Zakup mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, wędlin drobiowych, tłuszczy zwierzęcych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, wędlin drobiowych, tłuszczy zwierzęcych z podziałem na dwa zadania
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-10-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-23
 • Numer ogłoszenia639673-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 639673-N-2018 z dnia 2018-10-23 r.

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku: Zakup mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, wędlin drobiowych, tłuszczy zwierzęcych z podziałem na dwa zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 20068982800000, ul. ul. Kawaleryjska  70 , 15-601   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 261 398 839, e-mail 25wog.kancelaria@ron.mil.pl, faks 261 398 813.
Adres strony internetowej (URL): http://25wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
WOJSKO
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://25wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
operator pocztowy
Adres:
ul. Kawaleryjska 70/3, 15-601 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, wędlin drobiowych, tłuszczy zwierzęcych z podziałem na dwa zadania
Numer referencyjny: 49/PN/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr 1 Dostawa do Magazyn Stołówki Wojskowej Dla Kadry 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 15-601 Białystok ul. Kawaleryjska 70 MIĘSO CZEROWNE GWARANTOWANA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Antrykot wołowy b/k kręg. kg 200 2 Wołowina ekstra kg 100 3 Polędwica wołowa kg 50 4 Wołowina zrazowa b/k kg 250 5 Karkówka wieprzowa b/k kg 400 6 Łopatka wieprzowa b/k kg 600 7 Schab wieprzowy b/k kg 600 8 Schab wieprzowy z/k kg 100 9 Żeberka wieprzowe kg 300 10 Szynka wieprzowa b/k kg 250 11 Mięso wieprzowe od szynki b/k kg 500 12 boczek surowy b/k kg 100 13 Golonka wieprzowa b/k – pakowana próżniowo kg 100 14 Ozorki wieprzowe kg 50 15 Wątroba wieprzowa kg 50 OPCJONALNA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Antrykot wołowy b/k kręg. kg 200 2 Wołowina ekstra kg 100 3 Polędwica wołowa kg 50 4 Wołowina zrazowa b/k kg 250 5 Karkówka wieprzowa b/k kg 400 6 Łopatka wieprzowa b/k kg 600 7 Schab wieprzowy b/k kg 600 8 Schab wieprzowy z/k kg 100 9 Żeberka wieprzowe kg 300 10 Szynka wieprzowa b/k kg 250 11 Mięso wieprzowe od szynki b/k kg 500 12 boczek surowy b/k kg 100 13 Golonka wieprzowa b/k - pakowana próżniowo kg 100 14 Ozorki wieprzowe kg 50 15 Wątroba wieprzowa kg 50 WĘDLINY Z MIĘSA CZERWONEGO GWARANTOWANA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Pasztetowa kg 20 2 Salceson włoski kg 30 3 Salceson ozorkowy kg 30 4 Kaszanka z kaszy gryczanej kg 100 5 Kiełbasa salami kg 30 6 Kiełbasa myśliwska kg 50 7 Kiełbasa jałowcowa kg 50 8 Kiełbasa parówkowa kg 100 9 Parówki wieprzowe kg 50 10 Mortadela kg 20 11 Kiełbasa biała parzona kg 50 12 Kiełbasa podlaska kg 300 13 Kiełbasa wiejska kg 200 14 Kiełbasa śląska kg 200 15 Kiełbasa toruńska kg 300 16 Kiełbasa zwyczajna kg 400 17 Kiełbasa krakowska parzona kg 100 18 Kiełbasa szynkowa wieprzowa kg 50 19 Kiełbasa krakowska sucha kg 50 20 Kiełbasa żywiecka kg 80 21 Kabanosy kg 100 22 Baleron kg 50 23 Polędwica wędzona wieprzowa kg 100 24 Szynka wieprzowa wędzona kg 100 25 Szynka wieprzowa gotowana kg 50 26 Boczek wędzony parzony b/k kg 300 27 Pasztet wieprzowy pieczony kg 25 28 Rolada z boczku kg 50 29 Golonka wieprzowa kg 25 30 Ogonówka kg 50 OPCJONALNA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Pasztetowa kg 20 2 Salceson włoski kg 30 3 Salceson ozorkowy kg 30 4 Kaszanka z kaszy gryczanej kg 100 5 Kiełbasa salami kg 30 6 Kiełbasa myśliwska kg 50 7 Kiełbasa jałowcowa kg 50 8 Kiełbasa parówkowa kg 100 9 Parówki wieprzowe kg 50 10 Mortadela kg 20 11 Kiełbasa biała parzona kg 50 12 Kiełbasa podlaska kg 300 13 Kiełbasa wiejska kg 200 14 Kiełbasa śląska kg 200 15 Kiełbasa toruńska kg 300 16 Kiełbasa zwyczajna kg 400 17 Kiełbasa krakowska parzona kg 100 18 Kiełbasa szynkowa wieprzowa kg 50 19 Kiełbasa krakowska sucha kg 50 20 Kiełbasa żywiecka kg 80 21 Kabanosy kg 100 22 Baleron kg 50 23 Polędwica wędzona wieprzowa kg 100 24 Szynka wieprzowa wędzona kg 100 25 Szynka wieprzowa gotowana kg 50 26 Boczek wędzony parzony b/k kg 300 27 Pasztet wieprzowy pieczony kg 25 28 Rolada z boczku kg 50 29 Golonka wieprzowa kg 25 30 Ogonówka kg 50 WĘDLINY DROBIOWE GWARANTOWANA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Kabanosy drobiowe kg 50 2 Kiełbasa szynkowa drobiowa kg 20 3 Kiełbasa krakowska drobiowa kg 30 4 Parówki drobiowe kg 50 5 Szynka drobiowa kg 20 6 Szynka z indyka kg 30 OPCJONALNA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Kabanosy drobiowe kg 50 2 Kiełbasa szynkowa drobiowa kg 20 3 Kiełbasa krakowska drobiowa kg 30 4 Parówki drobiowe kg 50 5 Szynka drobiowa kg 20 6 Szynka z indyka kg 30 TŁUSZCZE ZWIERZĘCE GWARANTOWANA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Smalec wieprzowy kg 200 2 Słonina kg 150 OPCJONALNA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Smalec wieprzowy kg 200 2 Słonina kg 150 Zadanie nr 2 – dostawa do Magazyn Żywnościowy 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 18-400 ŁOMŻA ul. Aleja Legionów 133: MIĘSO CZEROWNE GWARANTOWANA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Karkówka wieprzowa b/k kg 150 2 Łopatka wieprzowa b/k kg 300 3 Schab wieprzowy b/k kg 100 4 Żeberka wieprzowe kg 100 5 Szynka wieprzowa b/k kg 50 6 Golonka wieprzowa z/k kg 100 7 Ozorki wieprzowe kg 20 8 Wątroba wieprzowa kg 100 OPCJONALNA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Karkówka wieprzowa b/k kg 150 2 Łopatka wieprzowa b/k kg 300 3 Schab wieprzowy b/k kg 100 4 Żeberka wieprzowe kg 100 5 Szynka wieprzowa b/k kg 50 6 Golonka wieprzowa z/k kg 100 7 Ozorki wieprzowe kg 20 8 Wątroba wieprzowa kg 100 WĘDLINY Z MIĘSA CZERWONEGO GWARANTOWANA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Pasztetowa kg 50 2 Salceson włoski kg 75 3 Kaszanka z kaszy gryczanej kg 100 4 Kiełbasa parówkowa kg 50 5 Parówki wieprzowe kg 50 6 Mortadela kg 20 7 Kiełbasa biała parzona kg 20 8 Kiełbasa wiejska kg 100 9 Kiełbasa śląska kg 80 10 Kiełbasa toruńska kg 80 11 Kiełbasa zwyczajna kg 50 12 Kiełbasa krakowska parzona kg 50 13 Kiełbasa szynkowa wieprzowa Kg 100 14 Kiełbasa krakowska sucha kg 30 15 Kiełbasa żywiecka kg 50 16 Kabanosy kg 20 17 Baleron kg 50 18 Polędwica wędzona wieprzowa kg 50 19 Szynka wieprzowa wędzona kg 80 20 Szynka wieprzowa konserwowa kg 100 21 Boczek wędzony parzony b/k kg 100 22 Rolada z boczku kg 20 OPCJONALNA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Pasztetowa kg 50 2 Salceson włoski kg 75 3 Kaszanka z kaszy gryczanej kg 100 4 Kiełbasa parówkowa kg 50 5 Parówki wieprzowe kg 50 6 Mortadela kg 20 7 Kiełbasa biała parzona kg 20 8 Kiełbasa wiejska kg 100 9 Kiełbasa śląska kg 80 10 Kiełbasa toruńska kg 80 11 Kiełbasa zwyczajna kg 50 12 Kiełbasa krakowska parzona kg 50 13 Kiełbasa szynkowa wieprzowa Kg 100 14 Kiełbasa krakowska sucha kg 30 15 Kiełbasa żywiecka kg 50 16 Kabanosy kg 20 17 Baleron kg 50 18 Polędwica wędzona wieprzowa kg 50 19 Szynka wieprzowa wędzona kg 80 20 Szynka wieprzowa konserwowa kg 100 21 Boczek wędzony parzony b/k kg 100 21 Rolada z boczku kg 20 TŁUSZCZE ZWIERZĘCE GWARANTOWANA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Smalec wieprzowy kg 200 OPCJONALNA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Smalec wieprzowy kg 200 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 15110000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15130000-8
15100000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
Pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zamówienia dodatkowego asortymentu w związku z przydzielonymi środkami finansowych na ten cel. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie do 31.12.2019 r. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług wartości zamówienia podstawowego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: • Wykonawca udokumentuje fakt posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej poprzez złożenie obowiązującej decyzji administracyjnej właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r Nr 17, poz. 127 ze zm.); lub • Obowiązującej decyzji administracyjnej właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.); lub • Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r Nr 106, poz. 730
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp (Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 poz. 2344 z późn. zm.);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy przedłożenia: Obowiązującej decyzji administracyjnej właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2017 r. poz.242). lub Obowiązującej decyzji administracyjnej właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149). lub Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegającą urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. nr 106, poz.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, żąda od Wykonawców: potwierdzenia wdrożonego systemu HACCP, wystawionego przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą; lub Zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego sytemu HACCP. Przedłożone zaświadczenie winno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje zasady systemu HACCP –podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. lub Protokołu z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład którego wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania wdrożenia i utrzymania systemu HACCP na podstawie art. 59 i 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zadanie nr 1 § 11 ZMIANA TREŚCI UMOWY 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nie ważności takiej zmiany. 2. Na podstawie art.144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zastrzega się dokonanie zmian treści umowy w szczególności w zakresie: 1) Zmiany Odbiorcy lub miejsca dostawy zgodnie ze wskazaniem właściwej instytucji wojskowej, wynikającej z potrzeb Sił Zbrojnych RP; 2) Zmiany zakresu świadczenia, a tym samym ilości przewidzianych w ofercie, jednak bez zmiany wartości umowy, wynikającej z potrzeb Sił Zbrojnych RP. 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2018 r. 4. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego. Zadanie nr 2 § 11 ZMIANA TREŚCI UMOWY 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nie ważności takiej zmiany. 2. Na podstawie art.144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zastrzega się dokonanie zmian treści umowy w szczególności w zakresie: 1) Zmiany Odbiorcy lub miejsca dostawy zgodnie ze wskazaniem właściwej instytucji wojskowej, wynikającej z potrzeb Sił Zbrojnych RP; 2) Zmiany zakresu świadczenia, a tym samym ilości przewidzianych w ofercie, jednak bez zmiany wartości umowy, wynikającej z potrzeb Sił Zbrojnych RP. 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2018 r. 4. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-31, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa do Magazyn Stołówki Wojskowej Dla Kadry 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 15-601 Białystok ul. Kawaleryjska 70
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 Dostawa do Magazyn Stołówki Wojskowej Dla Kadry 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 15-601 Białystok ul. Kawaleryjska 70 MIĘSO CZEROWNE GWARANTOWANA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Antrykot wołowy b/k kręg. kg 200 2 Wołowina ekstra kg 100 3 Polędwica wołowa kg 50 4 Wołowina zrazowa b/k kg 250 5 Karkówka wieprzowa b/k kg 400 6 Łopatka wieprzowa b/k kg 600 7 Schab wieprzowy b/k kg 600 8 Schab wieprzowy z/k kg 100 9 Żeberka wieprzowe kg 300 10 Szynka wieprzowa b/k kg 250 11 Mięso wieprzowe od szynki b/k kg 500 12 boczek surowy b/k kg 100 13 Golonka wieprzowa b/k – pakowana próżniowo kg 100 14 Ozorki wieprzowe kg 50 15 Wątroba wieprzowa kg 50 OPCJONALNA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Antrykot wołowy b/k kręg. kg 200 2 Wołowina ekstra kg 100 3 Polędwica wołowa kg 50 4 Wołowina zrazowa b/k kg 250 5 Karkówka wieprzowa b/k kg 400 6 Łopatka wieprzowa b/k kg 600 7 Schab wieprzowy b/k kg 600 8 Schab wieprzowy z/k kg 100 9 Żeberka wieprzowe kg 300 10 Szynka wieprzowa b/k kg 250 11 Mięso wieprzowe od szynki b/k kg 500 12 boczek surowy b/k kg 100 13 Golonka wieprzowa b/k - pakowana próżniowo kg 100 14 Ozorki wieprzowe kg 50 15 Wątroba wieprzowa kg 50 WĘDLINY Z MIĘSA CZERWONEGO GWARANTOWANA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Pasztetowa kg 20 2 Salceson włoski kg 30 3 Salceson ozorkowy kg 30 4 Kaszanka z kaszy gryczanej kg 100 5 Kiełbasa salami kg 30 6 Kiełbasa myśliwska kg 50 7 Kiełbasa jałowcowa kg 50 8 Kiełbasa parówkowa kg 100 9 Parówki wieprzowe kg 50 10 Mortadela kg 20 11 Kiełbasa biała parzona kg 50 12 Kiełbasa podlaska kg 300 13 Kiełbasa wiejska kg 200 14 Kiełbasa śląska kg 200 15 Kiełbasa toruńska kg 300 16 Kiełbasa zwyczajna kg 400 17 Kiełbasa krakowska parzona kg 100 18 Kiełbasa szynkowa wieprzowa kg 50 19 Kiełbasa krakowska sucha kg 50 20 Kiełbasa żywiecka kg 80 21 Kabanosy kg 100 22 Baleron kg 50 23 Polędwica wędzona wieprzowa kg 100 24 Szynka wieprzowa wędzona kg 100 25 Szynka wieprzowa gotowana kg 50 26 Boczek wędzony parzony b/k kg 300 27 Pasztet wieprzowy pieczony kg 25 28 Rolada z boczku kg 50 29 Golonka wieprzowa kg 25 30 Ogonówka kg 50 OPCJONALNA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Pasztetowa kg 20 2 Salceson włoski kg 30 3 Salceson ozorkowy kg 30 4 Kaszanka z kaszy gryczanej kg 100 5 Kiełbasa salami kg 30 6 Kiełbasa myśliwska kg 50 7 Kiełbasa jałowcowa kg 50 8 Kiełbasa parówkowa kg 100 9 Parówki wieprzowe kg 50 10 Mortadela kg 20 11 Kiełbasa biała parzona kg 50 12 Kiełbasa podlaska kg 300 13 Kiełbasa wiejska kg 200 14 Kiełbasa śląska kg 200 15 Kiełbasa toruńska kg 300 16 Kiełbasa zwyczajna kg 400 17 Kiełbasa krakowska parzona kg 100 18 Kiełbasa szynkowa wieprzowa kg 50 19 Kiełbasa krakowska sucha kg 50 20 Kiełbasa żywiecka kg 80 21 Kabanosy kg 100 22 Baleron kg 50 23 Polędwica wędzona wieprzowa kg 100 24 Szynka wieprzowa wędzona kg 100 25 Szynka wieprzowa gotowana kg 50 26 Boczek wędzony parzony b/k kg 300 27 Pasztet wieprzowy pieczony kg 25 28 Rolada z boczku kg 50 29 Golonka wieprzowa kg 25 30 Ogonówka kg 50 WĘDLINY DROBIOWE GWARANTOWANA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Kabanosy drobiowe kg 50 2 Kiełbasa szynkowa drobiowa kg 20 3 Kiełbasa krakowska drobiowa kg 30 4 Parówki drobiowe kg 50 5 Szynka drobiowa kg 20 6 Szynka z indyka kg 30 OPCJONALNA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Kabanosy drobiowe kg 50 2 Kiełbasa szynkowa drobiowa kg 20 3 Kiełbasa krakowska drobiowa kg 30 4 Parówki drobiowe kg 50 5 Szynka drobiowa kg 20 6 Szynka z indyka kg 30 TŁUSZCZE ZWIERZĘCE GWARANTOWANA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Smalec wieprzowy kg 200 2 Słonina kg 150 OPCJONALNA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Smalec wieprzowy kg 200 2 Słonina kg 150
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15110000-2, 15130000-8, 15400000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa do Magazyn Żywnościowy 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 18-400 ŁOMŻA ul. Aleja Legionów 133
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:MIĘSO CZEROWNE GWARANTOWANA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Karkówka wieprzowa b/k kg 150 2 Łopatka wieprzowa b/k kg 300 3 Schab wieprzowy b/k kg 100 4 Żeberka wieprzowe kg 100 5 Szynka wieprzowa b/k kg 50 6 Golonka wieprzowa z/k kg 100 7 Ozorki wieprzowe kg 20 8 Wątroba wieprzowa kg 100 OPCJONALNA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Karkówka wieprzowa b/k kg 150 2 Łopatka wieprzowa b/k kg 300 3 Schab wieprzowy b/k kg 100 4 Żeberka wieprzowe kg 100 5 Szynka wieprzowa b/k kg 50 6 Golonka wieprzowa z/k kg 100 7 Ozorki wieprzowe kg 20 8 Wątroba wieprzowa kg 100 WĘDLINY Z MIĘSA CZERWONEGO GWARANTOWANA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Pasztetowa kg 50 2 Salceson włoski kg 75 3 Kaszanka z kaszy gryczanej kg 100 4 Kiełbasa parówkowa kg 50 5 Parówki wieprzowe kg 50 6 Mortadela kg 20 7 Kiełbasa biała parzona kg 20 8 Kiełbasa wiejska kg 100 9 Kiełbasa śląska kg 80 10 Kiełbasa toruńska kg 80 11 Kiełbasa zwyczajna kg 50 12 Kiełbasa krakowska parzona kg 50 13 Kiełbasa szynkowa wieprzowa Kg 100 14 Kiełbasa krakowska sucha kg 30 15 Kiełbasa żywiecka kg 50 16 Kabanosy kg 20 17 Baleron kg 50 18 Polędwica wędzona wieprzowa kg 50 19 Szynka wieprzowa wędzona kg 80 20 Szynka wieprzowa konserwowa kg 100 21 Boczek wędzony parzony b/k kg 100 22 Rolada z boczku kg 20 OPCJONALNA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Pasztetowa kg 50 2 Salceson włoski kg 75 3 Kaszanka z kaszy gryczanej kg 100 4 Kiełbasa parówkowa kg 50 5 Parówki wieprzowe kg 50 6 Mortadela kg 20 7 Kiełbasa biała parzona kg 20 8 Kiełbasa wiejska kg 100 9 Kiełbasa śląska kg 80 10 Kiełbasa toruńska kg 80 11 Kiełbasa zwyczajna kg 50 12 Kiełbasa krakowska parzona kg 50 13 Kiełbasa szynkowa wieprzowa Kg 100 14 Kiełbasa krakowska sucha kg 30 15 Kiełbasa żywiecka kg 50 16 Kabanosy kg 20 17 Baleron kg 50 18 Polędwica wędzona wieprzowa kg 50 19 Szynka wieprzowa wędzona kg 80 20 Szynka wieprzowa konserwowa kg 100 21 Boczek wędzony parzony b/k kg 100 21 Rolada z boczku kg 20 TŁUSZCZE ZWIERZĘCE GWARANTOWANA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Smalec wieprzowy kg 200 OPCJONALNA Lp. Przedmiot zamówienia Jm Ilość 1 Smalec wieprzowy kg 200
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15110000-2, 15130000-8, 15400000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę reprodukcję obrazków narysowanych tuszem, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Mam kilka oryginalnych obrazków narysowanych tuszem z których chciałabym zrobić reprodukcje-bardzo dobre kopeck na jakimś fajnym papierze z tekstura. Głównie czarno-biale. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Serwatka suszona Lactoflo lub produkt równoważny
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Białystok: Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: zakup mięsa, wędlin i wyrobów drobiarskich
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Serwatka suszona Lactoflo lub produkt równoważny
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI