Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-07-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySzkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-12
 • Numer ogłoszenia587672-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587672-N-2018 z dnia 2018-07-12 r.

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
30%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066820700000, ul. ul. Armii Krajowej  32 , 15661   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0 85 66174 71, e-mail sekretariat@sp49.bialystok.pl, faks 085 661 74 76.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.sp49.bialystok.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.sp49.bialystok.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak w formie papierowej
Adres:
Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32, 15-661 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
Numer referencyjny: SP49.26.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
7


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych przeznaczonych na potrzeby bieżącego żywienia w asortymencie i ilościach ujętych w zestawieniach stanowiących załącznik w formacie EXCEL. Zamawiający zaznacza, że realizowane cykliczne dostawy, każdorazowo winny być zgodne wagowo z treścią składanego zamówienia. 2. Opisy przedmiotu zamówienia, jego skład surowcowy, technologie wytworzenia bądź jego skład surowcowy podane przez producentów określają wymagania minimalne jakościowo bądź technologicznie i dopuszcza się stosowanie zamienników, które nie obniżą tychże wartości w tym użytkowej i jakościowej dostarczanego asortymentu zamówienia. 3. Wskazane bądź sugerujące opisy przedmiotu zamówienia nie stanowią zatem preferencji Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest zatem wykazać, że wykorzystany przez niego asortyment, spełnia minimalne wymagania Zamawiającego. 5. Przedłożone przez Wykonawcę dowody potwierdzające spełnienie warunku określonego w ww. pkt. 4 muszą być jednoznaczne. Zamawiający odrzuci przedłożone dokumenty jeżeli nie będą pozwalały na jednoznaczne spełnienie powyższego obowiązku. 6. Zamawiający przewiduje zamówienie częściowe w trakcie realizacji zamówienia. Podane w załączniku EXCEL ilości poszczególnego asortymentu należy traktować jako wartości szacunkowe i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy. Realizacja dostaw będzie dokonywana sukcesywnie na podstawie zapotrzebowań Zamawiającego w których każdorazowo określony zostanie termin dostawy oraz asortyment zamówienia. Przedmiot zamówienia został określony w następujących częściach: Cz. 1 – mięso Cz. 2 – Warzywa, owoce i jaja Cz. 3 – Nabiał i produkty mleczarskie Cz. 4 – Mrożonki Cz. 5 – Różne artykuły spożywcze Cz. 6 – Pieczywo Cz. 7 – Ryby mrożone. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na 1, 2 lub wszystkie części oferty.

II.5) Główny kod CPV: 15100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
03220000-9
03142500-3
15500000-3
15331100-8
15800000-6
15810000-9
15220000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o którym mowa w ww.pkt.VI ppkt 1.2). Oświadczenia stanowiące załącznik nr 9,10 do SIWZ. Ewentualne pełnomocnictwa w przypadku osób nie widniejących w dokumencie rejestracyjnym
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o którym mowa w ww.pkt.VI ppkt 1.2). Oświadczenia stanowiące załącznik nr 9,10 do SIWZ. Ewentualne pełnomocnictwa w przypadku osób nie widniejących w dokumencie rejestracyjnym
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji dostawy dodatkowej w dniu dostawy - do 3 godz. 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, której nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie jest to zawinione przez Strony, 2) niezbędna i konieczna jest zmiana terminu wykonania umowy ze względu na zaistnienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie są one zawinione przez Strony, w szczególności zmian w harmonogramie roku szkolnego, 3) zmiany miejsca dostawy ze względu na zmiany organizacyjne po stronie Zamawiającego, 4) zmiany danych teleadresowych Zamawiającego lub Wykonawcy, 5) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, w zakresie ceny umownej: 6) ceny jednostkowe towarów mogą być waloryzowane nie częściej niż co kwartał, a podstawą waloryzacji będzie faktyczny wzrost cen za ubiegły kwartał zgodnie ze wskazaniem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa GUS. Waloryzacja przysługuje Wykonawcy w sytuacji jeżeli podany wzrost cen w kwartale osiągnie co najmniej 3%. Zmiany cen w/w mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-20, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Mięso i przetwory mięsne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Filet z indyka kg 800 Filet z kurczaka kg 850 Kiełbasa biała surowa (nie mniej niż 85% mięsa, nie więcej niż 10g tłuszczu w 100g produktu) kg 80 Kiełbasa śląska (nie mniej niż 85% mięsa, nie więcej niż 10g tłuszczu w 100g produktu) kg 150 Kurczak kl. I kg 300 Mięso z udźca z indyka b/s, b/k kg 500 Podudzia z kurczaka kg 750 Polędwica wieprzowa( wędlina) zawartość mięsa min.85%, zawartość białka min.16g w 100g produktu kg 70 Ogonówka wędzona(zaw. mięsa min. 85% ) kg 40 Polędwiczki wieprzowe kg 400 Porcje rosołowe kg 300 Schab wieprzowy extra b/k, b/w,b/ok. kg 800 Szynka wieprzowa b/k,b/s,b/t kg 1650 Szynka wieprzowa extra b/sk, b/k, b/t(zrazowa) kg 600 Szynka wieprzowa parzona(wędlina), zawartość mięsa min.85%, zawartość białka min. 16g w 100g produktu kg 70 Udziec cielęcy b/k gat.I kg 80 Udziec wołowy b/k gat.I kg 500 Udziec z kurczaka gat.I (nie więcej niż 250g.szt ) kg 1000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji dodatkowej dostawy w dniu dostawy-do 3 godz. 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: warzywa, owoce i jaja
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Arbuz kg 150 Banany (1szt ok.150g) gat. I kg 1200 Borówka amerykańs.op 125g szt. 200 Botwina pęczek szt. 300 Brokuł świeży szt. 150 Buraki kg 1200 Cebula kg 1000 Cebula biała czosnkowa kg 50 Cebula czerwona kg 50 Ciecierzyca gat.I kg 100 Cukinia kg 100 Cytryny kg 300 Czosnek - główka szt. 350 Dynia jadalna odmiana żółta kg 120 Fasola kg 60 Groch połówki kg 80 Gruszka gat. I (1szt ok.150g) kg 1200 Gruszka suszona kg 5 Jabłka konsumpcyjne gat.I (1szt ok.150g) kg 4500 Jabłka suszone kg 15 Jaja świeże kl.X L kg 1200 Kalafior świeży szt. 80 Kalarepa biała kg 250 Kapusta biała kg 1000 Kapusta czerwona kg 600 Kapusta kiszona kg 600 Kapusta młoda szt. 250 Kapusta pekińska kg 400 Kapusta włoska kg 1300 Kiwi duże (nie mniej niż 100g) kg 400 Koper pęczek szt. 1400 Malina swieża op 125g szt. 600 Mandarynka kl. I słodkie pezpestkowe kg 1000 Marchew kg 3000 Melon odmiana żółta kg 100 Morela suszona kg 25 Morela świeża gat.I kg 160 Natka pietruszki pęczek szt. 1400 Nektarynka gat. I (nie mniej niż 100g) kg 400 Ogórek gruntowy kg 150 Ogórek kiszony kg 1000 Ogórek małosolny kg 200 Ogórek szklarniowy kg 900 Orzech włoski łuskany kg 8 Papryka świeża gat. I różne kolory kg 400 Pieczarka kg 250 Pietruszka kg 800 Pomarańcze (+/- 200g szt.) kg 1200 Pomidory gat. I kg 700 Pomidory koktajlowe kg 150 Por sałatkowy kg 450 Rabarbar kg 150 Rodzynka gat.I kg 80 Rzodkiew biała kg 150 Rzodkiewka pęczek szt. 500 Sałata kg 150 Sałata lodowa kg 250 Sałata rzymska kg 250 Seler - korzeń kg 800 Seler naciowy szt. 150 Soczewica czerwona łuskana kg 40 Szczypior - pęczek szt. 250 Śliwka deserowa (nie mniej niż 80g) kg 200 Śliwka kompotowa kg 80 Truskawka deserowa kg 100 Winogron b/p słodki kg 200 Ziemniak jadalny odmiana biała typu Irga,Irys kg 18000 Ziemniak młody(V-VI) kg 1200 Zioła w doniczce(bazylia, tymianek,mięta ,oregano) szt. 500
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03142500-3, 03220000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji dodatkowej dostawy w dniu dostawy-do 3 godz. 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Nabiał i produkty mleczarskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Drożdże 100g szt. 400 Jogurt naturalny 150-180g szt. 1300 Jogurt pitny probiotyczny 100g naturalny b/dodatku cukru szt. 5000 Jogurt typu greckiego 400g(śmietana, mleko,żywe kultury bakterii) szt. 3000 Kefir naturalny l 600 Masło klarowane 500g szt. 120 Masło śmietankowe extra 200g (nie mniej niż 82% tłuszczu) szt. 3000 Mleko 2% tłuszczu l 6000 Ser mozzarella kulka 125g szt. 200 Ser żółty twardy typu mozarella kg 100 Ser żółty typu gouda lub podlaski. kg 250 Serek homogenizowany naturalny b/dodatku cukru 150g szt. 5500 Serek wiejski ziarnisty 150g naturalny szt. 3000 Śmietana 400g 18% tł. b/zagęstników(żelatyny, skrobi modyfikowanej) szt. 1800 Śmietana 400g 30% tł. b/zagęstników(żelatyny, skrobi modyfikowanej) szt. 300 Twaróg homogenizowany wiaderko 1 kg kg 500 Twaróg półtłusty krajanka kg 1100
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3, 15500000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji dodatkowej dostawy w dniu dostawy-do 3 godz. 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Mrożonki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Brokuł różyczki mrożony op.2,5kg kg 300 Bukiet warzyw 3 skład. (marchew,brokuł,kalafior) op 2,5kg kg 270 Fasolka szparagowa mrożona op.2,5kg zielona kg 250 Fasolka szparagowa mrożona op.2,5kg żółta kg 250 Groszek zielony mrożony op.2,5kg kg 170 Jagoda leśna mrożona op.2,5kg kg 50 Kalafior różyczki mrożony op.2,5kg kg 100 Malina mrożona op.2,5 kg kg 300 Marchew mini op.2,5kg kg 150 Marchew plastry op. 2,5kg kg 300 Mieszanka kompotowa (nie mniej niż 5 składn). owoce b/pestek op.2,5kg kg 250 Porzeczka czarna mrozona op.2,5kg kg 200 Porzeczka czerwona mrożona op.2,5kg kg 150 Szpinak mroż.rozdr.op.2,5kg kg 80 Truskawka mrożona op.2,5kg kg 800 Wiśnia mrożona b/p op.2,5kg kg 300 Włoszczyzna mrożona (marchew, por, seler, pietruszka) op.2,5kg kg 250
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15331100-8, 15331100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji dodatkowej dostawy w dniu dostawy-do 3 godz. 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Różne artykuły spożywcze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ananas suszony chipsy 15g szt. 600 Baton musli 35g szt. 3000 Baton owocowy 30g min.94% owoców b/dodatku cukrów szt. 650 Cebula prażona (nie więcej niż 1000g) kg 150 Chrzan tarty 290g szt. 30 Ciasteczka owsiane z (czarnuszką, migdałami i naturalne) 150g b/dodatku cukru szt. 700 Cukier kryształ kg 700 Cukier waniliowy z naturalną wanilią 20g szt. 300 Cynamon mielony 15g szt. 100 Czarnuszka kg 3 Czekolada gorzka 100g min.70%kakao szt. 1200 Czosnek w granulowany typu Prymat op. ,,pet" kg 30 Czosnek w płatkach typu Prymat ,,pet" kg 8 Czubryca suszona b/dodatku soli -czerwona typu Prymat kg 15 Czubryca suszona b/dodatku soli -zielona typu Prymat kg 15 Dżem 100% owoców niskosłodzony tupu Łowicz 280g szt. 300 Flipsy kukurydziane 100g szt. 100 Gałka muszkatołowa mielona typu Prymat op."pet" kg 3 Pałeczki kukurydziane 60g szt. 300 Proszek do pieczenia 30g szt. 20 Soda spożywcza 80g szt. 10 Gorczyca białe ziarno typu Prymat op.,,pet'' kg 2 Goździki 15g szt. 25 Herbata czarna saszetki earl grey (op. 100g)typu Lipton szt. 650 Herbata granulowana typu lipton 100g szt. 200 Herbata malinowa 100g(owoc suszony) szt. 150 Herbata owocowa ( saszetki 25 szt) typu lipton szt. 1600 Herbata z hibiskusa 100g(suszony kwiat) szt. 100 Herbata z lipy 100g(suszony kwiat) szt. 150 Herbata z mięty 100g(suszony liść) szt. 150 Imbir mielony op.,,pet'' kg 2 Jabłka suszone 18g chipsy szt. 700 Kakao naturalne 100g szt. 170 Kasza bulgur kg 200 Kasza gryczana prażona kg 150 Kasza jęczmienna gruba kg 350 Kasza kus-kus kg 100 Kasza manna kg 100 Kawa zbożowa rozpuszczalna (nie mniej niż 150g) szt. 60 Ketchup b/konserwantów- pomidory120g w 100g gotowego produktu op 425g szt. 40 Kminek ziarno op.,,pet'' kg 3 Liść laurowy torba kg 2 Lubczyk torba kg 4 Majeranek otarty typu Prymat op.,,pet'' kg 5 Makaron drobny(nitka, muszelka, mini kolanko, łazanki) z mąki semoliny 100% - pszenica durum kg 300 Makaron gruby (świderki, kolanko) mąka semolina 100%- pszenica durum kg 800 Makaron z mąki pełnoziarnistej (pszenica durum, mąka semolina 100%) świderki kg 250 Mąka pszenna razowa pełnoziarnista kg 100 Mąka pszenna razowa pełnoziarnista kg 30 Mąka pszenna tortowa kg 1200 Mąka ziemniaczana kg 350 Mieszanka przypraw typu curry kg 2 Miód naturalny wielokwiatowy 1000g wyłącznie z krajów Unii Europejskiej szt. 350 Musy warzywno-owocowe (zaw.cukrów 13,5g w 100g produktu)typu Kubuś szt. 4000 Musztarda łagodna 190g szt. 170 Natka pietruszki suszona kg 5 Ocet jabłkowy 0,5l szt. 70 Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia 1l typu kujawski o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i wielonienasyconych ponizej 40% szt. 700 Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia 1l o zawartości kwasów jedonienasyconych powyżej 50% i wielonienasyconych poniżej 40% szt. 250 Papryka słodka mielona typu Prymat op.,,pet'' kg 4 Pestki dyni łuskane 100g szt. 100 Pestki słonecznikowe łuskane op. 100g szt. 1000 Pęczak kg 200 Pieprz czarny ziarnisty typu Prymat op.,,pet'' kg 3 Pieprz kolorowy ziarnisty typu Prymat op. ,,pet'' kg 3 Pieprz ziołowy typu Prymat op."pet kg 30 Płatki jaglane 400g szt. 50 Płatki kukurydziane 1000g b/dodatku cukru szt. 70 Płatki orkiszowe 500g szt. 30 Płatki owsiane op.500g szt. 150 Płatki ryżowe 500g szt. 80 Przecier pomidorowy powyżej 90% pomidorów b/zagęstników kg 650 Pure owocowo-warzywne tuba 120g (zaw.cukru nie więcej niż 15g w 100g produktu) szt. 650 Rodzynki sułtańskie 100g gat.I szt. 650 Ryż brązowy kg 100 Mini wafelki tortowe op. 150g szt. 400 Rozmaryn torba kg 3 Ryż paraboliczny kg 750 Sezam 100g szt. 150 Soki owocowe 200ml(100% sok b/dodatku cukrów) szt. 5000 Sól morska drobnoziarnista kg 400 Suszone pomidory z bazylią i oregano typu Prymat op.,,pet'' kg 5 Szczaw siekany (nie mniej niż 900g) szt. 30 Wafle różne rodzaje 70g(chrupacze -duże okrągłe) szt. 300 Wafle ryżowe(różne smaki) szt. 150 Włoszczyzna suszona 1kg(marchew, pasternak,seler, pietruszka)b/glutaminianu sodu,soli i substancji konserwujących. kg 150 Pieprz cytrynowy młotkowany typu ptymat op. "pet' kg 3 Woda mineralna niegazow.0,5l szt. 12000 Zacierka makaronowa op 250g (mąka semolina) szt. 150 Ziele angielskie torba kg 2 Żurawina suszona 100g nie kandyzowana szt. 200
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15800000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji dodatkowej dostawy w dniu dostawy-do 3 godz. 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Pieczywo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Bułka drożdżowa z nadzieniem (różne rodzaje) 70-80g zaw.(cukru nie więcej niż15g i 10g tłuszczu) w 100g produktu. szt. 2500 Bułka grahamka 50-60 g szt. 4000 Bułka musli 50-60g szt. 4000 Bułka pszenna ze słonecznikiem typu ,,paluch" 60g. szt. 4000 Bułka tarta kg 400 Bułka zwykła kajzerka 50g szt. 7000 Chałka drożdżowa 300 g zaw.(cukru nie więcej niż 15g i 10g tłuszczu)w 100g produktu szt. 300 Chleb litewski z kminkiem kg 300 Chleb mieszny(pszenno-żytni) krojony z mąki z pełnego przemiału kg 500 Chleb orkiszowy kg 400 Chleb pełnoziarnisty krojony z mąki z pełnego przemiału typ 3000, bez karmelu kg 500 Chleb razowy żytni krojony bez karmelu z mąki typ 2000 kg 400 Chleb" trzy ziarna' krojony kg 500 Pączek z nadzieniem szt. 900 Rogalik drożdżowy z nadzieniem bez cukru pudru kg 70
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15810000-9, 15810000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji dodatkowej dostawy w dniu dostawy-do 3 godz. 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Ryby mrożone
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Filet z miruny b/skóry kl.I(szater, nie więcej niż 4% glazury) kg 1200 Filet z miruny ze skórą kl.I (szater,nie więcej niż 4% glazury) kg 500 Łosoś plastry op.100g szt 170 Łosoś wędzony filet kg 25 Tuńczyk wędzony- polędwica kg 10
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15220000-6, 15220000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji dodatkowej dostawy w dniu dostawy-do 3 godz. 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę czyszczenie nagrobka - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania11-07-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę czyszczenie nagrobka i wokół nagrobka (usunięcie chwastów). Ełk.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI