Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Aresztu Śledczego w Szczecinie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Aresztu Śledczego w Szczecinie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-02-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAreszt Śledczy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-01
 • Numer ogłoszenia509459-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 509459-N-2019 z dnia 2019-02-01 r.

Areszt Śledczy: Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Aresztu Śledczego w Szczecinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy, krajowy numer identyfikacyjny 62648400000, ul. ul. Kaszubska  28 , 70-952   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4809100, 4809151, 52, e-mail as_szczecin@sw.gov.pl, faks 914 809 260.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednostka organizacyjna więziennictwa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Areszt Śledczy w Szczecinie, ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Aresztu Śledczego w Szczecinie
Numer referencyjny: D/Kw.2232.02.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część nr 1 1. Mięso mielone drobiowe (świeże, garmażeryjne, pakowane w opakowania foliowe hermetycznie zamknięte) 1300 kg 2. Korpusy drobiowe (świeże) 800 kg 3. Kurczak udko małe, ze skórą (część uda bez pałki, świeże) 1200 kg 4. Kurczak piersi bez skóry (element tuszki kurczaka obejmujący mięsień piersiowo powierzchniowy bez kości, świeży) 800 kg 5. Mięso gulaszowe drobiowe (świeże mięso krojone w kostkę o wymiarach min. 3 cm x 3 cm, bez kości) 1600 kg 6 . Kurczak cały (świeży) 1200 kg 7. Wątróbki drobiowe (świeże) 500 kg 8. Żołądki drobiowe (świeże) 500 kg 9. Kiełbasa kanapkowa drobiowa (średnio rozdrobniona, bez widocznych oznak tłuszczu, osłonka z jelita cienkiego lub sztuczna, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa) 800 kg 10. Kiełbasa mazurska z indyka (średnio rozdrobniona, osłonka z jelita cienkiego, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa, wyczuwalny smak mięsa i przypraw) 1300 kg 11. Serdelki drobiowe (homogenizowane, osłonka z folii, bez widocznych oznak tłuszczu, lekko wyczuwalny smak przypraw, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 400 kg 12. Parówki z kurczaka (homogenizowane, osłonka z jelita cienkiego, bez widocznych oznak tłuszczu, lekko wyczuwalny smak przypraw, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 500 kg 13. Pieczeń drobiowa (wyrób w postaci bloku, zapieczony, średnio tłusty) 900 kg 14. Kiełbasa szynkowa z indyka (bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju widoczne grube kawałki chudego mięsa drobiowego, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 600 kg 15. Kiełbasa mortadela drobiowa (homogenizowana, bez widocznych oznak tłuszczu, lekko wyczuwalny smak przypraw, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 600 kg 16. Mielonka drobiowa (średnio rozdrobniona, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 800 kg 17. Polędwica z indyka (bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju w przewadze widoczne grube kawałki chudego mięsa drobiowego, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 400 kg 18. Pasztet z indyka (wyrób w osłonce sztucznej lub jelitowej, średnio tłusta, w kształcie batoników po ok. 200g) 300 kg 19. Kiełbasa lisiecka drobiowa (grubo rozdrobniona, osłonka jelitowa, z widocznymi na przekroju kawałkami mięsa, wyczuwalny smak mięsa drobiowego 500 kg 20. Kiełbasa dobra drobiowa (grubo rozdrobniona, osłonka jelitowa, z widocznymi na przekroju kawałkami mięsa) 500 kg 21. Delicja z warzywami (wyrób drobiowy w osłonce sztucznej, na przekroju mozaika warzyw w mięsnym farszu) 700 kg 22. Kiełbasa rodzinna drobiowa (średnio rozdrobniona, wyrób – baton – parzony, w osłonce sztucznej) 300 kg 23. Blok szynkowy drobiowy (bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju widoczne grube kawałki chudego mięsa drobiowego, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 400 kg 24. Kiełbasa familijna drobiowa (średnio rozdrobniona, wyczuwalny smak przypraw, wyczuwalny smak mięsa) 700 kg 25. Przysmak koperkowy (średnio rozdrobniony wyrób parzony z dodatkiem kopru, osłonka sztuczna) 1200 kg 26. Polędwica miodowa drobiowa (bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju w przewadze widoczne grube kawałki chudego mięsa drobiowego, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 200 kg 27. Kiełbasa litewska drobiowa (grubo rozdrobniona, osłonka jelitowa, z widocznymi na przekroju kawałkami mięsa) 500 kg 28. Polędwica złota z indyka (bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju w przewadze widoczne grube kawałki chudego mięsa drobiowego, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 200 kg 29. Przysmak śniadaniowy drobiowy (średnio rozdrobniony wyrób parzony, osłonka sztuczna) 900 kg 30. Baton drobiowy (bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju widoczne grube kawałki chudego mięsa drobiowego, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 400 kg 31. Kurczak w galarecie (produkt parzony w osłonce sztucznej z dodatkiem warzyw konserwowych z otoczką galarety) 400 kg Część nr 2 1 Mięso mielone wieprzowo – wołowe (świeże, garmażeryjne, pakowane w opakowania foliowe hermetycznie zamknięte) 1500kg 2 Karkówka wieprzowa (bez kości świeża) 130 kg 3 Mięso gulaszowe wieprzowe (świeże mięso krojone w kostkę o wymiarach min. 3 cm x 3 cm, bez kości) 800 kg 4 Mięso wieprzowe schab (bez kości, świeże) 600 kg 5 Kości spożywcze (wieprzowe, świeże) 1500 kg 6 Żeberka wieprzowe (paski, świeże) 400 kg 7 Kości wędzone spożywcze (wieprzowe) 1000 kg 8 Szynka wieprzowa bez kości (świeża) 500 kg 9 Mięso wieprzowe łopatka (bez kości świeże) 500 kg 10 Smalec 900 kg 11 Słonina wieprzowa (świeża) 300 kg 12 Wątroba wieprzowa (świeża) 300 kg 13 Kaszanka (z kaszy gryczanej lub jęczmiennej, w sztucznej osłonce lub naturalnym jelicie, świeża) 400 kg 14 Ozory wieprzowe (świeże) 200 kg 15 Serca wieprzowe (świeże) 200 kg 16 Salceson włoski (biały, wyrób podrobowy, z widocznymi kawałkami mięsa) 400 kg 17 Kiełbasa wolińska (średnio rozdrobniona, w osłonce naturalnej, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa) 2000 kg 18 Kiełbasa zwyczajna (średnio rozdrobniona, bez widocznych oznak tłuszczu, wyczuwalny smak i zapach mięsa i przypraw 5300 kg 19 Kiełbasa parówkowa (homogenizowana, wieprzowa, osłonka z jelita cienkiego, średnio tłusta) 1000 kg 20 Kiełbasa mortadela z dodatkami typu papryka, pieczarki (homogenizowana, bez widocznych oznak tłuszczu, wyczuwalny smak przypraw, wyczuwalny smak mięsa) 1300 kg 21 Metka cebulowa (wyrób w osłonce sztucznej, w kształcie batoników po ok. 200g) 400 kg 22 Mielonka tyrolska (średnio rozdrobniona, lekko widoczne oznaki tłuszczu, wyczuwalny smak mięsa) 1700 kg 23 Kiełbasa wiejska (średnio rozdrobniona, z widocznymi na przekroju średnimi kawałkami mięsa, lekko wuczuwalny smak przypraw) 1200 kg 24 Kiełbasa biała parzona (średnio rozdrobniona, w osłonce naturalnej) 800 kg 25 Kiełbasa tatrzańska (średnio rozdrobniona, osłonka z jelita cienkiego, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa) 1200 kg 26 Kiełbasa podwawelska (średnio rozdrobniona, podsuszana, z widocznymi na przekroju średnimi kawałkami mięsa, lekko wyczuwalny smak przypraw) 800 kg 27 Kiełbasa zielonogórska (średnio rozdrobniona, osłonka z jelita cienkiego lub sztuczna, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa) 1200 kg 28 Parówki śląskie (homogenizowane, osłonka z folii, bez widocznych oznak tłuszczu, lekko wyczuwalny smak mięsa) 900 kg 29 Kiełbasa toruńska (średnio rozdrobniona, osłonka z jelita cienkiego, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa) 600 kg 30 Kiełbasa serdelowa (homogenizowana, bez widocznych oznak tłuszczu, wyczuwalny smak przypraw, wyczuwalny smak mięsa) 400 kg 31 Kiełbasa serwolatka (homogenizowana, bez widocznych oznak tłuszczu, wyczuwalny smka przypraw, wyczuwalny smak mięsa) 600 kg 32 Kiełbasa rawska (grubo rozdrobniona, osłonka jelitowa, z widocznymi na przekroju kawałkami mięsa) 600 kg 33 Pieczeń rzymska (wyrób w postaci bloku, zapieczony, średnio tłusty) 800 kg 34 Boczek wędzony surowy 200 kg 35 Kiełbasa debreczyńska (średnio rozdrobniona, osłonka z jelita cienkiego lub sztuczna, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa) 800 kg 36 Kiełbasa żywiecka (grubo rozdrobniona, osłonka jelitowa, z widocznymi na przekroju kawałkami mięsa) 500 kg 37 Szynka konserwowa (produkt parzonybez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju widoczne grube kawałki chudego mięsa) 200 kg

II.5) Główny kod CPV: 15100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15400000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
oświadczenie
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wykonawcy może w tym celu posłużyć Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
Termin realizacji wymiany wadliwego towaru 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Mięso i wędliny drobiowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Mięso mielone drobiowe (świeże, garmażeryjne, pakowane w opakowania foliowe hermetycznie zamknięte) 1300 kg 2. Korpusy drobiowe (świeże) 800 kg 3. Kurczak udko małe, ze skórą (część uda bez pałki, świeże) 1200 kg 4. Kurczak piersi bez skóry (element tuszki kurczaka obejmujący mięsień piersiowo powierzchniowy bez kości, świeży) 800 kg 5. Mięso gulaszowe drobiowe (świeże mięso krojone w kostkę o wymiarach min. 3 cm x 3 cm, bez kości) 1600 kg 6 . Kurczak cały (świeży) 1200 kg 7. Wątróbki drobiowe (świeże) 500 kg 8. Żołądki drobiowe (świeże) 500 kg 9. Kiełbasa kanapkowa drobiowa (średnio rozdrobniona, bez widocznych oznak tłuszczu, osłonka z jelita cienkiego lub sztuczna, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa) 800 kg 10. Kiełbasa mazurska z indyka (średnio rozdrobniona, osłonka z jelita cienkiego, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa, wyczuwalny smak mięsa i przypraw) 1300 kg 11. Serdelki drobiowe (homogenizowane, osłonka z folii, bez widocznych oznak tłuszczu, lekko wyczuwalny smak przypraw, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 400 kg 12. Parówki z kurczaka (homogenizowane, osłonka z jelita cienkiego, bez widocznych oznak tłuszczu, lekko wyczuwalny smak przypraw, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 500 kg 13. Pieczeń drobiowa (wyrób w postaci bloku, zapieczony, średnio tłusty) 900 kg 14. Kiełbasa szynkowa z indyka (bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju widoczne grube kawałki chudego mięsa drobiowego, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 600 kg 15. Kiełbasa mortadela drobiowa (homogenizowana, bez widocznych oznak tłuszczu, lekko wyczuwalny smak przypraw, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 600 kg 16. Mielonka drobiowa (średnio rozdrobniona, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 800 kg 17. Polędwica z indyka (bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju w przewadze widoczne grube kawałki chudego mięsa drobiowego, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 400 kg 18. Pasztet z indyka (wyrób w osłonce sztucznej lub jelitowej, średnio tłusta, w kształcie batoników po ok. 200g) 300 kg 19. Kiełbasa lisiecka drobiowa (grubo rozdrobniona, osłonka jelitowa, z widocznymi na przekroju kawałkami mięsa, wyczuwalny smak mięsa drobiowego 500 kg 20. Kiełbasa dobra drobiowa (grubo rozdrobniona, osłonka jelitowa, z widocznymi na przekroju kawałkami mięsa) 500 kg 21. Delicja z warzywami (wyrób drobiowy w osłonce sztucznej, na przekroju mozaika warzyw w mięsnym farszu) 700 kg 22. Kiełbasa rodzinna drobiowa (średnio rozdrobniona, wyrób – baton – parzony, w osłonce sztucznej) 300 kg 23. Blok szynkowy drobiowy (bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju widoczne grube kawałki chudego mięsa drobiowego, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 400 kg 24. Kiełbasa familijna drobiowa (średnio rozdrobniona, wyczuwalny smak przypraw, wyczuwalny smak mięsa) 700 kg 25. Przysmak koperkowy (średnio rozdrobniony wyrób parzony z dodatkiem kopru, osłonka sztuczna) 1200 kg 26. Polędwica miodowa drobiowa (bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju w przewadze widoczne grube kawałki chudego mięsa drobiowego, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 200 kg 27. Kiełbasa litewska drobiowa (grubo rozdrobniona, osłonka jelitowa, z widocznymi na przekroju kawałkami mięsa) 500 kg 28. Polędwica złota z indyka (bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju w przewadze widoczne grube kawałki chudego mięsa drobiowego, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 200 kg 29. Przysmak śniadaniowy drobiowy (średnio rozdrobniony wyrób parzony, osłonka sztuczna) 900 kg 30. Baton drobiowy (bez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju widoczne grube kawałki chudego mięsa drobiowego, wyczuwalny smak mięsa drobiowego) 400 kg 31. Kurczak w galarecie (produkt parzony w osłonce sztucznej z dodatkiem warzyw konserwowych z otoczką galarety) 400 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
termin realizacji wymiany wadliwego towaru 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Mięso i wędliny wieprzowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Mięso mielone wieprzowo – wołowe (świeże, garmażeryjne, pakowane w opakowania foliowe hermetycznie zamknięte) 1500kg 2 Karkówka wieprzowa (bez kości świeża) 130 kg 3 Mięso gulaszowe wieprzowe (świeże mięso krojone w kostkę o wymiarach min. 3 cm x 3 cm, bez kości) 800 kg 4 Mięso wieprzowe schab (bez kości, świeże) 600 kg 5 Kości spożywcze (wieprzowe, świeże) 1500 kg 6 Żeberka wieprzowe (paski, świeże) 400 kg 7 Kości wędzone spożywcze (wieprzowe) 1000 kg 8 Szynka wieprzowa bez kości (świeża) 500 kg 9 Mięso wieprzowe łopatka (bez kości świeże) 500 kg 10 Smalec 900 kg 11 Słonina wieprzowa (świeża) 300 kg 12 Wątroba wieprzowa (świeża) 300 kg 13 Kaszanka (z kaszy gryczanej lub jęczmiennej, w sztucznej osłonce lub naturalnym jelicie, świeża) 400 kg 14 Ozory wieprzowe (świeże) 200 kg 15 Serca wieprzowe (świeże) 200 kg 16 Salceson włoski (biały, wyrób podrobowy, z widocznymi kawałkami mięsa) 400 kg 17 Kiełbasa wolińska (średnio rozdrobniona, w osłonce naturalnej, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa) 2000 kg 18 Kiełbasa zwyczajna (średnio rozdrobniona, bez widocznych oznak tłuszczu, wyczuwalny smak i zapach mięsa i przypraw 5300 kg 19 Kiełbasa parówkowa (homogenizowana, wieprzowa, osłonka z jelita cienkiego, średnio tłusta) 1000 kg 20 Kiełbasa mortadela z dodatkami typu papryka, pieczarki (homogenizowana, bez widocznych oznak tłuszczu, wyczuwalny smak przypraw, wyczuwalny smak mięsa) 1300 kg 21 Metka cebulowa (wyrób w osłonce sztucznej, w kształcie batoników po ok. 200g) 400 kg 22 Mielonka tyrolska (średnio rozdrobniona, lekko widoczne oznaki tłuszczu, wyczuwalny smak mięsa) 1700 kg 23 Kiełbasa wiejska (średnio rozdrobniona, z widocznymi na przekroju średnimi kawałkami mięsa, lekko wuczuwalny smak przypraw) 1200 kg 24 Kiełbasa biała parzona (średnio rozdrobniona, w osłonce naturalnej) 800 kg 25 Kiełbasa tatrzańska (średnio rozdrobniona, osłonka z jelita cienkiego, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa) 1200 kg 26 Kiełbasa podwawelska (średnio rozdrobniona, podsuszana, z widocznymi na przekroju średnimi kawałkami mięsa, lekko wyczuwalny smak przypraw) 800 kg 27 Kiełbasa zielonogórska (średnio rozdrobniona, osłonka z jelita cienkiego lub sztuczna, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa) 1200 kg 28 Parówki śląskie (homogenizowane, osłonka z folii, bez widocznych oznak tłuszczu, lekko wyczuwalny smak mięsa) 900 kg 29 Kiełbasa toruńska (średnio rozdrobniona, osłonka z jelita cienkiego, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa) 600 kg 30 Kiełbasa serdelowa (homogenizowana, bez widocznych oznak tłuszczu, wyczuwalny smak przypraw, wyczuwalny smak mięsa) 400 kg 31 Kiełbasa serwolatka (homogenizowana, bez widocznych oznak tłuszczu, wyczuwalny smka przypraw, wyczuwalny smak mięsa) 600 kg 32 Kiełbasa rawska (grubo rozdrobniona, osłonka jelitowa, z widocznymi na przekroju kawałkami mięsa) 600 kg 33 Pieczeń rzymska (wyrób w postaci bloku, zapieczony, średnio tłusty) 800 kg 34 Boczek wędzony surowy 200 kg 35 Kiełbasa debreczyńska (średnio rozdrobniona, osłonka z jelita cienkiego lub sztuczna, z widocznymi na przekroju drobnymi kawałkami mięsa) 800 kg 36 Kiełbasa żywiecka (grubo rozdrobniona, osłonka jelitowa, z widocznymi na przekroju kawałkami mięsa) 500 kg 37 Szynka konserwowa (produkt parzonybez widocznych oznak tłuszczu, na przekroju widoczne grube kawałki chudego mięsa) 200 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 60,00
termin realizacji wymiany wadliwego towaru 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę opiekę nad grobem - Police
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania22-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę opiekę całoroczną nad grobem na cmentarzu w Policach. Jest to grób podwójny z płytą granitową, bez rabaty kwiatowej. Chodzi o umycie płyty, sprzątnięcie liści, zapalenie znicza i postawienie kwiatów. Uprzejmie proszę o ofertę cenową.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI