Dostawa mięsa, drobiu i przetworów mięsnych oraz tłuszczów zwierzęcych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa mięsa, drobiu i przetworów mięsnych oraz tłuszczów zwierzęcych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBuczek
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-11-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-20
 • Numer ogłoszenia650596-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 650596-N-2018 z dnia 2018-11-20 r.

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku: Dostawa mięsa, drobiu i przetworów mięsnych oraz tłuszczów zwierzęcych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, krajowy numer identyfikacyjny 73009757200000, ul. Gucin  58 A , 98-113   Buczek, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 261 554 591, e-mail 32bltprz@ron.mil.pl, faks 261 554 709.
Adres strony internetowej (URL): http://32blot.wp.mil.pl/pl/73.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://32blot.wp.mil.pl/pl/73.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.32blot.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy przesłać na adres zamawiającego podany w punkcie 1.1.1. SIWZ lub składać osobiście (również przesyłki kurierskie) w siedzibie zamawiającego podany w pkt. 1.1.2. SIWZ, biuro przepustek.
Adres:
32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, ul. 9 Maja 95, 98-100 Łask (dla wysyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej) lub Gucin 58a, 98-113 Buczek (adres dla przesyłek kurierskich i doręczeń osobistych)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mięsa, drobiu i przetworów mięsnych oraz tłuszczów zwierzęcych
Numer referencyjny: 13/PN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, drobiu i przetworów mięsnych oraz tłuszczów zwierzęcych. 2. Całość przedmiotu zamówienia została podzielona na 2 części. 3. Rodzaj i ilości zamawianego asortymentu zawiera formularz cenowy – załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (tj.: parametry jakościowe, okres przydatności do spożycia, opakowanie oraz inne wymagania) zawierają załączniki nr 8a, 8b do SIWZ. Dostarczony towar musi spełniać wymagania zawarte w „Opisie przedmiotu zamówienia”. 5. Wyroby muszą odpowiadać Polskim Normom. Dostarczane produkty muszą być świeże z terminem przydatności do spożycia według obowiązujących norm oraz być w pierwszym gatunku. Oferowane wyroby powinny spełniać warunki sanitarne ich pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej. 6. Zamawiający nie dopuszcza stosowania opakowań zastępczych na produkty żywnościowe. 7. Zamawiający zastrzega sobie aby do pierwszej dostawy produktów spożywczych wykonawca dołączył oświadczenie potwierdzające, że produkty spożywcze pochodzą od producenta będącego pod stałym nadzorem właściwej Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej. Jeżeli produkty pochodzą od innego podmiotu niż ich producent Wykonawca dodatkowo dołączy zaświadczenie potwierdzające, iż podmiot ten jest pod stałym nadzorem właściwego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. 8. Wykonawca w odniesieniu do dostaw produktów spożywczych, na każde żądanie zamawiającego, zobowiązany będzie przedstawić dokumenty o których mowa w pkt. 7. 9. Ilości towaru i wartości dostaw określone w umowie są ilościami i wartościami planowanymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przyjętych w umowie ilości, wartości i częstotliwości dostaw w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiany ilości żywionych). Wartością umowy będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia dotyczące wykonania umowy do pełnej wartości. 10. Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień na dostawę towaru na poziomie nie mniejszym niż 80% maksymalnej wartości umowy brutto. Realizacja umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 11. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezłożenia przez Zamawiającego zamówień na poziomie wyższym niż 80% maksymalnej wartości umowy brutto. 12. Zamawiający jest uprawniony do zmiany asortymentu przewidzianego w Formularzu cenowym na inny asortyment w nim przewidziany (zmniejszenie lub zwiększenie ilości) z zastrzeżeniem, że nie może ulec zwiększeniu wartość całej umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy. 13. Wymagania zamawiającego związane z dostawą produktów spożywczych: 13.1. Wykonawca będzie zapewniał dostawę przedmiotu zamówienia sukcesywnie – trzy razy w tygodniu do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego na własny koszt . 13.2. Dostawy odbywać się będą w terminach uzgodnionych z zamawiającym każdorazowo, na podstawie zamówienia składanego przez zamawiającego. Zamówienie może być złożone telefonicznie potwierdzone faksem lub emailem. 13.3. Wykonawca dostarczy towar do magazynu zamawiającego znajdującego się na terenie Jednostki Wojskowej 1158 w Łasku przy ul. 9-go Maja 95, Gucin 58a oraz na terenie Jednostki Wojskowej 1551 w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 72, w godzinach pracy zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00), gdzie odbędzie się ilościowy i jakościowy odbiór materiałów będących przedmiotem umowy. 13.4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2017 poz. 149) i rozporządzenia (WE) nr 852 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych (DZ.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004r, str.1 , Dz.U. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t.34); oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. 14. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. 14.1. Zamawiający określił w formularzu cenowym ilości towarów, jakie wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć w ramach niniejszego postępowania. 14.2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości towarów w stosunku do przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia, zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowych towarów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową, za które wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie. 14.3. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości przedmiotu zamówienia rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego wykonawcy i zawartej umowie. Zamówienie wynikające z prawa opcji nie przekroczy 90 % zamówienia podstawowego. 14.4. Prawo opcji może być zastosowane wyłącznie w przypadku zrealizowania zamówienia podstawowego w 100%. 14.5. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony wykonawcy w stosunku do zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 15100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15400000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-02   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualną decyzję administracyjną właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzania, zawieszania albo cofania zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia albo przedłużania warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017r. poz. 242) lub aktualną decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania, zawieszania, cofnięcia zatwierdzenia oraz wykreślenia z rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. Nr 149).
Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca musi posiadać wdrożony system HACCP.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia obejmującej również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedane towary (środki spożywcze) oraz spowodowane przez nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia na kwotę minimum 40 000,00 zł., (jeżeli z polisy nie wynika, że jest opłacona, Wykonawca dołącza do oferty dowód wpłaty składki ubezpieczeniowej).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zmieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże zmawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg załącznika nr 3 do SIWZ. 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 6 do SIWZ (wypełnić tylko w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego). 3. Zobowiązanie podwykonawcy – załącznik nr 7 do SIWZ (wypełnić tylko w przypadku korzystania z podwykonawcy). 4. Decyzja administracyjna właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zatwierdzania, zawieszania albo cofania zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia albo przedłużania warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r. poz. 242) lub decyzja administracyjna właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania, zawieszania, cofnięcia zatwierdzenia oraz wykreślenia z rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, (art. 61 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia); 5. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Dokument potwierdzający wdrożenie systemu HACCP w jednej z następujących form: certyfikat systemu HACCP wdrożony przez firmy posiadające akredytację i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacyjnego z siedzibą w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP. Przedłożone zaświadczenie powinno potwierdzać, że Wykonawca wdrożył oraz stosuje Zasady systemu HACCP (podstawa: art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149);
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; 2. formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ; 3. potwierdzenie wpłaty wadium; 4. pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w formie kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 400,00 PLN, w tym na: Część 1 – 1 100,00 PLN; Część 2 – 300,00 PLN; 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się złożenie wadium w różnej formie prawnej, wedle zasad podanych w ustawie Pzp (art. 45 ust. 6). 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Jednostki Wojskowej 1158 nr 38 1010 1371 0024 1113 9120 1000 z adnotacją: Wadium nr sprawy 13/PN/2019. Nr NIP …… (podać nr NIP Wykonawcy). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 28.11.2018 r. do godz. 11.00. 8.5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie odrzucona. 8.6. Jeżeli wadium zostanie wpłacone z konta nie będącego własnością wykonawcy w ofercie należy wskazać konto do zwrotu wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cana 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-28, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji. 1.1. Zamawiający określił w formularzu cenowym ilości towarów, jakie wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć w ramach niniejszego postępowania. 1.2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości towarów w stosunku do przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia, zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowych towarów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową, za które wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie. 1.3. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości przedmiotu zamówienia rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie wybranego wykonawcy i zawartej umowie. Zamówienie wynikające z prawa opcji nie przekroczy 90 % zamówienia podstawowego. 1.4. Prawo opcji może być zastosowane wyłącznie w przypadku zrealizowania zamówienia podstawowego w 100%. 1.5. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony wykonawcy w stosunku do zamawiającego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Mięso czerwone, wędliny z mięsa czerwonego, tłuszcze zwierzęce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Rodzaj i ilości zamawianego asortymentu zawiera formularz cenowy – załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (tj.: parametry jakościowe, okres przydatności do spożycia, opakowanie oraz inne wymagania) zawierają załączniki nr 8a do SIWZ. Dostarczony towar musi spełniać wymagania zawarte w „Opisie przedmiotu zamówienia”. 3. Wyroby muszą odpowiadać Polskim Normom. Dostarczane produkty muszą być świeże z terminem przydatności do spożycia według obowiązujących norm oraz być w pierwszym gatunku. Oferowane wyroby powinny spełniać warunki sanitarne ich pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej. 4. Zamawiający nie dopuszcza stosowania opakowań zastępczych na produkty żywnościowe. 5. Zamawiający zastrzega sobie aby do pierwszej dostawy produktów spożywczych wykonawca dołączył oświadczenie potwierdzające, że produkty spożywcze pochodzą od producenta będącego pod stałym nadzorem właściwej Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej. Jeżeli produkty pochodzą od innego podmiotu niż ich producent Wykonawca dodatkowo dołączy zaświadczenie potwierdzające, iż podmiot ten jest pod stałym nadzorem właściwego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. 6. Wykonawca w odniesieniu do dostaw produktów spożywczych, na każde żądanie zamawiającego, zobowiązany będzie przedstawić dokumenty o których mowa powyżej. 7. Ilości towaru i wartości dostaw określone w umowie są ilościami i wartościami planowanymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przyjętych w umowie ilości, wartości i częstotliwości dostaw w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiany ilości żywionych). Wartością umowy będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia dotyczące wykonania umowy do pełnej wartości. 8. Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień na dostawę towaru na poziomie nie mniejszym niż 80% maksymalnej wartości umowy brutto. Realizacja umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 9. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezłożenia przez Zamawiającego zamówień na poziomie wyższym niż 80% maksymalnej wartości umowy brutto. 10. Zamawiający jest uprawniony do zmiany asortymentu przewidzianego w Formularzu cenowym na inny asortyment w nim przewidziany (zmniejszenie lub zwiększenie ilości) z zastrzeżeniem, że nie może ulec zwiększeniu wartość całej umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy. 11. Wymagania zamawiającego związane z dostawą produktów spożywczych: 11.1. Wykonawca będzie zapewniał dostawę przedmiotu zamówienia sukcesywnie – trzy razy w tygodniu do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego na własny koszt . 11.2. Dostawy odbywać się będą w terminach uzgodnionych z zamawiającym każdorazowo, na podstawie zamówienia składanego przez zamawiającego. Zamówienie może być złożone telefonicznie potwierdzone faksem lub emailem. 11.3. Wykonawca dostarczy towar do magazynu zamawiającego znajdującego się na terenie Jednostki Wojskowej 1158 w Łasku przy ul. 9-go Maja 95, Gucin 58a oraz na terenie Jednostki Wojskowej 1551 w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 72, w godzinach pracy zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00), gdzie odbędzie się ilościowy i jakościowy odbiór materiałów będących przedmiotem umowy. 11.4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2017 poz. 149) i rozporządzenia (WE) nr 852 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych (DZ.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004r, str.1 , Dz.U. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t.34); oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. 12. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Drób, wędliny z drobiu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Rodzaj i ilości zamawianego asortymentu zawiera formularz cenowy – załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (tj.: parametry jakościowe, okres przydatności do spożycia, opakowanie oraz inne wymagania) zawierają załączniki nr 8b do SIWZ. Dostarczony towar musi spełniać wymagania zawarte w „Opisie przedmiotu zamówienia”. 3. Wyroby muszą odpowiadać Polskim Normom. Dostarczane produkty muszą być świeże z terminem przydatności do spożycia według obowiązujących norm oraz być w pierwszym gatunku. Oferowane wyroby powinny spełniać warunki sanitarne ich pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej. 4. Zamawiający nie dopuszcza stosowania opakowań zastępczych na produkty żywnościowe. 5. Zamawiający zastrzega sobie aby do pierwszej dostawy produktów spożywczych wykonawca dołączył oświadczenie potwierdzające, że produkty spożywcze pochodzą od producenta będącego pod stałym nadzorem właściwej Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej. Jeżeli produkty pochodzą od innego podmiotu niż ich producent Wykonawca dodatkowo dołączy zaświadczenie potwierdzające, iż podmiot ten jest pod stałym nadzorem właściwego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. 6. Wykonawca w odniesieniu do dostaw produktów spożywczych, na każde żądanie zamawiającego, zobowiązany będzie przedstawić dokumenty o których mowa powyżej. 7. Ilości towaru i wartości dostaw określone w umowie są ilościami i wartościami planowanymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przyjętych w umowie ilości, wartości i częstotliwości dostaw w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiany ilości żywionych). Wartością umowy będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia dotyczące wykonania umowy do pełnej wartości. 8. Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień na dostawę towaru na poziomie nie mniejszym niż 80% maksymalnej wartości umowy brutto. Realizacja umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 9. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezłożenia przez Zamawiającego zamówień na poziomie wyższym niż 80% maksymalnej wartości umowy brutto. 10. Zamawiający jest uprawniony do zmiany asortymentu przewidzianego w Formularzu cenowym na inny asortyment w nim przewidziany (zmniejszenie lub zwiększenie ilości) z zastrzeżeniem, że nie może ulec zwiększeniu wartość całej umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy. 11. Wymagania zamawiającego związane z dostawą produktów spożywczych: 11.1. Wykonawca będzie zapewniał dostawę przedmiotu zamówienia sukcesywnie – trzy razy w tygodniu do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego na własny koszt . 11.2. Dostawy odbywać się będą w terminach uzgodnionych z zamawiającym każdorazowo, na podstawie zamówienia składanego przez zamawiającego. Zamówienie może być złożone telefonicznie potwierdzone faksem lub emailem. 11.3. Wykonawca dostarczy towar do magazynu zamawiającego znajdującego się na terenie Jednostki Wojskowej 1158 w Łasku przy ul. 9-go Maja 95, Gucin 58a oraz na terenie Jednostki Wojskowej 1551 w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 72, w godzinach pracy zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00), gdzie odbędzie się ilościowy i jakościowy odbiór materiałów będących przedmiotem umowy. 11.4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2017 poz. 149) i rozporządzenia (WE) nr 852 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie higieny środków spożywczych (DZ.U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004r, str.1 , Dz.U. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t.34); oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. 12. Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 Ustawy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15400000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odbiór starej lodówki - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania20-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odbiór starej lodówki. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Buczek: Przegląd i konserwacja instalacji SAP, gaszenia oraz transmisji danych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Buczek: Dostawa mleka i przetworów mlecznych oraz pieczywa i wyrobów cukierniczych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralno - witaminowa 1% dla cieląt .
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Dostawa mięsa, wędlin i artykułów drobiowych dla mieszkańców DPS w 2019 r.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI