Świadczenie usług księgowo – finansowych, administracji płacowej oraz bieżących konsultacji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług księgowo – finansowych, administracji płacowej oraz bieżących konsultacji podatkowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSosnowiec
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-11-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-05
 • Numer ogłoszenia644272-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 644272-N-2018 z dnia 2018-11-05 r.

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: świadczenie usług księgowo – finansowych, administracji płacowej oraz bieżących konsultacji podatkowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 27624072400000, ul. ul. G. Zapolskiej  3 , 41218   Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2660230, 2660251, e-mail dag@centrum-pediatrii.com.pl, faks 32 2663630, 2660251.
Adres strony internetowej (URL): www.centrum-pediatrii.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.centrum-pediatrii.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.centrum-pediatrii.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług księgowo – finansowych, administracji płacowej oraz bieżących konsultacji podatkowych
Numer referencyjny: 18/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług księgowo-finansowych, administracji płacowej oraz bieżących konsultacji podatkowych, które obejmują w szczególności: 1. prawidłowe i rzetelne prowadzenie przez Wykonawcę ewidencji księgowej Zamawiającego w postaci księgi rachunkowej, zwanej dalej „Księgą” na którą składają się: a. dziennik, b. konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, c. zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, 2. prawidłowe i rzetelne prowadzenie pozostałej dokumentacji, na którą składają się: a. odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, b. ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, 3. bieżące prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w oparciu o własne dekrety sporządzone na dokumentach księgowych dostarczonych przez Zamawiającego, w oparciu o Ustawę o rachunkowości i zakładowy plan kont zatwierdzony przez Zamawiającego, co oznacza: a) dekretację, tj. ocenę dokumentów księgowych pod względem ich zgodności z prawem podatkowym i bilansowym, podejmowanie decyzji o sposobie ich zakwalifikowania pod względem podatkowym oraz ujęcia w księgach rachunkowych, b) dokonywanie zapisów księgowych przy użyciu komputera, tzn. ewidencjonowanie poszczególnych zdarzeń gospodarczych oraz sporządzanie miesięcznych wydruków zestawień obrotów i sald oraz dzienników, c) naliczanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami kosztów amortyzacji środków trwałych oraz WNiP znajdujących się w ewidencji, d) prowadzenie i uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami, e) prowadzenie i uzgadnianie rozrachunków z pracownikami, f) rozliczanie w księgach rachunkowych inwentaryzacji, 4. prawidłowe, rzetelne prowadzenie wyodrębnionej ewidencji dla projektów unijnych, w przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Funduszy Unii Europejskiej, 5. prawidłowe, rzetelne prowadzenie wyodrębnionej ewidencji dla projektów innych niż unijne, w przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania oraz obowiązku wyodrębnienia ewidencji księgowej, 6. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie oraz składanie deklaracji i informacji podatkowych we właściwym urzędzie skarbowym, 7. prawidłowe i rzetelne archiwizowanie dokumentów księgowych oraz dokumentacji inwentaryzacyjnej, 8. prawidłowe i rzetelne sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rozliczenia podatkowego, 9. obsługa badania sprawozdania finansowego prowadzonego przez biegłego rewidenta, 10. bieżące konsultacje podatkowe, 11. sporządzanie sprawozdań, zestawień, ankiet, informacji itp. przygotowywanych przez Zamawiającego dla właściciela i innych instytucji (według wzorów przekazanych przez Zamawiającego) w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, 12. prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz składanie sprawozdań dla celów statystycznych, 13. udział w postępowaniach kontrolnych (podatkowych i skarbowych) a także innych, które wiążą się z badaniem lub przeglądaniem ksiąg rachunkowych Zamawiającego, dotyczących okresu wykonywania zlecenia i udzielanie w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień, 14. udział w postępowaniach kontrolnych związanych z dokumentacją płacową, 15. przygotowywanie zestawień danych księgowych na zlecenie Zamawiającego, 16. korygowanie deklaracji (m.in. deklaracje VAT, DRA, PIT itp.), informacji i sprawozdań oraz innych dokumentów, do sporządzenia których Zamawiający jest zobowiązany, 17. sporządzanie zestawień i informacji wewnętrznych o kosztach, przychodach, wyniku – ogółem wg kosztów rodzajowych oraz w podziale na miejsca powstawania kosztów, 18. rozliczanie miesięczne kosztów z podziałem na poszczególne ośrodki kosztów, 19. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie list płac w oparciu o angaże i inne dokumenty płacowe przekazane przez dział kadr oraz regulamin wynagrodzeń Zamawiającego, Kodeks Pracy, Ustawę o działalności leczniczej i inne przepisy szczegółowe, 20. ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, 21. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie i składanie deklaracji ZUS oraz PFRON, 22. informowanie Zamawiającego w formie pisemnej i/lub elektronicznej o wysokości podatków (zaliczek na podatki) oraz zobowiązań wobec ZUS i PFRON należnych do zapłaty, w terminie minimum 2 dni roboczych przed terminem ich płatności, 23. prowadzenie kartotek wynagrodzeń oraz pełnej dokumentacji zasiłkowej dla pracowników, 24. wydawanie pasków wynagrodzeń pracownikom Zamawiającego, 25. prawidłowe i rzetelne archiwizowanie dokumentacji płacowej, 26. przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach oraz innych dokumentów dot. wynagrodzeń, 27. sporządzanie informacji, zestawień i ankiet dot. wynagrodzeń wg wzorów i w terminach wskazanych przez Zamawiającego, 28. terminowe, prawidłowe i rzetelne sporządzanie rozliczeń rocznych dot. podatku dochodowego od osób fizycznych, 29. prowadzenie korespondencji związanej tematycznie z zakresem wykonywanych czynności. Uwaga: zatrudnienie na podstawie umów o pracę w osobach na dzień 31.12.2017r. wynosi 201 osób; zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych na dzień 31.12.2017r. wynosi 154 osób; praca w systemie zmianowym oraz dyżurów; średniomiesięczna ilość dokumentów księgowych minimum 650 szt.; suma bilansowa na 31.12.2017 wynosi 57.243.643,07 PLN; przychody netto ze sprzedaży za rok 2017 wynoszą 34.236.753,16 PLN. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia 1. Miejscem wykonania usługi jest siedziba Zamawiającego. 2. Miejscem przechowywania dokumentów jest siedziba Zamawiającego. 3. Wykonawca ma zagwarantowany dostęp w siedzibie Zamawiającego do dokumentów księgowych, dokumentów płacowych, ewidencji księgowych i Ksiąg codziennie w dni robocze od 7.30-15.00. 4. Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą oprogramowania informatycznego udostępnionego przez Zamawiającego. 5. Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia osoby mającej ukończone wyższe studia ekonomiczne lub prawnicze oraz minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego, odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, która będzie m.in. podpisywała deklaracje i informacje podatkowe oraz sprawozdania i inne materiały przygotowywane dla Zamawiającego. Osoba ta będzie wykonywała swoje obowiązki w siedzibie Zamawiającego w ilości godzin zadeklarowanych w ofercie (min. 8 h, max. 37,5 h tygodniowo - liczba godzin obecności osoby nadzorującej w Centrum Pediatrii jest kryterium pozacenowym), przy czym Zamawiający wymaga jej obecności co najmniej 2 razy w tygodniu w dni robocze w godzinach pomiędzy 7.30 a 11.30. Ponadto osoba ta powinna być dostępna w stałym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego oraz w sytuacjach wyjątkowych, wymagających osobistej obecności - niezwłocznie wstawić się osobiście na jego wezwanie w siedzibie Zamawiającego (bez względu na zaoferowaną ilość godzin w ofercie Wykonawcy). 6. Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia osoby mającej minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. płac. Osoba ta będzie wykonywała swoje obowiązki w siedzibie Zamawiającego w godzinach 7.30 – 12.30, przez co najmniej 10 godzin tygodniowo, co najmniej 2 razy w tygodniu (w dni robocze). 7. W przypadku zmiany programu księgowego (w tym programu Środki Trwałe) lub płacowego wdrożenie odbywa się na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w pracach wdrożeniowych w zakresie, jaki obejmuje umowa a przede wszystkim do prowadzenia zapisów równocześnie w dwóch programach przez okres do 6-ciu miesięcy bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca albo Podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności w trakcie całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia: - przygotowanie dokumentów, wprowadzanie do systemu FK, uzgodnienie kont, archiwizacja; - przygotowywanie list płac (naliczanie wynagrodzeń, zasiłków), sporządzanie rozliczeń rocznych, sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON. Zatrudnienie powinno odbywać się na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.)., Na podstawie art. 36 ust. 2 lit. 8a ustawy Pzp, w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio biorących udział przy świadczeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wskazanych powyżej, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający, w celu realizacji przedmiotu umowy, wynajmie Wykonawcy pomieszczenie o powierzchni 18,80 m². Wykonawca z tytułu najmu zapłaci miesięczny czynsz w wysokości 670,00 zł netto. Stawka czynszu obejmuje: opłatę za powierzchnie, media, podatek od nieruchomości, konserwację czujki p.poż, wywóz odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest do: a. utrzymania pomieszczenia w stanie umożliwiającym ich prawidłowe wykorzystanie oraz w stanie jakościowym i technicznym nie gorszym niż przy założeniu przeciętnego użytkowania, b. wykorzystania najmowanego pomieszczenia tylko na cele związane z przedmiotem zamówienia, c. w przypadku korzystania z połączeń telefonicznych przez centralę telefoniczną, Wykonawca zostanie obciążony za przeprowadzone rozmowy na podstawie prowadzonego rejestru rozmów i taryfy dostawcy usługi. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego podnajmować ani poddzierżawiać wynajmowanego pomieszczenia. Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu przeznaczonym do wynajmu Wykonawcy, przechowywane są dokumenty kadrowo-płacowe oraz księgowe Centrum Pediatrii. Zamawiający zastrzega sobie nieograniczoną możliwość dostępu do tych dokumentów.

II.5) Główny kod CPV: 79210000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79211000-6
79211100-7
79211110-0
79220000-2
79221000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-01

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadają uprawnienia do czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca, wykaże, iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną wynoszącą równowartość co najmniej 10.000 EUR.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 120 000,00 zł brutto rocznie. Do wykazu dołączyć dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy został wykonany z należytą starannością; b) Wykonawca złoży oświadczenie, iż posiada: - osobę nadzorującą, która będzie m.in. podpisywała deklaracje i informacje podatkowe oraz sprawozdania i inne materiały przygotowywane dla Zamawiającego, która posiada ukończone wyższe studia ekonomiczne lub prawnicze oraz minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego, odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją umowy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Osoba ta będzie wykonywała swoje obowiązki w siedzibie Zamawiającego w ilości godzin zadeklarowanych w ofercie (min. 8 h, max. 37,5 h tygodniowo - liczba godzin obecności osoby nadzorującej w Centrum Pediatrii jest kryterium pozacenowym), przy czym Zamawiający wymaga jej obecności co najmniej 2 razy w tygodniu w dni robocze w godzinach pomiędzy 7.30 a 11.30. Ponadto osoba ta powinna być dostępna w stałym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego oraz w sytuacjach wyjątkowych, wymagających osobistej obecności - niezwłocznie wstawić się osobiście na jego wezwanie w siedzibie Zamawiającego (bez względu na zaoferowaną ilość godzin w ofercie Wykonawcy). - osobę z zakresu płac, która posiada minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. płac. Osoba ta będzie wykonywała swoje obowiązki w siedzibie Zamawiającego w godzinach minimum 7.30 – 12.30, przez co najmniej 10 godzin tygodniowo, co najmniej 2 razy w tygodniu (w dni robocze).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według załącznika nr 7 do SIWZ. 2. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne według załącznika nr 8 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg załączonego wzoru - załącznik nr 5do SIWZ, 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załączonego wzoru – załacznik nr 6 do SIWZ, 3. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z załączonego dokumentu nie wynika fakt uiszczenia składki, należy dołączyć dowód wpłaty lub inny dokument potwierdzający uiszczenie składki.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
inne wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty: 1. wypełniony formularz oferty o treści określonej w załączniku nr 1 do SIWZ; 2. wypełniony formularz cenowy o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ; 3. zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (według załącznika nr 9 do SIWZ) – tylko jeśli dotyczy. 4. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), w przypadku gdy: a. ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, b. ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/ lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. Dokumenty wymagane od Wykonawców dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Każdy Wykonawca, który złoży swoją ofertę w przedmiotowym postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według załącznika nr 10 do SIWZ), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn.zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 95,00
Ilość godz. przebywania osoby nadzorującej w Centrum Pediatrii 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpi jedna ze wskazanych poniżej okoliczności lub zajdą przesłanki opisane w art. 144 ustawy Pzp: 1. zmianę ceny ofertowej z powodu: a. ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług VAT wprowadzona przez odpowiednie organa państwowe z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę przy czym cena netto pozostaje bez zmian, 2. zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w stopniu wynikającym ze zmiany wysokości wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 2 obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 2 lit. a wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 2 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegniezmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 6. W przypadku, o którym mowa w pkt.2 wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzednio złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zamian, o których mowa w pkt. 2 oraz ich wykazania. 7. Zmiany organizacyjnej: a. zmiana kluczowego personelu Wykonawcy (nie dotyczy zastępstw na czas urlopów i krótkotrwałej choroby) na personel o kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu nie niższym niż wskazany w ofercie Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę kolportaż ulotek - Zabrze
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania16-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę kolportaż ulotek do skrzynek pocztowych - około 50-60 tys. ulotek wraz z dokumentacją zdjęciową. Generalnie kolportaż jest pod konkretne adresy, ale możemy zgodzić się na całe osiedla bezadresowo. Prosiłbym o wycenę takiej akcji. Akcja musiałaby się rozpocząć mniej więcej od środy 22.05.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI