Dostawy mięsa i art. mięsnych: znak sprawy: 4/2018/BIGB O/POTULICE

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawy mięsa i art. mięsnych: znak sprawy: 4/2018/BIGB O/POTULICE
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-08-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyBałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-25
 • Numer ogłoszenia594510-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 594510-N-2018 z dnia 2018-07-25 r.

Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA: Dostawy mięsa i art. mięsnych: znak sprawy: 4/2018/BIGB O/POTULICE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej BALTICA, krajowy numer identyfikacyjny 22115068800000, ul. ul. Kurkowa  12 , 80-803   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 728 70 00, , e-mail e.saganowska@igbbaltica.pl, , faks 58 728 70 01.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.igbbaltica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
IGB
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy mięsa i art. mięsnych: znak sprawy: 4/2018/BIGB O/POTULICE
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: Dostawy mięsa i art. mięsnych: 1. Kiełbasa toruńska (średnio rozdrobniona) Mieso wieprzowe nie mniej niż 79%, woda, skrobia ziemniaczana, sól, białko sojowe,wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, przyprawy i ich aromaty, glukoza, przeciwutleniacz , ilość szacunkowa: 2500 kg, nomenklatura CPV: 15131130-5; 2. Kiełbasa swojska (średnio rozdrobniona) typu Sokołów,mięso wieprzowe nie mniej niż wieprzowe 75%, woda, mięso oddzielone mechanicznie ilość szacunkowa: 2000 kg nomenklatura CPV: 15131130–5; 3. Kiełbasa zwyczajna (średnio rozdrobniona),Kiełbasa wieprzowa z wołowiną średnio rozdrobniona , wędzona , parzona Skład: mięso wieprzowe( nie mniej niż 61%) , woda , mięso wołowe nie mniej niż (8%), tłuszcz wieprzowy, skrobia ziemniaczana ,sól spożywcza ,białko sojowe ,błonnik roślinny , przyprawy ilość szacunkowa:2600 kg, nomenklatura CPV: 15131130–5; 4. Kiełbasa podwawelska :mięso wieprzowe nie mniej niż (66 %) , woda , tłuszcz wieprzowy ,skrobia ziemniaczana , mięso wołowe ( nie mniej niż2%), sól spożywcza , białko sojowe , stabilizator: E451, błonnik sojowy , czosnek suszony , przyprawy, ekstrakty przypraw (średnio rozdrobniona) typu Sokołów, ilość szacunkowa: 7000 kg, nomenklatura CPV: 15131130–5; 5. Kabanosy francuskie, (średnio rozdrobnione), podsuszane, ilość szacunkowa: 800 szt, nomenklatura CPV: 15131130–5; 6. Kiełbasa polska wędzona (średnio rozdrobniona) ilość szacunkowa: 500 kg, nomenklatura CPV: 15131130–5; 7. Kiełbasa krakowska parzona (średnio rozdrobniona),zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 65% w opakowaniach hermetycznie zamkniętych od 0,4 kg do 0,6 kg, nomenklatura CPV: 15131130–5;, ilość szacunkowa: 1000 kg, nomenklatura CPV: 15131130–5; 8. Kaszanka w naturalnym jelicie wieprz. cienkim, o cechach typowych dla tego rodzaju produktu. Cecha charakterystyczną jest dodatek naturalnych przypraw pakowana w opakowaniach od 800-1000g. (drobno rozdrobniona), ilość szacunkowa: 100 kg, nomenklatura CPV: 15131134–3; 9. Boczek wędzony pieczony, w opakowaniach hermetycznie zamkniętych,skład :boczek wieprzowy nie mniej niż (91%) ,sól ilość szacunkowa: 200 kg, nomenklatura CPV: 15131200-7; 10. Udko z kurczaka wędzone, w opakowaniach hermetycznie zamkniętych, ilość szacunkowa: 3000 kg, nomenklatura CPV: 15131200-7; 11. Golonka pieczona, w opakowaniach hermetycznie zamkniętych,Wędzonka otrzymana z golonki wieprzowej bez kości peklowana , pieczona układ tłuszczu , mięsa i skóry właściwy dla golonki wieprzowej, barwa mięsa ciemnoróżowa , tłuszczu jasnokremowa do kremowej , skóry pomarańczowa. Mięśnie luźno związane z tłuszczem i skórą , konsystencja krucha , w miarę soczysta. Smak i zapach charakterystyczne dla golonki wieprzowej peklowanej , pieczonej Smak umiarkowanie słony , przyprawy wyraźnie wyczuwalne Wędzonka otrzymana z golonki wieprzowej bez kości peklowana , pieczona Wyrób bezosłonkowy ilość szacunkowa: 2800 kg, nomenklatura CPV: 15131400-9; 12. Golonka wieprzowa świeża od 1,20 kg do 1,30 kg, ilość szacunkowa: 100 kg, nomenklatura CPV:15131400-9; 13. Boczek świeży, luz, ilość szacunkowa: 150 kg, nomenklatura CPV: 15131130-5; 14. Mięso gulaszowe wołowe kl. II, luz, ilość szacunkowa: 100 kg, nomenklatura CPV: 15111190-7;; 15. Kiełbasa biała parzona (średnio rozdrobniona), w opakowaniach hermetycznie zamkniętych SKŁAD: mięso nie mniej niż61% (w tym: mięso wieprzowe nie mniej niż37%, mięso z kurczaka nie mniej niż 24%), woda, tłuszcz wieprzowy, skórki wieprzowe, błonnik sojowy, sól, przyprawy od 0,4 kg do 0,6 kg, luz, ilość szacunkowa: 150 kg, nomenklatura CPV: 15131130-5; 16. Szynka wieprzowa parzona skład : mięso wieprzowe( nie mniej niż74 %) , woda , sól spożywcza o gramaturze od 1,5 kg do 2 kg, luz, ilość szacunkowa: 200 kg, nomenklatura CPV: 15131130-5 17. Kiełbasa śląska, średnio rozdrobniona ,wędzona , parzona skład: mięso wieprzowe ( nie mniej niż 68 %) ,woda , mięso wołowe ( nie mniej niż 5%), tłuszcz wieprzowy , skrobia ziemniaczana , sól spożywcza, białko sojowe , błonnik roślinny w opakowaniach hermetycznie zamkniętych od 0,3 kg do 0,5 kg, ilość szacunkowa: 10000 kg, nomenklatura CPV: 15131130–5; 18. Schab b/k, ilość szacunkowa: 600 kg, nomenklatura CPV: 15113000-3; 19. Wątroba drobiowa, ilość szacunkowa: 400 kg, nomenklatura CPV: 15114000–0; 20. Udka z kurczaka, świeże, ilość szacunkowa: 800 kg, nomenklatura CPV: 15131500-0; 21. Kości schabowe, świeże, ilość szacunkowa: 100 kg, nomenklatura CPV: 15113000-3; 22. Karkówka bez kości, bez skóry ilość szacunkowa: 500 kg, nomenklatura CPV: 15113000-3; 23. Łopatka, bez kości, bez skóry ilość szacunkowa: 500 kg, nomenklatura CPV: 15113000-3; 24. Pierś z kurczaka z kością, ilość szacunkowa: 600 kg, nomenklatura CPV: 15131500-0; 25. Kurczak świeży, ilość szacunkowa: 200 kg, nomenklatura CPV: 15112100-7; 26. Skrzydła drobiowe świeże, ilość szacunkowa: 150 kg, nomenklatura CPV: 15131500-0; 27. Flaki wieprzowe lub wołowo–wieprzowe w pomidorach, w opakowaniach foliowych od 0,8 kg do 1 kg, ilość szacunkowa: 100 kg, nomenklatura CPV: 15131400-9; 28. Żeberka świeże, ilość szacunkowa: 100 kg, nomenklatura CPV: 15113000-3 29. Parówki z szynki zawartość mięsa nie mniej niż 93 % hermetycznie pakowane w opakowaniach jednostkowych od 200 g do 220 g,ilość szacunkowa: 1500 szt, nomenklatura CPV: 15131130–5; 30. Salami w plastrach w obsypce , Kiełbasa drobno rozdrobniona, surowa, suszona, wieprzowa,składniki: mięso wieprzowe, tłuszcz wieprzowy, tkanka łączna wieprzowa, posypka pieprz zielony (6%), sól, przyprawa(Produkt może zawierać śladowe ilości: glutenu, selera, gorczycy, soi, pochodnych mleka. Do wytworzenia 100 g produktu zużyto nie mniej niż 106 g mięsa wieprzowego w opakowaniach jednostkowych, hermetycznie zamkniętych od 100 g do 150 g, ilość szacunkowa: 8000 opakowań, nomenklatura CPV: 15131230-6; 31. Smalczyk wiejski typu Sokołów, w opakowaniach jednostkowych, hermetycznie zamkniętych-aluminiowych puszkach od 120 g do 150 g, ilość szacunkowa: 4000 opakowań, nomenklatura CPV: 15131130–5; 32. Boczek w plastrach, w opakowaniach jednostkowych, hermetycznie zamkniętych od 100 g do 150 g, ilość szacunkowa: 3000 opakowań, nomenklatura CPV: 1513113 33. Kiełbasa krakowska sucha zawartość mięsa wieprzowego nie mniej niż 65% w plastrach hermetycznie zamkniętych od 100 g do 120 g,ilość szacunkowa: 2000 opakowań, nomenklatura CPV: 15131130–5 34. Baleron gotowany w plastrach, w opakowaniach jednostkowych,Wędzonka wędzona, parzona, otrzymana z peklowanych karczków wieprzowych Skład: mięso z karkówki wiep.( nie mniej niż76%) hermetycznie zamkniętych od 100g do 150 g, ilość szacunkowa: 4000 opakowań, nomenklatura CPV: 15131130–5; 35. Szynka gotowana w plastrach, w opakowaniach jednostkowych, hermetycznie zamkniętych od 100 g do 150 g, ilość szacunkowa: 6000 opakowań, nomenklatura CPV: 15131130–5; 36. Karczek małopolski w opakowaniach jednostkowych, hermetycznie zamkniętych aluminiowych puszkach.Konserwa wieprzowa grubo rozdrobniona sterylizowana Skład: mięso wieprzowe ( nie mniej niż74%), woda, skrobia modyfikowana , sól spożywcza, cukier, przyprawy, czosnek , Blok kształtu użytej puszki otoczony galaretą , dopuszczalne niewielkie poszarzenie oraz nieznaczna ilość wytopionego tłuszczu od strony wieczka lub denka. Barwa bloku- różowa , tłuszczu biała , galarety jasnosłomkowa. Blok dość ścisły , stanowi jednolitą całość , galareta stała w temp.18 C. Grubo rozdrobnione kawalki mięsa równomiernie rozmieszczone na przekroju. Barwa mięsa różowa do ciemnoróżowej , tłuszczu biała , dopuszczalny odcień różowy.od 120 g do 150 g, ilość szacunkowa: 6000 opakowań, nomenklatura CPV: 15131130–5; 37. Smalec kostka w opakowaniach jednostkowych waga 200 g nomenklatura, ilość szacunkowa szt 2500, CPV :15100000-9 38. Szynka delikatesowa typu Sokołów, w opakowaniach jednostkowych, hermetycznie zamkniętych aluminiowych puszkach- szynka delikatesowa konserwa sterylizowana Skład: mięso wieprzowe ( nie mniej niż58 %), woda , sól spożywcza Blok kształtu użytej foremki aluminiowej otoczony galaretą, dobrze związany .Barwa bloku :różowa , galarety słomkowo-żółta , klarowna , dopuszczalne zmętnienie. Konsystencja bloku ścisła. Grubo rozdrobnione kawałki mięsa wieprzowego związane masa wiążącą , konsystencja jędrna , związanie dobre. Dopuszczalna kontrastowość wynikająca z użytego surowca.od 120 g do 150 g, ilość szacunkowa: 500 opakowań, nomenklatura CPV: 15131130–5; 39. Gulasz angielski w opakowaniach jednostkowych, hermetycznie zamkniętych aluminiowych puszkach Mięso wieprzowe chude grubo rozdrobnione , wieprzowe tłuste średnio rozdrobnione , wieprzowina ścięgnista i skórki drobno rozdrobnione. Barwa mięsa różowa, skórki i przyprawy nie powinny być widoczne. Mielonka wieprzowa sterylizowana Skład: mięso wieprzowe ( nie mniej niż 86 %)od 120 g do 150 g, ilość szacunkowa: 3000 opakowań, nomenklatura CPV: 15131130–5 40. Pasztecik typu Sokołów – różne rodzaje, w opakowaniach jednostkowych,aluminiowych puszkach Konserwa wieprzowa sterylizowana Skład : woda , tłuszcz wieprzowy, mięso wieprzowe ( nie mniej niż18%), skórki wieprzowe ,wątroba wieprzowa( nie mniej niż7%), hermetycznie zamkniętych od 120 g do 150 g, ilość szacunkowa: 15000 opakowań, nomenklatura CPV: 15131130–5; 41. Polędwiczki wieprzowe świeże z główką ilość szacunkowa: 100 kg, nomenklatura CPV: 15131400-9; 42. Filet wędzony z piersi kurczaka , ilość szacunkowa: 1000 kg, nomenklatura CPV: 15131500-0; 43. Konserwa wieprzowa „turystyczna”, Mielonka sterylizowana Skład: mięso wieprzowe ( nie mniej niż31%) , woda , tłuszcz wieprzowy , skórki wieprzowe , mięso drobiowe puszka samootwieralna 300 g, ilość szacunkowa: 3000 szt nomenklatura CPV: 15131000-5; 44. Mięso – szynka świeża, luz, ilość szacunkowa: 150 kg, nomenklatura CPV: 15131410-2. 45. Wieprzowina w sosie własnym , zawartość mięsa nie mniej niż 91 %, puszka samootwieralna 300 g, ilość szacunkowa: 2000 szt., nomenklatura CPV: 15131000-5; 46. Smaczek w konserwie w opakowaniu foliowym 500 g zawartość mięsa nie mniej niż 50% ilość szacunkowa szt 2000 CPV: 15131000-5; Ilości szacunkowe dostarczanych artykułów mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Ostateczna ilość zamawianych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzegają sobie prawo do nieodebrania całości zamówienia, z zastrzeżeniem, że ilość dostarczonego asortymentu nie będzie mniejsza niż 70 % wielkości całego zamówienia i z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe lub prawne. Artykuły nie mogą wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. Mają być świeże, o dobrym smaku, z długim okresem przydatności do spożycia dla danego artykułu, w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają: kod kreskowy oraz nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), nazwie i adresie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz wadze/gramaturze lub ilości j.m. (np. sztuk) w opakowaniu lub litrażu.CPV :15111100-0 Wędliny – zapach swoisty, charakterystyczny dla danego asortymentu wędlin, bez oznak zjełczenia tłuszczu, oślizgłości i pleśni na jej powierzchni. W sytuacji odmiennego nazewnictwa poszczególnych artykułów mięsnych, zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania nazw własnych (firmowych) producenta, ale wyłącznie w przypadku, kiedy wykonawca nie sprzedaje artykułu o wyżej wymienionej nazwie, a oferowany przez niego wyrób jest z nim tożsamy w procesie produkcji, składu, grupy technologicznej oraz odpowiada danej normie. Dopuszczalne są oferty równoważne, tzn. artykuły o innych nazwach handlowych niż określone przez zamawiającego, pod warunkiem, że będą posiadały parametry tj. gramaturę lub pojemność, albo ilość sztuk w opakowaniu taką samą jak opisany przez zamawiającego dany przedmiot zamówienia. W przypadku, kiedy przedmiot zamówienia został przez zamawiającego opisany za pomocą przedstawienia jego składu, to produkt równoważny oferowany przez wykonawcę w swoim składzie posiada takie same składniki jakie w opisie przedmiotu zamówienia zawarł zamawiający. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia oprócz składu posiada również opis procentowego (%) udziału danego składnika w składzie artykułu, to produkt równoważny oferowany przez wykonawcę w swoim składzie posiada te same składniki, a udział procentowy (%) poszczególnych składników nie może być większy lub mniejszy niż 10% od opisanego przez zamawiającego procentowego (%) udziału danego składnika w składzie artykułu. Ponadto inne parametry produktu równoważnego oferowanego przez wykonawcę, w szczególności dotyczące smaku, aromatu, koloru, konsystencji nie mogą znacząco różnić się od artykułu opisanego przez zamawiającego. Na wykonawcy ciąży udowodnienie, że produkt równoważny spełnia wymogi i opis określony przez zamawiającego. W przypadku oferowania produktów równoważnych wykonawca do oferty załącza wypełniony załącznik nr 5 do siwz, tj. formularz dotyczący porównania parametrów artykułów. 5. Miejsce, sposób, terminy dostaw oraz forma i termin płatności. 1) Wykonawca dostarczać będzie ww. artykuły na swój koszt, zgodnie z wymogami sanitarnymi w sposób zapobiegający utracie walorów użytkowych, smakowych i odżywczych do magazynów Zamawiającego zlokalizowanych na terenie: Zakładu Karnego w Potulicach, ul. Aleja Parkowa 1; Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4; Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie, ul. Rynek 8; Zakładu Karnego w Koronowie, ul. Bydgoska 27; Aresztu Śledczego w Chojnicach, ul. Pietruszkowa 4; Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu, ul. Wybickiego 10/22; Zakładu Karnego Nr 2 w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 13/17; Zakładu Karnego w Inowrocławiu, ul. Gabriela Narutowicza 46; Aresztu Śledczego w Toruniu, ul. Piekary 53; Zakładu Karnego we Włocławku, ul. Bartnicka 10; Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 276; Kawiarni ODK Zacisze, 89-526 Lubiewo. Oddział Zewnętrzny w Czersku , ul. Dworcowa 26 Oddział Zewnętrzny w Strzelewie , Strzelewo 61 2) Realizacja dostaw do magazynu nie mniej niż 2 razy w tygodniu w uzgodnionych terminach, w godz. 8:00-12:00. 3) Termin płatności: 30 dni, forma płatności: przelew.

II.5) Główny kod CPV: 15131130-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. a) W przypadku wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna) ww. dokument składają wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w formie oryginału oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której jest mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do siwz
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
60% cena 0,00
termin realiz.reklamacji 40% 0,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć w szczególności: 1) nazwy, adresu oraz osób reprezentujących strony, a także osób wymienionych w § 6 pkt 1 i/lub pkt 2; 2) cen artykułów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, o kwotę nie większą niż wynikającą ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanego przez GUS publikowanego na stronie internetowej: www.stat.gov.pl. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych liczony jest miesięcznie od terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2 pkt 1; 3) urzędowej stawki podatku VAT na artykuły wymienione w załączniku nr 1 do umowy; 4) każdej zmiany, która jest korzystna lub neutralna dla zamawiającego; 5) zmiany której nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 6) terminu zakończenia (przedłużenia) obowiązywania niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 pkt 1, z zastrzeżeniem § 3 pkt 3; 7) dopisania do § 5 pkt 1 ppkt 1 magazynu zlokalizowanego w OZ w Chełmnie, ul. 22 stycznia 3a.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-01, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję opiekunki do dwójki dzieci - Kartuzy
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję opiekunki do dwójki dzieci. Dziewczynki mają po trzy lata. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI