„Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów szkół uczestniczących...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim" (Powtórka części 2 i 3)"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWołów
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-08-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Wołowski
 • Data publikacji ogłoszenia2018-08-02
 • Numer ogłoszenia598355-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 598355-N-2018 z dnia 2018-08-02 r.

Powiat Wołowski: „Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim" (Powtórka części 2 i 3)"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim" nr RPDS.10.04.01-02-0013/17 realizowanego przez Powiat Wołowski w ramach Priorytetu nr 10 „Edukacja” Działania nr 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałania 10.4.1. „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołowski, krajowy numer identyfikacyjny 931934800, ul. pl. Piastowski  2 , 56-100   Wołów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 805 901, , e-mail zamowienia@powiatwolowski.pl, , faks 713 805 900.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatwolowski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiatwolowski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiatwolowski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna, przekazana za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt Obsługi Klienta (pok. nr 5)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim" (Powtórka części 2 i 3)"
Numer referencyjny: IZP.272.11.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów trzech jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym i Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie, w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” - Priorytet nr 10 „Edukacja” Działanie nr 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 10.4.1. „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Zamówienie podzielone jest na 2 części: 1) Część 2: Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i kursów zawodowych w obszarze TIK; 2) Część 3: Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80530000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Główny KOD CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Kody CPV dodatkowe: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Część 2 - Wykonawca powinien posiadać aktualne na czas realizacji całości usługi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie działalności dotyczącej części, na którą Wykonawca składa ofertę, na kwotę nie mniejszą niż 90 000,00 złotych, a na wezwanie Zamawiającego przedstawić kopię polisy. Część 3 - Wykonawca powinien posiadać aktualne na czas realizacji całości usługi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie działalności dotyczącej części, na którą Wykonawca składa ofertę, na kwotę nie mniejszą niż 90 000,00 złotych, a na wezwanie Zamawiającego przedstawić kopię polisy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część 2: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w odniesieniu do każdej z części zamówienia, na którą składają ofertę: a) dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć w ramach kursów, odpowiadających części/częściom zamówienia, na którą/e Wykonawca składa ofertę, która posiada: - wykształcenie co najmniej średnie; preferowane wykształcenie kierunkowe w stosunku do tematyki szkolenia, do którego zostało wykazane; - przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 kursy/szkolenia o tematyce szkolenia, do którego została wykazana (lub z zakresu podobnego/adekwatnego); - akredytację Trenera VCC*, a w przypadku innego standardu równoważnego odpowiednie uprawnienia wymagane przez daną instytucję certyfikujące, jeśli takich wymaga. (Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, podaje imiona i nazwiska osób, które zdolne będą do prowadzenia danego kursu/szkolenia i oświadcza, ile dana osoba posiada doświadczenia zawodowego/uprawnień - w/g wzoru z załącznika nr 8 do SIWZ – Wykaz osób). b) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu podobnego (adekwatnego) do tematyki szkoleń stanowiącej przedmiot zamówienia w danej części, na którą składają ofertę, rozumianej jako należyte zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej 3 usług szkoleniowych z zakresu podobnego (adekwatnego) do tematyki szkoleń stanowiącej przedmiot zamówienia w części, na którą składają ofertę. (Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, musi wykazać, że wykonał takie usługi w minimalnym zakresie wskazanym powyżej- w/g wzoru z załącznika nr 9 do SIWZ – Wykaz usług). c) posiadają akredytację wymaganą do prowadzenia szkoleń w standardzie VCC w zakresie tematyki szkoleń w części, na którą składają ofertę, tj. status Akademii Edukacyjnej VCC* lub dysponuje min. 1 osobą z akredytacją Trenera VCC a w przypadku innego standardu równoważnego odpowiednie uprawnienia wymagane przez daną instytucję certyfikującą, jeśli takich wymaga, oraz posiadają akredytację wymaganą do przeprowadzenia egzaminów w standardzie VCC* w stosunku do egzaminu, który będzie realizowała lub zobowiązuje się do jej uzyskania najpóźniej do rozpoczęcia egzaminów lub dysponuje osobą zdolną do realizacji egzaminów stanowiących przedmiot zamówienia w części, na którą składają ofertę, tj. co najmniej 1 (jedną) osobą do realizacji każdego z egzaminów opisanych w części zamówienia, na którą składają ofertę, która posiada aktualną akredytację wymaganą do prowadzenia egzaminów w standardzie VCC* w stosunku do egzaminu, który będzie realizowała, a w przypadku innego standardu równoważnego odpowiednie uprawnienia wymagane przez daną instytucję certyfikującą, jeśli takich wymaga. (W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie ww. warunku tj. certyfikat lub inny równoważny dokument). Część 3: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w odniesieniu do każdej z części zamówienia, na którą składają ofertę: a) dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć w ramach szkoleń/kursów, odpowiadających części/częściom zamówienia, na którą/e Wykonawca składa ofertę, która posiada: - wykształcenie co najmniej średnie; preferowane wykształcenie kierunkowe w stosunku do tematyki szkolenia, do którego zostało wykazane; - przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 kursy/szkolenia o tematyce szkolenia, do którego została wykazana (lub z zakresu podobnego/adekwatnego); - w przypadku: • kursu 1: posiada uprawnienia instruktorskie wydane przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego oraz uprawnienia pedagogiczne. • kursu 2: wykładowca szkolenia teoretycznego to inżynier lub technik spawalnik lub osoba posiadająca kwalifikację instruktora spawania potwierdzoną dyplomem Europejskiego/Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego (EWP/IWP); Instruktor szkolenia praktycznego powinien posiadać: - ukończony kurs Europejskiego/Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego (EWP/IWP) oraz aktualne Świadectwo Egzaminu Spawacza wg EN 287-1 lub wieloczęściowej normy EN ISO 9606, w procesie spawania odpowiadającego zakresowi prowadzonego szkolenia; - ukończony kurs instruktorów spawania według krajowych programów szkoleniowych; - aktualne Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza według EN 287-1 lub wieloczęściowej normy EN ISO. • kursu 3: posiada uprawnienia pedagogiczne. (Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, podaje imiona i nazwiska osób, które zdolne będą do prowadzenia danego kursu/szkolenia i oświadcza, ile dana osoba posiada doświadczenia zawodowego/uprawnień - w/g wzoru z załącznika nr 8 do SIWZ – Wykaz osób). b) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu podobnego (adekwatnego) do tematyki szkoleń/kursów stanowiących przedmiot zamówienia w danej części, na którą składają ofertę, rozumianej jako należyte zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej 3 usług szkoleniowych z zakresu podobnego (adekwatnego) do tematyki szkoleń/kursów stanowiących przedmiot zamówienia w części, na którą składają ofertę. (Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, musi wykazać, że wykonał takie usługi w minimalnym zakresie wskazanym powyżej- w/g wzoru z załącznika nr 9 do SIWZ – Wykaz usług).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI); 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI); 3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz osób odpowiadających opisowi warunku określonemu w Rozdziale 10 ust. 1 pkt 3 ppkt a (w danej części, na którą Wykonawca składa ofertę), wraz z jednoznacznym określeniem ich doświadczenia zawodowego. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI); 2) Wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonemu w Rozdziale 10 ust. 1 pkt 3 ppkt b (w danej części, na którą Wykonawca składa ofertę), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę w ramach każdej z CZĘŚCI zamówienia wykonania co najmniej trzech usług o charakterystyce odpowiadającej wymaganiom określonym w Rozdziale 10 ust. 1pkt 3 SIWZ. Wykonawca dokumentując wykonanie większej liczby usług powyżej trzech w ramach danej CZĘŚCI zamówienia będzie miał możliwość otrzymania większej liczby punktów w kryterium doświadczenie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI); 3) Dokumenty poświadczające posiadanie akredytacji wymaganej do prowadzenia szkoleń i realizacji egzaminów w standardzie VCC* lub innym równoważnym standardzie, odpowiadające opisowi warunku określonemu w Rozdziale 10 ust. 1 pkt 3 –Część 2 ppkt c. (DOTYCZY CZĘŚCI 2).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa); 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy); 4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości: a) co najmniej 90 000,00 zł (słownie: dziewięćziesiąt tysięcy złotych 00/100) określoną przez Zamawiającego – dot. CZĘŚCI 2. c) co najmniej 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) określoną przez Zamawiającego – dot. CZĘŚCI 3.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie Wykonawcy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 2. Istotne postanowienia umowy zawarto w: - wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 2 Nazwa: Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń i kursów zawodowych w obszarze TIK
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie Wykonawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie Wykonawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Boguszów-Gorce
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania16-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI