Wsparcie procesu przeprowadzania kontroli projektów w ramach Działania 2.18 POWE

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wsparcie procesu przeprowadzania kontroli projektów w ramach Działania 2.18 POWER
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa centralna
 • Termin składania wniosków2019-03-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-08
 • Numer ogłoszenia520779-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 520779-N-2019 z dnia 2019-03-08 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Wsparcie procesu przeprowadzania kontroli projektów w ramach Działania 2.18 POWER
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Projekt „Pomoc Techniczna POWER dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na lata 2019-2020”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, krajowy numer identyfikacyjny 12293240000000, ul. ul. Stefana Batorego  5 , 02-591  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 601 47 30, e-mail bzp.wpp@mswia.gov.pl, faks 22 8456751, 6463708.
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy: www.mswia.gov.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Prowadzenia Postępowań, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wsparcie procesu przeprowadzania kontroli projektów w ramach Działania 2.18 POWER
Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-1-2-DAP-PN-BS/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie : a) 17 kontroli na miejscu; b) 2 wizyt monitoringowych. Kontrole obejmą projekty dofinansowane w ramach Działania 2.18 POWER, których stroną umowy jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, działający jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.18 PO WER. Beneficjentami ww. projektów są podmioty mające siedziby na terytorium całej Polski, podobnie też miejsca udzielania wsparcia położone są na terenie całej Polski. Kontrole mają charakter planowy. Realizowane będą w ramach lat obrachunkowych 2018/2019 i 2019/2020

II.5) Główny kod CPV: 79212000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79313000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 169900,80
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający szacuje, że czynności kontrolne na miejscu, odpowiednio w przypadku kontroli na miejscu – w siedzibie beneficjenta, a w przypadku wizyty monitoringowej – w miejscu udzielania wsparcia, z uwagi na proces przygotowania kontroli rozpoczną się nie wcześniej niż 2 tygodnie po podpisaniu umowy. Zamawiający wymaga, by czynności kontrolne na miejscu w ramach ostatnich kontroli na miejscu i wizyt monitoringowych zostały zakończone do dnia 31.10.2019 r. Zamawiający przyjął, że w czasie pozostałym do końca terminu realizacji umowy, to jest do dnia 31.12.2019 r., mogą mieć miejsce pozostałe czynności związane z realizacją przedmiotu umowy, jak np. opracowanie dokumentacji pokontrolnej i sporządzenie oraz podpisanie protokołów odbioru (pkt 21 i następne SOPZ).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: A. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) usług (umów) każda o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto, których przedmiotem było przeprowadzenie kontroli/audytu/ów zewnętrznego/ych projektu/ów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. 1) W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych) Wykonawca winien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym. 2) W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje. B. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje następującymi osobami, które będą brać udział w realizacji zamówienia, jako członkowie zespołu ds. realizacji zamówienia i które spełniają następujące wymagania: 1. Min. ilość osób: 2, wymagania: 1) posiada wykształcenie wyższe; 2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w realizacji co najmniej 3 (trzech) kontroli lub audytów zewnętrznych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, a wartość każdego z kontrolowanych/audytowanych projektów była nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł brutto; 3) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła: a) co najmniej 3 (trzy) kontrole zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) i/lub b) co najmniej 3 (trzy) kontrole poprawności udzielania zamówień publicznych i/lub c) co najmniej 3 (trzy) kontrole przestrzegania przepisów prawa dotyczącego ochrony danych osobowych 2. Min. ilość osób: 3, wymagania: 1) posiada wykształcenie wyższe; 2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w realizacji co najmniej 3 (trzech) kontroli lub audytów zewnętrznych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, a wartość każdego z kontrolowanych/audytowanych projektów była nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł brutto; 3) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła: a) co najmniej 3 (trzy) kontrole zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) i/lub b) co najmniej 3 (trzy) kontrole poprawności udzielania zamówień publicznych i/lub c) co najmniej 3 (trzy) kontrole przestrzegania przepisów prawa dotyczącego ochrony danych osobowych 4) posiada uprawnienia audytora wewnętrznego określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Uwaga: Co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienie audytora wewnętrznego będzie wchodziła w skład zespołu kontrolującego. W skład zespołu kontrolującego wchodzić będą minimum 2 osoby. Każda osoba wchodząca w skład zespołu ds. realizacji zamówienia musi spełniać co najmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 ppkt. 3 lit. od a) do c) oraz pkt 2 ppkt. 3 lit. od a) do c), z zastrzeżeniem, że cały zespół musi łącznie spełniać warunki, o których mowa w pkt 1 ppkt. 3 lit. od a) do c) oraz pkt 2 ppkt. 3 lit. od a) do c).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 1.1. Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1.1.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składnia ofert. 1.1.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1.1.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy ppkt 1.1.1.w zakresie terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 2. Dokumenty i oświadczenia innego podmiotu, na którego zasobach Wykonawca polega na zasadach art. 22a ustawy Pzp: Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, wymienionych w ust.1.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór Wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6 do SIWZ. Uwaga: 1) Dowodami o których mowa w pkt 1 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których usługi były wykonane (a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; 2) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydanie nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest w Załączniku nr 4 do SIWZ. 2. W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie, wraz z ofertą zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie, w terminie wskazanym w ust. 1.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Analiza studium przypadku 20,00
Koncepcja przygotowania się Zespołu kontrolującego do kontroli na miejscu 10,00
Koncepcja przygotowania się Zespołu kontrolującego do wizyty monitoringowej 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i muszą być dopuszczalne w świetle art. 144 ustawy. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w zakresie: 1) zmiany podwykonawców lub zakresu podwykonawstwa - na zasadach określonych w § 6 Umowy. 2) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz: a) gdy podczas wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca napotka na nieprzewidziane okoliczności, uniemożliwiające ukończenie wykonania przedmiotu Umowy w tym terminie, a Zamawiający wyrazi zgodę na przedmiotową zmianę. b) gdy zaistnieje konieczność przedłużenia tego terminu z innych niż wskazane wyżej przyczyny niezależnych od Stron Umowy, wynikających z uzależnienia dotrzymania terminu od czynników i podmiotów zewnętrznych. 3. Możliwe są również inne zmiany niż wyżej wymienione, pod warunkiem, że zmiany te będą dopuszczalne w świetle art. 144 ustawy, w tym zmiany które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy. 4. Potwierdzenie konieczności zmiany Umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez przedstawicieli Stron stosownego protokołu, wraz z uzasadnieniem, opisującym przesłanki i celowość zmiany. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy również w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom niewskazanym w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, wskazując nazwy lub imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców oraz zakres przedmiotu zamówienia do realizacji z udziałem podwykonawców, a także na żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wskazanych podwykonawców. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, o którym mowa powyżej, zachodzą podstawy do wykluczenia, Wykonawca zobowiązuje się zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy. Zapisy § 6 ust. 5 i 6 Umowy stosuje się odpowiednio.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. 2.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 2.1. „Cena brutto” – waga 60%, 2.2. „Analiza studium przypadku” – waga 20%, 2.3. „Koncepcja przygotowania się Zespołu kontrolującego do kontroli na miejscu (w siedzibie beneficjenta) i przeprowadzenia tej kontroli” – waga 10%, 2.4. „Koncepcja przygotowania się Zespołu kontrolującego do wizyty monitoringowej i przeprowadzenia wizyty monitoringowej” – waga 10%. 3.Termin oraz miejsce składania ofert: Ofertę w zamkniętym opakowaniu (kopercie) - opisanym jak w rozdziale XII ust. 8, 10 i 11 - należy złożyć do dnia 18.03.2019 r., do godziny 10:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 lub przesłać na adres Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Prowadzenia Postępowań, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38. Kancelaria Ogólna jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16:15. 4. Termin oraz miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.03.2019 r., o godzinie 11:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wydział Prowadzenia Postępowań, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, II piętro, pok. nr 228. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej w sekcji „Dokumenty udostępnione” informacje dotyczące: 5.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 5.2 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 5.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, w zakresie, w jakim dotyczą. 6. Wejście do siedziby Zamawiającego na otwarcie ofert: Wejście do siedziby Zamawiającego na otwarcie ofert odbywa się przez Punkt wystawiania kart gości zlokalizowany na wejściu głównym, Punkt jest czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Celem wystawienia karty gościa należy skontaktować się telefonicznie z osobą pod numerem wewnętrznym 156-59, 139-29 lub 149-13 dzwoniąc z Punktu. Do wystawienia karty gościa niezbędny jest dokument tożsamości ze zdjęciem. UWAGA! Ze względu na procedury bezpieczeństwa funkcjonujące w siedzibie Zamawiającego, prosimy wykonawców, chcących uczestniczyć w otwarciu ofert o uwzględnienie czasu niezbędnego na otrzymanie zgody na wejście do obiektu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę roznoszenie ulotek - Płock
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę roznoszenie ulotek. Mile widziane prawo jazdy kat. B. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.