KURS PRAWA JAZDY KAT. B W RAMACH PROJEKTU PT. „POSTAW NA DOBRY ZAWÓD - PODNIESIENIE...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
KURS PRAWA JAZDY KAT. B W RAMACH PROJEKTU PT. „POSTAW NA DOBRY ZAWÓD - PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI ZAWODOWEJ W POWIECIE TCZEWSKIM”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTczew
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Tczewski
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-11
 • Numer ogłoszenia570934-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 570934-N-2018 z dnia 2018-06-11 r.

Powiat Tczewski: KURS PRAWA JAZDY KAT. B W RAMACH PROJEKTU PT. „POSTAW NA DOBRY ZAWÓD - PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI ZAWODOWEJ W POWIECIE TCZEWSKIM”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
projekt pt. „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim"
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tczewski, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Piaskowa  2 , 83110   Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587 734 800, e-mail starostwo@powiat.tczew.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): powiat.tczew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
przetargi.powiat.tczew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
przetargi.powiat.tczew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew (Biuro Obsługi Klienta, pok. 04)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KURS PRAWA JAZDY KAT. B W RAMACH PROJEKTU PT. „POSTAW NA DOBRY ZAWÓD - PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI ZAWODOWEJ W POWIECIE TCZEWSKIM”
Numer referencyjny: ZP.272.21.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B, realizowana w ramach projektu pt. „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”. 2.2 Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowane w ramach projektu pt. „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”, Nr wniosku: RPPM.03.03.01-22-0013/16, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej. 2.3 Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji zawodowej uczniów następujących placówek edukacyjnych, funkcjonujących na terenie powiatu tczewskiego: 1) Zespołu Szkół Technicznych, ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, 2) Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych, ul. Bałdowska 19, 83-110 Tczew. 2.4 Zamówienie nie ogranicza w żadnym stopniu dostępności do oferentów zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 2.5 Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 2.5.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów, dalej zwanych również „uczestnikami kursu”, biorącymi udział w projekcie pt. „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 2.5.2 W ramach usługi przewidziano: 1) zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zgodnie z przepisami normującymi przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B, w tym do: a) zorganizowania i przeprowadzenia zajęć teoretycznych, w skład których wchodzi 30 godzin (1 godzina = 45 minut zegarowych) nauki, wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego dla każdego uczestnika kursu, b) przekazania każdemu uczestnikowi kursu nieodpłatnie materiałów dydaktycznych i pomocniczych, niezbędnych przy realizacji kursu, c) zorganizowania i przeprowadzenia zajęć praktycznych, w skład których wchodzi 30 godzin (1 godzina = 60 minut zegarowych) jazdy samochodem osobowym i praktyczny egzamin wewnętrzny dla każdego ucznia, w tym do przeprowadzenia min. 5 godzin nauki jazdy z każdym uczestnikiem kursu w mieście, w którym uczestnik kursu zamierza zdawać egzamin państwowy (z wyłączeniem godzin dojazdu i powrotu do danego miasta); UWAGA: Liczba godzin praktycznych, ponad obligatoryjne 30 godzin, stanowi kryterium oceny ofert, szczegółowo opisane Rozdziale 13. 2) opłacenie pierwszego podejścia do egzaminu państwowego (część teoretyczna i praktyczna) dla każdego uczestnika kursu; 3) zorganizowanie i opłacenie badań lekarskich, niezbędnych do wydania orzeczenia o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami osobowymi dla każdego ucznia. 2.5.3 Wykonawca zostanie zobligowany do: 1) uzgodnienia harmonogramu zajęć teoretycznych i praktycznych, które nie mogą kolidować z zajęciami dydaktycznymi uczniów będącymi uczestnikami kursów, harmonogramy winny być uzgadnianie indywidualnie z uczniami; 2) osiągania kompromisów za każdym razem przy ustalaniu harmonogramu zajęć z uczestnikami kursu; uczniowie mogę tworzyć oddzielne grupy podczas zajęć teoretycznych bądź dołączać do tworzonych innych grup; prowadzenie kursów ma się odbywać sukcesywnie; 3) objęcia działaniami – w każdym roku realizacji przedmiotu zamówienia – w pierwszej kolejności maturzystów z danego roku, których status ucznia wygasa każdorazowo 31 sierpnia danego roku, tak aby ukończyli kurs do dnia 31 sierpnia i były za nich poniesione wszystkie koszty wynikające z przedmiotu umowy (niespełnienie tego warunku skutkować będzie odmową wypłaty wynagrodzenia); 4) przedkładania Zamawiającemu kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem jej opłacenia, za każdym razem, gdy poprzednia polisa straci swoją ważność. 2.5.4 Miejsce przeprowadzania zajęć: a) teoretycznych: Tczew – Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sal wykładowych, b) praktycznych: Tczew i okolica w promieniu 60 km, w tym 5 godzin w mieście, w którym uczestnik kursu zamierza zdawać egzamin państwowy. UWAGA: dojazd uczestników na zajęcia praktyczne, teoretyczne oraz egzaminy będzie odbywać się na własną rękę. 2.5.5 Egzamin państwowy winien zostać przeprowadzany przez Ośrodek Ruchu Drogowego w mieście uzgodnionym w kursantem. 2.5.6 Wykonawca zobowiązuje się prowadzić odpowiednią dokumentację projektową: a) dziennik zajęć teoretycznych ze wskazanym wymiarem ilości godzin tych zajęć oraz tematów zajęć, b) listy obecności uczestników kursu – zajęcia teoretyczne i praktyczne. 2.5.7 Wykonawca pod rygorem utraty zapłaty za kurs, zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o: a) nie zgłaszaniu się (nie stawianiu się) uczestników na kurs, b) przerwaniu kursu lub rezygnacji z uczestnictwa, c) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu kursu i umowy. 2.5.8 Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów: a) imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs i przystąpiły do egzaminów wewnętrznych; b) imiennego wykazu osób, które nie ukończyły kursu i nie przystąpiły do egzaminów wewnętrznych (o ile dotyczy); c) poświadczenia opłacenia badań lekarskich, na podstawie których wydane zostały orzeczenia dla uczestników kursu uprawnionych do przystąpienia do egzaminu państwowego; d) poświadczenia opłacenia egzaminów państwowych dla uprawnionych uczestników kursu. 2.6 INFORMACJA O UBEZPIECZENIU O.C.: 2.6.4 Wybrany Wykonawca, przez cały okres trwania umowy, zobowiązany będzie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 2.6.5 Zgodnie z pkt 14.4.1 SIWZ, przed podpisaniem umowy, dostarczy Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej na wymaganą kwotę. 2.7 Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie stawki za przeprowadzenie kursu dla 1 uczestnika, z następującymi zastrzeżeniami: 1) za realizację zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie stanowiące iloczyn ofertowej kwoty za wykonanie usługi na rzecz jednego ucznia oraz ilości uczniów, którzy ukończyli kurs w danym okresie, 2) wypłata wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie następowała sukcesywnie, 3) wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur oraz załączonych protokołów wraz z załącznikami, 4) w dokumentacji rozliczeniowej, na podstawie której obliczana będzie kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy, należy wskazać uczniów, którzy spełnili łącznie niżej wymienione warunki: a) posiadają orzeczenie lekarskie opłacone przez Wykonawcę, b) ukończyli kurs teoretyczny i praktyczny prawa jazdy, c) przystąpili do egzaminów wewnętrznych, d) posiadają opłacony egzamin teoretyczny i praktyczny w wybranym przez kursanta Ośrodku Ruchu Drogowego. 2.8 Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania między innymi w przypadkach odnoszących się do finansowania niniejszego zamówienia, w szczególności w trybie art. 93 ust. 1a Ustawy – to jest z uwagi na nieprzyznanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, bądź w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – w przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2.9 Wykonawca zobowiązany jest do: 2.9.4 Zapewnienia – do realizacji przedmiotu zamówienia – osób posiadających należyte kompetencje, uprawnienia, przygotowanie zawodowe oraz dołożenia należytej staranności w celu wykonania przedmiotu umowy. Za powyższe czynności Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność. 2.9.5 Działania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 2.9.6 Z Wykonawcą zostanie podpisana odrębna umowa dotycząca przetwarzania danych osobowych, o ile Instytucja Zarządzająca nie wyrazi sprzeciwu. W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca wyrazi taki sprzeciw, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie podpisania umowy z Wykonawcą, z uwagi na odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 8 Ustawy. 2.10 Informacje dodatkowe: 2.10.4 Planowana kwota na realizację zadania związanego ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu pt. „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”, wynosi łącznie 176 800,00 zł brutto. 2.10.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kursów w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia przez osoby wskazane przez Zleceniodawcę oraz Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą oraz inne instytucje uprawnione do kontroli realizacji projektów współfinansowanych w ramach Unii Europejskiej. 2.10.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rejestracji zajęć (filmowanie, nagranie audio, fotografowanie). 2.10.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, przez siebie oraz instytucje uprawnione do kontroli dokumentacji niniejszego projektu do końca ustawowo wyznaczonego okresu archiwizacji tego typu dokumentów. 2.11 Informacje o podwykonawcach: 1) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty) części zamówienia w zakresie danej części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem nazwy (imion i nazwisk) oraz danych kontaktowych podwykonawców (osób do kontaktu z nimi), zaangażowanych w świadczenie usług umownych. Brak takich określeń w ofercie oznaczać będzie, iż Wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie. 2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3) Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 4) Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 2.12 Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług do zamówienia podstawowego. 2.13 Realizacja niniejszego zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż brak jest czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

II.5) Główny kod CPV: 80411200-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: Pożądane jest, aby kurs ukończyła następująca liczba uczniów w poszczególnych latach: • 76 uczniów w roku 2018, • 53 uczniów w roku 2019, • 7 uczniów w roku 2020.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 4.3 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 Ustawy, dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności (określony w pkt 4.1.2 ppkt 1 SIWZ), jeżeli wykaże, że posiada status przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4.4 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 Ustawy, dotyczący zdolności zawodowej (określony w pkt 4.1.2 ppkt 2 SIWZ), jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 (trzy) usługi polegające na zorganizowaniu kursu prawa jazdy kat. B dla grup, każdorazowo, nie mniejszych niż 4-osobowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 1) Warunek opisany w pkt 4.4 SIWZ dotyczący wykazania się wykonaniem co najmniej 3 usług polegających na zorganizowaniu kursu prawa jazdy kat. B dla grup, każdorazowo, nie mniejszych niż 4 osoby, musi zostać spełniony przez jeden podmiot (Wykonawcę, Konsorcjanta bądź podmiot trzeci na zasobach którego polega Wykonawca), a zatem doświadczenia podmiotów związane z realizacją wymaganych przez Zamawiającego zamówień nie mogą się sumować. 2) Niniejsze oznacza, że nie uczyni zadość Zamawiającemu sumowanie doświadczenia w taki sposób, w którym każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykaże się doświadczeniem w realizacji 1 usługi związanej z przeprowadzeniem kursu prawa jazdy kat. B dla min. 4-osobowej grupy, natomiast drugi z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada doświadczenie w wykonaniu 2 usług polegających na przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B dla min. 4-osobowej grupy. 3) Spełnienie wymaganego przez Zamawiającego warunku zdolności zawodowej możliwe jest również w przypadku korzystania przez Wykonawcę z potencjału podmiotu trzeciego na zasadach, o których mowa w art. 22a Ustawy. W takim przypadku rzeczony podmiot trzeci winien odpowiednio legitymować się wykonaniem min. 3 usług polegających na zorganizowaniu kursu prawa jazdy kat. B dla grup, każdorazowo, nie mniejszych niż 4 osoby.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5.3.3 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, o którym mowa w pkt 4.2.2 SIWZ – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.3.1 w celu potwierdzenia okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunku udziału dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o którym mowa w pkt 4.3 SIWZ – dokument (np. kopia) potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. 5.3.2 w celu potwierdzenia okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunku udziału dotyczącego zdolności zawodowej, o którym mowa w pkt 4.4 SIWZ: 1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i ilości osób (liczebność grupy), na rzecz których usługi zostały wykonane – potwierdzający wykonanie zamówień, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz usług wykonanych. 2) Dowody określające czy usługi o których mowa w pklt 5.3.2 ppkt 1 SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składanie ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (część A w Załączniku Nr 2 do SIWZ) – w oryginale. Wyjaśnienie dla Wykonawców: 1. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych, na swojej stronie internetowej zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. 2. Wykonawca w ciągu 3 dni od zamieszczenia przedmiotowych informacji zobowiązany będzie do przekazania oświadczenia – Załącznika Nr 2 do SIWZ. 3. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której zostanie złożona jedna oferta przetargowa w zakresie danej części zamówienia – wówczas Wykonawca, który ją złożył zwolniony będzie z obowiązku przekazania oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej. UWAGI: 1) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 3) W przypadku, gdy Wykonawca na dzień składania ofert nie jest powiązany z żadnym podmiotem, a zatem nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, Wykonawca – w celu usprawnienia procedury przetargowej – może wraz z ofertą złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (część B w Załączniku Nr 2A do SIWZ) – w oryginale. 5.4 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 Ustawy, będzie polegać na zasobach podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 5.4.1 w celu oceny, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, winien przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów bądź inny dokument (przedstawione w oryginale), zawierające informacje w zakresie określonym w §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór treści zobowiązania stanowi Załącznik Nr 1C do SIWZ. 5.4.2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu tego podmiotu, znajdujące się w jednej z części oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ. 5.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.3.3 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Niniejszy dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.6 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy 5.5 SIWZ stosuje się.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę 3.000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). 8.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 11.1 SIWZ. 8.3 Wadium może być wnoszone w następujących formach: 8.3.1 pieniądzu, 8.3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.3.3 gwarancjach bankowych, 8.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.). 8.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu to należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Noble Bank S.A.: 06 1560 0013 2226 4983 1000 0003. Wykonawca powinien dołączyć do oferty kserokopię wniesienia wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg nr ZP.272.21.2018” W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy złożyć łącznie z ofertą. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, o których mowa w punkcie 8.3 SIWZ muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 8.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, w treści tego dokumentu powinno znaleźć się, co następuje: 1) treść art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, określająca okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego, 2) jednoznaczny zapis o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie, 3) gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjantów) – informacja identyfikująca podmioty, których dotyczy zabezpieczenie wadialne oferty. Brak którejś z powyższych adnotacji w treści dokumentu wadialnego, będzie skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy, to jest z uwagi na wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy. 8.6 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 8.4 SIWZ. 8.7 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania określa Ustawa.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Dodatkowe godziny nauki jazdy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w trybie art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiana podziału ilości uczestników w poszczególnych latach trwania realizacji umowy, o której mowa w § 1 ust. 3; 2) konieczność wprowadzenia zmian, które będą następstwem zmian wytycznych i zaleceń dotyczących projektu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zorganizowanie kursu hiszpańskiego - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania19-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę zorganizowanie kursu z języka hiszpańskiego na wakacje w Gdańsku, poziom a2 i b2. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI