„Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schr

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSuwałki
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-12-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Suwałki
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-05
 • Numer ogłoszenia657579-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 657579-N-2018 z dnia 2018-12-05 r.

Gmina Suwałki: „Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suwałki, krajowy numer identyfikacyjny 79067097000000, ul. Świerkowa  45 , 16-400   Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 5659300 , , e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl, , faks 87 5659300.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki (sekretariat pokój Nr 7)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku”
Numer referencyjny: IZP.271.25.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku”. 3.2. Zamówienie obejmuje: 3.2.1. Przejęcie i przetransportowanie, z dniem 01.01.2019 r. wszystkich psów i kotów odłowionych z terenu Gminy Suwałki, a przebywających na dzień 31.12.2018 r. w Schronisku Sianożęć w Suwałkach (na koniec 2018 – około 100 psów). Zamawiający zastrzega, że wartość ta jest szacunkowa a rzeczywista liczba zwierząt może być inna. Przejęcie zwierząt nastąpi na podstawie dokumentacji przyjętych psów i kotów obejmującej informacje charakteryzujące dane zwierzę tj. zdjęcie zwierzęcia(płyta CD), numer mikroprocesora, opis stanu fizycznego (płeć, orientacyjny wiek). 3.2.2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt: 1) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na telefoniczne zlecenie pracowników Urzędu Gminy Suwałki. Dokonanie odłowu zwierzęcia, w przypadku wystąpienia sytuacji pogryzienia lub w innych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia z udziałem bezpańskiego zwierzęcia – również na zgłoszenie Policji. 2) Wyłapywania należy dokonać: a) w dni robocze w godzinach 7:15-15:15, w ciągu 60 min od momentu zgłoszenia; b) w dni wolne od pracy oraz w dni robocze po godzinie 15:15, w przeciągu 90 min. Wykonawca zapewni całodobowy dyżur pod telefonem (dyspozycyjność 24 godziny na dobę). 3) Podczas odławiania zwierząt można stosować środek czasowo-usypiający podawany przy pomocy aplikatury do podawania leków na odległość. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. 4) Odłowione psy oznakowane mikroprocesorem należy przechowywać w schronisku do momentu przekazania go właścicielowi. Koszty związane z pobytem w schronisku pokrywa właściciel psa, zgodnie z obowiązującymi cenami i opłatami za usługi świadczone przez schronisko. Dotyczy to również psów nie oznakowanych mikroprocesorem, po które zgłosi się właściciel. 5) W przypadku odłowienia suki lub kotki ze ślepym miotem należy miot, z udziałem weterynarza poddać eutanazji. 6) Odłowione zwierzęta muszą być przewożone środkiem transportu drogowego dopuszczonym do użycia w transporcie zwierząt przez Powiatowego Lekarza weterynarii. 3.2.3. Opieka nad bezdomnymi psami w schronisku: 1) Polega na zapewnieniu odpowiednich i godziwych warunków pobytu psów w schronisku, w tym sprawowanie stałej opieki lekarsko-weterynaryjnej, obejmującej obowiązkowe oznakowanie mikroprocesorem, szczepienie przeciwko wściekliźnie i inne profilaktyczne szczepienia przeciwko chorobom wirusowym, codzienne stałe wyżywienie. 2) Szacowana liczba bezdomnych zwierząt do odłowienia w ciągu roku – ok 40 sztuk psów rocznie, 1 kot. Zamawiający zastrzega, że wartość ta jest szacunkowa a rzeczywista liczba zwierząt może być inna. 3) Przedkładanie wraz z faktura za realizację usługi: a) Wykazu sporządzonego w formie tabelarycznej z wyszczególnienie każdego psa odłowionego z terenu Gminy Suwałki, zawierającego datę przyjęcia psa do schroniska, datę adopcji lub datę zdjęcia z ewidencji z podaniem przyczyny. b) Kopii dokumentacji tj. karty przyjęcia psa lub kota, zawierającej m.in.: - datę odłowienia i przyjęcia do schroniska; - wskazanie na czyje zgłoszenie dokonano odłowu; - numer mikroprocesora psa; - imię i nazwisko osoby adoptującej pasa, miejsce pobytu psa. Zdjęcia odłowionych zwierząt, na nośniku elektronicznym (płyta SD), będą przekazywane raz na kwartał Zamawiającemu. 3.2.4. Wszczepienie mikroprocesora (tzw. czipowanie) dla wszystkich psów i kotów przejętych z dniem 01.01.2019 roku od Schroniska Sianożęć w Suwałkach (niezaczipowanych) w pierwszym kwartale 2019 roku. Czipowanie to operacja polegająca na wszczepianiu do szyi lub między łopatkami zwierząt, umieszczonego w specjalnej kapsułce wykonanej ze szkła, mikroprocesora o niewielkich, kilkumilimetrowych rozmiarach, wykorzystując do tego celu specjalną strzykawkę. Cały zabieg powinien być bezbolesny i trwać około 1 minuty. Każdemu psu wyłapanemu i przyjętemu do schroniska powinien być wszczepiony mikroprocesor (tzw. czip) . W przypadku odnalezienia się właściciela psa/kota, koszty czipowania pokrywa właściciel psa zgodnie z obowiązującymi cenami i opłatami za usługi świadczone przez schronisko. 3.2.5. Odłów i sterylizację wolno żyjących kotek oraz kastrację wolno żyjących kocurów z wykonaniem zabiegu i trwałym oznakowaniem mikroprocesorem z odwiezieniem na miejsce wcześniejszego ich pobytu. 3.2.6. W ramach kontroli Zamawiający zastrzega sobie prawo do wejścia na teren schroniska i dokonania kontroli zwierząt i dokumentacji dotyczącej zwierząt odebranych z terenu Gminy Suwałki , a w przypadku stwierdzenia, że zwierzęta są chore i w złej kondycji, zostaną one odebrane a kosztami leczenia obciążony zostanie Wykonawca. 3.3. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z: 1) Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 ze zmianami); 2) Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 ze zm.); 3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004 Nr 158, poz. 1657). 4) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753). 3.4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. nr 917 z późn. zm.): 1) odławianiem zwierząt, w tym również przy pomocy aplikatury do podawania leków na odległość; 2) opieką nad zwierzętami (karmienie, dbanie o czystość i porządek itp.). Nie dotyczy usług świadczonych przez lekarza weterynarii. Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osoby lub samo zatrudnionych. Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 3.5. Kody CPV: 85210000-3 Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych 98380000-0 Usługi psiarni 85200000-1 Usługi weterynaryjne

II.5) Główny kod CPV: 85210000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
98380000-0
85200000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: a) aktualnie obowiązujące zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13.06.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.); b) aktualnie obowiązujące zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.); c) aktualnie obowiązującą decyzję właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu schronisku weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 z późn. zm.); d) aktualnie obowiązującą decyzję wydaną przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności potwierdzającą spełnianie wymagań weterynaryjnych w zakresie transportu zwierząt, zgodnie z art. 5 usta. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13.06.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.); b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.); c) decyzję właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu schronisku weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 z późn. zm.); d) decyzję wydaną przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności potwierdzającą spełnianie wymagań weterynaryjnych w zakresie transportu zwierząt, zgodnie z art. 5 usta. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 z późn. zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena jednostkowa za pobyt każdego pasa lub kota przyjętego do schroniska 50,00
Cena jednostkowa za odłowienie zwierzęcia bezdomnego i jego transport do schroniska 6,00
Cena jednostkowa za oznakowanie psa mikroprocesorem 1,00
Cena jednostkowa za odłów kotek/ów wraz ze sterylizacją/kastracją, oznaczeniem mikroprocesorem i odwiezieniem na miejsce wcześniejszego pobytu 3,00
Czas interwencji w przypadku pogryzienia przez psa lub w innych sytuacjach zagrażenia życia lub zdrowia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym), a w przypadku dokonania przez Zamawiającego wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej - zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach. 2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian Umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej Umowy. 3. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 PZP, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy lub w przypadku wystąpienia którychkolwiek z następujących okoliczności: 1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia) w przypadku: a) gdy wykonanie przedmiotu Umowy (zamówienia) w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego; b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w określonym pierwotnie terminie lub powoduje zmianę zakresu usług – zmiana zakresu świadczenia i terminu w zakresie ściśle związanym z występującymi przeszkodami; 2) Strony Umowy dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy; 3) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 4) Strony dopuszczają możliwość zmiany: a) zakresu części przedmiotu Umowy (zamówienia) powierzonej Podwykonawcom; b) podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy; w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę Umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu Umowy (zamówienia) podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży do Zamawiającego do zaakceptowania odpowiedni wniosek w formie pisemnej; c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę Umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu Umowy (zamówienia) lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli uzna to za konieczne i złoży Zamawiającego do zaakceptowania odpowiedni wniosek w formie pisemnej; d) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; - zaakceptowane przez Zamawiającego zmiany Umowy określone w niniejszym pkt winny być potwierdzone pisemnie i nie wymagają aneksu do niniejszej Umowy; 5) zmiany zasad płatności: a) Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca wskaże, że Zamawiający nie jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia VAT i zastosuje stawkę podatku VAT w ofercie i Strony przyjmą w Umowie zasadę klasycznego rozliczenia podatku VAT – a wiążące stanowiska organów skarbowych lub obowiązujące przepisy prawa wskażą na występowanie procedury odwrotnego obciążenia VAT w stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – Strony dokonają zmiany Umowy w ramach której Wykonawca zobowiąże się do wystawienia faktur zgodnie z regułami dotyczącymi procedury odwrotnego obciążenia VAT; b) jeżeli przed zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy (zamówienia) Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikająca z oferty i Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy z Wykonawcą polegającą na zmianie stawki podatku VAT – do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT); c) zmiana konta bankowego Wykonawcy; d) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji zamówienia; e) wynagrodzenia ( zastosowania mechanizmu podzielnej płatności/nie zastosowanie mechanizmu podzielnej płatności). 6) Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 7) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, i które nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian Umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. 4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 2) danych teleadresowych; 3) danych rejestrowych; 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę docieplenie elewacji - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę docieplenie elewacji budynku 1 piętrowego z materiałem lub bez, powierzchnia około 600 m2. Styropian 8-10 cm, tynk sylikatowy lub silikonowy. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Suwałki: Dostawa paliw silnikowych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Suwałki: UBEZPIECZENIE FLOTY ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI W SUWAŁKACH
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: ZAKUP DROBIU NA POTRZEBY AWL W 2019 r.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI