ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRacibórz
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-14
 • Numer ogłoszenia514320-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 514320-N-2019 z dnia 2019-02-14 r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, krajowy numer identyfikacyjny 36198768200000, ul. Wileńska  6 , 47-400  Racibórz, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324154654, 324152969, e-mail jk@ckziu1.idsl.pl, zamowienia@ckziu1.idsl.pl, faks 324154654.
Adres strony internetowej (URL): www.ckziu1raciborz.idsl.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.ckziu1raciborz.idsl.pl/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.ckziu1raciborz.idsl.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie pod rygorem nieważności, osobiście, za pomocą operatora pocztowego, za pośrednictwem kuriera
Adres:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, ul. Wileńska 6, 47-400

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU
Numer referencyjny: CKZiU1.KAK.260.3.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu podzielony na 10 części. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 10 części: CZĘŚĆ 1 – KURS „BARMAN – KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH” dla 7 osób, CZĘŚĆ 2 – KURS „BARISTA – KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH” dla 7 osób, CZĘŚĆ 3 – KURS „FLORYSTA” dla 7 osób, CZĘŚĆ 4 – KURS „PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE OGRODÓW” dla 6 osób, CZĘŚĆ 5 – KURS „MANAGER USŁUG HOTELARSKICH” dla 7 osób, CZĘŚĆ 6 – KURS „SPRZEDAŻ USŁUG HOTELOWYCH, CZYLI JAK ZAINTERESOWAĆ KLIENTA OFERTĄ?” dla 7 osób, CZĘŚĆ 7 – KURS „OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI KLASY III” dla 6 osób, CZĘŚĆ 8 – KURS „OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO (KATEGORIA UPRAWNIEŃ II WJO) WRAZ Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH dla 7 osób, CZĘŚĆ 9 – KURS „METODY BADAŃ DROBNOUSTROJÓW, W TYM CHOROBOTWÓRCZYCH DLA CZŁOWIEKA” dla 7 osób, CZĘŚĆ 10 – KURS „METODY BADAŃ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA OBECNOŚĆ BAKTERII CHOROBOTWÓRCZYCH, DROŻDŻY, PLEŚNI, METALI CIĘŻKICH METODAMI KLASYCZNYMI I INSTRUMENTALNYMI” dla 7 osób. Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdej części stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Oferty w postępowaniu można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia tzn. że Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną/e przez siebie część/ci lub na wszystkie części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80500000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-04-14
2019-04-14
2019-04-28
2019-06-23
2019-04-28
2019-04-28
2019-06-23
2019-04-28
2019-05-26
2019-05-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W CZĘŚCI 7 - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń Operator koparkoładowarki klasy III zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) potwierdzone przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Do pozostałych części Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 usługi (kursy/szkolenia) dla minimum 5 osób każde, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (tematyka kursu zależy od części, na którą Wykonawca składa ofertę) oraz potwierdzi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – WARUNEK DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI; b) dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowanym personelem do realizacji przedmiotu zamówienia tj. - jedną osobą posiadającą doświadczenie w przeprowadzeniu minimum dwóch szkoleń/kursów o tematyce adekwatnej do części, na którą Wykonawca składa ofertę WARUNEK DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 „Pzp”; W przypadku możliwości elektronicznego pobrania wpisu Zamawiający sam pozyska powyższy dokument.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia szkoleń Operator koparkoładowarki klasy III zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) potwierdzone przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie – dotyczy części 7. 2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – załącznik nr 6 do SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy oddzielnie do każdej części zamówienia (jeśli dotyczy), zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ; 2) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
DOŚWIADCZENIE 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-22, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, ul. Wileńska 6, 47-400 Racibórz, tel. 32 4154654, fax 32 4154654 wew. 28, email sek@ckziu1.idsl.pl 2) inspektorem ochrony danych (IOD) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu jest Pan Leszek Proszowski, e-mail: nowator@nowator.edu.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: CKZiU1.KAK.260.3.1.2019 na ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W RACIBORZU w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji w/w projektu do 31.08.2019r. oraz przez okres 5 lat począwszy od dnia zakończenia okresu realizacji w/w projektu tj. do dnia 31.08.2024r., przy czym IZ może przedłużyć ten termin na dalszy czas oznaczony; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: KURS „Barman – kurs dla początkujących"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego: „Barman – kurs dla początkujących” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Miejsce przeprowadzenia kursu – pracownie w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 3. Liczba uczestników: 7 (6 uczniów + 1 nauczyciel). 4. Minimalna liczba godzin: 32 godziny. 5. Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 14 dni od podpisania umowy, zakończenie do 14 kwietnia 2019r. 6. Kurs prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych. 7. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli. 8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy w zawodzie barmana, m.in.: • charakterystyka pracy barmana w różnych typach lokali gastronomicznych, • prezentacja sprzętu barmańskiego, • praca za barem, przygotowanie stanowiska barowego, • przyrządzanie koktajli i zasady serwowania, • technologia napojów alkoholowych, towaroznawstwo alkoholowe, • techniki dekorowania drinków. 9. Inne wymagania Zamawiającego: • Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe np.: podręczniki, skrypty, notatniki, długopisy itp. oraz wszelkie inne materiały, produkty i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych. • Wykonawca zapewnia wystawienie certyfikatów lub zaświadczeń zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) o nabyciu kwalifikacji zawodowych. • Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. • Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl • Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym (głównie w weekendy) zgodnie z harmonogramem i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. • Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu. • Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne/warsztatowe w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w siedzibie Zamawiającego w CKZiU nr 1 w Raciborzu. • Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy sale lekcyjne i pracownię w CKZiU nr 1 w Raciborzu. • Do zajęć praktycznych wykonawca zapewnia stanowiska pracy wyposażone w materiały i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-9, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
DOŚWIADCZENIE 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: KURS „Barista – kurs dla początkujących"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego: „Barista – kurs dla początkujących” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Miejsce przeprowadzenia kursu – pracownie w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 3. Liczba uczestników: 7 (6 uczniów + 1 nauczyciel). 4. Minimalna liczba godzin: 16 godzin. 5. Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 7 dni od podpisania umowy, zakończenie do 14 kwietnia 2019r. 6. Kurs prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych. 7. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli. 8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy w zawodzie baristy, m.in.: • organizacja miejsca pracy baristy, • ekspres do kawy i młynek oraz inne – podstawowe informacje i obsługa, • obsługa klienta i techniki sprzedaży, • podstawowe informacje o kawie i mleku, • przygotowanie różnych rodzajów kaw, • techniki dekoracyjne. 9. Inne wymagania Zamawiającego: • Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe np.: podręczniki, skrypty, notatniki, długopisy itp. oraz wszelkie inne materiały, produkty i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych. • Wykonawca zapewnia wystawienie certyfikatów lub zaświadczeń zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) o nabyciu kwalifikacji zawodowych. • Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. • Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl • Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym (głównie w weekendy) zgodnie z harmonogramem i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. • Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu. • Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne/warsztatowe w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w siedzibie Zamawiającego w CKZiU nr 1 w Raciborzu. • Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy sale lekcyjne i pracownię w CKZiU nr 1 w Raciborzu oraz profesjonalny expres do kawy. • Do zajęć praktycznych Wykonawca zapewnia stanowiska pracy wyposażone w materiały i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-9, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
DOŚWIADCZENIE 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: KURS „Florysta"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego: „Florysta” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Miejsce przeprowadzenia kursu – pracownie w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 3. Liczba uczestników: 7 (6 uczniów + 1 nauczyciel) 4. Minimalna liczba godzin: 60 godzin. 5. Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 7 dni od podpisania umowy, zakończenie do 28 kwietnia 2019r. 6. Kurs prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych 7. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli. 8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: • Teoria barw i kompozycji, • Florystyczne zasady kompozycyjne, • Narzędzia florysty – materiałoznawstwo, • Materiał roślinny, • Florystyka okolicznościowa, • Sztuka układania kwiatów w naczyniach, • Dekoracje stołów, • Florystyka ślubna i żałobna, 9. Inne wymagania Zamawiającego: • Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe np.: podręczniki, skrypty, notatniki, długopisy itp. oraz wszelkie inne materiały, produkty i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych. • Wykonawca zapewnia wystawienie certyfikatów lub zaświadczeń zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) o nabyciu kwalifikacji zawodowych. • Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. • Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl • Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym (głównie w weekendy) zgodnie z harmonogramem i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. • Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu. • Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne/warsztatowe w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w siedzibie Zamawiającego w CKZiU nr 1 w Raciborzu. • Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy sale lekcyjne i pracownię w CKZiU nr 1 w Raciborzu. • Do zajęć praktycznych wykonawca zapewnia stanowiska pracy wyposażone w materiały i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-9, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
DOŚWIADCZENIE 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: KURS „Projektowanie i zakładanie ogrodów"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego: „Projektowanie i zakładanie ogrodów” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Miejsce przeprowadzenia kursu – pracownie w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 3. Liczba uczestników: 7 (6 uczniów + 1 nauczyciel). 4. Minimalna liczba godzin: 84 godzin. 5. Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 7 dni od podpisania umowy, zakończenie do 23 czerwca 2019r. 6. Kurs prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych 7. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów. Kurs podnoszący kwalifikacje i umiejętności zawodowe, skierowany do osób, które chcą poznać zawód projektanta ogrodów. W trakcie zajęć uczestnicy będą kształcić umiejętność kreatywnego gospodarowania przestrzenią i tworzenia kompozycji, poznają metody stylizacji wnętrz ogrodowych. Podczas zajęć będą również praktycznie wykorzystywać różne techniki wykonania plansz i rysunków niezbędnych do prawidłowego przedstawienia koncepcji w wersji graficznej. 8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien wykraczać poza treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu i obejmować: • Rodzaje ogrodów, • Proces projektowania, • Projektowanie i wizualizacje z użyciem programu komputerowego, • Materiałoznawstwo i rośliny. • Zajęcia praktyczne w terenie. 9. Inne wymagania Zamawiającego: • Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe np.: podręczniki, skrypty, notatniki, długopisy itp. oraz wszelkie inne materiały, produkty i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych. • Wykonawca zapewnia wystawienie certyfikatów lub zaświadczeń zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) o nabyciu kwalifikacji zawodowych. • Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. • Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl • Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym (głównie w weekendy) zgodnie z harmonogramem, programem i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. • Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu. • Wszystkie zajęcia teoretyczne w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w siedzibie Zamawiającego w CKZiU nr 1 w Raciborzu, a zajęcia praktyczne – na terenie Raciborza. • Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy sale lekcyjne i pracownię w CKZiU nr 1 w Raciborzu. • Do zajęć praktycznych wykonawca zapewnia stanowiska pracy wyposażone w materiały i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-9, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-23
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
DOŚWIADCZENIE 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: KURS „Manager usług hotelarskich "
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego: „Manager usług hotelarskich” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Miejsce przeprowadzenia kursu - pracownie w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 3. Liczba uczestników: 7 (6 uczniów + 1 nauczyciel) 4. Minimalna liczba godzin: 40 godzin. 5. Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 7 dni od podpisania umowy, zakończenie do 28 kwietnia 2019r. 6. Kurs prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych 7. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli. 8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien wykraczać poza treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa i obejmować: • koordynowanie i nadzorowanie świadczenia usług hotelarskich i turystycznych na zlecenie klienta, • zapewnienie klientom odpowiedniego standardu usług zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, a także polityką przedsiębiorstwa, • tworzenie wizerunku hotelu – PR w hotelu, • zarządzanie zasobami ludzkimi – dobór, motywacja i rozwój pracowników. 9. Inne wymagania Zamawiającego: • Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe np.: podręczniki, skrypty, notatniki, długopisy itp. oraz wszelkie inne materiały, produkty i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych. • Wykonawca zapewnia wystawienie certyfikatów lub zaświadczeń zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) o nabyciu kwalifikacji zawodowych. • Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. • Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl • Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym (głównie w weekendy) zgodnie z harmonogramem, programem i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. • Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu. • Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne/warsztatowe w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w siedzibie Zamawiającego w CKZiU nr 1 w Raciborzu. • Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy sale lekcyjne i pracownię w CKZiU nr 1 w Raciborzu. • Do zajęć praktycznych wykonawca zapewnia stanowiska pracy wyposażone w materiały i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-9, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
DOŚWIADCZENIE 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: KURS „Sprzedaż usług hotelowych, czyli jak zainteresować klienta ofertą?"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego: „Sprzedaż usług hotelowych, czyli jak zainteresować klienta ofertą?” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Miejsce przeprowadzenia kursu - pracownie w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 3. Liczba uczestników: 7 (6 uczniów + 1 nauczyciel) 4. Minimalna liczba godzin: 40 godzin. 5. Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 7 dni od podpisania umowy, zakończenie do 28 kwietnia 2019r. 6. Kurs prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych 7. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli. 8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien wykraczać poza treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu i obejmować: • przedstawienie i zrozumienie potrzeb klientów, a tym samym zwiększenie sprzedaży oraz poprawienie jakości oferowanych usług, • ukazanie najczęściej popełnianych błędów hotelarzy i restauratorów. • przygotowanie oferty, tak by spełniała oczekiwania klientów, • szkolenie z zakresu: jak sprzedawać usługi dodatkowe oraz czego się wystrzegać w procesie sprzedaży usług hotelowo-gastronomicznych. 9. Inne wymagania Zamawiającego: • Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe np.: podręczniki, skrypty, notatniki, długopisy itp. oraz wszelkie inne materiały, produkty i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych/warsztatowych. • Wykonawca zapewnia wystawienie certyfikatów lub zaświadczeń zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) o nabyciu kwalifikacji zawodowych. • Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. • Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl • Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym (głównie w weekendy) zgodnie z harmonogramem, programem i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. • Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu. • Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne/warsztatowe w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w siedzibie Zamawiającego w CKZiU nr 1 w Raciborzu. • Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy sale lekcyjne i pracownię w CKZiU nr 1 w Raciborzu. • Do zajęć praktycznych wykonawca zapewnia stanowiska pracy wyposażone w materiały i urządzenia potrzebne do przeprowadzenia zajęć.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-9, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
DOŚWIADCZENIE 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: KURS „Operator koparkoładowarki klasy III"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego: „Operator koparkoładowarki klasy III" w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Miejsce przeprowadzenia kursu - część teoretyczna w salach w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 3. Liczba uczestników: 6. 4. Minimalna liczba godzin: 134 godzin. 5. Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 7 dni od podpisania umowy, zakończenie do 23 czerwca 2019r. 6. Kurs prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych 7. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów, poprzez przygotowanie uczestników do zdania egzaminu i uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparko-ładowarki III klasy uprawnień. 8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: • BHP z modułem pierwszej pomocy, • Ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych, • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych, • Ogólna budowa i obsługa koparko-ładowarek, • Technologia robót realizowanych koparko-ładowarkami, • Zajęcia praktyczne wykonywane koparko-ładowarkami. Program kursu musi być zgodny z programem udostępnionym uprawnionym ośrodkom szkoleniowym przez IMBiGS. Szkolenie musi być realizowane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018r. poz. 583) z późniejszymi zmianami. W jego ramach należy uwzględnić zajęcia praktyczne oraz teoretyczne. Warunki lokalowe i socjalne oraz wyposażenie dydaktyczne sal muszą odpowiadać wymogom Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 9. Inne wymagania Zamawiającego: • Zajęcia teoretyczne odbędą się w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu na terenie Raciborza. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wyposażyć sale w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, spełniające wymogi BHP i PPOŻ. Jeśli zajęcia praktyczne odbędą się poza Raciborzem, Wykonawca zapewnia uczestnikom bezpłatny transport. Wykonawca zapewnia odpowiedni park maszynowy wraz z placem manewrowym, spełniającym wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. • Po zakończonym kursie Wykonawca jest zobowiązany zorganizować dla uczestników kursu egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparkoładowarek klasy III, stosowny wpis w książce operatora. Koszty organizacji i przeprowadzenia egzaminu państwowego i wydania uprawnień operatora w specjalności koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy należy uwzględnić w cenie szkolenia. • Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. • Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl • Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym (głównie w weekendy) zgodnie z harmonogramem i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, • Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu. • Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca skieruje 6 uczestników kursu na badania lekarskie, które umożliwią uczestnikom kursu otrzymanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarki klasy III – koszt badań należy uwzględnić w cenie szkolenia. • Wykonawca zapewni uczestnikom kursu odzież ochronną (tj. m.in. kask oraz kamizelka odblaskowa), które zostaną przekazane uczestnikom najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć praktycznych. • Wykonawca przygotuje i przekaże uczestnikom kursu, przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych, wyczerpujące materiały szkoleniowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-9, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-23
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
DOŚWIADCZENIE 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: KURS „Operator wózka widłowego (kategoria uprawnień II WJO) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego: „Operator wózka widłowego (kategoria uprawnień II WJO) wraz bezpieczne wymianą butli gazowej" w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Miejsce przeprowadzenia kursu – część teoretyczna w salach w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 3. Liczba uczestników: 7 (6 uczniów + 1 nauczyciel) 4. Minimalna liczba godzin: 42. 5. Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 14 dni od podpisania umowy, zakończenie do 28 kwietnia 2019r. 6. Kurs prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych 7. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów, poprzez przygotowanie uczestników do zdania egzaminu przed komisja UDT i uzyskania kwalifikacji operatora wózka widłowego (kategoria uprawnień II WJO) wraz bezpieczne wymianą butli gazowej. 8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: • Typy stosowanych wózków jezdniowych, • Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych, • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy, • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, • Wiadomości z zakresu BHP, • Wiadomości o dozorze technicznym, • Praktyczna jazda wózkiem widłowym, • Bezpieczna wymiana butli. Kurs prowadzony jest zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urzędu Dozoru Technicznego lub ODK w Mysłowicach. 9. Inne wymagania Zamawiającego: • Zajęcia teoretyczne odbędą się w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu na terenie Raciborza. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wyposażyć sale w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, spełniające wymogi BHP i PPOŻ. Jeśli zajęcia praktyczne odbędą się poza Raciborzem, Wykonawca zapewnia uczestnikom bezpłatny transport. Wykonawca zapewnia odpowiedni park maszynowy wraz z placem manewrowym, spełanijącym wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. • Po zakończonym kursie Wykonawca jest zobowiązany zorganizować dla uczestników kursu egzamin przed Komisją UDT. Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia kursu oraz zaświadczenie o kwalifikacjach do bezpiecznej wymiany butli gazowej, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy. Koszty organizacji i przeprowadzenia egzaminu należy uwzględnić w cenie szkolenia. • Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. • Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl • Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym (głównie w weekendy) zgodnie z harmonogramem i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. • Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu. • Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca skieruje 7 uczestników kursu na badania lekarskie, które umożliwią uczestnikom kursu otrzymanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarki klasy III - koszt badań należy uwzględnić w cenie szkolenia. • Wykonawca zapewni uczestnikom kursu odzież ochronną (tj. m.in. kask oraz kamizelka odblaskowa), które zostaną przekazane uczestnikom najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć praktycznych. • Wykonawca przygotuje i przekaże uczestnikom kursu, przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych, wyczerpujące materiały szkoleniowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-9, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
DOŚWIADCZENIE 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: KURS „Metody badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego „Metody badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka" w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Miejsce przeprowadzenia kursu: 10 godzin lekcyjnych – w laboratorium specjalistycznym, np. na uczelni medycznej, w woj. śląskim 5 godzin lekcyjnych – w pracowni chemicznej w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 3. Liczba uczestników: 7 (6 uczniów + 1 nauczyciel) 4. Minimalna liczba godzin: 15 godzin. 5. Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 21 dni od podpisania umowy, zakończenie do 26 maja 2019r. 6. Kurs prowadzony w formie zajęć praktycznych (laboratoryjnych) z niezbędna obudową teoretyczną 7. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli. 8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: • niezbędną obudowę teoretyczną oraz ćwiczenia laboratoryjne dot. metod badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka – 10 godzin lekcyjnych w specjalistycznym laboratorium mikrobiologicznym • niezbędną obudowę teoretyczną oraz ćwiczenia laboratoryjne dot. metod badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka – 5 godzin lekcyjnych w laboratorium szkolnym w CKZiU nr 1 w Raciborzu 9. Inne wymagania Zamawiającego: • Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe np. w postaci: podręczników, skryptów, notatników, długopisów itp. oraz wszelkie inne materiały, odczynniki, i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zaj. praktycznych(laboratoryjnych) z możliwością użyczenia sprzętu na zaj. w laboratorium szkolnym. • Wykonawca zapewnia wystawienie certyfikatów lub zaświadczeń zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) o nabyciu kwalifikacji zawodowych. • Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym. • Wykonawca zapewnia przejazd uczestników kursu do laboratorium specjalistycznego na terenie woj. Śląskiego, tzn. cena kursu obejmuje koszt transportu. • Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. • Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl • Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym. • Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-9, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
DOŚWIADCZENIE 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: KURS „Metody badań produktów spożywczych na obecność bakterii chorobotwórczych, drożdży, pleśni, metali ciężkich metodami klasycznymi i instrumentalnymi"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego „Metody badań produktów spożywczych na obecność bakterii chorobotwórczych, drożdży, pleśni, metali ciężkich metodami klasycznymi i instrumentalnymi" dla 7 osób, tzn. 6 uczniów i 1 nauczyciela Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Miejsce przeprowadzenia kursu: 10 godzin lekcyjnych - w laboratorium specjalistycznym, np. na uczelni medycznej, w woj. śląskim 5 godzin lekcyjnych - w pracowni chemicznej w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 3. Liczba uczestników: 7 (6 uczniów + 1 nauczyciel) 4. Minimalna liczba godzin: 15 godzin. 5. Termin kursu: rozpoczęcie nie później niż 21 dni od podpisania umowy, zakończenie do 26 maja 2019r. 6. Kurs prowadzony w formie zajęć praktycznych (laboratoryjnych) z niezbędna obudową teoretyczną 7 Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli. 8. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: • niezbędną obudowę teoretyczną oraz ćwiczenia laboratoryjne dot. metod badań produktów spożywczych na obecność bakterii chorobotwórczych, drożdży, pleśni, metali ciężkich metodami klasycznymi i instrumentalnymi – 10 godzin lekcyjnych w specjalistycznym laboratorium mikrobiologicznym, • niezbędną obudowę teoretyczną oraz ćwiczenia laboratoryjne dot. metod badań produktów spożywczych na obecność bakterii chorobotwórczych, drożdży, pleśni, metali ciężkich metodami klasycznymi i instrumentalnymi – 5 godzin lekcyjnych w laboratorium szkolnym w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 9. Inne wymagania Zamawiającego: • Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe np. w postaci: podręczników, skryptów, notatników, długopisów itp. oraz wszelkie inne materiały, odczynniki, i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia zaj. praktycznych(laboratoryjnych) z możliwością użyczenia sprzętu na zaj. w laboratorium szkolnym. • Wykonawca zapewnia wystawienie certyfikatów lub zaświadczeń zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) o nabyciu kwalifikacji zawodowych. • Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym. • Wykonawca zapewnia przejazd uczestników kursu do laboratorium specjalistycznego na terenie woj. Śląskiego, tzn. cena kursu obejmuje koszt transportu. • Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. • Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które są dostępne na stronie www.rpo.slaskie.pl • Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym. • Przed podpisaniem umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram kursu zawierający informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz z opracowanym programem kursu oraz rodzajem materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników kursu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-9, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
DOŚWIADCZENIE 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - śląskie
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.