Wybór osób do pełnienia funkcji animatora/doradcy partnerstw w gminach/powiatach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wybór osób do pełnienia funkcji animatora/doradcy partnerstw w gminach/powiatach współpracujących przy realizacji projektu pod nazwą Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-04
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-13
 • Numer ogłoszenia513422-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 513422-N-2019 z dnia 2019-02-13 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego: Wybór osób do pełnienia funkcji animatora/doradcy partnerstw w gminach/powiatach współpracujących przy realizacji projektu pod nazwą Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Niniejsze zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pod nazwą Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Sygnatura projektu: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, krajowy numer identyfikacyjny 27676169900000, ul. ul Modelarska  10 , 40-142  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 730 68 68, e-mail rops@silesia-region.pl, faks 32 730 68 71.
Adres strony internetowej (URL): http://bip-slaskie.pl/rops/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip-slaskie.pl/rops/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip-slaskie.pl/rops/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać przesyłką pocztową. Ofertę należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego, tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice, pokój 215 - Kancelaria.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór osób do pełnienia funkcji animatora/doradcy partnerstw w gminach/powiatach współpracujących przy realizacji projektu pod nazwą Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.
Numer referencyjny: ROPS.PSO.3321.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do pełnienia funkcji animatora/doradcy uczestniczącego w procesie tworzenia, prowadzenia i zarządzania partnerstwami w gminach/powiatach współpracujących przy realizacji projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. W ramach projektu wdrożony zostanie Model Kooperacji na potrzeby którego powoływane zostaną Partnerskie Zespoły Kooperacyjne (PZK) zawiązywane pomiędzy podmiotami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych z gminy/powiatu. Zamówienie podzielono na 5 części: Część I – Wybór osób do realizacji usługi animatora/doradcy partnerstw na terenie następujących miast/powiatów: Częstochowa, Lubliniec oraz Zawiercie: Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby do pełnienia funkcji animatora/doradcy partnerstw w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin na terenie następujących miast: Częstochowa, Lubliniec oraz Zawiercie. Usługa ma obejmować wsparcie animacyjne/doradztwo w wymiarze około 20 godzin zegarowych miesięcznie dla każdej z gmin, z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane z jednego miasta/powiatu mogą zostać wykorzystane w innym mieście/powiecie w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Łączna liczba miast/powiatów: 3. Zatem łącznie do realizacji jest 60 godzin zegarowych miesięcznie z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane w danym miesiącu mogą zostać wykorzystane w następnym miesiącu realizacji umowy w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Maksymalny czas trwania wsparcia: 18 miesięcy. Łączna maksymalna liczba godzin zegarowych realizacji usługi wynosi 1080 (20 godz./miesiąc/miasto/powiat x 18 miesięcy x 3 miasta/powiaty = 1080 godzin zegarowych usługi do realizacji). Zamawiający dopuszcza przeniesienie godzin pomiędzy poszczególnymi latami. Część II – Wybór osób do realizacji usługi animatora/doradcy partnerstw na terenie następujących miast/powiatów: Żory, Rybnik oraz Knurów: Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby do pełnienia funkcji animatora/doradcy partnerstw w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin na terenie następujących miast: Żory, Rybnik, Knurów. Usługa ma obejmować wsparcie animacyjne/doradztwo w wymiarze około 20 godzin zegarowych miesięcznie dla każdej z gmin, z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane z jednego miasta/powiatu mogą zostać wykorzystane w innym mieście/powiecie w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Łączna liczba miast/powiatów: 3. Zatem łącznie do realizacji jest 60 godzin zegarowych miesięcznie z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane w danym miesiącu mogą zostać wykorzystane w następnym miesiącu realizacji umowy w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Maksymalny czas trwania wsparcia: 18 miesięcy. Łączna maksymalna liczba godzin zegarowych realizacji usługi wynosi 1080 (20 godz./miesiąc/miasto/powiat x 18 miesięcy x 3 miasta/powiaty = 1080 godzin zegarowych usługi do realizacji). Zamawiający dopuszcza przeniesienie godzin pomiędzy poszczególnymi latami. Część III - Wybór osób do realizacji usługi animatora/doradcy partnerstw na terenie następujących miast/powiatów: Cieszyn oraz Bielsko-Biała: Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby do pełnienia funkcji animatora/doradcy partnerstw w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin na terenie następujących miast: Cieszyn oraz Bielsko-Biała. Usługa ma obejmować wsparcie animacyjne/doradztwo w wymiarze około 20 godzin zegarowych miesięcznie dla każdej z gmin, z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane z jednego miasta/powiatu mogą zostać wykorzystane w innym mieście/powiecie w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Łączna liczba miast/powiatów: 2. Zatem łącznie do realizacji jest 40 godzin zegarowych miesięcznie z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane w danym miesiącu mogą zostać wykorzystane w następnym miesiącu realizacji umowy w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Maksymalny czas trwania wsparcia: 18 miesięcy. Łączna maksymalna liczba godzin zegarowych realizacji usługi wynosi 720 (20 godz./miesiąc/miasto/powiat x 18 miesięcy x 2 miasta/powiaty = 720 godzin zegarowych usługi do realizacji). Zamawiający dopuszcza przeniesienie godzin pomiędzy poszczególnymi latami. Część IV - Wybór osób do realizacji usługi animatora/doradcy partnerstw na terenie następujących miast/powiatów: Tarnowskie Góry, Siemianowice Śląskie, Będzin oraz Dąbrowa Górnicza: Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby do pełnienia funkcji animatora/doradcy partnerstw w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin na terenie następujących miast: Tarnowskie Góry, Siemianowice Śląskie, Będzin oraz Dąbrowa Górnicza. Usługa ma obejmować wsparcie animacyjne/doradztwo w wymiarze około 20 godzin zegarowych miesięcznie dla każdej z gmin, z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane z jednego miasta/powiatu mogą zostać wykorzystane w innym mieście/powiecie w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Łączna liczba miast/powiatów: 4. Zatem łącznie do realizacji jest 80 godzin zegarowych miesięcznie z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane w danym miesiącu mogą zostać wykorzystane w następnym miesiącu realizacji umowy w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Maksymalny czas trwania wsparcia: 18 miesięcy. Łączna maksymalna liczba godzin zegarowych realizacji usługi wynosi 1440 (20 godz./miesiąc/miasto/powiat x 18 miesięcy x 4 miasta/powiaty = 1440 godzin zegarowych usługi do realizacji). Zamawiający dopuszcza przeniesienie godzin pomiędzy poszczególnymi latami. Część V - Wybór osób do realizacji usługi animatora/doradcy partnerstw na terenie następujących miast/powiatów: Mikołów, Katowice oraz Sosnowiec: Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby do pełnienia funkcji animatora/doradcy partnerstw w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin na terenie następujących miast: Mikołów, Katowice oraz Sosnowiec. Usługa ma obejmować wsparcie animacyjne/doradztwo w wymiarze około 20 godzin zegarowych miesięcznie dla każdej z gmin, z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane z jednego miasta/powiatu mogą zostać wykorzystane w innym mieście/powiecie w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Łączna liczba miast/powiatów: 3. Zatem łącznie do realizacji jest 60 godzin zegarowych miesięcznie z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane w danym miesiącu mogą zostać wykorzystane w następnym miesiącu realizacji umowy w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Maksymalny czas trwania wsparcia: 18 miesięcy. Łączna maksymalna liczba godzin zegarowych realizacji usługi wynosi 1080 (20 godz./miesiąc/miasto/powiat x 18 miesięcy x 3 miasta/powiaty = 1080 godzin zegarowych usługi do realizacji). Zamawiający dopuszcza przeniesienie godzin pomiędzy poszczególnymi latami. Opis wspólny dla części I-V: Zadaniem animatora partnerstwa/doradcy partnerstwa będzie wyszukanie instytucji i organizacji, które będą chciały włączyć się do współpracy, poznać motywacje tych podmiotów do działania, a następnie poprzez organizację spotkań, a także odpowiednie ich moderowanie oraz doradztwo, doprowadzenie do zawiązania partnerstwa. Animator/doradca będzie pomagał i doradzał partnerstwu w planowaniu strategii i taktyki oraz określeniu priorytetów działań. Zadaniem animatora/doradcy będzie również utworzenie sieci powiązań pomiędzy partnerami, wypracowanie kontaktów i zasad komunikacji. Ponadto, animator/doradca będzie konsultował (doradzał) zawiązanym partnerstwom w zakresie efektywnej współpracy i budowania zespołu. Animator/doradca powinien również motywować partnerów i podtrzymywać zaangażowanie oraz stymulować rozwój partnerstwa, tak by mogło realizować cele, dla których zostało zawiązane. W przypadku sytuacji trudnych i konfliktowych zadaniem animatora/doradcy będzie doradztwo w zakresie metod/sposobów rozwiązania konfliktów, jak również ich rozwiązanie poprzez mediację i dojście do konsensusu. Główny zakres obowiązków Wykonawcy: a) animowanie zawiązywania partnerstw na terenie danego miasta pomiędzy podmiotami z gminy, powiatu lub/i województwa, w oparciu o koncepcję Modelu Kooperacji, przekazanego przez Zamawiającego; b) zawiązywanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (PZK) (diagnoza środowiskowa w gminie, doradztwo Ośrodkom Pomocy Społecznej (OPS) w doborze odpowiednich partnerów oraz zawiązaniu partnerstwa); c) prowadzenie działań konsultacyjnych na rzecz wzmacniania funkcjonujących partnerstw i innych form współpracy w gminie/powiecie; d) współpraca z pracownikami ds. sieci; e) udział i moderowanie spotkań PZK (doradztwo w planowaniu strategii i określeniu priorytetów PZK, praca w oparciu o dynamikę grupy, podtrzymywanie zaangażowania, poradnictwo w wypracowywaniu rozwiązań, rozwiązywaniu konfliktów); f) współprowadzenie i udział w szkoleniach dla OPS z wdrażania Modelu Kooperacji; g) udział w spotkaniach animatorów celem omówienia funkcjonujących PZK, procesu wdrażania Modelu Kooperacji itp.; h) doradztwo z zakresu efektywnej współpracy, zasad tworzenia partnerstw, budowania zespołu; i) wsparcie i doradztwo OPS w procesie wdrażania Modelu Kooperacji; j) monitoring i ewaluacja procesu wdrażania Modelu Kooperacji; k) współpraca z ekspertami ds. Modelu; l) współpraca w przygotowaniu raportu podsumowującego z wdrażania Modelu Kooperacji; m) prowadzenie dokumentacji merytorycznej (plan działania, listy obecności, sprawozdania miesięczne itp.): -- przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającemu miesięcznych planów pracy z planowanymi terminami i zakresem realizacji poszczególnych działań za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, najpóźniej 5 dni przed ich rozpoczęciem lub jeśli termin ulegnie zmianie – niezwłocznie, pod rygorem nieuznania przez Zamawiającego prac Wykonawcy do rozliczenia i zapłaty, które nie zostały zgłoszone/zatwierdzone. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia, jak również zmniejszenia częstotliwości przekazywania ww. planów pracy. Ponadto, Zamawiający będzie uzgadniał z Wykonawcą i/lub informował z odpowiednim wyprzedzeniem o terminach planowanych spotkań, szkoleń, konsultacji i innych wydarzeń, na których wymagana będzie obecność Wykonawcy, -- sporządzanie za każdy miesiąc wykonywania zadań wynikających z umowy protokół, wskazujący prawidłowe wykonanie zadań, a także liczbę godzin, poświęconych w danym miesiącu kalendarzowym na wykonanie zadań w ramach umowy wraz ze szczegółowym sprawozdaniem merytorycznym oraz kartą spotkań, potwierdzającą realizację zadań i będzie przekazywał go Zamawiającemu w ramach rozliczenia wynagrodzenia w terminie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego protokół dotyczy, -- zebranie podpisów na listach uczestników spotkań PZK i przekaże je Zamawiającemu wraz z miesięcznym rozliczeniem; n) stała współpraca z personelem projektu, o) inne, wynikające ze zdiagnozowanych/zgłoszonych potrzeb. W ocenie Zamawiającego charakter wykonywanych usług w częściach I – V zamówienia nie wymaga zamieszczenia w opisie przedmiotu zamówienia czynności polegających na wykonywaniu pracy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 79411000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
73220000-0
85312320-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 648000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Planowany termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 01 kwietnia 2019 roku do 20 września 2020 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części I – V zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy dysponujący w czasie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która spełnia łącznie minimalne warunki, to jest: - posiada co najmniej wykształcenie wyższe I-go stopnia (ukończenie studiów licencjackich) z zakresu nauk społecznych lub posiada co najmniej wykształcenie wyższe I-go stopnia (ukończenie studiów licencjackich i/lub inżynierskich) na dowolnym kierunku oraz posiada dyplom / certyfikat / zaświadczenie ukończenia studiów podyplomowych / szkoleń / warsztatów / kursów w zakresie animacji społeczności lokalnych, - posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w obszarze animacji partnerstw / społeczności lokalnej, - posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym. Uwaga: Jeżeli Wykonawca przewiduje do realizacji przedmiotu zamówienia więcej niż wymaganą przez Zamawiającego jedną osobę, każda z wskazanych w wykazie osób musi spełniać postawione wymagania. WAŻNE! Pod pojęciem „posiada co najmniej wykształcenie wyższe I-stopnia z zakresu nauk społecznych” należy rozumieć ukończenie co najmniej studiów wyższych licencjackich z co najmniej jednego z niżej wymienionych obszarów: antropologia i/lub cybernetyka społeczna i/lub socjocybernetyka i/lub ekonomia i/lub etnografia i/lub geografia i/lub historia i/lub nauki o bezpieczeństwie i/lub nauki o obronności i/lub nauki o rodzinie i/lub nauki prawne i/lub pedagogika i/lub politologia i/lub polityka społeczna i/lub praca socjalna i/lub prawo i/lub psychologia i/lub religioznawstwo i/lub socjologia i/lub stosunki międzynarodowe i/lub studia nad rozwojem.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 3.1. – do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 oraz nr 4 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę oświadczenia, o których mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć indywidualnie każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt. 3.1. XIII. rozdziału SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dla części I – V zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy dysponujący w czasie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która spełnia łącznie minimalne warunki, to jest: - posiada co najmniej wykształcenie wyższe I-go stopnia (ukończenie studiów licencjackich) z zakresu nauk społecznych (w wykazie należy podać: pełną nazwę uczelni, pełną nazwę ukończonego kierunku studiów, rok ukończenia studiów, tytuł naukowy) lub posiada co najmniej wykształcenie wyższe I-go stopnia (ukończenie studiów licencjackich i/lub inżynierskich) na dowolnym kierunku oraz posiada dyplom / certyfikat / zaświadczenie ukończenia studiów podyplomowych / szkoleń / warsztatów / kursów w zakresie animacji społeczności lokalnych (w wykazie należy podać: pełną nazwę uczelni, pełną nazwę ukończonego kierunku studiów, rok ukończenia studiów, tytuł naukowy oraz pełną nazwę / tytuł ukończonych studiów podyplomowych / szkoleń / warsztatów / kursów, pełną nazwę instytucji wydającej dyplom / certyfikat / zaświadczenie, rok ukończenia studiów podyplomowych / szkoleń / warsztatów / kursów), - posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w obszarze animacji partnerstw / społeczności lokalnej (w wykazie należy podać: nazwę instytucji / organizacji, miejscowość, liczbę lat), - posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym (w wykazie należy podać: pełną nazwę projektów / inicjatyw społecznych, nazwę instytucji na rzecz której realizowano projekty / inicjatywy społeczne, liczbę lat). Uwaga: Jeżeli Wykonawca przewiduje do realizacji przedmiotu zamówienia więcej niż wymaganą przez Zamawiającego jedną osobę, każda z wskazanych w wykazie osób musi spełniać postawione wymagania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę oświadczenie, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć indywidualnie każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
a) Cena oferty 60,00
b) Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
6. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: a. Zaistnienia omyłki pisarskiej, b. Zmiany danych teleadresowych, c. Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy, d. o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, e. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, dopuszczalna jest zmiana osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego, z podaniem przyczyny tejże zmiany i uzyskaniu akceptacji dla osoby wskazanej na zastępcę. Zaproponowana osoba musi posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż osoba zmieniana. Wykonawca zobligowany jest do przedłożenia Zamawiającemu podpisanego i wypełnionego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zastępcy (czyli dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz doświadczenia, na podstawie którego przyznano punkty). Wykonawca i zastępcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy, f. Przeniesienia godzin realizacji usługi w ramach danej części zamówienia pomiędzy latami, g. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w następstwie działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towaru i usług VAT. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaru i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną zmiany stawki, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy, h. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w następstwie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, a w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy, i. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w następstwie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, a w szczególności: pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy, j. Zmianę rozumianą jako nieznaczną modyfikację, zakresu obowiązków animatora/doradcy partnerstw, określonych § 1 umowy, co może być podyktowane potrzebą oraz postępem w realizacji projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, k. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, l. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie, m. Zmiany oświadczeń Wykonawcy i sposobu płatności za realizację usługi związaną z zastosowaniem systemu podzielonej płatności (split payment), n. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Pośredniczącej i /lub Zarządzającej, o. Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, p. Zmiany oznaczeń stron z powodów formalno- prawnych. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wstrzymania dofinansowania projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. 8. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny, o której mowa w ust. 7, Wykonawca oświadcza, że nie będzie z tego tytułu podnosił jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego związanych z niezrealizowanym przedmiotem umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisana własnoręcznym podpisem.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, wg załącznika nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności podpisaną własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 1.1. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale. 1.2. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w pkt. 1.1., składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 1.3. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składany jest w formie oryginału. 1.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. 1.5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 2. Do oferty należy dołączyć: 2.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 3 oraz nr 4 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej. 2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 2.4. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie pisemnej, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 2.5. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisana własnoręcznym podpisem. 4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim. 4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4.5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych według wzoru zamieszczonego w SIWZ w rozdziale XXI. Opis sposobu przygotowania ofert. 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 8.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 8.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 8.3. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część I – Wybór osób do realizacji usługi animatora/doradcy partnerstw na terenie następujących miast/powiatów: Częstochowa, Lubliniec oraz Zawiercie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby do pełnienia funkcji animatora/doradcy partnerstw w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin na terenie następujących miast: Częstochowa, Lubliniec oraz Zawiercie. Usługa ma obejmować wsparcie animacyjne/doradztwo w wymiarze około 20 godzin zegarowych miesięcznie dla każdej z gmin, z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane z jednego miasta/powiatu mogą zostać wykorzystane w innym mieście/powiecie w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Łączna liczba miast/powiatów: 3. Zatem łącznie do realizacji jest 60 godzin zegarowych miesięcznie z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane w danym miesiącu mogą zostać wykorzystane w następnym miesiącu realizacji umowy w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Maksymalny czas trwania wsparcia: 18 miesięcy. Łączna maksymalna liczba godzin zegarowych realizacji usługi wynosi 1080 (20 godz./miesiąc/miasto/powiat x 18 miesięcy x 3 miasta/powiaty = 1080 godzin zegarowych usługi do realizacji). Zamawiający dopuszcza przeniesienie godzin pomiędzy poszczególnymi latami. Opis wspólny dla części I-V: Zadaniem animatora partnerstwa/doradcy partnerstwa będzie wyszukanie instytucji i organizacji, które będą chciały włączyć się do współpracy, poznać motywacje tych podmiotów do działania, a następnie poprzez organizację spotkań, a także odpowiednie ich moderowanie oraz doradztwo, doprowadzenie do zawiązania partnerstwa. Animator/doradca będzie pomagał i doradzał partnerstwu w planowaniu strategii i taktyki oraz określeniu priorytetów działań. Zadaniem animatora/doradcy będzie również utworzenie sieci powiązań pomiędzy partnerami, wypracowanie kontaktów i zasad komunikacji. Ponadto, animator/doradca będzie konsultował (doradzał) zawiązanym partnerstwom w zakresie efektywnej współpracy i budowania zespołu. Animator/doradca powinien również motywować partnerów i podtrzymywać zaangażowanie oraz stymulować rozwój partnerstwa, tak by mogło realizować cele, dla których zostało zawiązane. W przypadku sytuacji trudnych i konfliktowych zadaniem animatora/doradcy będzie doradztwo w zakresie metod/sposobów rozwiązania konfliktów, jak również ich rozwiązanie poprzez mediację i dojście do konsensusu. Główny zakres obowiązków Wykonawcy: a) animowanie zawiązywania partnerstw na terenie danego miasta pomiędzy podmiotami z gminy, powiatu lub/i województwa, w oparciu o koncepcję Modelu Kooperacji, przekazanego przez Zamawiającego; b) zawiązywanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (PZK) (diagnoza środowiskowa w gminie, doradztwo Ośrodkom Pomocy Społecznej (OPS) w doborze odpowiednich partnerów oraz zawiązaniu partnerstwa); c) prowadzenie działań konsultacyjnych na rzecz wzmacniania funkcjonujących partnerstw i innych form współpracy w gminie/powiecie; d) współpraca z pracownikami ds. sieci; e) udział i moderowanie spotkań PZK (doradztwo w planowaniu strategii i określeniu priorytetów PZK, praca w oparciu o dynamikę grupy, podtrzymywanie zaangażowania, poradnictwo w wypracowywaniu rozwiązań, rozwiązywaniu konfliktów); f) współprowadzenie i udział w szkoleniach dla OPS z wdrażania Modelu Kooperacji; g) udział w spotkaniach animatorów celem omówienia funkcjonujących PZK, procesu wdrażania Modelu Kooperacji itp.; h) doradztwo z zakresu efektywnej współpracy, zasad tworzenia partnerstw, budowania zespołu; i) wsparcie i doradztwo OPS w procesie wdrażania Modelu Kooperacji; j) monitoring i ewaluacja procesu wdrażania Modelu Kooperacji; k) współpraca z ekspertami ds. Modelu; l) współpraca w przygotowaniu raportu podsumowującego z wdrażania Modelu Kooperacji; m) prowadzenie dokumentacji merytorycznej (plan działania, listy obecności, sprawozdania miesięczne itp.): -- przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającemu miesięcznych planów pracy z planowanymi terminami i zakresem realizacji poszczególnych działań za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, najpóźniej 5 dni przed ich rozpoczęciem lub jeśli termin ulegnie zmianie – niezwłocznie, pod rygorem nieuznania przez Zamawiającego prac Wykonawcy do rozliczenia i zapłaty, które nie zostały zgłoszone/zatwierdzone. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia, jak również zmniejszenia częstotliwości przekazywania ww. planów pracy. Ponadto, Zamawiający będzie uzgadniał z Wykonawcą i/lub informował z odpowiednim wyprzedzeniem o terminach planowanych spotkań, szkoleń, konsultacji i innych wydarzeń, na których wymagana będzie obecność Wykonawcy, -- sporządzanie za każdy miesiąc wykonywania zadań wynikających z umowy protokół, wskazujący prawidłowe wykonanie zadań, a także liczbę godzin, poświęconych w danym miesiącu kalendarzowym na wykonanie zadań w ramach umowy wraz ze szczegółowym sprawozdaniem merytorycznym oraz kartą spotkań, potwierdzającą realizację zadań i będzie przekazywał go Zamawiającemu w ramach rozliczenia wynagrodzenia w terminie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego protokół dotyczy, -- zebranie podpisów na listach uczestników spotkań PZK i przekaże je Zamawiającemu wraz z miesięcznym rozliczeniem; n) stała współpraca z personelem projektu, o) inne, wynikające ze zdiagnozowanych/zgłoszonych potrzeb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79411000-8, 73220000-0, 85312320-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 129600,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część II – Wybór osób do realizacji usługi animatora/doradcy partnerstw na terenie następujących miast/powiatów: Żory, Rybnik oraz Knurów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby do pełnienia funkcji animatora/doradcy partnerstw w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin na terenie następujących miast: Żory, Rybnik, Knurów. Usługa ma obejmować wsparcie animacyjne/doradztwo w wymiarze około 20 godzin zegarowych miesięcznie dla każdej z gmin, z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane z jednego miasta/powiatu mogą zostać wykorzystane w innym mieście/powiecie w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Łączna liczba miast/powiatów: 3. Zatem łącznie do realizacji jest 60 godzin zegarowych miesięcznie z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane w danym miesiącu mogą zostać wykorzystane w następnym miesiącu realizacji umowy w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Maksymalny czas trwania wsparcia: 18 miesięcy. Łączna maksymalna liczba godzin zegarowych realizacji usługi wynosi 1080 (20 godz./miesiąc/miasto/powiat x 18 miesięcy x 3 miasta/powiaty = 1080 godzin zegarowych usługi do realizacji). Zamawiający dopuszcza przeniesienie godzin pomiędzy poszczególnymi latami. Opis wspólny dla części I-V: Zadaniem animatora partnerstwa/doradcy partnerstwa będzie wyszukanie instytucji i organizacji, które będą chciały włączyć się do współpracy, poznać motywacje tych podmiotów do działania, a następnie poprzez organizację spotkań, a także odpowiednie ich moderowanie oraz doradztwo, doprowadzenie do zawiązania partnerstwa. Animator/doradca będzie pomagał i doradzał partnerstwu w planowaniu strategii i taktyki oraz określeniu priorytetów działań. Zadaniem animatora/doradcy będzie również utworzenie sieci powiązań pomiędzy partnerami, wypracowanie kontaktów i zasad komunikacji. Ponadto, animator/doradca będzie konsultował (doradzał) zawiązanym partnerstwom w zakresie efektywnej współpracy i budowania zespołu. Animator/doradca powinien również motywować partnerów i podtrzymywać zaangażowanie oraz stymulować rozwój partnerstwa, tak by mogło realizować cele, dla których zostało zawiązane. W przypadku sytuacji trudnych i konfliktowych zadaniem animatora/doradcy będzie doradztwo w zakresie metod/sposobów rozwiązania konfliktów, jak również ich rozwiązanie poprzez mediację i dojście do konsensusu. Główny zakres obowiązków Wykonawcy: a) animowanie zawiązywania partnerstw na terenie danego miasta pomiędzy podmiotami z gminy, powiatu lub/i województwa, w oparciu o koncepcję Modelu Kooperacji, przekazanego przez Zamawiającego; b) zawiązywanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (PZK) (diagnoza środowiskowa w gminie, doradztwo Ośrodkom Pomocy Społecznej (OPS) w doborze odpowiednich partnerów oraz zawiązaniu partnerstwa); c) prowadzenie działań konsultacyjnych na rzecz wzmacniania funkcjonujących partnerstw i innych form współpracy w gminie/powiecie; d) współpraca z pracownikami ds. sieci; e) udział i moderowanie spotkań PZK (doradztwo w planowaniu strategii i określeniu priorytetów PZK, praca w oparciu o dynamikę grupy, podtrzymywanie zaangażowania, poradnictwo w wypracowywaniu rozwiązań, rozwiązywaniu konfliktów); f) współprowadzenie i udział w szkoleniach dla OPS z wdrażania Modelu Kooperacji; g) udział w spotkaniach animatorów celem omówienia funkcjonujących PZK, procesu wdrażania Modelu Kooperacji itp.; h) doradztwo z zakresu efektywnej współpracy, zasad tworzenia partnerstw, budowania zespołu; i) wsparcie i doradztwo OPS w procesie wdrażania Modelu Kooperacji; j) monitoring i ewaluacja procesu wdrażania Modelu Kooperacji; k) współpraca z ekspertami ds. Modelu; l) współpraca w przygotowaniu raportu podsumowującego z wdrażania Modelu Kooperacji; m) prowadzenie dokumentacji merytorycznej (plan działania, listy obecności, sprawozdania miesięczne itp.): -- przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającemu miesięcznych planów pracy z planowanymi terminami i zakresem realizacji poszczególnych działań za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, najpóźniej 5 dni przed ich rozpoczęciem lub jeśli termin ulegnie zmianie – niezwłocznie, pod rygorem nieuznania przez Zamawiającego prac Wykonawcy do rozliczenia i zapłaty, które nie zostały zgłoszone/zatwierdzone. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia, jak również zmniejszenia częstotliwości przekazywania ww. planów pracy. Ponadto, Zamawiający będzie uzgadniał z Wykonawcą i/lub informował z odpowiednim wyprzedzeniem o terminach planowanych spotkań, szkoleń, konsultacji i innych wydarzeń, na których wymagana będzie obecność Wykonawcy, -- sporządzanie za każdy miesiąc wykonywania zadań wynikających z umowy protokół, wskazujący prawidłowe wykonanie zadań, a także liczbę godzin, poświęconych w danym miesiącu kalendarzowym na wykonanie zadań w ramach umowy wraz ze szczegółowym sprawozdaniem merytorycznym oraz kartą spotkań, potwierdzającą realizację zadań i będzie przekazywał go Zamawiającemu w ramach rozliczenia wynagrodzenia w terminie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego protokół dotyczy, -- zebranie podpisów na listach uczestników spotkań PZK i przekaże je Zamawiającemu wraz z miesięcznym rozliczeniem; n) stała współpraca z personelem projektu, o) inne, wynikające ze zdiagnozowanych/zgłoszonych potrzeb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79411000-8, 73220000-0, 85312320-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 129600,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Część III - Wybór osób do realizacji usługi animatora/doradcy partnerstw na terenie następujących miast/powiatów: Cieszyn oraz Bielsko-Biała
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby do pełnienia funkcji animatora/doradcy partnerstw w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin na terenie następujących miast: Cieszyn oraz Bielsko-Biała. Usługa ma obejmować wsparcie animacyjne/doradztwo w wymiarze około 20 godzin zegarowych miesięcznie dla każdej z gmin, z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane z jednego miasta/powiatu mogą zostać wykorzystane w innym mieście/powiecie w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Łączna liczba miast/powiatów: 2. Zatem łącznie do realizacji jest 40 godzin zegarowych miesięcznie z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane w danym miesiącu mogą zostać wykorzystane w następnym miesiącu realizacji umowy w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Maksymalny czas trwania wsparcia: 18 miesięcy. Łączna maksymalna liczba godzin zegarowych realizacji usługi wynosi 720 (20 godz./miesiąc/miasto/powiat x 18 miesięcy x 2 miasta/powiaty = 720 godzin zegarowych usługi do realizacji). Zamawiający dopuszcza przeniesienie godzin pomiędzy poszczególnymi latami. Opis wspólny dla części I-V: Zadaniem animatora partnerstwa/doradcy partnerstwa będzie wyszukanie instytucji i organizacji, które będą chciały włączyć się do współpracy, poznać motywacje tych podmiotów do działania, a następnie poprzez organizację spotkań, a także odpowiednie ich moderowanie oraz doradztwo, doprowadzenie do zawiązania partnerstwa. Animator/doradca będzie pomagał i doradzał partnerstwu w planowaniu strategii i taktyki oraz określeniu priorytetów działań. Zadaniem animatora/doradcy będzie również utworzenie sieci powiązań pomiędzy partnerami, wypracowanie kontaktów i zasad komunikacji. Ponadto, animator/doradca będzie konsultował (doradzał) zawiązanym partnerstwom w zakresie efektywnej współpracy i budowania zespołu. Animator/doradca powinien również motywować partnerów i podtrzymywać zaangażowanie oraz stymulować rozwój partnerstwa, tak by mogło realizować cele, dla których zostało zawiązane. W przypadku sytuacji trudnych i konfliktowych zadaniem animatora/doradcy będzie doradztwo w zakresie metod/sposobów rozwiązania konfliktów, jak również ich rozwiązanie poprzez mediację i dojście do konsensusu. Główny zakres obowiązków Wykonawcy: a) animowanie zawiązywania partnerstw na terenie danego miasta pomiędzy podmiotami z gminy, powiatu lub/i województwa, w oparciu o koncepcję Modelu Kooperacji, przekazanego przez Zamawiającego; b) zawiązywanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (PZK) (diagnoza środowiskowa w gminie, doradztwo Ośrodkom Pomocy Społecznej (OPS) w doborze odpowiednich partnerów oraz zawiązaniu partnerstwa); c) prowadzenie działań konsultacyjnych na rzecz wzmacniania funkcjonujących partnerstw i innych form współpracy w gminie/powiecie; d) współpraca z pracownikami ds. sieci; e) udział i moderowanie spotkań PZK (doradztwo w planowaniu strategii i określeniu priorytetów PZK, praca w oparciu o dynamikę grupy, podtrzymywanie zaangażowania, poradnictwo w wypracowywaniu rozwiązań, rozwiązywaniu konfliktów); f) współprowadzenie i udział w szkoleniach dla OPS z wdrażania Modelu Kooperacji; g) udział w spotkaniach animatorów celem omówienia funkcjonujących PZK, procesu wdrażania Modelu Kooperacji itp.; h) doradztwo z zakresu efektywnej współpracy, zasad tworzenia partnerstw, budowania zespołu; i) wsparcie i doradztwo OPS w procesie wdrażania Modelu Kooperacji; j) monitoring i ewaluacja procesu wdrażania Modelu Kooperacji; k) współpraca z ekspertami ds. Modelu; l) współpraca w przygotowaniu raportu podsumowującego z wdrażania Modelu Kooperacji; m) prowadzenie dokumentacji merytorycznej (plan działania, listy obecności, sprawozdania miesięczne itp.): -- przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającemu miesięcznych planów pracy z planowanymi terminami i zakresem realizacji poszczególnych działań za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, najpóźniej 5 dni przed ich rozpoczęciem lub jeśli termin ulegnie zmianie – niezwłocznie, pod rygorem nieuznania przez Zamawiającego prac Wykonawcy do rozliczenia i zapłaty, które nie zostały zgłoszone/zatwierdzone. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia, jak również zmniejszenia częstotliwości przekazywania ww. planów pracy. Ponadto, Zamawiający będzie uzgadniał z Wykonawcą i/lub informował z odpowiednim wyprzedzeniem o terminach planowanych spotkań, szkoleń, konsultacji i innych wydarzeń, na których wymagana będzie obecność Wykonawcy, -- sporządzanie za każdy miesiąc wykonywania zadań wynikających z umowy protokół, wskazujący prawidłowe wykonanie zadań, a także liczbę godzin, poświęconych w danym miesiącu kalendarzowym na wykonanie zadań w ramach umowy wraz ze szczegółowym sprawozdaniem merytorycznym oraz kartą spotkań, potwierdzającą realizację zadań i będzie przekazywał go Zamawiającemu w ramach rozliczenia wynagrodzenia w terminie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego protokół dotyczy, -- zebranie podpisów na listach uczestników spotkań PZK i przekaże je Zamawiającemu wraz z miesięcznym rozliczeniem; n) stała współpraca z personelem projektu, o) inne, wynikające ze zdiagnozowanych/zgłoszonych potrzeb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79411000-8, 73220000-0, 85312320-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 86400,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Część IV - Wybór osób do realizacji usługi animatora/doradcy partnerstw na terenie następujących miast/powiatów: Tarnowskie Góry, Siemianowice Śląskie, Będzin oraz Dąbrowa Górnicza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby do pełnienia funkcji animatora/doradcy partnerstw w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin na terenie następujących miast: Tarnowskie Góry, Siemianowice Śląskie, Będzin oraz Dąbrowa Górnicza. Usługa ma obejmować wsparcie animacyjne/doradztwo w wymiarze około 20 godzin zegarowych miesięcznie dla każdej z gmin, z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane z jednego miasta/powiatu mogą zostać wykorzystane w innym mieście/powiecie w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Łączna liczba miast/powiatów: 4. Zatem łącznie do realizacji jest 80 godzin zegarowych miesięcznie z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane w danym miesiącu mogą zostać wykorzystane w następnym miesiącu realizacji umowy w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Maksymalny czas trwania wsparcia: 18 miesięcy. Łączna maksymalna liczba godzin zegarowych realizacji usługi wynosi 1440 (20 godz./miesiąc/miasto/powiat x 18 miesięcy x 4 miasta/powiaty = 1440 godzin zegarowych usługi do realizacji). Zamawiający dopuszcza przeniesienie godzin pomiędzy poszczególnymi latami. Opis wspólny dla części I-V: Zadaniem animatora partnerstwa/doradcy partnerstwa będzie wyszukanie instytucji i organizacji, które będą chciały włączyć się do współpracy, poznać motywacje tych podmiotów do działania, a następnie poprzez organizację spotkań, a także odpowiednie ich moderowanie oraz doradztwo, doprowadzenie do zawiązania partnerstwa. Animator/doradca będzie pomagał i doradzał partnerstwu w planowaniu strategii i taktyki oraz określeniu priorytetów działań. Zadaniem animatora/doradcy będzie również utworzenie sieci powiązań pomiędzy partnerami, wypracowanie kontaktów i zasad komunikacji. Ponadto, animator/doradca będzie konsultował (doradzał) zawiązanym partnerstwom w zakresie efektywnej współpracy i budowania zespołu. Animator/doradca powinien również motywować partnerów i podtrzymywać zaangażowanie oraz stymulować rozwój partnerstwa, tak by mogło realizować cele, dla których zostało zawiązane. W przypadku sytuacji trudnych i konfliktowych zadaniem animatora/doradcy będzie doradztwo w zakresie metod/sposobów rozwiązania konfliktów, jak również ich rozwiązanie poprzez mediację i dojście do konsensusu. Główny zakres obowiązków Wykonawcy: a) animowanie zawiązywania partnerstw na terenie danego miasta pomiędzy podmiotami z gminy, powiatu lub/i województwa, w oparciu o koncepcję Modelu Kooperacji, przekazanego przez Zamawiającego; b) zawiązywanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (PZK) (diagnoza środowiskowa w gminie, doradztwo Ośrodkom Pomocy Społecznej (OPS) w doborze odpowiednich partnerów oraz zawiązaniu partnerstwa); c) prowadzenie działań konsultacyjnych na rzecz wzmacniania funkcjonujących partnerstw i innych form współpracy w gminie/powiecie; d) współpraca z pracownikami ds. sieci; e) udział i moderowanie spotkań PZK (doradztwo w planowaniu strategii i określeniu priorytetów PZK, praca w oparciu o dynamikę grupy, podtrzymywanie zaangażowania, poradnictwo w wypracowywaniu rozwiązań, rozwiązywaniu konfliktów); f) współprowadzenie i udział w szkoleniach dla OPS z wdrażania Modelu Kooperacji; g) udział w spotkaniach animatorów celem omówienia funkcjonujących PZK, procesu wdrażania Modelu Kooperacji itp.; h) doradztwo z zakresu efektywnej współpracy, zasad tworzenia partnerstw, budowania zespołu; i) wsparcie i doradztwo OPS w procesie wdrażania Modelu Kooperacji; j) monitoring i ewaluacja procesu wdrażania Modelu Kooperacji; k) współpraca z ekspertami ds. Modelu; l) współpraca w przygotowaniu raportu podsumowującego z wdrażania Modelu Kooperacji; m) prowadzenie dokumentacji merytorycznej (plan działania, listy obecności, sprawozdania miesięczne itp.): -- przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającemu miesięcznych planów pracy z planowanymi terminami i zakresem realizacji poszczególnych działań za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, najpóźniej 5 dni przed ich rozpoczęciem lub jeśli termin ulegnie zmianie – niezwłocznie, pod rygorem nieuznania przez Zamawiającego prac Wykonawcy do rozliczenia i zapłaty, które nie zostały zgłoszone/zatwierdzone. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia, jak również zmniejszenia częstotliwości przekazywania ww. planów pracy. Ponadto, Zamawiający będzie uzgadniał z Wykonawcą i/lub informował z odpowiednim wyprzedzeniem o terminach planowanych spotkań, szkoleń, konsultacji i innych wydarzeń, na których wymagana będzie obecność Wykonawcy, -- sporządzanie za każdy miesiąc wykonywania zadań wynikających z umowy protokół, wskazujący prawidłowe wykonanie zadań, a także liczbę godzin, poświęconych w danym miesiącu kalendarzowym na wykonanie zadań w ramach umowy wraz ze szczegółowym sprawozdaniem merytorycznym oraz kartą spotkań, potwierdzającą realizację zadań i będzie przekazywał go Zamawiającemu w ramach rozliczenia wynagrodzenia w terminie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego protokół dotyczy, -- zebranie podpisów na listach uczestników spotkań PZK i przekaże je Zamawiającemu wraz z miesięcznym rozliczeniem; n) stała współpraca z personelem projektu, o) inne, wynikające ze zdiagnozowanych/zgłoszonych potrzeb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79411000-8, 73220000-0, 85312320-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 172800,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Część V - Wybór osób do realizacji usługi animatora/doradcy partnerstw na terenie następujących miast/powiatów: Mikołów, Katowice oraz Sosnowiec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby do pełnienia funkcji animatora/doradcy partnerstw w ramach projektu pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin na terenie następujących miast: Mikołów, Katowice oraz Sosnowiec. Usługa ma obejmować wsparcie animacyjne/doradztwo w wymiarze około 20 godzin zegarowych miesięcznie dla każdej z gmin, z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane z jednego miasta/powiatu mogą zostać wykorzystane w innym mieście/powiecie w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Łączna liczba miast/powiatów: 3. Zatem łącznie do realizacji jest 60 godzin zegarowych miesięcznie z zastrzeżeniem, że godziny niewykorzystane w danym miesiącu mogą zostać wykorzystane w następnym miesiącu realizacji umowy w ramach maksymalnego limitu godzin realizacji usługi. Maksymalny czas trwania wsparcia: 18 miesięcy. Łączna maksymalna liczba godzin zegarowych realizacji usługi wynosi 1080 (20 godz./miesiąc/miasto/powiat x 18 miesięcy x 3 miasta/powiaty = 1080 godzin zegarowych usługi do realizacji). Zamawiający dopuszcza przeniesienie godzin pomiędzy poszczególnymi latami. Opis wspólny dla części I-V: Zadaniem animatora partnerstwa/doradcy partnerstwa będzie wyszukanie instytucji i organizacji, które będą chciały włączyć się do współpracy, poznać motywacje tych podmiotów do działania, a następnie poprzez organizację spotkań, a także odpowiednie ich moderowanie oraz doradztwo, doprowadzenie do zawiązania partnerstwa. Animator/doradca będzie pomagał i doradzał partnerstwu w planowaniu strategii i taktyki oraz określeniu priorytetów działań. Zadaniem animatora/doradcy będzie również utworzenie sieci powiązań pomiędzy partnerami, wypracowanie kontaktów i zasad komunikacji. Ponadto, animator/doradca będzie konsultował (doradzał) zawiązanym partnerstwom w zakresie efektywnej współpracy i budowania zespołu. Animator/doradca powinien również motywować partnerów i podtrzymywać zaangażowanie oraz stymulować rozwój partnerstwa, tak by mogło realizować cele, dla których zostało zawiązane. W przypadku sytuacji trudnych i konfliktowych zadaniem animatora/doradcy będzie doradztwo w zakresie metod/sposobów rozwiązania konfliktów, jak również ich rozwiązanie poprzez mediację i dojście do konsensusu. Główny zakres obowiązków Wykonawcy: a) animowanie zawiązywania partnerstw na terenie danego miasta pomiędzy podmiotami z gminy, powiatu lub/i województwa, w oparciu o koncepcję Modelu Kooperacji, przekazanego przez Zamawiającego; b) zawiązywanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (PZK) (diagnoza środowiskowa w gminie, doradztwo Ośrodkom Pomocy Społecznej (OPS) w doborze odpowiednich partnerów oraz zawiązaniu partnerstwa); c) prowadzenie działań konsultacyjnych na rzecz wzmacniania funkcjonujących partnerstw i innych form współpracy w gminie/powiecie; d) współpraca z pracownikami ds. sieci; e) udział i moderowanie spotkań PZK (doradztwo w planowaniu strategii i określeniu priorytetów PZK, praca w oparciu o dynamikę grupy, podtrzymywanie zaangażowania, poradnictwo w wypracowywaniu rozwiązań, rozwiązywaniu konfliktów); f) współprowadzenie i udział w szkoleniach dla OPS z wdrażania Modelu Kooperacji; g) udział w spotkaniach animatorów celem omówienia funkcjonujących PZK, procesu wdrażania Modelu Kooperacji itp.; h) doradztwo z zakresu efektywnej współpracy, zasad tworzenia partnerstw, budowania zespołu; i) wsparcie i doradztwo OPS w procesie wdrażania Modelu Kooperacji; j) monitoring i ewaluacja procesu wdrażania Modelu Kooperacji; k) współpraca z ekspertami ds. Modelu; l) współpraca w przygotowaniu raportu podsumowującego z wdrażania Modelu Kooperacji; m) prowadzenie dokumentacji merytorycznej (plan działania, listy obecności, sprawozdania miesięczne itp.): -- przekazywanie do zatwierdzenia Zamawiającemu miesięcznych planów pracy z planowanymi terminami i zakresem realizacji poszczególnych działań za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, najpóźniej 5 dni przed ich rozpoczęciem lub jeśli termin ulegnie zmianie – niezwłocznie, pod rygorem nieuznania przez Zamawiającego prac Wykonawcy do rozliczenia i zapłaty, które nie zostały zgłoszone/zatwierdzone. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia, jak również zmniejszenia częstotliwości przekazywania ww. planów pracy. Ponadto, Zamawiający będzie uzgadniał z Wykonawcą i/lub informował z odpowiednim wyprzedzeniem o terminach planowanych spotkań, szkoleń, konsultacji i innych wydarzeń, na których wymagana będzie obecność Wykonawcy, -- sporządzanie za każdy miesiąc wykonywania zadań wynikających z umowy protokół, wskazujący prawidłowe wykonanie zadań, a także liczbę godzin, poświęconych w danym miesiącu kalendarzowym na wykonanie zadań w ramach umowy wraz ze szczegółowym sprawozdaniem merytorycznym oraz kartą spotkań, potwierdzającą realizację zadań i będzie przekazywał go Zamawiającemu w ramach rozliczenia wynagrodzenia w terminie do 5 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego protokół dotyczy, -- zebranie podpisów na listach uczestników spotkań PZK i przekaże je Zamawiającemu wraz z miesięcznym rozliczeniem; n) stała współpraca z personelem projektu, o) inne, wynikające ze zdiagnozowanych/zgłoszonych potrzeb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79411000-8, 73220000-0, 85312320-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 129600,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie gadżetów marketingowych - Chorzów
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie gadżetów marketingowych teczek ofertowych, wizytówek i folderów reklamowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI