Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 175 w Łodzi

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 175 w Łodzi
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-12-17
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPrzedszkole Miejskie Nr 175
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-07
 • Numer ogłoszenia659089-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 659089-N-2018 z dnia 2018-12-07 r.

Przedszkole Miejskie Nr 175: Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 175 w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Miejskie Nr 175, krajowy numer identyfikacyjny 47001047700000, ul. ul. Ćwiklińskiej  9 , 92508   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 730 118, e-mail pm175lodz@op.pl, faks 426 730 118.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pm175lodz.wikom.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.pm175lodz.wikom.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.pm175lodz.wikom.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Przedszkole Miejskie Nr 175 92-508 Łódź, ul. Ćwiklińskiej 9

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 175 w Łodzi
Numer referencyjny: 1/PM175/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego nr 175 w Łodzi z podziałem na pakiety: Pakiet 1 – Mięso wołowe i wieprzowe oraz wędliny Pakiet 2 – Mięso drobiowe i wędliny Pakiet 3 – Wyroby garmażeryjne Pakiet 4 – Nabiał Pakiet 5 – Artykuły spożywcze różne Pakiet 6 – Warzywa i owoce świeże oraz jajka Pakiet 7 – Mrożonki Pakiet 8 – Pieczywo Pakiet 9 - Ryby 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1A do specyfikacji stanowiący jednocześnie formularz ofertowy. 3. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 15.50.00.00-3 produkty mleczarskie 15.80.00.00-6 różne produkty spożywcze 15.30.00.00-1 owoce, warzywa i podobne produkty 03.14.25.00-3 jajka 15.33.00.00-0 przetworzone owoce i warzywa 15.81.00.00-9 pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 15.22.00.00-6 ryby mrożone, filety i pozostałe mięso ryb 4. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia, łącznie z całkowitym wstrzymaniem zakupu ogólnej ilości towarów, jak i poszczególnych ich rodzajów i asortymentów w poszczególnych okresach obowiązywania umowy, jak i w stosunku do całej ilości towarów przewidzianej w przedmiocie zamówienia – w zależności zmiany profilu świadczonych usług. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za towar już dostarczony. 6. Produkty żywnościowe muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo- cenowym lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego. 7. Produkty żywnościowe objęte dostawą spełniają wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP niezbędne w zakładach żywienia zbiorowego między innymi: - odpowiednie normy jakościowe lub atesty, - odpowiednie oznakowanie i termin przydatności do spożycia, - odpowiedni sposób przewożenia towarów- zachowanie rozdzielności transportu, - odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu. 8. Wykonawca posiada aktualną decyzję właściwego organu Inspekcji Sanitarnej/Weterynaryjnej potwierdzającej spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub w obrocie artykułami będącymi przedmiotem zamówień Zamawiającego zgodnymi z procedurami HACCAP. 9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz posiadający przewidziane prawem niezbędne certyfikaty lub atesty i bierze całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie. 10. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy terminowe zrealizowanie dostawy, w ciągu 45 minut zapewnić usługę zastępczą, aby dowóz produktów a tym samym przygotowanie i podanie obiadu mogło odbyć się terminowo. 11. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu artykułów spożywczych dobrej jakości tj.: świeżych, czystych, nie przeterminowanych, bez objawów pleśni, bez obcych zapachów, nie kruszących się, dopieczonych – dotyczy pieczywa itp. Dostarczone artykuły będą posiadały czytelne i trwałe oznakowanie, a zwłaszcza termin przydatności do spożycia. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do zamawiającego w początkowym terminie jego przydatności lub daty minimalnej trwałości. 12. Dostarczane artykuły, które są przeznaczone do bezpośredniego użycia (np. mąka, cukier, dżemy, makarony) w danej partii zamówienia musza posiadać co najmniej 4 miesięczny termin przydatności do spożycia, licząc od daty ich dostarczania do Zamawiającego. Termin ten nie dotyczy w szczególności świeżych warzyw, mięsa, wędlin i wyrobów garmażeryjnych, mleka i produktów mleczarskich. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia, żądania wymiany lub reklamacji dostawy w przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego artykułu, niezgodności ilościowej lub dostarczenia towaru, który nie został zamówiony. 14. W przypadku niezgodności ilościowej lub złej jakości dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienie ilości lub wymiany towaru na towar dobrej jakości w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego, tak aby możliwe było jego użycie zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego w dniu przez niego zaplanowanym. 15. Termin płatności 30 dni.

II.5) Główny kod CPV: 15100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15500000-3
15800000-6
15300000-1
03142500-3
15330000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 676957,62
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-02   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazac w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazac w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazac w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp 1.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument/dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 1.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 1.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 1.4 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 1.5 W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 1.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w ust. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy; b) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie musza spełniać warunki udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany warunków umowy mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy. 2. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług lub opłat celnych. 3. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach niższych niż ceny zawarte w ofercie przetargowej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej. 6. W przypadku niezrealizowania umowy w terminie – w zakresie ilości i wartości przedmiotu zamówienia, z przyczyn dotyczących Zamawiającego – wynikających z niewykorzystania w działalności ilości wyrobów dostarczanych, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, nie dłużej niż o dwa miesiące.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-17, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć wraz z ofertą: a) aktualne na dzień składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; (zgodnie z wzorem załącznika nr 2 do SIWZ), b) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 5 do SIWZ c) pełnomocnictwa do podpisywania oferty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza). Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadki, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej. 2. W celu potwierdzenia, że oferowane towary będące przedmiotem zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: a) Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego dostarczanych artykułów spożywczych różnych (załącznik nr 6 do SIWZ) b) W przypadku - jeżeli w jakiejkolwiek pozycji formularza asortymentowo cenowego (załącznik 1A do SIWZ) użyto nazwy towarowej, Wykonawca może złożyć ofertę na towar równoważny (o tych samych parametrach) lub lepszy jakościowo od tego, który wymieniono przy użyciu nazwy towarowej. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny lub lepszy od opisanego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego artykuł spełnia wymagania o kreślone przez Zamawiającego w szczególności poprzez złączenie do oferty kart produktu lub opakowania potwierdzających skład produktu. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu: 3.1 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec ich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasady, warunków udział w postępowaniu. - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. a. 5. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których podlega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale. 6. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 - Mięso wołowe i wieprzowe oraz wędliny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Boczek wędzony parzony, wieprzowy 88,2% kg 55 2 Brzuch surowy bez kości, swieży kg 50 3 Karczek bez kości, kolor czerwony, świeży, nie tłusty kg 3000 4 Kiełbasa biała surowa, swieża. Zawiera 70% mięsa i niewięcej niż 10g tłuszczu w 100g produktu. kg 300 5 Kiełbasa konserowa wojskowa kg 10 6 Kiełbasa krakowska sucha. Zawiera 70% mięsa i niewięcej niż 10g tłuszczu w 100g produktu. kg 80 7 Kiełbasa parówkowa kg 10 8 Kiełbasa podwawelska. Zawiera 70% mięsa i niewięcej niż 10g tłuszczu w 100g produktu. kg 200 9 Kiełbasa szynkowa wieprzowa 52%, kiełbasa grubo rozdrobniona parzona lub równoważne. Zawiera 70% mięsa i niewięcej niż 10g tłuszczu w 100g produktu. kg 15 10 Kiełbasa tatrzańska kg 15 11 Kiełbasa żywiecka sucha. Zawiera 70% mięsa i niewięcej niż 10g tłuszczu w 100g produktu. kg 20 12 Łopatka pieczona kg 20 13 Łopatka wieprzowa bez kości, swieża kg 1800 14 Mielonka tyrolska. Zawiera 70% mięsa i niewięcej niż 10g tłuszczu w 100g produktu. kg 30 15 Mięso od szynki, mięso wieprzowe bez kości, kolor czerony, chude, świeże kg 800 16 Ogonówka, zawiera 70% mięsa i niewięcej niż 10g tłuszczu w 100g produktu. kg 10 17 Pieczeń rzymska. Zawiera 70% mięsa i niewięcej niż 10g tłuszczu w 100g produktu. kg 20 18 Polędwica sopocka. Zawiera 70% mięsa i niewięcej niż 10g tłuszczu w 100g produktu. kg 35 19 Polęwiczki wieprzowe - mieso surowe kg 1000 20 Schab bez kości, świeży , kolor czerwony kg 1000 21 Schab pieczony kg 15 22 Słonina bez skóry, wieprzowa kg 200 23 Szynka biała kg 50 24 Szynka konserwowa, produkt blokowy wieprzowy parzony, Zawiera 70% mięsa i niewięcej niż 10g tłuszczu w 100g produktu. kg 15 25 Szynka pieczona kg 20 26 Szynka polska biała. Zawiera 70% mięsa i niewięcej niż 10g tłuszczu w 100g produktu. kg 50 27 Szynka wiejska. Zawiera 70% mięsa i niewięcej niż 10g tłuszczu w 100g produktu. kg 50 28 Szynka wojskowa kg 20 29 Szynka z komina. Zawiera 70% mięsa i niewięcej niż 10g tłuszczu w 100g produktu. kg 50 30 Wątroba wieprzowa, swieża kg 150 31 Wołowina (antrykot, szponder), swieża kg 500 32 Wołowina bez kości kg 200 33 Żeberka paski wieprzowe, swieże kg 200
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 136648,35
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2 - Mięso drobiowe i wędliny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Ćwiartka z kurczaka, świeża kg 800 2 Kurczak faszerowany kg 15 3 Udziec wędzony kg 20 4 Szynkowa drobiowa kg 15 5 Żywiecka drobiowa kg 15 6 Schab drobiowy kg 15 7 Polędwica drobiowa kg 20 8 Szynka drobiowy kg 20 9 Pasztet z kurczaka z królikiem kg 15 10 Skrzydło z gęsi kg 50 11 Filet wędzony z indyka kg 24 12 Zestaw z perliczki kg 50 13 Skrzydła z indyka kg 70 14 Pasztet z indyka kg 70 15 Kurczak świeży kukurydziany kg 100 16 Perliczka kg 50 17 Wątroba drobiowa, kolor czerwony, świeża z indyka kg 300 18 Kurczak zagrodowy kg 180 19 Parówki drobiowe smakowite czyste mięso 99% kg 170 20 Mięso gularzowe drobiowe kg 400 21 Udziec z indyka bez kości kg 240 22 Parówki drobiowe odtłuszczone kg 300 23 Pałka kurczaka, podudzie, swieże kg 1400 24 Filet z piersi indyka bez skóry, swieży kg 600 25 Kurczak świeży kg 2500 26 Filet z piersi kurczaka bez skóry, swieży kg 1850
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 88462,49
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3 - Wyroby garmażeryjne świeże
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Kluski śląskie kg 700 2 Kopytka kg 700 3 Naleśniki bez nadzienia szt. 800 4 Naleśniki z serem kg 1200 5 Pampuchy op. 8 szt. op. 2000 6 Pierogi leniwe, kluski kg 800 7 Pierogi z kapustą i grzybami kg 350 8 Pierogi z mięsem kg 750 9 Pierogi z serem kg 750
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 54395,98
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4 - Nabiał
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Actimell mix smaków 100g szt. 3000 2 Jogurt naturalny 350-400g. Zawartośc tłuszczu 3% - przecietna wartość enegetyczna w 100g jogurtu wynosi 327 kJ/78kcal. Warość odżywcza: białko 5,2g, węglowodany 7,5g, tłuszcz 3g. szt. 550 3 Jogurt owocowy 150g mix smaków typu Jogobella. Świeży jogurt o nizszej zawartości tłuszczu, zawiera żywe kultury bakterii i extra duże kawałki owoców. Produkt zawierający nie więcej niż 10g cukrów, oraz nie więcej niż 10g tłuszczu w 100g/ml. szt. 7000 4 Jogurty pitne typu Yogo 120g szt. 4200 5 Masło (opakowanie min. 200g w tym 82% tłuszczu). Masło naturalne aromatyczne wyprodukowane ze śmietanki, bez żadnego dodatku tłuszczów roślinnych. Masło zawiera rozpuszczalne w tłuszczach witaminy A, D, E, K oraz lecytyne, która wspomaga prace mózgu. szt. 3600 6 Mleko spożywcze, pasteryzowane, homogenizowane, objętość netto 1l - 2% tłuszczu l 1000 7 Mleko spożywcze, pasteryzowane, homogenizowane, objętość netto 1ll 3,2% tłuszczu l 1000 8 Mleko świeże 2% tłuszczu w foli 1l l 3000 9 Mleko świeże 3,2% tłuszczu w foli 1l l 2000 10 Ser kremowy topiony z bloczku typu Hochland (naturalne składniki bez konserwantów, rózne smaki) 100g szt. 220 11 Ser kremowy w plastrach typu Hochland (naturalne składniki bez konserwantów, rózne smaki) 130g szt. 300 12 Ser żółty w całości 1kg ( typu GOUDA, Podlaski lub równoważny) kg 400 13 Ser żółty wędzony typu RAMZES 1kg kg 20 14 Serki homogenizowane owocowe typu jogo 140-150g . Produkt zawierający nie więcej niż 10g cukrów, oraz nie więcej niż 10g tłuszczu w 100g/ml produktu gotowego do spożycia szt. 700 15 Śmietana 400g - 12%. Skład śmietana pasteryzowana, skrobia modyfikowana, żewlatyna spożywcza pochodzenia wieprzowego, żywe kultury bakterii i fermentacji mlekowej. szt. 3000 16 Śmietana 500ml- 30% - 36% 240ml szt. 120 17 Twarożek mix smaków 150g (typu Almette) szt. 800 18 Twarożek mix smaków135g (typu łaciaty) szt. 200 19 Twaróg półtłusty 1kg. Zawartość tłuszczu wynosi 15%, a wartośc enegetyczna w 100g równa jest 123kcal (537kJ) kg 500
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 78469,22
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 5 - Artykuły spożywcze różne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Ananas plastry w syropie, puszka 565-570g. Skład: ananasy plastry, woda, cukier. szt. 110 2 Barszcz biały (wydajność 15l) opakowanie catering 900g (żurek) szt. 35 3 Barszcz biały w płynie 100% smaku bez dodatku konserwantów 500 ml szt. 150 4 Barszcz czerwony -koncentrat typu Krakus, poj. 300-350ml. Produkt bez konserwantów szt. 30 5 Bazylia 8-10g. Sypka przyprawa do potraw szt. 30 6 Brzoskwinie połówki w syropie , puszka 820-850g. Skład: brzoskwinie połówki, woda, cukier szt. 110 7 Budyń z cukrem 1,3 kg mix smaków - wymagane opakowanie zbiorcze. Budyń przygotowany tylko na mleku, wzbogacony o witamine C i naturalne składniki. Skład: skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana 60g. op. 20 8 Carry 20g, przyprawa mielona szt. 20 9 Chrzan z kwaskiem cytynowym 290g , skład korzeń chrznu 52%, woda, cukier, olej roślinny szt. 125 10 Cukier kryształ 1kg kg 1500 11 Cynamon mielony 20g, sypka przyprawa do potraw szt. 120 12 Czosnek granulowany 20g szt. 40 13 Dżem mix smaków 220g -235g. Dżem 100% owoców - gładki, bez cukru. Dżem powinien nadawać się do ciast, naleśników i jedzenia z pieczywem. Nie zawiera sztucznych barwników, aromatów i konserwantów. szt. 320 14 Fasolka biały Jaś paczkowana ziarno wielkości 18-25mm kg 80 15 Filet z makreli w pomidorach 175g szt. 250 16 Gałka muszkatałowa 10g szt. 20 17 Groch łuskany połówki 1kg -oczyszczone z łuski i rozłupane ziarna grochu bez żadnych dodatków kg 150 18 Groszek konserwowy 400g - skład: groszek, woda, sól. Produkowany z wysokiej jakości groszku. Puszka łatwootwieralna szt. 33 19 Groszek ptysiowy 80g szt. 300 20 Grzanki wrocławskie 150g szt. 300 21 Herbata czarna 100x2g, wysokogatunkowa typu Akbar lub równoważna. op 230 22 Herbata owocowa 20-25x2g mix smaków typu Herbapol op. 150 23 Imbir 15g szt. 15 24 Kakao ciemne niskotłuszczowe 10%-12%, op. 150g, Kakao zawiera witaminy C, PP, B6, B2, B1, B12 oraz nician wzbogacone w wapno i magnez, z dodatkiem cukru winogronowego. szt. 80 25 Kasza gryczana 1kg - prażona wyprodukowana z najwyższej jakości gryki. Barwa złocisto-brązowa swoisty smak. kg 280 26 Kasza jaglana 400g - wyprodukowana z najwyzszej jakości ziaren prosa. szt. 55 27 Kasza jęczmienna średnia 1 kg- wyprodukowana z najwyzszej jakości ziarna jęczmienia. kg 385 28 Kasza manna 1 kg - bez żadnych dodatków i konserwantów, otrzymana z przemiału wysokiej jakości oczyszczonego ziarna pszenicy. kg 100 29 Kasza pęczak - kasza jęczmnienna wyprodukowana z najwyższej jakości ziarna jęczmienia.- 1kg kg 150 30 Kawa zbożowa rozpuszczalna 150g - skład jeczmień, żyto, buraki cukrowe (zboża -72%). szt. 120 31 Ketchup łagodny 320-450g typu Pudliszki lub równoważny - produkt nie może zawierać konserwantów, zużyto do jego produkcji nie mniej niż 120g pomidorów do przygotowania 100g gotowego produktu szt. 250 32 Kisiel z cukrem z witaminą C bez sztucznych barwników 1,3 kg - wymagane opakowanie zbiorcze hermetycznie zamknięte szt. 22 33 Kukurydza konserwowa złocista, ziarno kalibrowane, bez dodatku cukru, masa całkowita 340g, po odcieku 285g, puszka łatwootwieralna, szt. 200 34 Kwas cytrynowy 50g (najlepszy dodatek) typu Winiary szt. 80 35 Liść laurowy 6-8g . Skład liść laurowy 100% szt. 70 36 Lubczyk 20g. Skład: 100% lubczyku, otarty szt. 70 37 Majeranek 14g. Skład 100% majeranku. Otarty szt. 160 38 Majonez 700ml typu Winary lub rówoważny szt. 160 39 Makaron nitka rosołowa, 5 jajeczny, 500g - bez konserwantów, sztucznych dodatków, barwników, aromatów, produkowany wg tradycyjnej domowej receptury z najwyższej jakości mąki pszennej pełniziarnistej i jaj, naturalny kolor oraz zapach. szt. 350 40 Makaron bezglutenowy nitka 250g szt. 50 41 Makaron bezglutenowy pórka 250g szt. 50 42 Makaron bezglutenowy świderki 250g szt. 50 43 Makaron kolanka ozdobne 500g - bez konserwantów, sztucznych dodatków, barwników, aromatów, produkowany wg tradycyjnej domowej receptury z najwyższej jakości mąki pszennej pełniziarnistej i jaj, naturalny kolor oraz zapach. szt. 250 44 Makaron nitka spaghetti 500g - bez konserwantów, sztucznych dodatków, barwników, aromatów, produkowany wg tradycyjnej domowej receptury z najwyższej jakości mąki pszennej pełniziarnistej i jaj, naturalny kolor oraz zapach. szt. 680 45 Makaron pióra 400g - bez konserwantów, sztucznych dodatków, barwników, aromatów, produkowany wg tradycyjnej domowej receptury z najwyższej jakości mąki pszennej pełniziarnistej i jaj, naturalny kolor oraz zapach. szt. 220 46 Makaron świderki 500g - bez konserwantów, sztucznych dodatków, barwników, aromatów, produkowany wg tradycyjnej domowej receptury z najwyższej jakości mąki pszennej pełniziarnistej i jaj, naturalny kolor oraz zapach. szt. 1730 47 Makaron wstążki szeroka, 4 jajeczny , 500g - bez konserwantów, sztucznych dodatków, barwników, aromatów, produkowany wg tradycyjnej domowej receptury z najwyższej jakości mąki pszennej pełniziarnistej i jaj, naturalny kolor oraz zapach. szt. 220 48 Makaron zacierka 200-250g - bez konserwantów, sztucznych dodatków, barwników, aromatów, produkowany wg tradycyjnej domowej receptury z najwyższej jakości mąki pszennej pełniziarnistej i jaj, naturalny kolor oraz zapach. szt. 120 49 Mąka kukurydziana 400g szt. 20 50 Mąka pszenna paczkowana typu 480 op.1kg Szadkowska lub równoważna kg 330 51 Mieszanka studencka 100g typu Orzeszek szt. 120 52 Mięta expresowa 20 x2g, naturalny aromat op 33 53 Miód naturalny produkt Polski 370 g, wielokwiatowy 100% naturalny szt. 200 54 Musztarda 900g-1kg. Produkt nie zawiera sztucznych barwników szt. 20 55 Ogórki konserwowe 900g , skład: świeże ogórki, woda, ocet, cukier, sól, gorczyca, czosnek, pieprz czarny, ziele angielskie, korzen chrzanu, liść laurowy. Produkt bez konserwantów. szt. 100 56 Olej rzepakowy 1l - skład: rafinowany olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia 100%. Filtrowany na zimno typu Kujawski. szt. 550 57 Oregano 8 - 10g. Skład oregano 100%, otarte szt. 88 59 Papryka konserwowa 0,9l szt. 88 60 Papryka mielona słodka 20g . Skład papryka 100%. szt. 88 61 Pasztet dworski z drobiu 180g szt. 150 62 Pasztet szlachecki (Skwierzyno) 18g szt. 150 63 Pieprz czarny mielony 20g . Skład pieprz czarny 100%. szt. 100 64 Pieprz ziołowy mielony 15g szt. 30 65 Płatki górskie owsiane do zaparzania 500g. Płatki z mąki owsianej wzbogacone witaminami. Bez sztucznych dodatków smakowych i zapachowych. Bogate w witaminy i mikroelementy. szt. 60 66 Płatki jaagłane 400g szt. 100 67 Płatki kukurydziane 250g szt. 80 68 Płatki ryżowe 250 g. produkt z ryżu poddany specjalnej technologii-płatkowaniu. Bez sztucznych dodatków smakowych i zapachowych. Bogate w witaminy i moikroelelnty. op 55 69 Płatki zbożowe tpu Nestle rózne smaki 250g szt. 530 70 Pomidory w puszce całe bez skórki 400g w puszce łatwootwieralnej typu Łowicz szt. 1650 72 Powidła węgierkowe 290g typu Łowicz szt. 50 73 Pryprawa do kurczaka 25g typu Knor lub równoważna. Przyprawa sypka, ziołowo korzenna do mięs szt. 300 74 Przecier ogórkowy z ogórków kwaszonych 100%, masa netto 350g szt. 700 75 Przecier pomidorowy 100% z natury bez dodatku soli, źródło potasu , 500g, typu Łopwicz szt. 1500 76 Przyprawa do gulaszu (bez dodatku glutaminianu monosodowego) 25g typu Kamis szt. 325 77 Przyprawa do gyrosa typu Knor lub równoważna 25g szt. 520 79 Przyprawa warzywna sypka naturalna op. 3 kg typu Kucharek. Skład: sól, suszone warzywa 30%,(marchew, pasternak, cebula, ziemniaki, seler, por, papryka, natka pietruszki, czosnek), cukier, ekstrakt drożdżowy, przyprawy (pieprz czarny kurkuma, koper)- linia przyprawa przedszkolno szkolna kg 150 80 Ryż biały 1kg bez żadnych dodatków i konserwantów. kg 500 81 Soczki owocowe 100% w kartoniku, poj. 200ml z rurką bez zawartości cukru szt. 33000 82 Soki 1l różne smaki . 100% bez konserwantów i dodatków, pateryzowany bez powietrza. szt. 440 83 Sos do spagetti (pełen dojrzałych pomidorów) 500g typu Łowicz szt. 1250 84 Sos słodko kwaśny 500g typu Łowicz szt. 600 85 Sól morska spozywcza jodowana naturalna drobna 1000g szt. 15 86 Sól niskosodowana 1kg kg 150 87 Szczaw konserwowy 100%, 320-350g , produkt bezkonserwantów- 100% szt. 300 88 Szproty w oleju 160g. Podwędzane szt. 88 89 Tuńczyk w zalewie. Zawierają 60% ryby w 100g produktu szt. 77 90 Ziarna słonecznika łuskane 100g typuOrzeszek szt. 120 91 Ziele angielskie 10g szt. 44 92 Zioła prowansalskie 8-10g . Skład: mieszanka oregano, tymianku, cząbru, rozmarynu, bazylii i majeranku. szt. 220 93 Żurawina suszona 100g typu orzeszek szt. 120 94 Żurek (wydajność 12,3l) opakowanie catering 800g typu Winiary szt. 70
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 99699,23
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 6 - Warzywa i owoce świeże oraz jajka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Arbuz: soczysty, dojrzały, czerwony miąższ kg 275 2 Banany: dojrzałe, żółte, jędrne, świeże, w kiściach kg 2750 3 Brokuły świeże szt. 150 4 Brzoskwinie świeże (nektarynki) kg 1200 5 Buraki: ,swieże, jędrne, czerwone kg 1000 6 Cebula surowa świeża kg 370 7 Cytryny soczyste, dojrzałe, świeże kg 150 8 Czereśnie kg 100 9 Czosnek świeży główka szt. 50 10 Gruszki typu Klapsa, Konferencja, dojrzałe jędrne, świeże kg 1200 11 Jabłka typu Ligol, Janagold kg 3500 12 Jajka kl. A 63-73g z terminem spożycia do 28 dni szt. 9500 13 Kalafior duży, biały, świeży , jędrny szt. 110 14 Kapusta biała surowa, młoda, świeża, główka kg 500 15 Kapusta czerwona, moda świeża, główki kg 400 16 Kapusta kiszona naturalnie, bez dodatku octu kg 1600 17 Kapusta pekińska, zielona, świeża kg 400 18 Kiełki rzodkiewki op. 400 19 Kiwi szt. 1270 20 Koperek zielony, świeży w pęczkach op 1015 21 Mandarynki klementynki, bezpestkowe, dojrzałe, soczyste, świeże kg 770 22 Marchew, kolor czerwony, jędrna, czysta, świeża kg 4700 23 Mix sałat kg 200 24 Natka pietruszki zielona świeża w pęczkach op 1650 25 Ogórki kiszone w wodzie kg 1550 26 Ogórki świeże, szklarniowe, gruntowe, twarde, świeże, zielone kg 400 27 Owoc Kaki szt. 300 28 Owoc melon szt. 220 29 Papryka czerwona, żółta, zielona, jędrna, świeża kg 255 30 Pieczarki białe, swieże czyste kg 300 31 Pietruszka kg 900 32 Pomarańcze, diojrze, sodkie, soczyste, świeże kg 1300 33 Pomidory czerwone, jędrne, świże i dojrzałe kg 400 34 Por świeży, zielony kg 600 35 Rzodkiewka koloru czerwonego, świeża, w pęczkach op 620 36 Sałata liściasta, zielona, świeża, główka (krucha bez goryczy) szt. 1760 37 Sałata lodowa szt. 450 38 Seler korzń, świeży kg 900 39 Szczypiorek cienki, zielony, świeży w pęczkach op 720 40 Śliwki duże , dojrzałe, soczyste kg 300 41 Truskawki czerwone, aromatyczne, dojrzałe, słodkie kg 150 42 Winogrono białe, dojrzałe, świeże, słodkie kg 500 43 Ziemniaki swieże, jędrne, czyste kg 18000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1, 03142500-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 102448,49
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Pakiet 7 - Mrożonki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Brokuły 2,5kg. Warzywa zamrożone tuz po zbiorach, błyskawicznie głęboko mrożone i przechowywane w niskich temeraturach. Produkt nie zawierajżcy sztucznych barwników i wzbogacniaczy smaków. kg 230 2 Brukselka 2,5kg. Warzywa zamrożone tuz po zbiorach, błyskawicznie głęboko mrożone i przechowywane w niskich temeraturach. Produkt nie zawierający sztucznych barwników i wzbogacniaczy smaków. kg 80 3 Fasola szparagowa zielona cała 2,5kg. Warzywa zamrożone tuz po zbiorach, błyskawicznie głęboko mrożone i przechowywane w niskich temeraturach. Produkt nie zawierający sztucznych barwników i wzbogacniaczy smaków. kg 110 4 Fasola szparagowa zielona cięta 2,5kg. Warzywa zamrożone tuz po zbiorach, błyskawicznie głęboko mrożone i przechowywane w niskich temeraturach. Produkt nie zawierający sztucznych barwników i wzbogacniaczy smaków. kg 165 5 Fasola szparagowa zółta 2,5kg. Warzywa zamrożone tuz po zbiorach, błyskawicznie głęboko mrożone i przechowywane w niskich temeraturach. Produkt nie zawierający sztucznych barwników i wzbogacniaczy smaków. kg 80 6 Agrest 2,5kg kg 30 7 Kalafior2,5 kg. Warzywa zamrożone tuz po zbiorach, błyskawicznie głęboko mrożone i przechowywane w niskich temeraturach. Produkt nie zawierający sztucznych barwników i wzbogacniaczy smaków. kg 100 8 Maliny 2,5kg. Owoce zamrożone tuz po zbiorach, błyskawicznie głęboko mrożone i przechowywane w niskich temeraturach. Produkt nie zawierający sztucznych barwników i wzbogacniaczy smaków. kg 250 9 Marchew kostka 2,5kg . Warzywa zamrożone tuz po zbiorach, błyskawicznie głęboko mrożone i przechowywane w niskich temeraturach. Produkt nie zawierający sztucznych barwników i wzbogacniaczy smaków. kg 400 10 Marchew mini cała 2,5kg. Warzywa zamrożone tuz po zbiorach, błyskawicznie głęboko mrożone i przechowywane w niskich temeraturach. Produkt nie zawierający sztucznych barwników i wzbogacniaczy smaków. kg 300 11 Marchewka z groszkiem. Warzywa zamrożone tuz po zbiorach, błyskawicznie głęboko mrożone i przechowywane w niskich temeraturach. Produkt nie zawierający sztucznych barwników i wzbogacniaczy smaków. kg 300 12 Mieszanka kopmozycja leśne owoce. 2,5kg. Owoce zamrożone tuz po zbiorach, błyskawicznie głęboko mrożone i przechowywane w niskich temeraturach. Produkt nie zawierający sztucznych barwników i wzbogacniaczy smaków. kg 460 14 Miszanka chińska 2,5kg. Skład: kiełki soi 25%, papryka paski 14%, czerwona cebula w plastrach 13%, grzyby mun 12%, pędy bambusa 12%, marchew paski 105, por plastry 10%, cebula plastry 4%. kg 60 15 Mix warzyw 2,5kg. Skład: fasolka żółta cała 30%, fasolka zielona cała 30%, brokuły 15%, marchew młoda 15%, żółta marchew młoda 10%. kg 200 16 Porzeczka czarna 2,5kg. Owoce zamrożone tuz po zbiorach, błyskawicznie głęboko mrożone i przechowywane w niskich temeraturach. Produkt nie zawierający sztucznych barwników i wzbogacniaczy smaków. kg 600 17 Porzeczka czerwona 2,5kg. Owoce zamrożone tuz po zbiorach, błyskawicznie głęboko mrożone i przechowywane w niskich temeraturach. Produkt nie zawierający sztucznych barwników i wzbogacniaczy smaków. kg 50 18 Śliwka mrozona bez pestek kg 50 19 "Mieszanka warzywna cateringowa 2,5kg (skład:fasola zielona cała, fasola żółta cała, różyczki brokułu, młoda marchew cała, marchew żółta plastry)" kg 100 20 Mieszanka warzywna euro mix 2,5kg (skład: fasola płaskostrąkowa, różyczki brokułu, czerwona marchew plastry, żółta marchew plastry) kg 100 21 Truskawki mrozone - op. 10kg. Owoce zamrożone tuz po zbiorach, błyskawicznie głęboko mrożone i przechowywane w niskich temeraturach. Produkt nie zawierający sztucznych barwników i wzbogacniaczy smaków. kg 400 22 Wiśnie bez pestek. Owoce zamrżzone tuz po zbiorach, błyskawicznie głęboko mrożone i przechowywane w niskich temeraturach. Produkt nie zawierający sztucznych barwników i wzbogacniaczy smaków. kg 350
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15330000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 33327,40
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Pakiet 8 - Pieczywo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Bułka kajzerka szt. 1500 2 Bułka krojona (agielka) 350-450g szt. 4000 3 Bułka tarta 500g kg 100 4 Bułka grachamka szt. 1000 5 Bułka ziarnista szt. 2000 6 Chałka krojona 500g szt. 400 7 Chleb razowy 500-600g (rózne rodzaje) szt. 1300 8 Cleb orkiszowy szt. 50 9 Chleb żytni 500g mieszany na naturalnym zakwasie szt. 3500 10 Rogal maslany 0,10kg szt. 1000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15810000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 18975,63
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Pakiet 9 - Ryby
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Filet z miruny ze skórą, na sucho mrożony (shatterpack) kg 1200 2 Dorsz mrożony na sucho (shatterpack) kg 400 4 Filet z miruny bez skóry, na sucho mrożony (shatterpack) kg 1200 5 Makrela wędzona, świeża kg 80
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15220000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 64530,84
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-02
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę docieplenie elewacji - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę docieplenie elewacji budynku 1 piętrowego z materiałem lub bez, powierzchnia około 600 m2. Styropian 8-10 cm, tynk sylikatowy lub silikonowy. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Jaja
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Dostawa śruty sojowej i rzepakowej dla bydła
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Pozostałe: Dostawa produktów wędliniarskich
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI