Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2017-10-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKuratorium Oświaty w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2017-10-02
 • Numer ogłoszenia595988-N-2017
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 595988-N-2017 z dnia 2017-10-02 r.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Doskonalenie zawodowe nauczycieli
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 647326000000, ul. ul. J. Piłsudskiego  7/9 , 10-959   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 232 604, e-mail przetargi@ko.olsztyn.pl, faks 895 232 604.
Adres strony internetowej (URL): www.ko.olsztyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ko.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie w wersji papierowej
Adres:
Kuratorium Oświaty w Olsztynie ul. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Numer referencyjny: WAP.272/P.14.2017.MB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) zorganizowanie szkolenia we wskazanym w ofercie miejscu. Szkolenia mogą odbywać się w czasie ustalonym przez organizatora, zgodnie z przedstawionym przez niego harmonogramem. Dopuszcza się realizację szkoleń w dni wolne od pracy - także w soboty i niedziele - z wyłączeniem dni świątecznych, 2) zapewnienie kadry szkoleniowej (szczegółowe informacje dotyczące wymagań co do kadry szkoleniowej zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia każdej z części stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia), 3) opracowanie programu szkolenia, który powinien zawierać: a) harmonogram szkolenia, b) szczegółowy konspekt szkolenia z podaniem przykładów, które będą przedmiotem pracy warsztatowej uczestników, c) opis struktury programu do celów szkolenia (zakres treści modułów, ich logiczny układ, czas ich trwania), d) omówienie metod i form pracy na szkoleniu, e) opis przydatności przewidywanych efektów szkolenia dla praktyki nauczycielskiej, f) aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną na dany temat, 4) zorganizowanie bufetu kawowego podczas każdej przerwy dla uczestników szkolenia, z co najmniej napojami ciepłymi i słodką przekąską dla każdego uczestnika, 5) zapewnienie sali do przeprowadzenia szkolenia: a) mogącej pomieścić ilość uczestników przewidzianą w zamówieniu, b) posiadającej warunki do korzystania z przerw kawowych, c) z toaletą usytuowaną w niewielkiej odległości od sali szkoleniowej, d) wyposażonej w sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia szkolenia, 6) zorganizowanie i przeprowadzenie naboru uczestników spośród nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego, 7) powiadomienie wszystkich zakwalifikowanych uczestników o miejscu i terminie przeprowadzenia szkolenia, 8) wystawienie zaświadczenia o ukończonym szkoleniu, które będzie zawierało informację o podmiocie finansującym szkolenie o treści „Sfinansowano ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty” wraz z logo Wykonawcy i logo Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 9) zamieszczenie na materiałach szkoleniowych oraz promocyjnych logo Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz informację o następującej treści „Sfinansowano ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty”, 10) rozliczenie przedmiotu umowy poprzez wystawienie faktury dla Zamawiającego z terminem płatności 21 dni od daty otrzymania i przesłanie jej wraz z: a) sprawozdaniem merytorycznym z realizacji zadania, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, b) zbiorczym zestawieniem wyników ewaluacji, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, c) ogólnym zestawieniem dotyczącym uczestników szkolenia, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, d) listą obecności potwierdzoną własnoręcznym podpisem przez uczestników szkolenia. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji umowy na dowolnym etapie realizacji zamówienia publicznego, bez uprzedniego powiadamiania Wykonawcy o terminie i zakresie kontroli. IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. Zamówienie podzielone jest na 4 części. Opis części zamówienia stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda z części stanowi odrębne zamówienie. Wykonawcy mogą składać oferty na jedną lub więcej części. Zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy maksymalnie na 4 części. 1. Część 1 – Warsztaty „Biblioteka w szkole”. 2. Część 2 – Seminarium „Sztuka w szkole”. 3. Część 3 – Konferencja „Jak wspierać dziecko – ucznia w sytuacji kryzysowej”. 4. Część 4 – Wykład i warsztat „Doskonalenie umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego w kontekście reformy programowej” .

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80500000-9
80530000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-20
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2017-11-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - są podmiotami spełniającymi warunki określone w § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r . w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1591), zdolności technicznej lub zawodowej - dysponują kadrą wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia każdej z części.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy - dysponują kadrą wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia każdej z części.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda na etapie składania ofert wykazu osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy wszystkich części).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda na etapie składania ofert - wstępnego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji (dotyczy wszystkich części).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda od Wykonawcy którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest podmiotem spełniającym warunki określone w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r . w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1591) oraz wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEiDG (dotyczy wszystkich części).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca do oferty załącza dodatkowo: 1)wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy wszystkich części), 2)wstępne oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, (dotyczy wszystkich części), 3)szczegółowy program szkolenia (dotyczy wszystkich części), 4)w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy, 5)wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia z podaniem ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, doświadczenia, stażu pracy, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dotyczy wszystkich części), 6)opis miejsca szkolenia z uwzględnieniem wielkości, usytuowania, wyposażenia, oraz ze wskazaniem dokładnego adresu (dotyczy wszystkich części), 7)wzór zaświadczenia które zostanie wystawione uczestnikom szkolenia, zawierające wytyczne wskazane w specyfikacji (dotyczy wszystkich części).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 40,00
Doświadczenie osób prowadzących 30,00
Program szkolenia 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany osoby prowadzącej szkolenie w sytuacji zdarzenia losowego lub innego zdarzenia udokumentowanego, noszącego znamiona siły wyższej na które Wykonawca nie miał wpływu i których nie mógł przewidzieć. Warunkiem wyrażenia zgody na dokonanie takiej zmiany jest zapewnienie osoby prowadzącej szkolenie, o co najmniej takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu jak osoba wcześniej wskazana w umowie, spełniająca wszystkie wymagania dotyczące kadry szkoleniowej wskazanej w ogłoszeniu o zamówieniu, 2) zmiany terminu przeprowadzenia szkolenia na termin przekraczający termin wskazany w specyfikacji, w sytuacji zdarzenia na które Wykonawca nie miał wpływu lub dla podniesienia jakości świadczonej usługi, pod warunkiem ustalenia z Zamawiającym indywidualnych zasad rozliczenia zadania. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy także w przypadku: 1) zmiany terminu przeprowadzenia szkolenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, lub z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem zachowania terminu realizacji zadania wskazanego w specyfikacji, 2) zmiany miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem że nowe miejsce szkolenia będzie spełniało kryteria wskazane w ogłoszeniu. 3. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, jest złożenie przez Wykonawcę pisemnego wniosku z uzasadnieniem i jego akceptacja przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Warsztaty "Biblioteka w szkole"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Warsztaty, Biblioteka w szkole. Celem warsztatów jest nabycie przez nauczycieli kompetencji do realizacji zadań określonych dla biblioteki szkolnej w oparciu o nowe prawo oświatowe. Dla 100 uczestników, w 4 grupach . realizacja w 3 miastach: Olsztyn, Elbląg, Ełk. szkolenie skierowane jest do nauczycieli bibliotekarzy. Wymagany udział specjalistów z zakresu omawianego obszaru. Treści warsztatów powinny obejmować omówienie: 1) podstawy prawnej określającej funkcjonowanie biblioteki w szkole 2) organizacji biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami 3) i rodzicami oraz innymi bibliotekami; 4) wskazanie , w jaki sposób tworzyć warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; 5) prezentację form pracy z uczniami (przykłady) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 6) pokazanie możliwości organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym; 3. Podczas warsztatów uczestnicy powinni wypracować propozycję dla swojej szkoły planu działań w zakresie jednego z wyżej wymienionych zadań.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 40,00
Doświadczenie osób prowadzących 30,00
Program szkolenia 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Seminarium "Sztuka w szkole"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem warsztatów jest nabycie przez nauczycieli wiedzy i umiejętności do inicjowania w szkole działań mających na celu przygotowanie uczniów do obcowania ze sztuką. Warsztaty dla 100 uczestników w 3 grupach, w 3 miastach: Olsztyn, Elbląg, Ełk. Wymagany udział specjalistów z zakresu omawianego obszaru. Seminarium skierowane jest do nauczycieli różnych typów szkół i placówek 2. Seminarium powinno obejmować: 1) analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem treści odnoszących się do sztuki i zadań szkoły z tym związanych na poszczególnych etapach edukacyjnych, 2) wskazanie znaczenie sztuki w kształtowaniu młodego człowieka 3) (wpływ na rozwój wrażliwości, wyobraźni itp.);omówienie zagadnień „ dziecko jako odbiorca sztuki” 4) omówienie edukacyjnej funkcji sztuki; przykłady wykorzystania interdyscyplinarnego charakteru sztuki w kontekście nauczania np. Języka polskiego , historii 5) omówienie potencjalnych możliwości współpracy z instytucjami kultury w środowisku 6) prezentację przykładów wykorzystania w szkole aktywności uczniów procesie wychowawczym 3. Uwaga: uczestnicy powinni mieć możliwość aktywnego uczestnictwa w seminarium
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 40,00
Doświadczenie osób prowadzących 30,00
Program szkolenia 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Konferencja "Jak wspierać dziecko - ucznia w sytuacji kryzysowej"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem konferencji jest nabycie przez nauczycieli i pedagogów wiedzy na temat rozpoznawania dziecka – ucznia w sytuacji kryzysowej oraz pokazanie możliwości podejmowania działań wspierających pedagogom, wspomaganie nauczycieli w wypełnianiu zadań wynikających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Miejsce konferencji - Olsztyn, dla 120 uczestników. Odbiorcami szkolenia będą nauczyciele różnych typów szkół. Wymagany udział osób z doświadczeniem wynikającym z pracy zawodowej w zakresie tematyki np. suicydalnej oraz w prowadzeniu zajęć z dziećmi o charakterze terapeutycznym. 2. Konferencja powinna dostarczyć odbiorcom aktualnej wiedzy na temat: 1) podstaw prawnych dot. udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście tematu konferencji oraz zadań szkoły w tym zakresie, 2) czynników ryzyka popadnięcia ucznia w depresję np. z powodu przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, konfliktu w rodzinie, młodzieńczych rozczarowań uczuciowych, 3) znaczenia upowszechniania wiedzy nt. zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, 4) znaczenia edukowania rodziców nt. kształtowania właściwych zachowań i stylów życia, 5) edukowania rodziców i nauczycieli nt. rozpoznawania i zapobiegania zaburzeniom np. próbom samobójczym, depresjom, 6) wskazania sposobu postępowania w celu udzielania pomocy uczniowi, 3. Niezbędna współpraca w opracowaniu programu konferencji ze służbami Policji dot. np. zagrożeń cyberprzemocy, psychologami na temat np. procedur zachowań w szkole w związku z wystąpieniem sytuacji popełnienia lub prób samobójstw. 4. Zakłada się udział w konferencji specjalistów takich jak : psycholog, terapeuta.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 40,00
Doświadczenie osób prowadzących 30,00
Program szkolenia 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Szkolenie "Doskonalenie umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego w kontekście reformy programowej"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem szkolenia jest nabycie przez doradców zawodowych wiedzy oraz poszerzenie kompetencji w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego. Poznanie nowoczesnych metod pracy z uczniami w zakresie doradztwa zawodowego. szkolenie skierowane jest do 26 doradców zawodowych oraz powiatowych koordynatorów doradztwa zawodowego pracujący w ramach wojewódzkiej sieci . szkolenie zorganizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub maksymalnie w promieniu 100 km od granic administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego. Wymagany udział osób z doświadczeniem wynikającym z pracy zawodowej w zakresie omawianej tematyki Szkolenie powinno dostarczyć odbiorcom aktualnej wiedzy na temat: 1) kreatywnych metod pracy z uczniami, 2) efektywnego pozyskiwania kompleksowej informacji o potrzebach rynku pracy i wymaganiach pracodawców, 3) umiejętności kształtowania, rozwijania i wykorzystywania swoich mocnych stron jako osób mających wpływ na planowanie kariery zawodowej uczniów, 4) metod pracy z uczniami, rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów, 5) określania indywidualnych uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży. 3. Warsztaty powinny być prowadzone metodami aktywizującymi. 4. Uczestnicy winny wziąć udział w prezentacji osiągnieć instytucji, które na co dzień zajmują się doradztwem zawodowym w ramach przykładów dobrych praktyk – wizyta studyjna. 5. Podczas warsztatów uczestnicy powinni wypracować przynajmniej 1 propozycję narzędzi do wykorzystania w pracy ze swoimi uczniami na bazie doświadczeń ze szkolenia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 40,00
Doświadczenie osób prowadzących 30,00
Program szkolenia 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię rybki do oczka wodnego, Bobrowice
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania26-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, interesuje mnie zakup rybek do oczka wodnego - 5 karpi koi ,5 linów orfa i 5 karasi kolorowych (8-10 cm ) . Uprzejmie prosze o informację czy jest to możliwe , a jeśli tak toproszę o informacje o formie zakupu . Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI