Dostawę (sprzedaż wraz z transportem) karmy dla zwierząt utrzymywanych w Ogrodzie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawę (sprzedaż wraz z transportem) karmy dla zwierząt utrzymywanych w Ogrodzie Zoologicznym ( w dwóch lokalizacjach) znajdujących się w strukturze Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSosnowiec
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Zakład Usług Komunalnych
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-01
 • Numer ogłoszenia531910-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 531910-N-2019 z dnia 2019-04-01 r.

Miejski Zakład Usług Komunalnych: Dostawę (sprzedaż wraz z transportem) karmy dla zwierząt utrzymywanych w Ogrodzie Zoologicznym ( w dwóch lokalizacjach) znajdujących się w strukturze Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 27681549000000, ul. Plonów  22/I , 41-200  Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 291 79 22, e-mail sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.mzuk.sosnowiec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mzuk.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzuk.sosnowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście, poprzez kuriera, pocztą do terminu okreslonego w SIWZ w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych, w sekretariacie, piętro I, pokój 20.
Adres:
Miejski Zakład Usług Komunalnych, 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę (sprzedaż wraz z transportem) karmy dla zwierząt utrzymywanych w Ogrodzie Zoologicznym ( w dwóch lokalizacjach) znajdujących się w strukturze Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu
Numer referencyjny: ZP 28/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zwierzęta znajdują się w OGRODZIE ZOOLOGICZNYM, utworzonym zgodnie z Decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - zezwoleniem na utworzenie i prowadzenie ogrodu zoologicznego w Sosnowcu (Nr DOP-OZ.6511.8.2012.mk z dnia 21.12.2012r.) w 2 lokalizacjach : 1. Dział Botaniczno- Zoologiczny ” EGZOTARIUM „ – ul. Józefa Piłsudskiego 116 w Sosnowcu 2. Dział Botaniczno- Zoologiczny - park im. J. Kuronia ( z MINI ZOO )– ul. Armii Krajowej 94 w Sosnowcu Dostawy żywności dla zwierząt, określone zostały co do rodzaju i ilości w szczegółowych opisach poszczególnych części zamówienia (Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – dla wybranej części zamówienia, przy czym brak któregokolwiek rodzaju produktu z części dla której wykonawca zamierza złożyć ofertę skutkować będzie jej odrzuceniem – Wykonawca winien wycenić każdy produkt w zakresie danej części, na którą zamierza złożyć ofertę): Podane w przedmiocie zamówienia ilości są szacunkowe, określone na potrzeby żywieniowe zwierząt w skali jednego roku.

II.5) Główny kod CPV: 15710000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15119000-5
15613300-1
15300000-1
15771000-8
03114100-4
03417100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca lub osoba upoważniona, potwierdza spełnienie powyższego warunku poprzez złożenie oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca lub osoba upoważniona, potwierdza spełnienie powyższego warunku poprzez złożenie oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca lub osoba upoważniona, potwierdza spełnienie powyższego warunku poprzez złożenie oświadczenia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Aktualny na dzień składania ofert (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
Termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-10, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: MIĘSO I PODROBY/ PRZETWORY MIĘSNE PACZKOWANE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wybrane produkty (serca wołowe, udka kurczaków, parówki) z widoczną, odpowiednio długą data przydatności do spożycia wybitą wyraźnie na nieuszkodzonym opakowaniu producenta; produkty czyste ,nie zabrudzone, bez widocznych śladów niewłaściwego wcześniejszego przechowywania produktu, bez widocznych uszkodzeń ciągłości opakowania. Szczegółowe wymagania: a) Wskazane artykuły muszą pochodzić z uboju (wykluczone sztuki chore i padnięte), b) świeżego koloru czerwonego, schłodzone (nie mrożone), c) posiadać świadectwo badania lekarza weterynarii, które potwierdzają dopuszczenie mięsa do handlu, bądź nadające się na karmę dla zwierząt wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 grudnia 1998 r. (Dz. U. nr 154 poz. 1011 z późn. zm). Kategorii D, klasy umięśnionej R i klasy otłuszczenia II (według normy PN-91 A- 82001) 1. powinny być transportowane samochodem chłodnią, który posiada decyzję lub zaświadczenie o dopuszczeniu środków transportu do przewozu mięsa wydane przez Inspekcję Weterynaryjną lub Inspekcję Sanitarną.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15710000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: PRODUKTY ZBOŻOWE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PŁATKI OWSIANE - 45 kg PIECZYWO CZERSTWE- 500 kg MAKARON- 12 kg KASZA JĘCZMIENNA (gruba) -30 kg ŚRUTA KUKURYDZIANA- 100 kg KUKURYDZA ZIARNO- 120 kg PSZENICA- 420 kg JĘCZMIEŃ- 400 kg OWIES- 650 kg SŁONECZNIK - ZIARNO- 35 kg ORZECHY ZIEMNE- 40 kg MIGDAŁY- 5 kg Wymagania ogóle: - produkty winny być: nie zaprawione do siewu, suche, niezbrylone, posiadać kolor i zapach właściwy dla danego produktu, bez zanieczyszczeń mechanicznych (tj. piasku, ziemi i szkodników oraz ich odchodów), bez śladów porażenia pleśnią lub innymi zanieczyszczeniami nieorganicznymi - produkty powinny spełniać w szczególności wymagania norm PN-70/r-74013 Ziarna zbóż. Wstępna kontrola jakości i badanie cech organoleptycznych oraz PN-69/R-74016 Ziarna zbóż. Oznaczanie szkodników, zanieczyszczeń i zaśmiecenia (zanieczyszczenia nie więcej niż 5% ogółem, nieużyteczne do 4% i wilgotność nie więcej niż 15%) 1. Jakość ziaren powinna być zgodna z Polską Normą określoną dla pierwszej klasy tychże ziaren
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15613300-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: WARZYWA I OWOCE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Warzywa i owoce stanowiące przedmiot dostawy powinny spełniać następujące warunki: - powinny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach, w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24.02.2005r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin , które mogą znajdować się w nich lub na ich powierzchni 1. powinny być uprawiane na nawozach naturalnych z ewentualnym dodatkiem niezbędnych nawozów sztucznych, o zawartości azotynów i azotanów nie przekraczających dopuszczalnej normy określonej dla każdego z poszczególnych warzyw, 2. wielkość warzyw powinna być zgodna z Polską Normą określoną dla pierwszej lub jeśli wskazano dla odpowiedniej klasy, o odpowiednim stopniu dojrzałości 3. powinny posiadać charakterystyczny dla danego gatunku kształt, barwę, zapach i smak, zdrowe i świeże, 4. powinny być, czyste, odpowiednio osuszone, oczyszczone z ziemi i piasku (płukane: marchew, buraki ćwikłowe, seler, pietruszka), 5. powinny być wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki i choroby czy w czasie transportu, 6. powinny być twarde i jędrne, nie zmarznięte i nie zaparzone, świeże, bez śladów uszkodzeń mechanicznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: KARMA DLA PAPUG / KARMA DLA ŚWINEK MORSKICH/ KARMA DLA STRUSIA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:KARMA/MIESZANKA PASZOWA DLA STRUSI - 400 kg - dostawa 1 x na kwartał KARMA – MIESZANKA PASZOWA DLA ŚWINEK MORSKICH- 10 kg POKARM MIESZANKA PASZOWA DLA PAPUG MAŁYCH I ŚREDNICH- 500 kg POKARM MIESZANKA PASZOWA DLA PAPUG DUŻYCH- 120 kg LIZAWKA SOLNA- 10 szt Wybrane produkty z widoczną, odpowiednio długą data przydatności do spożycia (kilka miesięcy) wybitą wyraźnie na nieuszkodzonym opakowaniu producenta; produkty suche, czyste, nie zabrudzone, bez widocznych śladów niewłaściwego wcześniejszego przechowywania produktu,bez żadnych zanieczyszczeń, śladu szkodników, grzybów oraz bez widocznych uszkodzeń ciągłości opakowania. 1. Wykonawca zapewnia właściwy dla utrzymania parametrów i jakości dostarczanych produktów sposób transportu; 2. w trakcie transportu produkty muszą być zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych (wilgocią, zabrudzeniem, itp. suchy nie zbrylony nie zanieczyszczony) 3. Opakowania fabrycznie zamknięte - nieuszkodzone 4. Granulaty produkcji krajowej powinny spełniać wymagania norm obowiązujących w Polsce. 5. Badania granulatów produkcji krajowej winny być wykonywane okresowo w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej – Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz 6. Granulaty produkcji zagranicznej powinny spełniać wymagania norm równoważnych, obowiązujących w Unii Europejskiej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15710000-8, 15712000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: SIANO ŁĄKOWE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa siana w luźnych snopkach o wadze ok. 10 kg, bardzo dobrej jakości, przeznaczonego na paszę dla zwierząt utrzymywanych w Ogrodzie Zoologicznym MINI ZOO – ul. Armii Krajowej 94 w Sosnowcu znajdującym się w strukturze MZUK - Sosnowiec. 1. Dostawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia dostawy siana łąkowego w ilości do 10 000 kg spełniającego poniższe cechy: Siano łąkowe -30% ziół np.: ( mniszek lekarski, babka lancetowata, krwawnik pospolity, szałwia łąkowa), 20% traw szlachetnych typu: kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, kupkówka pospolita, wyczyniec łąkowy, rajgras wyniosły, wiechlina łąkowa, życica trwała, kostrzewa czerwona ( siano musi być mieszanką minimum 5 traw ), 50% roślin motylkowych takich jak: koniczyna łąkowa, koniczyna szwedzka,, koniczyna biała, lucerna mieszańcowa 2. Siano musi być pozbawione takich cech jak m.in.: widoczna pleśń, ciemne lub czarne zabarwienie, stęchły lub zgniły zapach oraz zanieczyszczenie glebą, słomą, pozostałościami obornika, kamieniami i szkodliwymi roślinami. 3. Siano musi być dostarczane do magazynu Zamawiającego w Sosnowcu przy ulicy Armii Krajowej 94 na koszt Dostawcy własnym transportem wraz z wyładowaniem. Wielkość dostawy musi być uzgodniona każdorazowo z przedstawicielem Zamawiającego. Siano w trakcie transportu musi być zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych (wilgocią, zabrudzeniem, zwierzętami).Do każdej dostawy wymagany jest kwit wagowy. 4. Siano stanowiące przedmiot dostawy powinno spełniać następujące warunki: - zgodnie z Polską Normą, - siano musi musi być świeże, posiadać: właściwy kolor i zapach, być dobrze wysuszone, - siano powinno być wyleżakowane minimum 6 tygodni przed datą sprzedaży Zamawiającemu. - dostarczane siano musi być z pierwszego pokosu, wymagany jest jeden producent na całość dostawy - łąki przeznaczone pod uprawę powinny być położone z dala od ośrodków przemysłowych oraz dróg przelotowych i lotnisk, - nawozy mineralne mogą być stosowane w minimalnych niezbędnych ilościach, - trawa powinna być koszona w początkowej fazie kłoszenia się i wyrzucania wiech, a w przypadku roślin motylkowych w fazie zawiązywania pąków do pełnego pączkowania, - łąki nie mogą być położone na terenach podmokłych, - wielkość snopków: preferowana waga – 10 kg, - musi być wolne od zanieczyszczeń, chwastów, piasku. - wilgotność dostarczonego siana nie może przekraczać 13%. - siano do czasu przywozu do Zamawiającego musi być odpowiednio zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi ( stodoły, magazyny wentylowane). 5.Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie badań mikrobiologicznych i na pozostałości środków ochrony roślin w przypadku zastrzeżeń do jakości przedmiotu dostawy. Wynik badania niekorzystny dla Wykonawcy zobowiązuje go do opłaty badań. 6.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia partii siana złej jakości, z pleśnią, zawilgoconego lub z zanieczyszczeniami - ( nie spełniającej wymagań Zamawiającego ). 7.W przypadku stwierdzenia, że przygotowane przez Dostawcę do odbioru siano łąkowe nie odpowiada wymaganiom zamawiającego ze względu na posiadanie cech, o których mowa powyżej nie zostanie ono przyjęte, a wybrany w postępowaniu Dostawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni od daty stwierdzenia wad, zapewnić dostawę siana łąkowego spełniającego wymagania jakościowe w ilości odpowiadającej wadliwej partii.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03114200-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: SŁOMA ZBOŻOWA BALOTOWANA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa słomy zbożowej w ilości 3.000 kg w kostkach prasowanych ( preferowane (15 kg/szt.), bardzo dobrej jakości, przeznaczonej na ściółkę w zagrodach zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym przy ul. Armii Krajowej 94 w Sosnowcu, znajdującym się w strukturze MZUK-Sosnowiec. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1.Dostawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia słomy zbożowej spełniającej poniższe cechy: słoma zbożowa ( pszenna lub owsiana ) słoma zbożowa powinna być sucha, wilgotność dostarczonej słomy zbożowej nie może przekraczać 12%. słoma zbożowa musi być pozbawiona takich cech jak m.in.: widoczna pleśń, ciemne lub czarne zabarwienie, stęchły lub zgniły zapach oraz zanieczyszczenie glebą, pozostałościami obornika, kamieniami i szkodliwymi roślinami. słoma zbożowa do czasu przywozu do Zamawiającego musi być odpowiednio zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi ( stodoły, magazyny wentylowane). 2.Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie badań mikrobiologicznych i na pozostałości środków ochrony roślin w przypadku zastrzeżeń do jakości przedmiotu dostawy. Wynik badania niekorzystny dla Wykonawcy zobowiązuje go do opłaty badań. 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia partii słomy zbożowej złej jakości, z pleśnią, zawilgoconej lub z zanieczyszczeniami - ( nie spełniającej wymagań Zamawiającego ). 4.W przypadku stwierdzenia, że przygotowana przez Dostawcę do odbioru słoma zbożowa nie odpowiada wymaganiom zamawiającego ze względu na posiadanie cech, o których mowa powyżej nie zostanie ona przyjęta, a wybrany w postępowaniu Dostawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni od daty stwierdzenia wad, zapewnić dostawę słomy zbożowej spełniającej wymagania jakościowe w ilości odpowiadającej wadliwej partii. 5.Dostawca zobowiązany będzie dostarczać w/w słomę zbożową do budynku magazynu Ogrodu Zoologicznego własnym transportem i na swój koszt. Do każdej dostawy wymagany jest kwit wagowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03114100-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię ryby ozdobne, Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania10-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Kupię 2 karasie czerwone, 2 karasie żółte, 1 orfa złota 1 karp koi. Ile by kosztowało z dowozem do Katowic Janowo ul Ociepki. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI