Prowadzenie zajęć nauki języków obcych dla pracowników Uniwersytetu Medycznego we...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Prowadzenie zajęć nauki języków obcych dla pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-02-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-29
 • Numer ogłoszenia508286-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 508286-N-2019 z dnia 2019-01-29 r.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich: Prowadzenie zajęć nauki języków obcych dla pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, krajowy numer identyfikacyjny 000288981, ul. Wybrzeże L.Pasteura  1 , 50-367  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 7841174, e-mail monika.komorowska@am.wroc.pl, faks 71 7840045.
Adres strony internetowej (URL): www.umed.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.umed.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.umed.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Zespół ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pokój 3A 111.1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć nauki języków obcych dla pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Numer referencyjny: UMW / IZ / PN - 8 / 19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Prowadzenie zajęć nauki języków obcych dla pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 (trzy) części osobno oceniane: Część A - Prowadzenie zajęć nauki języka angielskiego dla pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi. Część B - Prowadzenie zajęć języka hiszpańskiego dla pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Część C - Prowadzenie indywidualnych zajęć języka angielskiego dla nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany załączniku nr 2 (A – C) do Siwz. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 8 do Siwz).

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80580000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części A: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a. dysponuje co najmniej 4 (czterema) Lektorami języka angielskiego posiadającymi co najmniej 2 (dwu) letnie doświadczenie w nauce języka angielskiego, oraz posiadającymi: - dyplom ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana obejmująca język angielski, lub - dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności języka angielskiego, lub - świadectwo państwowego nauczycielskiego egzaminu języka angielskiego stopnia I lub II, lub - ważny certyfikat poświadczający biegłą znajomość języka angielskiego: iTEP – poziom 5.5-6, albo IELTS – poziom wyższy lub równy 8, al-bo ETS – poziom TOEFL (iBT) wyższy lub równy 110, albo EF Standard English Test – poziom 71-100, albo Cambridge Assessment English – poziom C2 Proficiency, albo City&Guilds - poziom Mastery, albo Edexcel, Pearson Language Test – poziom PTE General Level 5. b. wykonał, a w wypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert: - co najmniej 1 (jedną) usługę prowadzenia zajęć języka angielskiego, trwającą co najmniej 4 (cztery) miesiące, albo - więcej niż 1 (jedną) usługę prowadzenia zajęć języka angielskiego, z łącznym czasem trwania usług co najmniej 4 (cztery) miesiące. Dla części B: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a. dysponuje co najmniej 1 (jednym) Lektorem języka hiszpańskiego posiadającym co najmniej 2 (dwu) letnie doświadczenie w nauce języka hiszpańskiego, oraz posiadającym: - dyplom ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych na kierunku filologia hiszpańska lub lingwistyka stosowana obejmująca język hiszpański, lub - dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności języka hiszpańskiego, lub - świadectwo państwowego nauczycielskiego egzaminu języka hiszpańskiego stopnia I lub II, lub - ważny certyfikat DELE C2. b. wykonał, a w wypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert: - co najmniej 1 (jedną) usługę prowadzenia zajęć języka hiszpańskiego, trwającą co najmniej 4 (cztery) miesiące, albo - więcej niż 1 (jedną) usługę prowadzenia zajęć języka hiszpańskiego, z łącznym czasem trwania usług co najmniej 4 (cztery) miesiące. Dla części C: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a. dysponuje co najmniej 1 (jednym) Lektorem języka angielskiego posiadającym co najmniej 2 (dwu) letnie doświadczenie w nauce języka angielskiego, z uwzględnieniem słownictwa akademickiego, w tym medycznego, oraz posiadającym: - dyplom ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana obejmująca język angielski, lub - dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności języka angielskiego, lub - świadectwo państwowego nauczycielskiego egzaminu języka angielskiego stopnia I lub II, lub - ważny certyfikat poświadczający biegłą znajomość języka angielskiego: iTEP – poziom 5.5-6, albo IELTS – poziom wyższy lub równy 8, albo ETS – poziom TOEFL (iBT) wyższy lub równy 110, albo EF Standard English Test – poziom 71-100, albo Cambridge Assessment English – poziom C2 Proficiency, albo City&Guilds - poziom Mastery, albo Edexcel, Pearson Language Test – poziom PTE General Level 5. b. wykonał, a w wypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert: - co najmniej 1 (jedną) usługę prowadzenia zajęć języka angielskiego, trwającą co najmniej 4 (cztery) miesiące, albo - więcej niż 1 (jedną) usługę prowadzenia zajęć języka angielskiego, z łącznym czasem trwania usług co najmniej 4 (cztery) miesiące.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 5 A – 5 C do Siwz), 2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 6 A - 6 C do Siwz).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp, albo, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, jedna z wymienionych poniżej okoliczności: 1) zmiana stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury; 2) wejście w życie innych, niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany; 3) zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy ustalonego między Stronami w szczegółowym harmonogramie, 4) zmiana lektora wskazanego w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie. Zamawiający dopuszcza zmianę lektora, pod warunkiem, że po dokonanej zmianie proponowany lektor posiada doświadczenie zawodowe co najmniej odpowiadające ilości punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy za zmienianego lektora w kryterium (dla części A) „Doświadczenie zawodowe co najmniej 4 (czterech) lektorów” / (dla części B i C) „Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 (jednego) lektora”. 3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp następujące wypadki, które wymagają jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem: 1) zmiana danych teleadresowych Stron; 2) zmiana danych rejestrowych Stron; 3) zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-06, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część A - Prowadzenie zajęć nauki języka angielskiego dla pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia części A jest Prowadzenie zajęć nauki języka angielskiego dla pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Szczegółowe zasady organizacji i uczestnictwa w zajęciach języka angielskiego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi są regulowane Zarządzeniem Rektora nr 21/XV R/2017 z dnia 14 marca 2017 r. ze zmianami w Zarządzeniu Rektora nr 5/XV R/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. i Zarządzeniu Rektora nr 114/XV R/2018 z dnia 28 września 2018 r. 2. Cel prowadzenia zajęć (kursu) języka angielskiego: podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. 3. Charakterystyka i harmonogram zajęć z języka angielskiego. 1) grupy o poziomach od A1 – C2, 2) maksymalnie 8 osób w grupie, 3) zajęcia 2 razy w tygodniu dla każdej z grup po 1 godzinie zegarowej (w sytuacji jeśli grupa wyrazi zgodę i osoba prowadząca zajęcia mogą odbywać się 1 raz w tygodniu 2 godziny zegarowe), 4) początek zajęć nie wcześniej niż o godz. 15:00 i nie później niż o godz. 17:00, z wyjątkiem 1 (jednej) grupy jednoosobowej, dla której grafik godzinowy będzie ustalany na bieżąco w toku zajęć, 5) kurs zakończony możliwością uzyskania certyfikatu. 4. Wykonawca w ramach zamówienia (w cenie ofertowej) zapewni również: 1) każdemu z uczestników na własność materiały w postaci podręcznika z ćwiczeniami w formie papierowej oraz inne materiały szkoleniowe, 2) pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, np. urządzenia do odtwarzania płyt, komputer dla lektora itp., 3) prowadzenie listy obecności w formie papierowej. 5. Zajęcia odbywać się będą w następujących lokalizacjach we Wrocławiu: 1) ul. Marcinkowskiego 2-6, 2) ul. Krakowska - Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, 3) ul. Borowska - Wydział Farmaceutyczny. 6. Liczba osób biorących udział w kursie: maksymalnie 120 uczestników kursu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80580000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena realizacji przedmiotu zamówienia 60,00
Doświadczenie zawodowe co najmniej 4 (czterech) Lektorów 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część B - Prowadzenie zajęć języka hiszpańskiego dla pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia części B jest Prowadzenie zajęć języka hiszpańskiego dla pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Cel prowadzenia zajęć (kursu) języka hiszpańskiego: podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, którzy zajmują się realizacją programu ERASMUS+. 2. Charakterystyka i harmonogram zajęć z języka angielskiego. 1) jedna grupa o poziomie podstawowym, 2) maksymalnie 8 osób w grupie, 3) zajęcia 1 (jeden) raz w tygodniu po 1,5 (półtorej) godziny zegarowej, 4) początek zajęć nie wcześniej niż o godz. 15:00 i nie później niż o godz. 17:00, 5) kurs zakończony możliwością uzyskania certyfikatu. 3. Wykonawca w ramach zamówienia (w cenie ofertowej) zapewni również: 1) każdemu z uczestników na własność materiały w postaci podręcznika z ćwiczeniami w formie papierowej oraz inne materiały szkoleniowe, 2) pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, np. urządzenia do odtwarzania płyt, komputer dla lektora itp., 3) prowadzenie listy obecności w formie papierowej. 4. Zajęcia odbywać się będą w następujących lokalizacjach we Wrocławiu: 1) ul. T. Chałubińskiego 6a (parter) lub 2) ul. Marcinkowskiego 2-6. 5. Liczba osób biorących udział w szkoleniu: maksymalnie 8 osób.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80580000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena realizacji przedmiotu zamówienia 60,00
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 (jednego) Lektora 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Część C - Prowadzenie indywidualnych zajęć języka angielskiego dla nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia części C jest Prowadzenie indywidualnych zajęć języka angielskiego dla nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Cel prowadzenia zajęć (kursu) języka angielskiego: podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika akademickiego prowadzącego zajęcia ze studentami w języku angielskim. 2. Charakterystyka i harmonogram zajęć z języka angielskiego: 1) Poziom nauki ustalony indywidualnie przez lektora na podstawie testu kwalifikacyjnego, 2) Zajęcia indywidualne w zakresie English for Academic Purposes, 3) zajęcia 2 (dwa) razy w tygodniu po 1 (jednej) godzinie zegarowej (w sytuacji, jeśli pracownik i osoba prowadząca wyrażą zgodę zajęcia mogą odbywać się 1 (jeden) raz w tygodniu po 2 (dwie) godziny zegarowe) 4) początek zajęć nie wcześniej niż o godz. 15:00 i nie później niż o godz. 17:00. 5) kurs zakończony możliwością uzyskania certyfikatu 3. Wykonawca w ramach zamówienia (w cenie ofertowej) zapewni również: 1) każdemu z uczestników na własność materiały w postaci podręcznika z ćwiczeniami w formie papierowej oraz inne materiały szkoleniowe 2) pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, np. urządzenia do odtwarzania płyt, komputer dla lektora itp. 3) prowadzenie listy obecności w formie papierowej. 4. Zajęcia odbywać się będą w następującej lokalizacji we Wrocławiu: - ul. Marcinkowskiego 2-6. 5. Liczba osób biorących udział w szkoleniu: zajęcia indywidualne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80580000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena realizacji przedmiotu zamówienia 60,00
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 (jednego) Lektora 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Wałbrzych
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania16-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Pracownik biurowy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI