Organizacja zajęć na uczelni/szkole wyższej dla uczniów ZSP w Kaliszu Pomorskim na...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Organizacja zajęć na uczelni/szkole wyższej dla uczniów ZSP w Kaliszu Pomorskim na kierunku technik informatyki w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDrawsko Pomorskie
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Drawski
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-09
 • Numer ogłoszenia516563-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 516563-N-2018 z dnia 2018-02-09 r.

Powiat Drawski: Organizacja zajęć na uczelni/szkole wyższej dla uczniów ZSP w Kaliszu Pomorskim na kierunku technik informatyki w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Drawski, krajowy numer identyfikacyjny 330920765, ul. Plac Elizy Orzeszkowej  3 , 78-500  Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943630780, e-mail a.gagalska@powiatdrawski.pl, faks 943630788.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatdrawski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.powiatdrawski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.powiatdrawski.pl w BIP Zamówienia i przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres Zamawiającego Powiat Drawski
Adres:
Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, pokój nr 115

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja zajęć na uczelni/szkole wyższej dla uczniów ZSP w Kaliszu Pomorskim na kierunku technik informatyki w ramach projektu pn.: Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego
Numer referencyjny: Inż.272.7.10.2017.AG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I - ZAJĘCIA LABOLATORYJNE Z PROGRAMOWANIA I ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W PRZEMYŚLE Program musi zawierać: - Przeprowadzenie zajęć projektowych i laboratoryjnych oraz pokazów w specjalistycznych laboratoriach i centrach badawczych w zakresie: robotyka i mechatronika, systemy autonomiczne w urządzeniach technologicznych CNC z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Prezentacja najnowszych systemów obróbkowych o zaawansowanych systemach sterowania i unikalnych rozwiązaniach technicznych w skali ogólnopolskiej wdrożonych nie później niż 3 lata wstecz. Przeprowadzenie zajęć uwzględniających wytyczne UE dotyczące czwartej rewolucji przemysłowej realizowanej obecnie w wysoko uprzemysłowionych państwach UE. Łącznie 33 godziny laboratoryjne. - Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych, pokazowych i wykładowych w zakresie zintegrowanych systemów CAD/CAM/CAE (zintegrowane systemy komputerowego wspomagania, projektowania i wytwarzania oraz analiz i obliczeń inżynierskich) z wykorzystaniem autorsko opracowanych przykładów dydaktycznych. Łącznie Systemy CAD/CAM 15 godzin laboratoryjnych, System CAE 30 godzin laboratoryjnych. - Przeprowadzenie zajęć w zakresie stosowania i programowania systemów sterowania CNC/PLC oraz budowa drukarki 3D charakteryzującej się innowacjami w zakresie szybkości drukowania i chłodzenia strefy roboczej a także oprogramowania integrującego poszczególne systemy i moduły (projekt jako podsumowanie zadania informatyczno-technologicznego z elementami CAD/CAM/CAE). Łącznie 22 godzin laboratoryjnych. Łącznie liczba godzin na Część I – 100 godzin laboratoryjnych Część II - ZAJĘCIA LABOLATORYJNE Z GRAFIKI KOMPUTEROWEJ, ADMINISTROWANIA SERWERAMI I SIECI KOMPUTEROWYCH, PROGRAMOWANIA W JĘZYKACH PYTHON I DJANGO, PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA INFORMATYKI NA PRZYKŁADZIE NAWIGACJI MORSKIEJ Program musi zawierać:  Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych z zakresu modelowania grafiki 3D (np. program Blender), 40 godzin laboratoryjnych.  Przeprowadzenie praktycznych zajęć z konfiguracji sieci komputerowych i administrowania serwerami, 70 godzin laboratoryjnych.  Zajęcia praktyczne z programowania w języku Python i Django, 70 godzin laboratoryjnych.  Zajęcia praktyczne - zastosowanie informatyki na przykładzie nawigacji morskiej i technik symulacyjnych, 20 godzin laboratoryjnych w tym zajęcia praktyczne z zakresu: symulator ECDIS - 9 h laboratoryjnych, symulator mostka nawigacyjnego tzw. symulator nawigacyjno-manewrowy "fullmission" lub równoważny – 9 godzin laboratoryjnych. Łącznie liczba godzin na Część 2 – 200 godzin laboratoryjnych

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80533200-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: ustawy Pzp polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego: 1) przedmiot zamówienia: powtórzenie podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym. 2) warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zamówienie zostanie udzielone na warunkach takich jak zamówienie podstawowe.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu określone dla Części I oraz II: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,żedysponuje, lub będzie dysponował: dla części I a) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą:  wykształcenie wyższe: co najmniej tytuł nauczyciela mianowanego (dot. nauczycieli) o wykształceniu w kierunku informatyka bądź pokrewnym dotyczącym sterowania urządzeniami technologicznymi; lub co najmniej tytuł doktora (dot. wykładowców) w dziedzinie zgodnej z przedmiotem nauczania lub pokrewnym; b) dysponuje lub będzie dysponować wyposażonymi salami dydaktycznymi /wykładowymi /laboratoriami, z wyposażeniem umożliwiającym przeprowadzenie zajęć z młodzieżą i realizację zadań, tj. sale komputerowe ze stanowiskami komputerowymi osobnymi dla każdego ucznia (20 stanowisk) z projektorami i tablicami. W przypadku zajęć laboratoryjnych wyposażone w urzadzenia technologiczne CNC. dla części II a) dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą:  wykształcenie wyższe: co najmniej tytuł nauczyciela mianowanego (dot. nauczycieli) o wykształceniu w kierunku informatyka bądź pokrewnym; lub co najmniej tytuł doktora (dot. wykładowców) w dziedzinie zgodnej z przedmiotem nauczania lub pokrewnym; b) dysponuje lub będzie dysponować laboratorium komputerowe wystarczające do prowadzenia zajęć z zakresu programowania i grafiki komputerowej, sprzęt do praktycznych zajęć z zakresu budowy sieci komputerowych, laboratorium z wielostanowiskowym symulatorem ECDIS czyli Systemu Zobrazowania Elektronicznej Mapy i Informacji Nawigacyjnej z elementami wirtualnego mostka.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, 2) aktualne na dzień składania oferty oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania (w formie oryginału), zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) aktualne na dzień składania oferty oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania (w formie oryginału), zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 2) wykaz osób, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; 4) dowód, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów, na które powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, np. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dotyczy podmiotów wskazanych w punkcie „INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH POMIOTÓW” załącznika nr 2 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie każdej wskazanej osoby prowadzącej zajęcia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy – zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji zajęć przez Zamawiającego, konieczność zmiany harmonogramu przeprowadzenia zajęć. W przypadku wystąpienia okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2) Zmiana sposobu wykonania zamówienia: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w SIWZ, oraz doświadczeniem wskazanym przez Wykonawcę w pierwotnej ofercie. 3) Pozostałe zmiany: a) zmiana obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę lub jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część I - ZAJĘCIA LABOLATORYJNE Z PROGRAMOWANIA I ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W PRZEMYŚLE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Program musi zawierać: - Przeprowadzenie zajęć projektowych i laboratoryjnych oraz pokazów w specjalistycznych laboratoriach i centrach badawczych w zakresie: robotyka i mechatronika, systemy autonomiczne w urządzeniach technologicznych CNC z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Prezentacja najnowszych systemów obróbkowych o zaawansowanych systemach sterowania i unikalnych rozwiązaniach technicznych w skali ogólnopolskiej wdrożonych nie później niż 3 lata wstecz. Przeprowadzenie zajęć uwzględniających wytyczne UE dotyczące czwartej rewolucji przemysłowej realizowanej obecnie w wysoko uprzemysłowionych państwach UE. Łącznie 33 godziny laboratoryjne. - Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych, pokazowych i wykładowych w zakresie zintegrowanych systemów CAD/CAM/CAE (zintegrowane systemy komputerowego wspomagania, projektowania i wytwarzania oraz analiz i obliczeń inżynierskich) z wykorzystaniem autorsko opracowanych przykładów dydaktycznych. Łącznie Systemy CAD/CAM 15 godzin laboratoryjnych, System CAE 30 godzin laboratoryjnych. - Przeprowadzenie zajęć w zakresie stosowania i programowania systemów sterowania CNC/PLC oraz budowa drukarki 3D charakteryzującej się innowacjami w zakresie szybkości drukowania i chłodzenia strefy roboczej a także oprogramowania integrującego poszczególne systemy i moduły (projekt jako podsumowanie zadania informatyczno-technologicznego z elementami CAD/CAM/CAE). Łącznie 22 godzin laboratoryjnych. Łącznie liczba godzin na Część I – 100 godzin laboratoryjnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80533200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie każdej wskazanej osoby prowadzącej zajęcia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: ZAJĘCIA LABOLATORYJNE Z GRAFIKI KOMPUTEROWEJ, ADMINISTROWANIA SERWERAMI I SIECI KOMPUTEROWYCH, PROGRAMOWANIA W JĘZYKACH PYTHON I DJANGO, PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA INFORMATYKI NA PRZYKŁADZIE NAWIGACJI MORSKIEJ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Program musi zawierać:  Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych z zakresu modelowania grafiki 3D (np. program Blender), 40 godzin laboratoryjnych.  Przeprowadzenie praktycznych zajęć z konfiguracji sieci komputerowych i administrowania serwerami, 70 godzin laboratoryjnych.  Zajęcia praktyczne z programowania w języku Python i Django, 70 godzin laboratoryjnych.  Zajęcia praktyczne - zastosowanie informatyki na przykładzie nawigacji morskiej i technik symulacyjnych, 20 godzin laboratoryjnych w tym zajęcia praktyczne z zakresu: symulator ECDIS - 9 h laboratoryjnych, symulator mostka nawigacyjnego tzw. symulator nawigacyjno-manewrowy "fullmission" lub równoważny – 9 godzin laboratoryjnych. Łącznie liczba godzin na Część 2 – 200 godzin laboratoryjnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80533200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie każdej wskazanej osoby prowadzącej zajęcia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję kursu prawa jazdy - Myślibórz
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania15-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję kursu prawa jazdy na kat. B - jak najkrótszego (najlepiej 2 tygodnie, 30.07-15.08).
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Drawsko Pomorskie: Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic zarządzanych przez Burmistrza Drawska Pomorskiego
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI