ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRacibórz
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik"
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-28
 • Numer ogłoszenia519705-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 519705-N-2019 z dnia 2019-02-28 r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik": ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik", krajowy numer identyfikacyjny 36197719800000, ul. ul. Zamkowa  1 , 47-400  Racibórz, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 415 33 88, e-mail sekretariat@zsm.slask.pl, faks (032) 415 33 88 w. 22.
Adres strony internetowej (URL): https://mechanik.rac.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://mechanik.rac.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://mechanik.rac.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie pod rygorem nieważności, osobiście, za pomocą operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera
Adres:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU
Numer referencyjny: CKZiU2.26.05.19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu podzielony na 2 części. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części: CZĘŚĆ 1 – KURS PROJEKTOWANIA SCHEMATÓW POŁĄCZEŃ I SYMULACJI W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI Z MOŻLIWOŚCIĄ TWORZENIA DOWOLNEGO UKŁADU STEROWANIA dla 12 osób CZĘŚĆ 2 – KURS EKSPLOATACJA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 kV dla 15 osób. Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia tzn. że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną/e przez siebie część/ci lub na wszystkie części zamówienia

II.5) Główny kod CPV: 80000000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80500000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-04-26
2019-04-27 2019-06-03

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 – od dnia podpisania umowy do dnia 26.04.2019r. CZĘŚĆ 2 – w okresie od 27.04.2019r. do 03.06.2019r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 usługi (kursy/szkolenia) dla minimum 5 osób każde, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (tematyka kursu zależy od części, na którą Wykonawca składa ofertę) oraz potwierdzi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – WARUNEK DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI; b) dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowanym personelem do realizacji przedmiotu zamówienia tj. - jedną osobą posiadającą doświadczenie w przeprowadzeniu minimum dwóch szkoleń/kursów o tematyce adekwatnej do części, na którą Wykonawca składa ofertę WARUNEK DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 „Pzp”; W przypadku możliwości elektronicznego pobrania wpisu Zamawiający sam pozyska powyższy dokument.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – załącznik nr 6 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy oddzielnie do każdej części zamówienia (jeśli dotyczy), zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ; 2) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
DOŚWIADCZENIE 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 33 88, fax 32 415 33 88 wew. 322, email: sekratariat@zsm.slask.pl 2)inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu jest Pani/Pani Jakub Rezmer – zastępca głównego Inspekt Ochrony Danych Osobowych, e-mail: kuba@eduodo.pl. 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr: CKZiU2.26.05.19 na ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”; 5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji w/w projektu do 31.08.2020r. oraz przez okres 5 lat począwszy od dnia zakończenia okresu realizacji w/w projektu tj. do dnia 31.08.2025r., przy czym IZ może przedłużyć ten termin na dalszy czas oznaczony; 6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8)posiada Pani/Pan: a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: KURS PROJEKTOWANIA SCHEMATÓW POŁĄCZEŃ I SYMULACJI W ZAKRESIE ELEKTROTECHNIKI Z MOŻLIWOŚCIĄ TWORZENIA DOWOLNEGO UKŁADU STEROWANIA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Organizacja i przeprowadzenie kursu projektowania schematów połączeń i symulacji w zakresie elektrotechniki z możliwością tworzenia dowolnego układu sterowania dla 10 uczniów i 2 nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.” 2. Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do dnia 26.04.2019 r. 3. Miejsce przeprowadzenie kursu: sale lekcyjne CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu 4. Liczba uczestników – 12. 5. Minimalna liczba godzin lekcyjnych: 34 (1 godzina lekcyjna = 45 minut). 6. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów oraz nauczycieli. 7. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: - zasady uruchamiania i wykorzystania oprogramowania FluidSIM, - symbole używane w schematach elektrotechnicznych wg PN-ISO, - bezpieczeństwo w obwodach elektrycznych, - jednostki i symbole, - zasady projektowania obwodów elektrycznych, - komponenty elektryczne (przekaźnik, stycznik itp.), - zasady tworzenia schematów, organizacji symboli (bibliotek symboli i schematów, bibliotek użytkownika, dokumentacji schematów), - podstawy oprogramowania wspomagającego dobór komponentów, budowę schematów oraz tworzenie dokumentacji technicznej FluidSIM - edytowanie schematów układów (aranżacja linii i symboli, grupowanie i operowanie symbolami, wybór komponentów, konfigurowanie komponentów), - budowa prostych i złożonych układów sterowania, - symulacja zbudowanych schematów ułatwiająca zrozumienie działania rzeczywistych obwodów sterowania, - ćwiczenia praktyczne – samodzielna budowa schematów, sprawdzanie poprawności działania, znajdowanie i eliminacja ewentualnych błędów. - aktualne standardy dla układów sterowania elektrotechnicznego. 8. Inne wymagania Zamawiającego: - Wykonawca zapewni do przeprowadzenia niezbędną bazę dydaktyczną potrzebną do realizacji kursu (sprzęt komputerowy, oprogramowanie). - Wykonawca zapewni do przeprowadzenia kursu osobne stanowisko pracy dla każdego uczestnika (jedno stanowisko na jednego uczestnika). - Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się na terenie Raciborza, w trybie pozalekcyjnym, w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym na podstawie załączonego przez Wykonawcę harmonogramu. - Wykonawca zapewni do przeprowadzenia kursu odpowiednio wykwalifikowaną kadrę. - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. - Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania realizowanego projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. - Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy sale lekcyjne oraz pracownie w CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. - Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający nabycie kwalifikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-9, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
DOŚWIADCZENIE 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 – od dnia podpisania umowy do dnia 26.04.2019r.


Część nr: 2 Nazwa: KURS EKSPLOATACJA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 kV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Organizacja i przeprowadzenie kursu eksploatacji instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV dla 15 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.” 2. Termin wykonania: w okresie od 27.04.2019r. do 03.06.2019r. 3. Miejsce przeprowadzenie kursu: sale lekcyjne CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu 4. Liczba uczestników – 15. 5. Maksymalna liczba godzin lekcyjnych: 68 (1 godzina lekcyjna = 45 minut). 6. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów. 7. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: - wiadomości z zakresu elektrotechniki, - budowa i rodzaje układów sieciowych, - bieżący stan prawny regulujący kwestie eksploatacji instalacji elektroenergetycznych, - zasady ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, - budowę i zasady podłączania osprzętu elektrycznego w sieciach, - zapoznanie z wymaganiami kwalifikacyjnymi osób zajmujących się eksploatacją instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, - zapoznanie z zasadami BHP przy pracach z instalacjami elektroenergetycznymi. 8. Inne wymagania Zamawiającego: - Wykonawca zapewni do przeprowadzenia niezbędną bazę dydaktyczną potrzebną do realizacji kursu. - Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się na terenie Raciborza, w trybie pozalekcyjnym, w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym na podstawie załączonego przez Wykonawcę harmonogramu. - W cenę kursu musi być wliczona opłata za jedno podejście do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje na stanowisku eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV (zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829 z późn. zm.). - Egzamin musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego nie później niż 1 tydzień od zakończenia ostatnich zajęć. - Wykonawca zapewni do przeprowadzenia kursu odpowiednio wykwalifikowaną kadrę. - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. - Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania realizowanego projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. - Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy sale lekcyjne oraz pracownie w CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. - Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający nabycie kwalifikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-9, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-04-27
data zakończenia: 2019-06-03
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
DOŚWIADCZENIE 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 2 – w okresie od 27.04.2019r. do 03.06.2019r.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - Częstochowa, Tychy
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania14-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych: 1.Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141. 2.Spawanie blach spoinami czołowymi metodą TIG 141. 3.Ręczne cięcie tlenowe. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Racibórz: Dostawa dekoracji i ozdób na Jarmark Wielkanocny i Jarmark Św. Marcelego.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Edukacja, nauka: Wykonanie usługi szkoleniowej – kursu „Nowe trendy w sztuce kulinarnej”
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI