czym wskazana w ofercie cena brutto kursu dla 1 uczestnika jest stała i nie ulega zmianie. 2) termin realizacji umowy może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, niezależnych od Zamawiającego w tym zmiany wytycznych związanych z realizacją projektu
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-18, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: 1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1113 z późn. zm), 2) osobiście, 3) za pośrednictwem posłańca, 4) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1030) - porozumiewanie się w formie poczty elektronicznej na adres: przetargi@sp.olkusz.pl oraz faksem na nr 32 647 66 41. 2. Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający oświadcza, że nie planuje zwołania zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: Brygida Stopa, Joanna Szatan-Kenderow, Joanna Karkos.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Spawanie metodą MAG 135
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nazwa kursu Spawanie metodą MAG 135 Liczba godzin 153 Liczba uczestników 10 Minimalny zakres kursu Zakres kursu musi być zgodny z wytycznymi i Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa. Kurs ma przygotować uczestnika do egzaminu zewnętrznego nadającego uprawnienia w zakresie spawania met MAG 135 (Świadectwo Egzaminu Spawacza według serii norm PN-EN 9606 oraz książkę spawacza) Metody pracy Zgodne z wytycznymi IS Termin realizacji Do 30.06.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Doświadczenie zawodowe (praktyczne) osoby/osób prowadzących szkolenie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: AutoCAD
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nazwa kursu AutoCAD Liczba godzin 30 Liczba uczestników 10 Minimalny zakres kursu 1. Wprowadzenie do środowiska pracy: uruchamianie i zamykanie programu; interfejs i komunikacja użytkownika z programem; zarządzanie plikami rysunków 2. Wyświetlanie rysunku: powiększanie i pomniejszanie widoku ekranu; przesuwanie widoku na ekranie; zapisywanie i wywoływanie widoków 3. Ustawienia rysunku: tworzenie nowego rysunku standardowego i opartego na szablonie; wykorzystanie kreatora do tworzenia nowego rysunku 4. Współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe: współrzędne bezwzględne; kartezjańskie i biegunowe współrzędne względne; punkty charakterystyczne obiektów i ich wykorzystywanie; odległości kierunkowe z wykorzystaniem trybu ortogonalnego i biegunów 5. Tworzenie geometrii dwuwymiarowej: rysowanie obiektów liniowych, tworzenie krzywych: okręgów, łuków i elips; obiekty wielosegmentowe – polilinie; tworzenie i wykorzystanie punktów 6. Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej: podstawowe narzędzia wyboru obiektów; wymazywanie obiektów; przesuwanie i kopiowanie; skalowanie i obracanie; praca z uchwytami obiektów 7. Zarządzanie cechami obiektów: wprowadzenie do warstw; i zarządzanie cechami obiektów i warstw; wczytywanie i zarządzanie rodzajami linii; szerokości linii 8. Techniki konstrukcyjne: odsuwanie i kopiowanie równoległe obiektów; ucinanie i wydłużanie; zaokrąglanie i fazowanie narożników; tworzenie tablicy obiektów; kopiowanie lustrzane; rozciąganie obiektów 9. Obiekty tekstowe i ich style: teksty jednowierszowe; tworzenie i modyfikacja styli tekstowych; podstawy tekstów wielowierszowych; edycja tekstów; wyrównywanie wstawianych i modyfikowanych tekstów; znaki specjalne i ich kody; obiekty tekstowe a skala wydruku 10. Wprowadzenie do wymiarowania: wymiarowanie odległości; wymiarowanie kątów; wymiary dla okręgów i łuków; odnośniki z opisami; tworzenie styli wymiarowania; wymiarowanie a skala wydruku 11. Kreskowanie: rodzaje i typy kreskowania: określanie obwiedni kreskowania; modyfikowanie kreskowania i kopiowanie jego cech 12. Wprowadzenie do wydruku: wybór urządzenia drukującego i formatu strony; ustawienia obszaru wydruku; skala standardowa i skala użytkownika; wprowadzenie do styli wydruku Metody pracy Ćwiczenia praktyczne oraz inne metody aktywizujące uczestników Termin realizacji 90 dni od dnia podpisania umowy (Kurs zakończony zostanie egzaminem przeprowadzonym przez autoryzowane centrum certyfikacji Autodesk)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 50,00
Doświadczenie zawodowe (praktyczne) osoby/osób prowadzących szkolenie 20,00
Gwarantowana jakość szkolenia 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Dekoracja ciast i tortów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nazwa kursu Dekoracja ciast i tortów Liczba godzin 14 Liczba uczestników 5 Minimalny zakres kursu Kwiaty cukrowe Figurki cukrowe i marcepanowe Styl angielski Zastosowanie czekolady w dekoracji Wykorzystanie lukru plastycznego w dekoracji tortów Metody pracy - teoria - zajęcia praktyczne (min. 75%) Termin realizacji 60 dni od dnia podpisania umowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80830000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Doświadczenie zawodowe (praktyczne) osoby/osób prowadzących szkolenie 30,00
Gwarantowana jakość szkolenia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Barmański poziom I i II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nazwa kursu Kurs barmański poziom początkujący i zaawansowany Liczba godzin Poziom początkujący – 32, poziom zaawansowany - 70 Liczba uczestników Poziom początkujący - 10 os. , poziom zaawansowany - 5 os. Uczestnikami kursu na poziomie zaawansowanym będzie 5 osób, które ukończą kur na poziomie podstawowym. Minimalny zakres kursu Kurs podstawowy: 1. Postawa barmana, charakterystyka pracy . 2. Prezentacja przyrządów pracy barmana . 3. Podział alkoholi na podstawowe grupy – omówienie na wybranych przykładach. 4. Nauka pracy shakerami. 5. Nauka praktycznego przygotowywania dekoracji. 6. Przygotowywanie klasycznych drinków. 7. Koktajle na bazie alkoholi białych: wódka, gin, tequila, rum. 8. Koktajle na bazie alkoholi kolorowych: whisky, brandy, cognac. 9. Koktajle z użyciem likierów, win wzmocnionych i aromatyzowanych. 10. Koktajle warstwowe, płonące i widowiskowe. 11. Koktajle w świeżych owocach. 12. Koktajle bezalkoholowe. 13. Organizacja baru i obsługa gościa przy barze. Kurs zaawansowany: 1. Flair. 2. Sommelierstwo. 3. Miksologia, m.in.: miksologia molekularna: tworzenie pianek, żeli, kawioru, ravioli, galaretek, jadalnych gąbek; zastosowanie suchego lodu i ciekłego azotu; koktajle wędzone; koktajle musujące, infuzje alkoholowe, aromatyzowanie alkoholi; trendy z ostatnich lat, kule lodowe, maturacja koktajli; drinki efektowne i płonące. 4. Przygotowywanie klasycznych drinków w nowoczesnym wydaniu. 5. Zarządzanie barem m.in.: Inwentaryzacja, rozliczanie baru; elektroniczne systemy remanentowe; rozwiązania informatyczne stosowane w gastronomii i hotelarstwie; układanie karty koktajli, karty alkoholi, karty win; wyliczenie drink costu;s tandardy i wymogi prawne; koncesja na sprzedaż alkoholu (A,B,C); elementy zarządzania – marketing, delegowanie zadań pracownikom, rozliczanie czasu pracy. Metody pracy - teoria - zajęcia praktyczne (min. 75%) Termin realizacji Poziom początkujący – 60 dni od dnia podpisania umowy Poziom zaawansowany – od dnia zakończenia poziomu podstawowego do 30.06.2018 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 50,00
Doświadczenie zawodowe (praktyczne) osoby/osób prowadzących szkolenie 15,00
Dodatkowe osiągnięcia 15,00
Zaplecze 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuje pomocy w napisaniu dyskusji do pracy magisterskiej, Tarnów
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania15-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Potrzebuje pomocy w napisaniu dyskusji do pracy magisterskiej około 3/ 4 strony. Termin do 19.06.2018 Czy jest taka możliwość i jaki koszt ? Pozdrawiam Aneta
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI