Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-12-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyOgród Zoologiczny w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-12
 • Numer ogłoszenia657820-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 657820-N-2018 z dnia 2018-12-12 r.

Ogród Zoologiczny w Poznaniu: Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ogród Zoologiczny w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 63210005700000, ul. Karpala Wojtka  3 , 61-063   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 768 209, e-mail zoo-pozn@man.poznan.pl, faks 618 773 533.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zoo.poznan.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - Ogród Zoologiczny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zoo.poznan.pl/page/5-Przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, osobiście, kurierem
Adres:
ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt
Numer referencyjny: SZ/271/72/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. GRANULAT DLA FLAMINGÓW (SPOCZYNKOWY) ilość: 700 kg Wymagania Zamawiającego: – wielkość pojedynczej granulki –średnica co najmniej 3.2 mm, – skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: śruty zbożowe, śruty białkowe, śruty lniane, suszone listki z lucerny, mąka i otręby zbożowe, sól pastewna, kreda pastewna, fosforan monocal, mieszanki witaminowe i mineralne, pierwiastki śladowe oraz barwniki, – zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: energia co najmniej 12.1 MJ; białko sur.; tłuszcz sur. włókno sur.; wapń; fosfor; sód; potas; magnez; żelazo; miedź; mangan; cynk; kobalt; jod; selen; witaminy; A, D3, E, C, K, B1, B2, B6, B12; kwas foliowy; kwas pantotenowy; cholina; biotyna; canthaxanthin, – granulki nie mogą unosić się na wodzie. 2. GRANULAT DLA BAŻANTÓW ilość: 1120 kg Wymagania Zamawiającego: – wielkość pojedynczej granulki – średnica co najmniej 3mm, – skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: śruty zbożowe, śruty białkowe, mąka i otręby zbożowe, suszone listki lucerny, premiks mineralny i witaminowy, – zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: energia co najmniej 11.0 MJ; białko sur.; popiół; tłuszcz sur. ; włókno sur.; wapń. 3. GRANULAT DLA STRUSI ilość: 2100 kg Wymagania Zamawiającego: – wielkość pojedynczej granulki – średnica co najmniej 5mm, – skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: śruty zbożowe, śruty białkowe, mąka i otręby zbożowe, susz z lucerny i traw, melasa, premiks mineralny i witaminowy, – - zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: energia co najmniej 10.4 MJ; białko sur.; popiół; tłuszcz sur.; włókno sur.; wapń. 4. GRANULAT DLA JELENIOWATYCH - 1, ilość: 3100 kg Wymagania Zamawiającego: – wielkość pojedynczej granulki: średnica co najmniej 5 mm, – skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: śruty zbożowe, śruty białkowe, mąka i otręby zbożowe, susz z lucerny i trawy, melasa, premiks mineralny i witaminowy, – zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: energia co najmniej 8.6 MJ; białko sur.; popiół; tłuszcz sur.; włókno sur.; wapń. 5. GRANULAT DLA JELENIOWATYCH - 2, ilość: 3100 kg Wymagania Zamawiającego: skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: - białko surowe: 15%, oleje i tłuszcze 3,5%, mikro i makroelementy - witaminy: Wit. A co najmniej 9.600 iu/kg, wit. D 2.400 co najmniej iu/kg, wit. co najmniej E 90 mg/kg pszenica, jęczmień, pasza pszenna, kukurydza, mączka sojowa, pasza owsiana, pełnotłusta soja, melasa z trzciny cukrowej, pełnotłuste siemię lniane, fosforan dwuwapniowy, witamina/mineralna mieszanka, mąka wapienna, sól, chlorek potasu, - siarczany co najmniej 80mg/kg, jodan wapnia co najmniej 9,5 mg/kg, węglan kobaltu co najmniej 24mg/kg, tlenek manganu co najmniej 154 mg/kg, tlenek cynku co najmniej 128 mg/kg, selenian sodu co najmniej 0,66 mg/kg. 6. GRANULAT DLA KONIOWATYCH - 1, ilość: 5500 kg Wymagania Zamawiającego: – wielkość pojedynczej granulki – średnica co najmniej 10 mm, – skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: śruty zbożowe, śruty białkowe, mąka i otręby zbożowe, susz z lucerny i traw, siemię lniane, melasa, premiks mineralny i witaminowy, – - zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: energia co najmniej 10.0 MJ; białko sur; popiół; tłuszcz sur.; włókno sur.; wapń. 7. GRANULAT DLA KONIOWATYCH - 2, ilość: 5500 kg Wymagania Zamawiającego: skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: - lucerna, pszenica paszowa, pasza owsiana, łuszczona mączka sojowa, pszenica, jęczmień, niezmielona pulpa buraczana, pełnotłusta soja, pełnotłuste siemię lniane, fosforan wapniowy, chlorek sodu, węglan wapnia, tlenek magnezu, czarna porzeczka, owoc dzikiej róży, oregano, granat, buraki cukrowe, - białko surowe 17,0%: NDF 30%, ADF 16%, skrobia 16%, cukier 5,0% - oleje i tłuszcze 4,0%: calcium 1,3%, fosfor 0,65%, soda 0,45%, chlorek 0,85% potas 1,15%, magnez 0,3%; - mikro i makro elementy: żelazo co najmniej 200mg/kg, jod co najmniej 1,4mg/kg, miedź co najmniej 45mg/kg, magnez co najmniej 115 mg/kg, cynk co najmniej 135 mg/kg, selen co najmniej 0,65 mg/kg, - Wit. A co najmniej 10500iu/kg, Wit. D co najmniej 1300iu/kg, Wit. E co najmniej 300mg/kg. 8. GRANULAT DLA BYDŁA ilość: 2000kg Wymagania Zamawiającego: – wielkość pojedynczej granulki – średnica co najmniej 10 mm, – skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: śruty zbożowe, śruty białkowe, mąka i otręby zbożowe, premiks mineralny i witaminowy, – - zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: energia co najmniej 6.0 MJ; białko sur.; popiół; tłuszcz sur.; włókno sur. wapń. 9. GRANULAT DLA PRZEŻUWACZY LIŚCIOŻERNYCH, ilość: 10 000 kg Wymagania Zamawiającego: - skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: lucerna, słoma ulepszona odżywczo, śruta sojowa pozbawiona łusek, pełny tłuszcz, siemię lniane, pszenica, pasza owsiana, fosforan wapnia, chlorek sodu, tlenek magnezu; - białko surowe 14,5%: NDF 37%, ADF 24%, skrobia 6%, cukier 5,0% - oleje i tłuszcze 4,0%: calcium 1,75%, fosfor 0,5%, soda 0,33%, chlorek 0,53% potas 1,2%, magnez 0,3%; - mikro i makro elementy: żelazo co najmniej 230mg/kg, jod co najmniej 3,5mg/kg, miedź co najmniej 25mg/kg, magnez co najmniej 115 mg/kg, cynk co najmniej 175 mg /kg, selen co najmniej 0,55 mg/kg. 10. GRANULAT DLA NOSOROŻCÓW ilość: 3120 kg Wymagania Zamawiającego: Skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: - Zwiększona zawartość biotyny i cynku w celu wsparcia integralności racic, - pasze owsiane, lucerna, ekstrahowana mączka słonecznikowa, pasza pszenna, melasa, pełny tłuszcz, nasiona lnu, chlorek sodu, fosforan monowapniowy, olej rzepakowy, chlorek potasu, magnez tlenek, czarna porzeczka, olej sojowy, jarmuż, owoc dzikiej róży, oregano, granat, burak ćwikłowy. - białko surowe 11,5%: NDF 44%, ADF 26%, skrobia 6%, cukier 5,0% - oleje i tłuszcze 2,5%: calcium 1,25%, fosfor 0,5%, soda 0,47%, chlorek 0,9% potas 1,0%, magnez 0,26%; - mikro i makro elementy: żelazo co najmniej 260mg/kg, jod co najmniej 3,5mg/kg, miedź co najmniej 25mg/kg, magnez co najmniej 115 mg/kg, cynk co najmniej 175 mg/kg, selen 0,55 co najmniej mg/kg. Wit. A co najmniej 12000iu/kg, Wit. D co najmniej 2500iu/kg, Wit. E co najmniej 222 mg/kg, biotyna co najmniej 2 mg/kg. 11. GRANULAT DLA WIELBŁĄDÓW ilość: 5600 kg Wymagania Zamawiającego: - skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: lucerna, pasza owsiana, pulpa buraczana niemelasowana, ziarna pszenicy destylowanej, śruta z ekstrakcji słonecznika, fosforan monowapniowy, chlorek sodu, olej rzepakowy, tlenek magnezu, chlorek potasu, czarna porzeczka, owoc dzikiej róży, oregano, granat granatu, burak ćwikłowy; - białko surowe 12%: NDF 40%, ADF 25%, skrobia 11%, cukier 5,0% - oleje i tłuszcze 3,25%: calcium 1,4%, fosfor 0,7%, soda 0,4%, chlorek 0,7% potas 0,85%, magnez 0,4%; - mikro i makro elementy: żelazo co najmniej 245mg/kg, jod co najmniej 3,5mg/kg, miedź co najmniej 25mg/kg, magnez co najmniej 135 mg/kg, cynk 175 co najmniej mg/kg, selen 0,6 co najmniej mg/kg. Wit. A co najmniej 28500iu/kg, Wit. D co najmniej 5000iu/kg, Wit. E co najmniej 880 mg/kg, biotyna co najmniej 13 mg/kg. 12. GRANULAT LĘGOWY DLA FLAMINGÓW ilość: 700 kg Wymagania Zamawiającego: – wielkość pojedynczej granulki – 7.9 mm +/- 0.1 mm średnicy, 9.7 mm długości, – zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: białko; tłuszcz; włókno; wapń (Ca); fosfor (P); sód (Na); karoten; betanina; wartość energetyczna co najmniej 2.68 kcal/g, – - granulki muszą unosić się na wodzie. 13. GRANULAT DLA PANDY 50 kg Wymagania Zamawiającego: Zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: – energia surowa co najmniej 15.8 MJ/kg; energia strawna co najmniej 10.9 MJ/kg; energia metaboliczna co najmniej 9.8 MJ/kg; energia metaboliczna (R) co najmniej 10.6 MJ/kg, – tłuszcz surowy; białko surowe; włókno surowe; popiół węglowodany mocznik; tłuszcz strawny; białko strawne; włókno całkowite; pektyny; hemiceluloza; celuloza; lignina; skrobia cukry proste, – Makroelementy: wapń; fosfor całkowity; kwas fosforowy; dostępny fosfor; sód; chlor; magnez; potas, – Mikroelementy: żelazo; miedź; mangan; cynk; kobalt; jod; selen; fluor, – Witaminy: retinol; witamina A; cholikalfenol; witamina; alfa-Tokoferol; witamina E; witamina B1;; witamina B2; B6; witamina B12; witamina C; witamina K3; kwas foliowy; kwas nikotynowy; kwas pantotenowy; cholina; inozytol; biotyna; kwas powa- aminobenzoesanowy; ß-karoten, – 10 % wilgotności. 14. GRANULAT DLA KANGURÓW ilość: 375 kg 15 worków po 25 kg, czyli łącznie 375 kg Zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: Pasza pszenna, pszenica, jęczmień, mączka z trawy, otręby pszeniczne, witaminy i minerały, drożdże. Wilgotność % 10,00 Tłuszcz surowy % 2,65 Białko surowe % 16,37 ,Włókno surowe % 10,39 ,Popiół % 6,74 NFE % 52,15 Detergent kwasowy Włókno ADF) % 13,97 Włókno detergentowe neutralne (NDF) % 29,11 Metabolizowalna energia (ME) co najmniej MJ/Kg 9,19 Energia strawna (DE) co najmniej MJ/kg 10,98 Lizyna % 0,82 Metionina % 0,34 Wapń % 0,90 Fosfor % 0,52 Sód % 0,22 Magnez % 0,34 Miedź co najmniej mg/kg 17,43 Vit. A co najmniej IU/g 5,08 Vit. D3 (dodana jako Cholekaliferol) co najmniej IU/g 1,52 Wit. E 15. GRANULAT DLA LIŚCIOŻERCÓW ilość: 150 kg 12 worków po ok. 12,5 kg w ilości 150 kg. Zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: - kukurydza, łupiny sojowe, gluten kukurydziany, owies, wysłodki buraczane, witamina i mieszanka mineralna, olej sojowy, wytłoki z jabłek, trawa, drożdże. - Wilgotność % 10,00, Tłuszcz surowy % 5,23, Białko surowe % 22,61, Włókno surowe % 11,10 , Popiół % 7,55, NFE % 43,13, Lizyna % 1,38 Metionina % 0,48, Włókno detergentowe neutralne, (NDF) % 23,27 Detergent kwasowy Włókno (ADF) % 14,15 Energia paliwa podwójnego (AFE) co najmniej MJ/Kg 12,96 Wapń % 1. 12, Fosfor % 0,78, Sód % 0,26, Magnez % 0,20, Miedź co najmniej mg/kg 20,42 , Vit. A (dodana jako octan retinylu) co najmniej IU/g 19,62, - Vit. D3 (dodana jako Cholekaliferol) co najmniej IU/g 3,92 - Wit. C (dodana jako L-askorbinowa kwas monofosforan) co najmniej mg/Kg 858,55 - Wit. E (dodana jako dl-alfa-tokoferol octan) co najmniej IU/Kg 196,24 16. GUMA ARABSKA ilość: 10 kg Zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: Wilgotność % 10. 00 Tłuszcz surowy % 0. 46 Białko surowe % 1. 36 Włókno surowe % 0. 10 Popiół % 5. 15 NFE % 82. 68 Energia paliwa podwójnego (AFE) co najmniej MJ/Kg 14. 22 Wapń % 0. 34 Fosfor % 0. 24 Sód % 0. 21 Magnez % 0. 01 Miedź co najmniej mg/Kg 1. 43 Vit. A (dodana jako octan retinylu) co najmniej IU/g 23. 8 Vit. D3 (dodana jako Cholecaliferol) co najmniej IU/g 14. 3 Wit. C (dodana jako L-askorbinowa kwas Monofosforan) co najmniej mg/Kg 4765. 15 Wit. E 17. GRANULAT DLA SŁONI - 1, ilość: 1300 kg Zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: Skład: Kukurydza, pszenica paszowa, pszenica, wysłodki buraczane (niemealsowane), słoma owsiana, lignina, pełnotłuste nasiona lnu, lucerna, fosforan diwapniowy, drożdże, węglan wapnia, chlorek sodu, porzeczka czarna, dzika róża, oregano, granat, burak. Skład analityczny: Białko surowe 11,0% Tłuszcz surowy 4,0% Włókno surowe 10% Popiół surowy 8,0% Sód 0,65% Dodatki: Naturalne przeciwutleniacze Żywieniowe: Witamina A/3a672a co najmniej 11250 iu/kg Witamina D/3a671 co najmniej 1000 iu/kg Witamina E/3a700 co najmniej 650 mg/kg Monohydrat siarczanu żelaza/E1 co najmniej 196 mg/kg Węglan kobaltu/E3 co najmniej 0,9 mg/kg Pentahydrat siarczanu miedzi/E4 co najmniej 63mg/kg Chelat miedziowo-aminokwasowy/E4 co najmniej 43 mg/kg Tlenek manganu/3b502 co najmniej 135 mg/kg Chelat manganowo-aminowy/3b504 co najmniej 126 mg/kg Tlenek cynku/3b603 co najmniej 133 mg/kg Chelat cynkowo-aminokwasowy/3b606 co najmniej 136 mg/kg Selenian sodu/E8 co najmniej 6,2 mg/kg Przeciwutleniacze: Mieszanina tokoferoli/1b306(i) co najmniej 350 mg/kg 18. GRANULAT DLA SŁONI - 2, ilość: 420 kg Zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: Skład: Lucerna Skład analityczny: Białko 16% Włókno 23% Tłuszcz 2,5% Popiół 10% 19. MIESZANKA MINERALNO-WITAMINOWA DLA FOK, ilość: 2 kg Zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: • Skład: Witaminy: A co najmniej 10,000 i.u ; D3 2,000 co najmniej i.u; E co najmniej 160 i.u; Vitamina B2 co najmniej 1,2 mg; Witamina K co najmniej 0,5 mg; Kwas nikotynowy co najmniej 5,7 mg; kwas pantotenowy co najmniej 6,7 mg; Kwas foliowy co najmniej 0,16 mg; B1 co najmniej 50mg; B6 co najmniej 1,5mg; Biotyna co najmniej 0,028 mg; C co najmniej 47 mcg; B12 co najmniej 1.5 mcg • Maltodekstryna • Drożdże • Kwas stearynowy • Krzemionka • Magnez • Stearyna • celuloza

II.5) Główny kod CPV: 15700000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia., b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, c) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-20, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. 2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 22 1020 4027 0000 1902 1263 5977; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 18.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości . 5. Zabezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji zamówienia oraz 30 dni od dnia wykonania zamówienia. 6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 pkt. 1-3 Ustawy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: GRANULAT DLA FLAMINGÓW (SPOCZYNKOWY)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. GRANULAT DLA FLAMINGÓW (SPOCZYNKOWY) ilość: 700 kg Wymagania Zamawiającego: – wielkość pojedynczej granulki –średnica co najmniej 3.2 mm, – skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: śruty zbożowe, śruty białkowe, śruty lniane, suszone listki z lucerny, mąka i otręby zbożowe, sól pastewna, kreda pastewna, fosforan monocal, mieszanki witaminowe i mineralne, pierwiastki śladowe oraz barwniki, – zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: energia co najmniej 12.1 MJ; białko sur.; tłuszcz sur. włókno sur.; wapń; fosfor; sód; potas; magnez; żelazo; miedź; mangan; cynk; kobalt; jod; selen; witaminy; A, D3, E, C, K, B1, B2, B6, B12; kwas foliowy; kwas pantotenowy; cholina; biotyna; canthaxanthin, – granulki nie mogą unosić się na wodzie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: GRANULAT DLA BAŻANTÓW i
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. GRANULAT DLA BAŻANTÓW ilość: 1120 kg Wymagania Zamawiającego: – wielkość pojedynczej granulki – średnica co najmniej 3mm, – skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: śruty zbożowe, śruty białkowe, mąka i otręby zbożowe, suszone listki lucerny, premiks mineralny i witaminowy, – zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: energia co najmniej 11.0 MJ; białko sur.; popiół; tłuszcz sur. ; włókno sur.; wapń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: GRANULAT DLA STRUSI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3. GRANULAT DLA STRUSI ilość: 2100 kg Wymagania Zamawiającego: – wielkość pojedynczej granulki – średnica co najmniej 5mm, – skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: śruty zbożowe, śruty białkowe, mąka i otręby zbożowe, susz z lucerny i traw, melasa, premiks mineralny i witaminowy, – zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: energia co najmniej 10.4 MJ; białko sur.; popiół; tłuszcz sur.; włókno sur.; wapń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: GRANULAT DLA JELENIOWATYCH - 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4. GRANULAT DLA JELENIOWATYCH - 1, ilość: 3100 kg Wymagania Zamawiającego: – wielkość pojedynczej granulki: średnica co najmniej 5 mm, – skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: śruty zbożowe, śruty białkowe, mąka i otręby zbożowe, susz z lucerny i trawy, melasa, premiks mineralny i witaminowy, – zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: energia co najmniej 8.6 MJ; białko sur.; popiół; tłuszcz sur.; włókno sur.; wapń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: GRANULAT DLA JELENIOWATYCH - 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:5. GRANULAT DLA JELENIOWATYCH - 2, ilość: 3100 kg Wymagania Zamawiającego: skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: - białko surowe: 15%, oleje i tłuszcze 3,5%, mikro i makroelementy - witaminy: Wit. A co najmniej 9.600 iu/kg, wit. D 2.400 co najmniej iu/kg, wit. co najmniej E 90 mg/kg pszenica, jęczmień, pasza pszenna, kukurydza, mączka sojowa, pasza owsiana, pełnotłusta soja, melasa z trzciny cukrowej, pełnotłuste siemię lniane, fosforan dwuwapniowy, witamina/mineralna mieszanka, mąka wapienna, sól, chlorek potasu, - siarczany co najmniej 80mg/kg, jodan wapnia co najmniej 9,5 mg/kg, węglan kobaltu co najmniej 24mg/kg, tlenek manganu co najmniej 154 mg/kg, tlenek cynku co najmniej 128 mg/kg, selenian sodu co najmniej 0,66 mg/kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: GRANULAT DLA KONIOWATYCH - 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:6. GRANULAT DLA KONIOWATYCH - 1, ilość: 5500 kg Wymagania Zamawiającego: – wielkość pojedynczej granulki – średnica co najmniej 10 mm, – skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: śruty zbożowe, śruty białkowe, mąka i otręby zbożowe, susz z lucerny i traw, siemię lniane, melasa, premiks mineralny i witaminowy, – - zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: energia co najmniej 10.0 MJ; białko sur; popiół; tłuszcz sur.; włókno sur.; wapń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: GRANULAT DLA KONIOWATYCH - 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:7. GRANULAT DLA KONIOWATYCH - 2, ilość: 5500 kg Wymagania Zamawiającego: skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: - lucerna, pszenica paszowa, pasza owsiana, łuszczona mączka sojowa, pszenica, jęczmień, niezmielona pulpa buraczana, pełnotłusta soja, pełnotłuste siemię lniane, fosforan wapniowy, chlorek sodu, węglan wapnia, tlenek magnezu, czarna porzeczka, owoc dzikiej róży, oregano, granat, buraki cukrowe, - białko surowe 17,0%: NDF 30%, ADF 16%, skrobia 16%, cukier 5,0% - oleje i tłuszcze 4,0%: calcium 1,3%, fosfor 0,65%, soda 0,45%, chlorek 0,85% potas 1,15%, magnez 0,3%; - mikro i makro elementy: żelazo co najmniej 200mg/kg, jod co najmniej 1,4mg/kg, miedź co najmniej 45mg/kg, magnez co najmniej 115 mg/kg, cynk co najmniej 135 mg/kg, selen co najmniej 0,65 mg/kg, - Wit. A co najmniej 10500iu/kg, Wit. D co najmniej 1300iu/kg, Wit. E co najmniej 300mg/kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: GRANULAT DLA BYDŁA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:8. GRANULAT DLA BYDŁA ilość: 2000kg Wymagania Zamawiającego: – wielkość pojedynczej granulki – średnica co najmniej 10 mm, – skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: śruty zbożowe, śruty białkowe, mąka i otręby zbożowe, premiks mineralny i witaminowy, – - zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: energia co najmniej 6.0 MJ; białko sur.; popiół; tłuszcz sur.; włókno sur. wapń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: GRANULAT DLA PRZEŻUWACZY LIŚCIOŻERNYCH
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:9. GRANULAT DLA PRZEŻUWACZY LIŚCIOŻERNYCH, ilość: 10 000 kg Wymagania Zamawiającego: - skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: lucerna, słoma ulepszona odżywczo, śruta sojowa pozbawiona łusek, pełny tłuszcz, siemię lniane, pszenica, pasza owsiana, fosforan wapnia, chlorek sodu, tlenek magnezu; - białko surowe 14,5%: NDF 37%, ADF 24%, skrobia 6%, cukier 5,0% - oleje i tłuszcze 4,0%: calcium 1,75%, fosfor 0,5%, soda 0,33%, chlorek 0,53% potas 1,2%, magnez 0,3%; - mikro i makro elementy: żelazo co najmniej 230mg/kg, jod co najmniej 3,5mg/kg, miedź co najmniej 25mg/kg, magnez co najmniej 115 mg/kg, cynk co najmniej 175 mg /kg, selen co najmniej 0,55 mg/kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: GRANULAT DLA NOSOROŻCÓW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:10. GRANULAT DLA NOSOROŻCÓW ilość: 3120 kg Wymagania Zamawiającego: Skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: - Zwiększona zawartość biotyny i cynku w celu wsparcia integralności racic, - pasze owsiane, lucerna, ekstrahowana mączka słonecznikowa, pasza pszenna, melasa, pełny tłuszcz, nasiona lnu, chlorek sodu, fosforan monowapniowy, olej rzepakowy, chlorek potasu, magnez tlenek, czarna porzeczka, olej sojowy, jarmuż, owoc dzikiej róży, oregano, granat, burak ćwikłowy. - białko surowe 11,5%: NDF 44%, ADF 26%, skrobia 6%, cukier 5,0% - oleje i tłuszcze 2,5%: calcium 1,25%, fosfor 0,5%, soda 0,47%, chlorek 0,9% potas 1,0%, magnez 0,26%; - mikro i makro elementy: żelazo co najmniej 260mg/kg, jod co najmniej 3,5mg/kg, miedź co najmniej 25mg/kg, magnez co najmniej 115 mg/kg, cynk co najmniej 175 mg/kg, selen 0,55 co najmniej mg/kg. Wit. A co najmniej 12000iu/kg, Wit. D co najmniej 2500iu/kg, Wit. E co najmniej 222 mg/kg, biotyna co najmniej 2 mg/kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: GRANULAT DLA WIELBŁĄDÓW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:11. GRANULAT DLA WIELBŁĄDÓW ilość: 5600 kg Wymagania Zamawiającego: - skład produktu powinien obejmować minimum następujące elementy: lucerna, pasza owsiana, pulpa buraczana niemelasowana, ziarna pszenicy destylowanej, śruta z ekstrakcji słonecznika, fosforan monowapniowy, chlorek sodu, olej rzepakowy, tlenek magnezu, chlorek potasu, czarna porzeczka, owoc dzikiej róży, oregano, granat granatu, burak ćwikłowy; - białko surowe 12%: NDF 40%, ADF 25%, skrobia 11%, cukier 5,0% - oleje i tłuszcze 3,25%: calcium 1,4%, fosfor 0,7%, soda 0,4%, chlorek 0,7% potas 0,85%, magnez 0,4%; - mikro i makro elementy: żelazo co najmniej 245mg/kg, jod co najmniej 3,5mg/kg, miedź co najmniej 25mg/kg, magnez co najmniej 135 mg/kg, cynk 175 co najmniej mg/kg, selen 0,6 co najmniej mg/kg. Wit. A co najmniej 28500iu/kg, Wit. D co najmniej 5000iu/kg, Wit. E co najmniej 880 mg/kg, biotyna co najmniej 13 mg/kg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: GRANULAT LĘGOWY DLA FLAMINGÓW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:12. GRANULAT LĘGOWY DLA FLAMINGÓW ilość: 700 kg Wymagania Zamawiającego: – wielkość pojedynczej granulki – 7.9 mm +/- 0.1 mm średnicy, 9.7 mm długości, – zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: białko; tłuszcz; włókno; wapń (Ca); fosfor (P); sód (Na); karoten; betanina; wartość energetyczna co najmniej 2.68 kcal/g, – - granulki muszą unosić się na wodzie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: GRANULAT DLA PANDY
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:13. GRANULAT DLA PANDY 50 kg Wymagania Zamawiającego: Zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: – energia surowa co najmniej 15.8 MJ/kg; energia strawna co najmniej 10.9 MJ/kg; energia metaboliczna co najmniej 9.8 MJ/kg; energia metaboliczna (R) co najmniej 10.6 MJ/kg, – tłuszcz surowy; białko surowe; włókno surowe; popiół węglowodany mocznik; tłuszcz strawny; białko strawne; włókno całkowite; pektyny; hemiceluloza; celuloza; lignina; skrobia cukry proste, – Makroelementy: wapń; fosfor całkowity; kwas fosforowy; dostępny fosfor; sód; chlor; magnez; potas, – Mikroelementy: żelazo; miedź; mangan; cynk; kobalt; jod; selen; fluor, – Witaminy: retinol; witamina A; cholikalfenol; witamina; alfa-Tokoferol; witamina E; witamina B1;; witamina B2; B6; witamina B12; witamina C; witamina K3; kwas foliowy; kwas nikotynowy; kwas pantotenowy; cholina; inozytol; biotyna; kwas powa- aminobenzoesanowy; ß-karoten, – 10 % wilgotności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: GRANULAT DLA KANGURÓW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:14. GRANULAT DLA KANGURÓW ilość: 375 kg 15 worków po 25 kg, czyli łącznie 375 kg Zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: Pasza pszenna, pszenica, jęczmień, mączka z trawy, otręby pszeniczne, witaminy i minerały, drożdże. Wilgotność % 10,00 Tłuszcz surowy % 2,65 Białko surowe % 16,37 ,Włókno surowe % 10,39 ,Popiół % 6,74 NFE % 52,15 Detergent kwasowy Włókno ADF) % 13,97 Włókno detergentowe neutralne (NDF) % 29,11 Metabolizowalna energia (ME) co najmniej MJ/Kg 9,19 Energia strawna (DE) co najmniej MJ/kg 10,98 Lizyna % 0,82 Metionina % 0,34 Wapń % 0,90 Fosfor % 0,52 Sód % 0,22 Magnez % 0,34 Miedź co najmniej mg/kg 17,43 Vit. A co najmniej IU/g 5,08 Vit. D3 (dodana jako Cholekaliferol) co najmniej IU/g 1,52 Wit. E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15 Nazwa: GRANULAT DLA LIŚCIOŻERCÓW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:15. GRANULAT DLA LIŚCIOŻERCÓW ilość: 150 kg 12 worków po ok. 12,5 kg w ilości 150 kg. Zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: - kukurydza, łupiny sojowe, gluten kukurydziany, owies, wysłodki buraczane, witamina i mieszanka mineralna, olej sojowy, wytłoki z jabłek, trawa, drożdże. - Wilgotność % 10,00, Tłuszcz surowy % 5,23, Białko surowe % 22,61, Włókno surowe % 11,10 , Popiół % 7,55, NFE % 43,13, Lizyna % 1,38 Metionina % 0,48, Włókno detergentowe neutralne, (NDF) % 23,27 Detergent kwasowy Włókno (ADF) % 14,15 Energia paliwa podwójnego (AFE) co najmniej MJ/Kg 12,96 Wapń % 1. 12, Fosfor % 0,78, Sód % 0,26, Magnez % 0,20, Miedź co najmniej mg/kg 20,42 , Vit. A (dodana jako octan retinylu) co najmniej IU/g 19,62, - Vit. D3 (dodana jako Cholekaliferol) co najmniej IU/g 3,92 - Wit. C (dodana jako L-askorbinowa kwas monofosforan) co najmniej mg/Kg 858,55 - Wit. E (dodana jako dl-alfa-tokoferol octan) co najmniej IU/Kg 196,24
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 16 Nazwa: GUMA ARABSKA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:16. GUMA ARABSKA ilość: 10 kg Zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: Wilgotność % 10. 00 Tłuszcz surowy % 0. 46 Białko surowe % 1. 36 Włókno surowe % 0. 10 Popiół % 5. 15 NFE % 82. 68 Energia paliwa podwójnego (AFE) co najmniej MJ/Kg 14. 22 Wapń % 0. 34 Fosfor % 0. 24 Sód % 0. 21 Magnez % 0. 01 Miedź co najmniej mg/Kg 1. 43 Vit. A (dodana jako octan retinylu) co najmniej IU/g 23. 8 Vit. D3 (dodana jako Cholecaliferol) co najmniej IU/g 14. 3 Wit. C (dodana jako L-askorbinowa kwas Monofosforan) co najmniej mg/Kg 4765. 15 Wit. E
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 17 Nazwa: GRANULAT DLA SŁONI - 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:17. GRANULAT DLA SŁONI - 1, ilość: 1300 kg Zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: Skład: Kukurydza, pszenica paszowa, pszenica, wysłodki buraczane (niemealsowane), słoma owsiana, lignina, pełnotłuste nasiona lnu, lucerna, fosforan diwapniowy, drożdże, węglan wapnia, chlorek sodu, porzeczka czarna, dzika róża, oregano, granat, burak. Skład analityczny: Białko surowe 11,0% Tłuszcz surowy 4,0% Włókno surowe 10% Popiół surowy 8,0% Sód 0,65% Dodatki: Naturalne przeciwutleniacze Żywieniowe: Witamina A/3a672a co najmniej 11250 iu/kg Witamina D/3a671 co najmniej 1000 iu/kg Witamina E/3a700 co najmniej 650 mg/kg Monohydrat siarczanu żelaza/E1 co najmniej 196 mg/kg Węglan kobaltu/E3 co najmniej 0,9 mg/kg Pentahydrat siarczanu miedzi/E4 co najmniej 63mg/kg Chelat miedziowo-aminokwasowy/E4 co najmniej 43 mg/kg Tlenek manganu/3b502 co najmniej 135 mg/kg Chelat manganowo-aminowy/3b504 co najmniej 126 mg/kg Tlenek cynku/3b603 co najmniej 133 mg/kg Chelat cynkowo-aminokwasowy/3b606 co najmniej 136 mg/kg Selenian sodu/E8 co najmniej 6,2 mg/kg Przeciwutleniacze: Mieszanina tokoferoli/1b306(i) co najmniej 350 mg/kg
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15700000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 18 Nazwa: GRANULAT DLA SŁONI - 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:18. GRANULAT DLA SŁONI - 2, ilość: 420 kg Zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: Skład: Lucerna Skład analityczny: Białko 16% Włókno 23% Tłuszcz 2,5% Popiół 10%
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 19 Nazwa: MIESZANKA MINERALNO-WITAMINOWA DLA FOK
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:19. MIESZANKA MINERALNO-WITAMINOWA DLA FOK, ilość: 2 kg Zawartość produktu powinna obejmować minimum następujące elementy: • Skład: Witaminy: A co najmniej 10,000 i.u ; D3 2,000 co najmniej i.u; E co najmniej 160 i.u; Vitamina B2 co najmniej 1,2 mg; Witamina K co najmniej 0,5 mg; Kwas nikotynowy co najmniej 5,7 mg; kwas pantotenowy co najmniej 6,7 mg; Kwas foliowy co najmniej 0,16 mg; B1 co najmniej 50mg; B6 co najmniej 1,5mg; Biotyna co najmniej 0,028 mg; C co najmniej 47 mcg; B12 co najmniej 1.5 mcg • Maltodekstryna • Drożdże • Kwas stearynowy • Krzemionka • Magnez • Stearyna • celuloza
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15700000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie projektu instalacji elektrycznej - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania23-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie projektu instalacji elektrycznej w domu wielorodzinnym w jednym mieszkaniu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI