Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw lub/i analiz w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawców.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-11-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNarodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-05
 • Numer ogłoszenia641903-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 641903-N-2018 z dnia 2018-11-05 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw lub/i analiz w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawców.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
POIR PT
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, krajowy numer identyfikacyjny 14103240400000, ul. ul. Nowogrodzka  , 00695   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (+48 22) 39 07 401, e-mail przetargi@ncbir.gov.pl, faks (+48 22) 20 13 408.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ncbr.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2. Termin składania ofert upływa dnia 13.11.2018 r. do godz. 12:00.
Adres:
ul. Nowogrodzka 47a 00-695, Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw lub/i analiz w zakresie zapewnienia wkładu własnego przez wnioskodawców.
Numer referencyjny: 45/18/PN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I – Przeprowadzenie zlecanych przez zamawiającego analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw i/lub weryfikacji pod kątem trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, weryfikacji limitów otrzymanej przez przedsiębiorstwa pomocy de minimis, oraz przygotowywania opinii w zakresie spraw związanych z analizą statusów, powiązaniami osobowo kapitałowymi, pomocą de minimis, pomocą publiczną i kumulacją pomocy publicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Część II – wywiad gospodarczy polegający na weryfikacji ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w składanych wnioskach o zmianę dla projektów BRIdge Alfa. Badanie dokonane w oparciu o analizę sytuacji prawnej i finansowej wskazanych przez Zamawiającego inwestorów, zgłoszonych przez beneficjentów w ramach programu Bridge Alfa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3b ustawy PZP wymaga przeniesienia autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, minimum 1 (jednej) osoby(zarówno dla cz. I jak i II), wykonującej w trakcie realizacji Umowy czynności analiz, o których mowa w OPZ, polegające na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108, ze zm.), w takim wymiarze czasu pracy, w jakim dana osoba będzie realizować usługę. Zasady kontroli sposobu realizacji wyżej wymienionego obowiązku i sankcje za jego niedotrzymanie określone są we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 79200000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79212000-3
79400000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 284850,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania liczby analiz określonych w OPZ lub do wyczerpania środków finansowych, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy PZP (zdolności technicznej lub zawodowej), Wykonawca winien: W przypadku składania oferty do części I zamówienia: wykazać się w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w postaci należytego wykonania/wykonywania co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz przedsiębiorstw dot. wielkości zatrudnienia oraz wielkości obrotu sumy i bilansu, w celu określenia statusu przedsiębiorstwa (mikro, mały, średni, duży). Wartość usługi nie może być niższa niż 70 000,00 zł brutto. Uwaga: • Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu uzyskania wartości minimalnej; • W przypadku kiedy wyżej wymagany przez Zamawiającego zakres usług będzie stanowił część usług o szerszym zakresie, Wykonawca winien w wykazie usług wyodrębnić usługi, o których mowa w powyższym warunku; • W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu lub wartości (co najmniej 70 000,00 zł) wymaganej usługi, dotyczą części kontraktu już zrealizowanego (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres, wartość) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług; • W przypadku, gdy wartość usługi określona zostanie w innej walucie niż w złotych, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w BZP Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia. W przypadku składania oferty do części II zamówienia: wykazać się w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w postaci należytego wykonania/wykonywania co najmniej jednej usługi polegającej na przeprowadzeniu analiz wywiadowni gospodarczej w zakresie legalności pochodzenia środków wnoszonych przez inwestora do projektu. Wartość usługi nie może być niższa niż 50 000,00 zł brutto. Uwaga: • Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w celu uzyskania wartości minimalnej; • W przypadku kiedy wyżej wymagany przez Zamawiającego zakres usług będzie stanowił część usług o szerszym zakresie, Wykonawca winien w wykazie usług wyodrębnić usługi, o których mowa w powyższym warunku; • W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu lub wartości (co najmniej 50 000,00 zł) wymaganej usługi, dotyczą części kontraktu już zrealizowanego (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres, wartość) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług; • W przypadku, gdy wartość usługi określona zostanie w innej walucie niż w złotych, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w BZP Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług z podaniem przedmiotu usług, wartości, dat wykonania, nazwy podmiotu na rzecz, którego była świadczona usługa oraz załączenie dowodów w rozumieniu Rozporządzenia, że zostały wykonane należycie. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik Nr 4.1 i/lub 4.2 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP do sporządzenia tego dokumentu służy Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W tym celu, dodatkowo winni oni przedłożyć: 1. dokument potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia, np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2. dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem, o którym mowa w 7.4. SIWZ), określający w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Ww. dokument wymagany jest w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokument określony w pkt 2. nie jest wymagany, o ile dokument określony w pkt 1. będzie potwierdzał, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa w pkt 2. a)-c). W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika wraz w ofertą Wykonawcy winni przedłożyć oryginał pełnomocnictwa albo kopię uwierzytelnioną notarialnie lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Maksymalna cena oferty brutto 60,00
Termin wykonania jednej analizy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy, dokonywane są w formie aneksów do Umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem §12 ust. 4 Umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, a także zaleceń i / lub poleceń służbowych bądź decyzji administracyjnych, związanych z przedmiotem zamówienia, których adresatem będzie Zamawiający. 3) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 4) wystąpi sytuacja, niemożliwa do przewidzenia. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie odpisania Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest zmianą stanu prawnego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, tj. w szczególności: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2017, poz. 847); 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, każda ze Stron Umowy, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 4. Nie stanowi zmiany Umowy rozszerzenie Oferty.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-13, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 13.11.2018r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 107 piętro 1.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przeprowadzenie zlecanych przez zamawiającego analiz w zakresie statusów przedsiębiorstw i/lub weryfikacji pod kątem trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, weryfikacji limitów otrzymanej przez przedsiębiorstwa pomocy de minimis, oraz przygotowywania opinii w zakresie spraw związanych z analizą statusów, powiązaniami osobowo kapitałowymi, pomocą de minimis, pomocą publiczną i kumulacją pomocy publicznej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie zlecanych przez zamawiającego analiz przedsiębiorstw w następującym zakresie: 1. Analizy statusów przedsiębiorstw swoim zakresem powinny m.in. objąć weryfikację przekazanych przez wnioskodawców informacji o wielkości zatrudnienia oraz wielkości obrotu sumy i bilansu, w celu określenia statusu przedsiębiorstwa (mikro, mały, średni, duży), a co za tym idzie wnioskowanej intensywności pomocy publicznej. Zamawiający przewiduje zamówienie minimum 100, maksimum 550 szt. tego typu analiz. 2. Analizy w zakresie pomocy de minimis na prace przedwdrożeniowe będą obejmować weryfikację, tego czy Wnioskodawca ma prawo do uzyskania pomocy de minimis w pełnej wysokości (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) z uwzględnieniem podmiotów powiązanych kapitałowo i osobowo. Zamawiający przewiduje zamówienie minimum 10, maksimum 220 szt. tego typu analiz. 3. Analizy w zakresie powiązań kapitałowo osobowych, statusów przedsiębiorstw, pomocy de minims, pomocy publicznej dla przedsiębiorstw oraz sprawami kumulacji pomocy publicznej, które dotyczą Beneficjentów i Wnioskodawców. Zamawiający przewiduje zamówienie maksimum 55 szt. tego typu analiz. Zamawiający informuje, że może nie zlecić wykonania tego typu analizy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79200000-6, 79212000-3, 79400000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 181500,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Maksymalna cena oferty brutto 60,00
Termin wykonania jednej analizy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania liczby analiz określonych w OPZ lub do wyczerpania środków finansowych, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.


Część nr: 2 Nazwa: wywiad gospodarczy polegający na weryfikacji ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w składanych wnioskach o zmianę dla projektów BRIdge Alfa. Badanie dokonane w oparciu o analizę sytuacji prawnej i finansowej wskazanych przez Zamawiającego inwestorów, zgłoszonych przez beneficjentów w ramach programu Bridge Alfa.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na weryfikacji ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w składanych wnioskach o zmianę dla projektu BRIdge Alfa, dokonanej w oparciu o analizę sytuacji prawnej i finansowej wskazanych przez Zamawiającego inwestorów, zgłoszonych przez beneficjentów programu Bridge Alfa. Przedmiot umowy przygotowany będzie w postaci pisemnych raportów „Analiz”. Zamawiający szacuje całkowitą liczbę wniosków złożonych przez beneficjentów na nie większą niż 130 wniosków, z czego gwarantowane jest zlecenie analizy 50 wniosków, z zastrzeżeniem iż wniosek może obejmować jednego lub kilku inwestorów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79200000-6, 79212000-3, 79400000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 103350,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Maksymalna cena oferty brutto 60,00
Termin wykonania jednej analizy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania liczby analiz określonych w OPZ lub do wyczerpania środków finansowych, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę roznoszenie ulotek - Płock
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania13-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę roznoszenie ulotek. Mile widziane prawo jazdy kat. B. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.