Organizacja i przeprowadzenie szkoleń grupowych: 1) Zadanie nr 1 pn. „Operator wózka...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń grupowych: 1) Zadanie nr 1 pn. „Operator wózka jezdniowego z bezpieczną obsługą i wymianą butli gazowej z egzaminem UDT” 2) Zadanie nr 2 pn. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona – przewóz rzeczy” 3) Zadanie nr 3 pn. „Uprawnienia energetyczne do 1 kV” 4) Zadanie nr 4 pn. „Spawanie TIG(141) i MAG(135)”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoElbląg
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Urząd Pracy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia571942-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 571942-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Powiatowy Urząd Pracy : Organizacja i przeprowadzenie szkoleń grupowych: 1) Zadanie nr 1 pn. „Operator wózka jezdniowego z bezpieczną obsługą i wymianą butli gazowej z egzaminem UDT” 2) Zadanie nr 2 pn. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona – przewóz rzeczy” 3) Zadanie nr 3 pn. „Uprawnienia energetyczne do 1 kV” 4) Zadanie nr 4 pn. „Spawanie TIG(141) i MAG(135)”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia w mieście Elblągu i powiecie elbląskim – 2018”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , krajowy numer identyfikacyjny 170782982, ul. ul. Saperów  24 , 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48(55)2376700, e-mail andrearczyk@elblag.up.gov.pl, faks +48(55)2376799.
Adres strony internetowej (URL): www.elblag.praca.gov.pl, bip.elblag.up.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.elblag.praca.gov.pl, bip.elblag.up.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.elblag.praca.gov.pl, bip.elblag.up.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ul. Saperów 24, 82 - 300 Elbląg, sekretariat I piętro, pokój nr 102

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń grupowych: 1) Zadanie nr 1 pn. „Operator wózka jezdniowego z bezpieczną obsługą i wymianą butli gazowej z egzaminem UDT” 2) Zadanie nr 2 pn. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona – przewóz rzeczy” 3) Zadanie nr 3 pn. „Uprawnienia energetyczne do 1 kV” 4) Zadanie nr 4 pn. „Spawanie TIG(141) i MAG(135)”
Numer referencyjny: CAZPRP.261.1.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń grupowych: 1) Zadanie nr 1 pn. „Operator wózka jezdniowego z bezpieczną obsługą i wymianą butli gazowej z egzaminem UDT” - do 20 osób 2) Zadanie nr 2 pn. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona – przewóz rzeczy” - do 20 osób 3) Zadanie nr 3 pn. „Uprawnienia energetyczne do 1 kV” - do 20 osób 4) Zadanie nr 4 pn. „Spawanie TIG(141) i MAG(135)” - do 20 osób Szkolenia grupowe współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia w mieście Elblągu i powiecie elbląskim – 2018”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy”.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wymagane jest posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji zawartych w dostarczonym oświadczeniu oraz poprzez sprawdzenie w systemie elektronicznym SYRIUSZ www.ris.praca.gov.pl prowadzonym przez Wojewódzkie Urzędy Pracy czy Wykonawca posiada aktualny na dany rok kalendarzowy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 3 usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą na jaką składana jest oferta. Dołączone do oferty oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych powyżej Wykonawca zobowiązany będzie, na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć wykaz o którym mowa w punkcie 8.3.1 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony zgodnie z załącznikiem 5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej mogą być: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentu, o którym mowa w ppkt a) przy czym obiektywne przyczyny, o których mowa powyżej należy opisać w ofercie. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca przedstawi dodatkowo dane kontaktowe do osób reprezentujących podmiot, na rzecz którego Wykonawca realizował lub realizuje usługi, celem umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji i potwierdzenia informacji przedstawianych przez Wykonawcę w oświadczeniu. W przypadku, gdy Zamawiający (Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu) jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy usługi te zostały wykonane należycie. Wykaz powinien obejmować usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku oświadczenia określonego w pkt 7.3.2 SIWZ (część 1 ppkt A) i powinien zawierać informacje niezbędne do stwierdzenia, czy Wykonawca spełnia warunki określone w tym punkcie. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być sporządzony zgodnie z Załącznikiem 7 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających warunki określone w punkcie 7.1 SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie wykonawcy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
termin rozpoczęcia lub zakończenia szkolenia, zmiany w kadrze dydaktycznej, zmiana miejsca szkolenia, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od wykonawcy, zmiana harmonogramu zajęć w uzasadnionych przypadkach za zgodą zamawiającego. Wzór umowy stanowi zał. nr 1 do siwz.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-21, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Operator wózka jezdniowego z bezpieczną obsługą i wymianą butli gazowej z egzaminem UDT
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szkolenie grupowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia w mieście Elblągu i powiecie elbląskim – 2018”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy”. Zadanie nr 1 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. „Operator wózka jezdniowego z bezpieczną obsługą i wymianą butli gazowej z egzaminem UDT” dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu oraz Filii PUP w Pasłęku. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego i uzyskanie przez uczestników uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie operatora wózka jezdniowego z bezpieczną obsługą i wymianą butli gazowej. Liczba uczestników: do 20 osób. Czas trwania szkolenia: zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.), szkolenie powinno odbywać się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne teoretyczne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut, a także zajęcia praktyczne liczące 60 minut. Liczba godzin szkolenia: zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie powinno obejmować łącznie 67 godz. Egzamin: Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia uczestników szkolenia do egzaminu przeprowadzonego przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego bezpośrednio po ukończeniu szkolenia. Do kosztu szkolenia należy wliczyć koszt egzaminu. Miejsce szkolenia: Elbląg i powiat elbląski.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie wykonawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Kwalifikacja wstępna przyspieszona – przewóz rzeczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szkolenie grupowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia w mieście Elblągu i powiecie elbląskim – 2018”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy”. Zadanie nr 2 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona – przewóz rzeczy” dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu oraz Filii w Pasłęku. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego i uzyskanie przez uczestników uprawnień przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie operatora wózka jezdniowego z bezpieczną obsługą i wymianą butli gazowej. Liczba uczestników: do 20 osób. Czas trwania szkolenia: zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.), szkolenie powinno odbywać się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne teoretyczne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut, a także zajęcia praktyczne liczące 60 minut. Liczba godzin szkolenia: zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie powinno obejmować łącznie 140 godz. Egzamin: Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia możliwość przystąpienia bezpośrednio po zakończeniu szkolenia do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – przewóz rzeczy. Do kosztu szkolenia należy wliczyć koszt egzaminu. Miejsce szkolenia:zajęcia teoretyczne na terenie m. Elbląga, zajęcia w zakresie części praktycznej: m. Elbląg, jazdę poza obszarem zabudowanym, w tym na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h w promieniu do 30 km od m. Elbląga. Zajęcia na symulatorze jazdy lub płycie poślizgowej w warunkach specjalnych w miejscu wskazanym przez Wykonawcę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie wykonawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Uprawnienia energetyczne do 1 kV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szkolenie grupowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia w mieście Elblągu i powiecie elbląskim – 2018”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy”. Zadanie nr 3 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. „Uprawnienia energetyczne do 1 kV” dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu oraz Filii w Pasłęku. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego i uzyskanie przez uczestników stosownego świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Liczba uczestników: do 20 osób. Czas trwania szkolenia: zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.), szkolenie powinno odbywać się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne teoretyczne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut, a także zajęcia praktyczne liczące 60 minut. Liczba godzin szkolenia: zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie powinno obejmować łącznie 30 godz. Egzamin: Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia uczestników szkolenia do egzaminu państwowego potwierdzonego świadectwem kwalifikacyjnym E/1 wydanym po egzaminie przed komisja powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej. Do kosztu szkolenia należy wliczyć koszt egzaminu. Miejsce szkolenia:Elbląg i powiat elbląski.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie wykonawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Spawanie TIG(141) i MAG(135)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szkolenie grupowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia w mieście Elblągu i powiecie elbląskim – 2018”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy”. Zadanie nr 4 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. „Spawanie TIG(141) i MAG(135)” dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu oraz Filii w Pasłęku. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu spawacz metodą MAG (135) i TIG (141) i do egzaminu państwowego w celu uzyskania przez uczestników książeczki spawacza lub wpis do posiadanej książeczki spawacza oraz certyfikat spawacza wg normy europejskiej PN-EN 287. Liczba uczestników: do 20 osób. Czas trwania szkolenia: zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.), szkolenie powinno odbywać się w formie kursu realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne teoretyczne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut, a także zajęcia praktyczne liczące 60 minut. Liczba godzin szkolenia: zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie powinno obejmować łącznie 250 godz. Egzamin: Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia uczestników szkolenia do egzaminu kwalifikacyjnego spawacza przeprowadzonego przez akredytowane jednostki certyfikujące spawaczy. Do kosztu szkolenia należy wliczyć koszt egzaminu. Miejsce szkolenia:Elbląg i powiat elbląski.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie wykonawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam zajęć z tańcem Rock&Roll'owym, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szanowni Państwo, Chciałbym dowiedzieć się czy w nadchodzącym czasie planowane jest uruchomienie grupy Rock & Roll od podstaw? Zarówno moja partnerka jak i ja nie chcielibyśmy przegapić pierwszych kilku zajęć z uwagi na brak doświadczenia. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, czy honorują Państwo karty Multisport? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź, Z wyrazami szacunku,
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI