Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych, mięsa i wędlin drobiowych,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych, mięsa i wędlin drobiowych, konserw mięsnych oraz tłuszczy zwierzęcych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-12-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyAreszt Śledczy w Białymstoku
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-27
 • Numer ogłoszenia653942-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 653942-N-2018 z dnia 2018-11-27 r.

Areszt Śledczy w Białymstoku: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych, mięsa i wędlin drobiowych, konserw mięsnych oraz tłuszczy zwierzęcych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Zamawiający jako prowadzący postępowanie i Zakład Karny w Białymstoku, ul. Hetmańska 89, 15-727 Białystok, Jarosław Małaszewski -tel 857427021 w. 352 i Iwona Kamianowska -tel. 856628552 w. 544

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 31958100000, ul. ul. Kopernika  21 , 15377   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 7427021 - 23, e-mail as_bialystok@sw.gov.pl, faks 857 427 024.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, posłaniec, operator pocztowy
Adres:
15-377 Białystok, ul. Kopernika 21

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych, mięsa i wędlin drobiowych, konserw mięsnych oraz tłuszczy zwierzęcych
Numer referencyjny: Dkw.2232.5.2018.JM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1327 (527) kg wątroby wieprzowej, 2680 (880) kg kaszanki wieprzowej jęczmiennej, 1500 kg kości wieprzowych schabowych, 4507 (2007) kg mięsa garmażeryjnego wieprzowo-wołowego, 922* kg kiełbasy parówkowej, 1258* kg szynki familijnej, 1000 kg salcesonu czarnego, 1836 (636) kg łopatki wieprzowej bez kości,1600 kg boczku faszerowanego,1600 kg tyrolskiej wieprzowej-blok, 2100 kg smalcu wieprzowego, 1600 kg głowizny prasowanej, 1000 kg boczek surowy bez żeber, 1800 kg kiełbasy toruńskiej, 2920 (620) kg kiełbasy mortadela, 1500 kg kiełbasy szynkowej wołowej, 3020 (1020) kg kiełbasy zwyczajnej, 2750 (1050) kg mielonki kanapkowej -lanchmit, 2250 (250) kg parówek cienkich wieprzowych, 2000 (300) kg pasztetowej wieprzowej, 2600 (1600) kg pieczeni wieprzowej,1500 kg pasztetu wieprzowego pieczonego, 1402 (402) kg salcesonu włoskiego, 800 kg boczku wędzonego bez żeber, 1815 (515) kg kiełbasy białej parzonej, 1700 kg serdelek wieprzowych, 1285 (485) kg kiełbasy krakowskiej parzonej, 1000 kg* mięso drobne wieprzowe kl. II pochodzące z łopatki, 2500 (1000) kg mięso drobne wołowe kl II pochodząca z tylnej ćwierćtuszy z minim.okrywą tł. zewn., 200* kg kiełbasy kanapkowej,350* kg kiełbasy podwawelskiej,1300 (800) kiełbasy zielonogórskiej, 545* kg kiełbasy szynkowej wieprzowej, 1520 (1120) kg kiełbasy bieszczadzkiej,1420 (420) kg serdelek drobiowych o zawartości mięsa drobiowego min. 50%,,1200 kg podudzia drobiowe, 1100 (100) kg szynki drobiowej mielonej (wędlina) o zawartości mięsa drobiowego min.50%, 1400 kg skrzydełek drobiowych, 6000 (3000) kg udek drobiowych ćwiartek, 2400 (1500) kg żołądków drobiowych, 1028 (128) kg piersi drobiowych z kurczaka, 700 kg kiełbasy drobiowej (wędlina gruba) o zawartości mięsa drobiowego min.50%, 1000 kg parówek cienkich drobiowych o zawartości mięsa drobiowego min.50%, 1700 (1000) kg serc drobiowych, 700 kg wątroby drobiowej, 1600 (500) kg baleronu drobiowego, 800* kg bloku drobiowego o wadze bloku do 3 kg, 1300* kg mortadeli drobiowej homogenizowana z mięsa drobiowego i tłuszczu, 1100* kg przysmaku drobiowego z mięsa drobiowego kształt bloku do 3 kg, 385* kg polędwicy drobiowej z mięsa drobiowego, kształt bloku o wadze do 3 kg, 539 * kg polędwicy kanadyjskiej z mięsa drobiowego, kształt bloku o wadze do 3 kg, 1500 (500) kg rolady drobiowej z mięsa drobiowego, kształt bloku o wadze do 3 kg ,1400 *kg kiełbasy szynkowej z indyka z mięsa drobiowego, grubo rozdrobniona wędzona , parzona, 675* kg mielonki drobiowej, kiełbasa z mięsa drobiowego, średnio rozdrobiona, 792* kg pasztetu drobiowego-wędlina podrobowa z mięsa oraz podrobów drobiowych,100 * kg kurczaka tuszki, bez części niejadalnych, 300* kg mięso gulaszowe z indyka, mięso klasy II z części tylnej tuszki, bez kości, umięśnione, 1000 kg konserwy turystycznej o pojemności do 300 g. , 1400 kg pasztetu drobiowego w konserwie o pojemności do 300 g., 1400 kg pasztetu mazowieckiego w konserwie o pojemności do 300 g., 1000 kg konserwy smalec z mięsem do 300 g. * dane w nawiasie lub z gwiazdką oznaczają ilość i asortyment przeznaczony dla Zakładu Karnego w Białymstoku

II.5) Główny kod CPV: 15100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15412100-0
15131130-5
15112100-7
15131135-0
15131000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-05, godzina: 09:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne oraz tłuszcze zwierzęce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1327 (527) kg wątroby wieprzowej, 2680 (880) kg kaszanki wieprzowej jęczmiennej, 1500 kg kości wieprzowych schabowych, 4507 (2007) kg mięsa garmażeryjnego wieprzowo-wołowego, 922* kg kiełbasy parówkowej, 1258* kg szynki familijnej, 1000 kg salcesonu czarnego, 1836 (636) kg łopatki wieprzowej bez kości,1600 kg boczku faszerowanego,1600 kg tyrolskiej wieprzowej-blok, 2100 kg smalcu wieprzowego, 1600 kg głowizny prasowanej, 1000 kg boczek surowy bez żeber, 1800 kg kiełbasy toruńskiej, 2920 (620) kg kiełbasy mortadela, 1500 kg kiełbasy szynkowej wołowej, 3020 (1020) kg kiełbasy zwyczajnej, 2750 (1050) kg mielonki kanapkowej -lanchmit, 2250 (250) kg parówek cienkich wieprzowych, 2000 (300) kg pasztetowej wieprzowej, 2600 (1600) kg pieczeni wieprzowej,1500 kg pasztetu wieprzowego pieczonego, 1402 (402) kg salcesonu włoskiego, 800 kg boczku wędzonego bez żeber, 1815 (515) kg kiełbasy białej parzonej, 1700 kg serdelek wieprzowych, 1285 (485) kg kiełbasy krakowskiej parzonej, 1000 kg* mięso drobne wieprzowe kl. II pochodzące z łopatki, 2500 (1000) kg mięso drobne wołowe kl II pochodząca z tylnej ćwierćtuszy z minim.okrywą tł. zewn., 200* kg kiełbasy kanapkowej,350* kg kiełbasy podwawelskiej,1300 (800) kiełbasy zielonogórskiej, 545* kg kiełbasy szynkowej wieprzowej, 1520 (1120) kg kiełbasy bieszczadzkiej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 15412100-0, 15131130-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: mięso i wędliny drobiowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1420 (420) kg serdelek drobiowych o zawartości mięsa drobiowego min. 50%,,1200 kg podudzia drobiowe, 1100 (100) kg szynki drobiowej mielonej (wędlina) o zawartości mięsa drobiowego min.50%, 1400 kg skrzydełek drobiowych, 6000 (3000) kg udek drobiowych ćwiartek, 2400 (1500) kg żołądków drobiowych, 1028 (128) kg piersi drobiowych z kurczaka, 700 kg kiełbasy drobiowej (wędlina gruba) o zawartości mięsa drobiowego min.50%, 1000 kg parówek cienkich drobiowych o zawartości mięsa drobiowego min.50%, 1700 (1000) kg serc drobiowych, 700 kg wątroby drobiowej, 1600 (500) kg baleronu drobiowego, 800* kg bloku drobiowego o wadze bloku do 3 kg, 1300* kg mortadeli drobiowej homogenizowana z mięsa drobiowego i tłuszczu, 1100* kg przysmaku drobiowego z mięsa drobiowego kształt bloku do 3 kg, 385* kg polędwicy drobiowej z mięsa drobiowego, kształt bloku o wadze do 3 kg, 539 * kg polędwicy kanadyjskiej z mięsa drobiowego, kształt bloku o wadze do 3 kg, 1500 (500) kg rolady drobiowej z mięsa drobiowego, kształt bloku o wadze do 3 kg ,1400 *kg kiełbasy szynkowej z indyka z mięsa drobiowego, grubo rozdrobniona wędzona , parzona, 675* kg mielonki drobiowej, kiełbasa z mięsa drobiowego, średnio rozdrobiona, 792* kg pasztetu drobiowego-wędlina podrobowa z mięsa oraz podrobów drobiowych,100 * kg kurczaka tuszki, bez części niejadalnych, 300* kg mięso gulaszowe z indyka, mięso klasy II z części tylnej tuszki, bez kości, umięśnione
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15112100-7, 15131135-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: konserwy mięsne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1000 kg konserwy turystycznej o pojemności do 300 g. , 1400 kg pasztetu drobiowego w konserwie o pojemności do 300 g., 1400 kg pasztetu mazowieckiego w konserwie o pojemności do 300 g., 1000 kg konserwy smalec z mięsem do 300 g.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15131000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę reprodukcję obrazków narysowanych tuszem, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Mam kilka oryginalnych obrazków narysowanych tuszem z których chciałabym zrobić reprodukcje-bardzo dobre kopeck na jakimś fajnym papierze z tekstura. Głównie czarno-biale. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI