Zakup mleka, przetworów mleczarskich oraz olei i tłuszczy roślinnych z podziałem

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup mleka, przetworów mleczarskich oraz olei i tłuszczy roślinnych z podziałem na dwa zadania
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-10-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-22
 • Numer ogłoszenia639260-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 639260-N-2018 z dnia 2018-10-22 r.

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku: Zakup mleka, przetworów mleczarskich oraz olei i tłuszczy roślinnych z podziałem na dwa zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 20068982800000, ul. ul. Kawaleryjska  70 , 15-601   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 261 398 839, e-mail 25wog.kancelaria@ron.mil.pl, faks 261 398 813.
Adres strony internetowej (URL): www.25wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
WOJSKO
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.25wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pomocą operatora pocztowego
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70, 15 - 601 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup mleka, przetworów mleczarskich oraz olei i tłuszczy roślinnych z podziałem na dwa zadania
Numer referencyjny: 50/PN/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są środki spożywcze w ilościach zawartych w tabelach, zgodne z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia. Zadanie nr 1 – Dostawa do Magazyn Stołówki Wojskowej dla Kadry 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70. Zadanie nr 2 – dostawa do Magazyn Żywnościowy 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 18-400 Łomża, ul. Aleja Legionów 133. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Warunki dostawy dla Zadania nr 1 i/lub 2: 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. 2. Realizacja dostaw odbywa się na podstawie składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem faxu zamówień, zawierających ilości i terminy dostawy. 3. Jakiekolwiek zawiadomienie będzie przekazywane miedzy stronami w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę porozumienia się za pomocą faxu. Zawiadomienie skutkuje w momencie doręczenia go danej ze stron. 4. Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach od 7:00 do 13:00 na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego. Wyjątkowo dopuszcza się zmianę godzin dostawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zamówionego asortymentu pod względem ilościowym i jakościowym w momencie odbioru towaru, w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 6. Dostawa do Odbiorcy: a. Zadanie nr 1 – dostawa do Magazynu Stołówki Wojskowej dla Kadry 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70. b. Zadanie nr 2 – dostawa do Magazynu Żywnościowego 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, 18-400 Łomża, ul. Aleja Legionów 133. 7. Dostawca zobowiązany jest do znakowania i opakowania towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 8. Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: a. środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi higieny środków spożywczych, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy przez Zamawiającego; b. odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu; c. możliwości realizacji procedur bezpieczeństwa przez służby dyżurne Zamawiającego w stosunku do osób i pojazdów wykonujących dostawę; d. uczestnictwa kierowcy lub innej osoby wykonującej dostawę w odbiorze towaru, w tym pobraniu prób dostarczonego towaru w ramach reklamacji lub kontroli prewencyjnej, pod rygorem dokonania tych czynności bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko. 9. Obowiązujące Wykonawcę umowy szczegółowe wymagania jakościowe dla poszczególnych środków spożywczych, w tym wymagania w zakresie terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowań, zawiera opis przedmiotu zamówienia. 10. Dostarczone towary muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami. 11. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres związania umową, posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej posiadającej rozszerzony zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane, dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego oraz spowodowane przez nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia. 12. Przedmiot zamówienia (występujący w opakowaniach jednostkowych) dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach – bez stosowania opakowań zastępczych. 13. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego dokumentację z wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 14. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić zakład celem przeprowadzenia kontroli właściwemu Wojskowemu Ośrodkowi Medycyny Prewencyjnej i respektować jego zalecenia. 15. Wykonawca udostępni pomieszczenia zakładu celem przeprowadzenia kontroli przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w zakresie: procesów technologicznych, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych przetworów, sposobu transportu towaru. 16. W czasie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 1-krotnego wykonania na koszt Wykonawcy badań kontrolnych potwierdzających zgodność produktów z opisem przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 15110000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15400000-2
15500000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zadanie nr 1 Termin wykonania umowy – od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Zadanie nr 2 Termin wykonania umowy – od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zamówienia dodatkowego asortymentu w związku z przydzielonymi środkami finansowych na ten cel. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie do 31.12.2019 r. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług wartości zamówienia podstawowego
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca udokumentuje fakt posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej poprzez złożenie obowiązującej decyzji administracyjnej właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2017 r. poz. 242). lub Obowiązującej decyzji administracyjnej właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149). lub Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegającą urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. nr 106, poz. 730).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp (Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 poz. 2344 z późn. zm.);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy przedłożenia: Obowiązującej decyzji administracyjnej właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2017 r. poz. 242). lub Obowiązującej decyzji administracyjnej właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149). lub Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegającą urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. nr 106, poz. 730).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, żąda od Wykonawców: potwierdzenia wdrożonego systemu HACCP, wystawionego przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą; lub Zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP. Przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP – podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. lub Protokołu z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podstawie art. 59 i 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zadanie nr 1 § 11 ZMIANA TREŚCI UMOWY 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nie ważności takiej zmiany. 2. Na podstawie art.144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zastrzega się dokonanie zmian treści umowy w szczególności w zakresie: 1) Zmiany Odbiorcy lub miejsca dostawy zgodnie ze wskazaniem właściwej instytucji wojskowej, wynikającej z potrzeb Sił Zbrojnych RP; 2) Zmiany zakresu świadczenia, a tym samym ilości przewidzianych w ofercie, jednak bez zmiany wartości umowy, wynikającej z potrzeb Sił Zbrojnych RP. 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2018 r. 4. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego. Zadanie nr 2 § 11 ZMIANA TREŚCI UMOWY 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nie ważności takiej zmiany. 2. Na podstawie art.144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zastrzega się dokonanie zmian treści umowy w szczególności w zakresie: 1) Zmiany Odbiorcy lub miejsca dostawy zgodnie ze wskazaniem właściwej instytucji wojskowej, wynikającej z potrzeb Sił Zbrojnych RP; 2) Zmiany zakresu świadczenia, a tym samym ilości przewidzianych w ofercie, jednak bez zmiany wartości umowy, wynikającej z potrzeb Sił Zbrojnych RP. 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2018 r. 4. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-31, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa do Magazyn Stołówki Wojskowej dla Kadry 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Warunki dostawy dla Zadania nr 1: 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. 2. Realizacja dostaw odbywa się na podstawie składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem faxu zamówień, zawierających ilości i terminy dostawy. 3. Jakiekolwiek zawiadomienie będzie przekazywane miedzy stronami w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę porozumienia się za pomocą faxu. Zawiadomienie skutkuje w momencie doręczenia go danej ze stron. 4. Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach od 7:00 do 13:00 na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego. Wyjątkowo dopuszcza się zmianę godzin dostawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zamówionego asortymentu pod względem ilościowym i jakościowym w momencie odbioru towaru, w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 6. Dostawa do Odbiorcy: a. Zadanie nr 1 – dostawa do Magazynu Stołówki Wojskowej dla Kadry 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70. 7. Dostawca zobowiązany jest do znakowania i opakowania towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 8. Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: a. środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi higieny środków spożywczych, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy przez Zamawiającego; b. odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu; c. możliwości realizacji procedur bezpieczeństwa przez służby dyżurne Zamawiającego w stosunku do osób i pojazdów wykonujących dostawę; d. uczestnictwa kierowcy lub innej osoby wykonującej dostawę w odbiorze towaru, w tym pobraniu prób dostarczonego towaru w ramach reklamacji lub kontroli prewencyjnej, pod rygorem dokonania tych czynności bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko. 9. Obowiązujące Wykonawcę umowy szczegółowe wymagania jakościowe dla poszczególnych środków spożywczych, w tym wymagania w zakresie terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowań, zawiera opis przedmiotu zamówienia. 10. Dostarczone towary muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami. 11. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres związania umową, posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej posiadającej rozszerzony zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane, dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego oraz spowodowane przez nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia. 12. Przedmiot zamówienia (występujący w opakowaniach jednostkowych) dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach – bez stosowania opakowań zastępczych. 13. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego dokumentację z wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 14. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić zakład celem przeprowadzenia kontroli właściwemu Wojskowemu Ośrodkowi Medycyny Prewencyjnej i respektować jego zalecenia. 15. Wykonawca udostępni pomieszczenia zakładu celem przeprowadzenia kontroli przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w zakresie: procesów technologicznych, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych przetworów, sposobu transportu towaru. 16. W czasie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 1-krotnego wykonania na koszt Wykonawcy badań kontrolnych potwierdzających zgodność produktów z opisem przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15110000-2, 15400000-2, 15500000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania umowy – od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zamówienia dodatkowego asortymentu w związku z przydzielonymi środkami finansowych na ten cel. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie do 31.12.2019 r.


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa do Magazyn Żywnościowy 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 18-400 Łomża, ul. Aleja Legionów 133.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 – dostawa do Magazyn Żywnościowy 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 18-400 Łomża, ul. Aleja Legionów 133. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Warunki dostawy dla Zadania nr 2: 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. 2. Realizacja dostaw odbywa się na podstawie składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem faxu zamówień, zawierających ilości i terminy dostawy. 3. Jakiekolwiek zawiadomienie będzie przekazywane miedzy stronami w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę porozumienia się za pomocą faxu. Zawiadomienie skutkuje w momencie doręczenia go danej ze stron. 4. Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach od 7:00 do 13:00 na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego. Wyjątkowo dopuszcza się zmianę godzin dostawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zamówionego asortymentu pod względem ilościowym i jakościowym w momencie odbioru towaru, w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 6. Dostawa do Odbiorcy: a. Zadanie nr 2 – dostawa do Magazynu Żywnościowego 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, 18-400 Łomża, ul. Aleja Legionów 133. 7. Dostawca zobowiązany jest do znakowania i opakowania towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 8. Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: a. środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi higieny środków spożywczych, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy przez Zamawiającego; b. odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu; c. możliwości realizacji procedur bezpieczeństwa przez służby dyżurne Zamawiającego w stosunku do osób i pojazdów wykonujących dostawę; d. uczestnictwa kierowcy lub innej osoby wykonującej dostawę w odbiorze towaru, w tym pobraniu prób dostarczonego towaru w ramach reklamacji lub kontroli prewencyjnej, pod rygorem dokonania tych czynności bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko. 9. Obowiązujące Wykonawcę umowy szczegółowe wymagania jakościowe dla poszczególnych środków spożywczych, w tym wymagania w zakresie terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowań, zawiera opis przedmiotu zamówienia. 10. Dostarczone towary muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami. 11. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres związania umową, posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej posiadającej rozszerzony zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane, dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego oraz spowodowane przez nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia. 12. Przedmiot zamówienia (występujący w opakowaniach jednostkowych) dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach – bez stosowania opakowań zastępczych. 13. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego dokumentację z wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 14. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić zakład celem przeprowadzenia kontroli właściwemu Wojskowemu Ośrodkowi Medycyny Prewencyjnej i respektować jego zalecenia. 15. Wykonawca udostępni pomieszczenia zakładu celem przeprowadzenia kontroli przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w zakresie: procesów technologicznych, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych przetworów, sposobu transportu towaru. 16. W czasie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 1-krotnego wykonania na koszt Wykonawcy badań kontrolnych potwierdzających zgodność produktów z opisem przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15110000-2, 15400000-2, 15500000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania umowy – od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zamówienia dodatkowego asortymentu w związku z przydzielonymi środkami finansowych na ten cel. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie do 31.12.2019 r.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie dwóch płyt nagrobkowych - Korycin
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania18-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie dwóch płyt nagrobkowych z gresu na cmentarzu w Korycinie. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI