"Kursy Prawa Jazdy Kat. B w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
"Kursy Prawa Jazdy Kat. B w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. E .Kwiatkowskiego w Myszkowie"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMyszków
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-02-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-25
 • Numer ogłoszenia507174-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 507174-N-2019 z dnia 2019-01-25 r.

Zespół Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego: "Kursy Prawa Jazdy Kat. B w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. E .Kwiatkowskiego w Myszkowie"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt "Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im.E.Kwiatkowskiego w Myszkowie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 19917700000, ul. ul. E. Kwiatkowskiego  18 , 42300   Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 034 313 28 40, e-mail kwiatkowski@myszkow.pl, faks 034 313 28 40.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zs1kwiatkowski.com/news.php
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zespół Szkół Nr 1 im.E.Kwiatkowskiego w Myszkowie, ul.Kwiatkowskiego 18, 42-300 Myszków
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.zs1kwiatkowski.bip.net.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub pocztą kurierską
Adres:
Zespół Szkół Nr 1 im.E.Kwiatkowskiego w Myszkowie, ul. E. Kwiatkowskiego 18, 42-300 Myszków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Kursy Prawa Jazdy Kat. B w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. E .Kwiatkowskiego w Myszkowie"
Numer referencyjny: ZS1.WP.ZAM 1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Kursu Prawa Jazdy Kat. B dla 26 uczestników/uczestniczek w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie nie zostało podzielone na Części. 1.1 Opis przedmiotu zamówienia: KURS PRAWA JAZDY KAT. B 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B dla 26 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie. 2. Obowiązkowa liczba godzin przypadająca na każdego uczestnika to 60h przy czym: • Liczba godzin zajęć teoretycznych to minimum 30h/lekcyjnych (godzina lekcyjna = 45 minut) • Liczba godzin zajęć praktycznych to minimum 30h/zegarowych (godzina zegarowa = 60 minut) 3. Kurs powinien się zakończyć do dnia 10 sierpnia 2019r. 4. Kurs powinien być organizowany etapowo w zależności od daty ukończenia 18 roku życia przez uczestników. Zamawiający wymaga, aby uczestnicy, którzy ukończyli, lub ukończą 18 lat w ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą rozpoczęli kurs niezwłocznie po podpisaniu umowy. 4. Kurs Prawa jazdy kat. B, ma być zrealizowany zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 z późn.zm.. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uprawniające do zapisania się na egzamin końcowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 2) uiszczenia opłaty za jeden egzamin (teoretyczny+praktyczny) końcowy odbywający się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 3) uiszczenia opłaty za obowiązkowe badania lekarskie dla przyszłych kierowców, 4) wyposażenia uczestników kursu w pakiet materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych, 5) zapewnienia sprzętu, samochodu nauki jazdy, urządzeń niezbędnych do realizacji warunków zamówienia (rzutnik, ekran) oraz dostępu do placu manewrowego, 6) zapewnienia wykładowców posiadających zasoby wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne gwarantujące właściwą realizację programu szkolenia. 6. W celu przeprowadzenia zajęć teoretycznych, Zamawiający udostępni nieodpłatnie zaplecze lokalowe w siedzibie szkoły tj. Zespole Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie. 8. Harmonogram zajęć musi być dostosowany do planu lekcji uczniów i uzgodniony z Dyrektorem szkoły oraz z Inspektorem Projektu. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do soboty. Zajęcia nie powinny odbywać się w niedzielę. Wykonawca jest zobowiązany przygotować harmonogram dla kursu z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć, oraz dostarczenia go Zamawiającemu do akceptacji 3 dni po podpisaniu umowy z Zamawiającym i nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku zajęć praktycznych harmonogram musi zawierać informację dotyczące dat i godzin prowadzenia zajęć praktycznych oraz dostarczony Zamawiającemu do akceptacji na co najmniej 5 dni przed realizacją zajęć. Harmonogram w trakcie trwania kursu nie powinien ulegać znaczącym zmianom. Wszystkie ewentualne zmiany w harmonogramie muszą zostać zgłoszone i zaakceptowane przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie z trzydniowym wyprzedzeniem i mogą zostać wprowadzone dopiero po pisemnej (np. mailowej) akceptacji przez Dyrektora w/w szkoły. 9. Po zakończeniu kursu wykonawca przekaże zamawiającemu listy obecności uczestników sporządzone na każdym spotkaniu, dziennik zajęć oraz kopie zaświadczeń o ukończeniu kursu i kopie zaświadczeń badań lekarskich. Wzór listy obecności, dziennika, protokołu odbioru usługi zostanie przekazany wykonawcy po podpisaniu umowy. 10.Zamawiający określił maksymalną liczbę uczestników kursu. Liczba ta może ulec zmniejszeniu, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. 11. W ramach umowy Wykonawca oprócz prowadzenia zajęć będzie zobowiązany prowadzić i przestrzegać prawidłowej promocji projektu poprzez posługiwanie się logotypami UE oraz Szkoły itp. w uzgodnieniu z Zespołem Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie i zgodnie z wytycznymi ściśle określonymi przez Inspektora Projektu. 14. Kurs powinien odbywać się na terenie powiatu myszkowskiego, w przypadku zorganizowania kursu przez Wykonawcę poza granicami powiatu myszkowskiego Wykonawca zobowiązany jest zorganizować transport dla uczestników kursu w obie strony (spod siedziby Zamawiającego na zajęcia związane z kursem i z powrotem) przez cały okres trwania kursu. Koszt ewentualnego transportu uczestników powinien zostać doliczony do ceny przedstawionej w ofercie (Załącznik Nr 1 do SIWZ). Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień kod CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 2. Obowiązek zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 2.1 Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający określa, iż trenerzy wykonujący czynności związane z przeprowadzeniem kursów i szkoleń zawodowych –mają być zatrudnieni przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten nie dotyczy osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 2.2 Dla udokumentowania tego faktu w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę, o których mowa w ppkt. 2.1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę (lub kopie druku ZUS RCA) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów (lub kopie druku ZUS RCA) powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 2.3 W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zaktualizowanego oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę, o których mowa w ppkt. 2.1. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę (lub kopie druku ZUS RCA) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów (lub kopie druku ZUS RCA) powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 2.4 Zamawiający może w każdym czasie realizacji umowy zwrócić się ponownie do Wykonawcy/Podwykonawcy o przedłożenie aktualnego oświadczenia, o którym mowa w ppkt. 2.2 oraz o okazanie dowodów potwierdzających zatrudnienie osób, natomiast Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek przedstawić je niezwłocznie zamawiającemu, ale w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu wezwania. 2.5 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 2.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia, w stosunku do których Wykonawca nie oświadczył, że są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy nie będą mogli wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 2.6 W przypadku, gdy Wykonawca lub Podwykonawca nie dochowa, któregokolwiek z terminu wskazanego w ppkt. 2.2, ppkt. 2.3 oraz w ppkt. 2.4 Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy w odniesieniu do poszczególnej Części. 3. Postanowienia ogólne: 3.1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, wobec czego Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy PZP. 3.2 Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 3.3 Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy PZP żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.4 Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 Ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 3.5 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszych podwykonawców zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę albo zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 3.6 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80530000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-10

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 roku, przy czym kurs rozpocznie się najpóźniej dwa tygodnie od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zaświadczenie, bądź inny dokument potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców kat. B uprawniające Wykonawcę do prowadzenia szkolenia kierowców na terenie Powiatu Myszkowskiego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011, nr 30, poz. 151 z późn. zm.). Oraz Wykonawca musi posiadać status instytucji szkoleniowej w rozumieniu ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 poz. 1065 z późn.zm.) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i specjalistycznych
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę tego warunku, w przypadku gdy Wykonawca ten oświadczy, że znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, składając oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi szkoleniowe (zakończone) w zakresie prawa jazdy kat. B dla co najmniej 7 osób - załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. • Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, ze dysponuje lub będzie dysponował licencjonowanym oprogramowaniem do przeprowadzania egzaminu wewnętrznego na prawo jazdy w kategorii B - załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. • Wykonawca będzie dysponował co najmniej 1 samochodem osobowym odpowiadającym wymaganiom dla kategorii B, spełniającym warunki określone Ustawą o kierujących pojazdami i posiadający aktualny przegląd techniczny - załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. • Zamawiający wymaga aby Wykonawca, wykazał iż dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 instruktorem wpisanym do ewidencji instruktorów nauki jazdy kat. B zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) - załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki określone w pkt. 8.1 ppkt 1) lit. b, lit. c. Spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1 lit. a wykazują tylko ci członkowie konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować część zamówienia, do której wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji i uprawnień. Ocena, o której mowa powyżej, będzie dokonywana, na zasadnie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokument, o którym mowa w pkt 9.5.1, zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 9.5.1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
• Dokument potwierdzający wpis do Rejestru Ośrodków Szkolenia Kierowców wydawany przez Starostwo powiatowe zgodne z miejscem zamieszkania Wykonawcy. • Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. • Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). • Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. (Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7 Do oferty należy załączyć: - Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli dotyczy - Zobowiązanie podmiotu, na zasobach którego Wykonawca będzie polegała w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) – jeżeli dotyczy 6.8 Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 6.9 Oferta winna być sporządzona w 1 egz. na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6.10 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika np. z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tą umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wykonawców. Powyżej opisane czynności nie dotyczą sytuacji, gdzie wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Całkowitą cenę brutto kursu/szkolenia dla całości zamówienia 60,00
Kryterium społeczne 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ z uwzględnieniem treści oferty. 15.9.1 Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian w treści umowy, w stosunku do oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie : a) Wystąpienia „siły wyższej”, przy czym „siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w terminie .W takiej sytuacji termin ulega zmianie o ilość dni w których wykonywanie umowy nie było możliwe. b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-04, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję kursu zawodowego - Skoczów
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję kursu opieki nad osobami starszymi, chorymi, aby podjąć pracę w takim zawodzie. Proszę o kontakt.