Wybór kadry zarządzającej projektu pn. „Włocławek Zawodowo” w ramach Regionalnego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Wybór kadry zarządzającej projektu pn. „Włocławek Zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-091/17 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek z podziałem na 14 zadań
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWłocławek
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-11
 • Numer ogłoszenia570323-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 570323-N-2018 z dnia 2018-06-11 r.

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek: Wybór kadry zarządzającej projektu pn. „Włocławek Zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-091/17 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek z podziałem na 14 zadań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Prio-rytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, krajowy numer identyfikacyjny 910866910, ul. ul. Zielony Rynek  11/13 , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (54) 414 40 00, e-mail zamowienia@um.wloclawek.pl, faks (54) 414 42 57.
Adres strony internetowej (URL): http://www.wloclawek.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.um.wlocl.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Biuro Obsługi Mieszkanców - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek, Urząd Miata Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór kadry zarządzającej projektu pn. „Włocławek Zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-091/17 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek z podziałem na 14 zadań
Numer referencyjny: BZP.271.30.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry zarządzającej projektu pn. „Włocławek zawodowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-091/17 tj. zatrudnienie 1 kierownika projektu, 1 koordynatora zajęć pozalekcyjnych, 6 szkolnych opiekunów projektu oraz 6 szkolnych opiekunów stażu z podziałem na 14 zadań. Opis przedmiotu zamówienia: 1) KIEROWNIK PROJEKTU- pełnienie funkcji kierownika Projektu, do którego zakresu obowiązków będzie należało:, zarządzanie, nadzór i kontrola w/w projektu, kontakty z Instytucją Pośredniczącą i Wnioskodawcą, przygotowanie wniosków o płatność- część merytoryczna, znajomość SL2014. Kierownik projektu powołuje Zespół, który składa się co najmniej z następujących osób: koordynatora promocji i staży zawodowych, specjalisty ds. administracji i specjalisty ds. finansowych. Zakres obowiązków koordynatora promocji i staży zawodowych: nadzór nad stażami / programami stażu , opracowanie umów na staż i załączników, promocja Urzędu Miasta Włocławek /szkoły/ pracodawcy. Zakres obowiązków specjalisty ds. administracji: obsługa administracyjna projektu, prowadzenie korespondencji w SL2014-2020, opracowanie i archiwizacja dokumentów, maile, pisma i sms z osobami .zatrudnionymi w projekcie ,opracowanie umów/ dokumentacji zgodnej z umową dofinansowania. Zakres obowiązków specjalisty ds. finansowych: przygotowanie szczegółowego budżetu z Kierownikiem Projektu, opisywanie faktur, rachunków ,list płac i innych dowodów księgowych, kontrola bieżącego rejestrowania kosztów i wydatków w projekcie, rejestrowanie i analizowanie środków pieniężnych projektu, przygotowywanie pism i sprawozdań finansowych, obsługa audytu i kontroli, opracowanie przetargów, rozeznania rynku, zapytań ofertowych, znajomość SL 2014, przygotowywanie wniosków o płatność-część finansowa. Kierownik projektu w ramach swojego wynagrodzenia rozlicza się z koordynatorem ds. promocji i staży zawodowych, specjalistą ds. administracji i specjalistą ds. finansowych, których powołał do Zespołu. Przewidziany czas pracy pełnienia funkcji Kierownika projektu: od dnia zawarcia umowy do 30.09.2019 r. w wymiarze około 70h miesięcznie, jednak nie więcej niż 1120 godzin w czasie całego projektu. Kierownik projektu w ramach swojego wynagrodzenia odpowiada za prowadzenie biura projektu i zakup do niego materiałów biurowych. Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, do stawienia się na konsultacje w siedzibie Zamawiającego lub jednostki wskazanej przez Zamawiającego w terminie do 12 godz. od powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, ale w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godz. 15.00. 2) KOORDYNATOR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH- pełnienie funkcji koordynatora zajęć pozalekcyjnych do którego zakresu obowiązków będzie należało: nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych zgodność zajęć z harmonogramem, sprawdzanie dokumentacji dotyczącej zajęć, obsługa kontroli i audytu, zastępowanie kierownika Projektu, znajomość SL 2014. Koordynator zajęć pozalekcyjnych powołuje zespół , w którego skład wchodzi co najmniej specjalista ds. monitoringu. Zakres obowiązku specjalisty ds. monitoringu: monitoring zajęć, szkoleń i dokumentacji projektowej oraz wskaźników projektu. Koordynator zajęć pozalekcyjnych w ramach swojego wynagrodzenia rozlicza się ze specjalistą ds. monitoringu. Przewidziany czas pracy pełnienia funkcji koordynatora zajęć pozalekcyjnych: od dnia zawarcia umowy do 30.09.2019 r. w wymiarze około 70h miesięcznie, jednak nie więcej niż 1120 godzin w czasie całego projektu. Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, do stawienia się na konsultacje w siedzibie Zamawiającego lub jednostki wskazanej przez Zamawiającego w terminie do 12 godz. od powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, ale w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godz. 15.00 3) 6 SZKOLNYCH OPIEKUNÓW PROJEKTU- szkolni opiekunowie projektu zatrudnieni zostaną do 6 zespołów szkól zawodowych: 1) Zespół Szkół Elektrycznych (ZSEL) we Włocławku, 87-800 Włocławek; ul. Toruńska 77/83, 2) Zespół Szkół Budowlanych (ZSB) we Włocławku, 87-800 Włocławek; Nowomiejska 25, 3) Zespół Szkół Technicznych (ZST) we Włocławku, 87-800 Włocławek; ul. Ogniowa 2, 4) Zespole Szkół Ekonomicznych (ZSE) we Włocławku, 87-800 Włocławek; ul. Bukowa 38/40, 5) Zespół Szkół Samochodowych (ZSS) we Włocławku – 87-800 Włocławek; ul. Leśna 1A, 6) Zespole Szkół Chemicznych (ZSCH) we Włocławku – 87-800 Włocławek; Bulwary im. marsz. J. Piłsudskiego 4. Do obowiązków szkolnych opiekunów projektu należeć będzie: znajomość struktury szkoły zawodowej oraz współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym pracodawców, przeprowadzenie rekrutacji uczniów/nauczycieli w danych Zespole Szkół, organizacja zajęć i kursów, sporządzenie niezbędnej dokumentacji, bieżąca opieka nad projektem, kontakty z kadrą zarządzającą projektu, współpraca z dyrektorem i nauczycielami /firmami realizującymi projekt w placówce. Przewidziany czas pracy: od dnia zawarcia umowy do 30.09.2019 r. w wymiarze około 40h miesięcznie, jednak nie więcej niż 640 godzin w czasie całego projektu. Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, do stawienia się na konsultacje w siedzibie Zamawiającego lub jednostki wskazanej przez Zamawiającego w terminie do 12 godz. od powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, ale w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godz. 15.00. 4) 6 SZKOLNYCH OPIEKUNÓW STAŻU-szkolni opiekunowie stażu zatrudnieni zostaną do 6 zespołów szkól zawodowych: 1) Zespół Szkół Elektrycznych (ZSEL) we Włocławku, 87-800 Włocławek; ul. Toruńska 77/83, 2)Zespół Szkół Budowlanych (ZSB) we Włocławku, 87-800 Włocławek; Nowomiejska 25, 3)Zespół Szkół Technicznych (ZST) we Włocławku, 87-800 Włocławek; ul. Ogniowa 2, 4)Zespole Szkół Ekonomicznych (ZSE) we Włocławku, 87-800 Włocławek; ul. Bukowa 38/40, 5)Zespół Szkół Samochodowych (ZSS) we Włocławku – 87-800 Włocławek; ul. Leśna 1A, 6)Zespole Szkół Chemicznych (ZSCH) we Włocławku – 87-800 Włocławek; Bulwary im. marsz. J. Piłsudskiego 4. Do obowiązków szkolnych opiekunów stażu należeć będzie: rekrutacja na staż, ustalenie miejsca stażu dla uczniów z pracodawcami dla danego Zespołu Szkół, sporządzenie umów trójstronnych, niezbędnej dokumentacji na staż, kontrola dzienników, opracowanie programów stażu ( z pracodawcami). Przewidziany czas pracy: od dnia zawarcia umowy do 30.09.2019 r. w wymiarze około 40h miesięcznie, jednak nie więcej niż 200 godzin w czasie całego projektu. Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, do stawienia się na konsultacje w siedzibie Zamawiającego lub jednostki wskazanej przez Zamawiającego w terminie do 12 godz. od powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, ale w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godz. 15.00 O zatrudnieniu decydują kwalifikacje i kompetencje. Dostępność dla osób z niepełnosprawnością

II.5) Główny kod CPV: 79421000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
75121000-0
75112100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w przypadku składania oferty na zadanie nr 1:  wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 3 usługi, polegające na pełnieniu funkcji kadry zarządzającej projektów edukacyjnych lub aktywizujących bezrobotnych - w projektach o wartości minimum 400 000,00 zł brutto, współfinansowanych z środków Unii Europejskiej, poparte referencjami od realizatorów projektów.  dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektu: • kierownik projektu - 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu, podczas realizacji przynajmniej 3 projektów edukacyjnych lub aktywizujących bezrobotnych, współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, w przeciągu 9 ostatnich lat. • specjalista ds. finansowych - 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe, oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w rozliczaniu księgowości budżetowej, oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kadry zarządzającej projektu w przynajmniej 3 projektach edukacyjnych lub aktywizujących bezrobotnych, współfinansowanych z środków Unii Europejskiej, w przeciągu 9 ostatnich lat. • specjalista ds. administracji -1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kadry zarządzającej projektu w przynajmniej 3 projektach edukacyjnych lub aktywizujących bezrobotnych, współfinansowanych z środków Unii Europejskiej, w przeciągu 9 ostatnich lat. • koordynatora promocji i staży zawodowych -1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kadry zarządzającej projektu w przynajmniej 3 projektach edukacyjnych lub aktywizujących bezrobotnych, współfinansowanych z środków Unii Europejskiej, w przeciągu 9 ostatnich lat. b) w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 pn.: Koordynator zajęć pozalekcyjnych:  wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 3 usługi, polegające na pełnieniu funkcji kadry zarządzającej projektów edukacyjnych lub aktywizujących bezrobotnych o wartości minimum 200 000,00 zł brutto współfinansowanych z środków Unii Europejskiej, poparte referencjami od realizatorów projektów.  dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za nadzór nad realizacją projektu: • koordynator zajęć pozalekcyjnych - 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe, oraz posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji kadry zarządzającej projektu w przynajmniej 3 projektach edukacyjnych lub aktywizujących bezrobotnych, współfinansowanych z środków Unii Europejskie, w przeciągu 9 ostatnich lat. • specjalistą ds. monitoringu - 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe, oraz posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji kadry zarządzającej projektu w przynajmniej 3 projektach edukacyjnych lub aktywizujących bezrobotnych, współfinansowanych z środków Unii Europejskie, w przeciągu 9 ostatnich lat. Przez kadrę zarządzającą projektu Zamawiający rozumie: kierownika projektu, asystenta/zastępcy kierownika projektu, koordynatora projektu asystenta ds. monitoringu projektu, asystenta ds. administracyjnych, specjalistę ds. finansowych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie kadry zarządzającej” dokonana zostanie, na podstawie podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym informacji, dotyczących doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Niewskazanie w formularzu ofertowym żadnej osoby, o której mowa w pkt. 5, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: (dotyczy zadania nr 1 i 2): 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy, 2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Doświadczenie Kadry Zarządzającej 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w przypadkach określonych wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 2Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-19, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy złożyć w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Kierownik Projektu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pełnienie funkcji kierownika Projektu, do którego zakresu obowiązków będzie należało:, zarządzanie, nadzór i kontrola w/w projektu, kontakty z Instytucją Pośredniczącą i Wnioskodawcą, przygotowanie wniosków o płatność - część merytoryczna, znajomość SL2014. Kierownik projektu powołuje Zespół, który składa się co najmniej z następujących osób: koordynatora promocji i staży zawodowych, specjalisty ds. administracji i specjalisty ds. finansowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421000-1, 75112100-5, 75121000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Doświadczenie kadry zarządzającej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Koordynator zajęć pozalekcyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:pełnienie funkcji koordynatora zajęć pozalekcyjnych do którego zakresu obowiązków będzie należało: nadzór nad realizacją zajęć pozalekcyjnych zgodność zajęć z harmonogramem , sprawdzanie dokumentacji dotyczą-cej zajęć, obsługa kontroli i audytu, zastępowanie kierownika Projektu, znajomość SL 2014. Koordynator zajęć pozalekcyjnych powołuje zespół, w którego skład wchodzi co najmniej specjalista ds. moni-toringu. Zakres obowiązku specjalisty ds. monitoringu: monitoring zajęć, szkoleń i dokumentacji projektowej oraz wskaźników projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421000-1, 75112100-5, 75121000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Doświadczenie kadry zarządzającej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Szkolny Opiekun Projektu w Zespole Szkół Elektrycznych (ZSEL) we Włocławku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do obowiązków szkolnych opiekunów projektu należeć będzie: znajomość struktury szkoły zawodowej oraz współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym pracodawców, przeprowadzenie rekrutacji uczniów/nauczycieli w danych Zespole Szkół, organizacja zajęć i kursów, sporządzenie niezbędnej dokumentacji, bieżąca opieka nad projektem, kontakty z kadrą zarządzającą projektu, współpraca z dyrektorem i nauczycielami /firmami realizującymi projekt w placówce.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421000-1, 75112100-5, 75121000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Doświadczenie kadry zarządzającej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Szkolny Opiekun Projektu w Zespole Szkół Budowlanych (ZSB) we Włocławku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do obowiązków szkolnych opiekunów projektu należeć będzie: znajomość struktury szkoły zawodowej oraz współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym pracodawców, przeprowadzenie rekrutacji uczniów/nauczycieli w danych Zespole Szkół, organizacja zajęć i kursów, sporządzenie niezbędnej dokumen-tacji, bieżąca opieka nad projektem, kontakty z kadrą zarządzającą projektu, współpraca z dyrektorem i nauczy-cielami /firmami realizującymi projekt w placówce.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421000-1, 75112100-5, 75121000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Doświadczenie kadry zarządzającej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Szkolny Opiekun Projektu w Zespole Szkół Technicznych (ZST) we Włocławku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do obowiązków szkolnych opiekunów projektu należeć będzie: znajomość struktury szkoły zawodowej oraz współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym pracodawców, przeprowadzenie rekrutacji uczniów/nauczycieli w danych Zespole Szkół, organizacja zajęć i kursów, sporządzenie niezbędnej dokumentacji, bieżąca opieka nad projektem, kontakty z kadrą zarządzającą projektu, współpraca z dyrektorem i nauczycielami /firmami realizującymi projekt w placówce.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421000-1, 75112100-5, 75121000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Doświadczenie kadry zarządzającej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Szkolny Opiekun Projektu w Zespole Szkół Ekonomicznych (ZSE) we Włocławku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do obowiązków szkolnych opiekunów projektu należeć będzie: znajomość struktury szkoły zawodowej oraz współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym pracodawców, przeprowadzenie rekrutacji uczniów/nauczycieli w danych Zespole Szkół, organizacja zajęć i kursów, sporządzenie niezbędnej dokumentacji, bieżąca opieka nad projektem, kontakty z kadrą zarządzającą projektu, współpraca z dyrektorem i nauczycielami /firmami realizującymi projekt w placówce.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421000-1, 75112100-5, 75121000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Doświadczenie kadry zarządzającej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Szkolny Opiekun Projektu w Zespole Szkół Samochodowych (ZSS) we Włocławku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do obowiązków szkolnych opiekunów projektu należeć będzie: znajomość struktury szkoły zawodowej oraz współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym pracodawców, przeprowadzenie rekrutacji uczniów/nauczycieli w danych Zespole Szkół, organizacja zajęć i kursów, sporządzenie niezbędnej dokumentacji, bieżąca opieka nad projektem, kontakty z kadrą zarządzającą projektu, współpraca z dyrektorem i nauczycielami /firmami realizującymi projekt w placówce.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421000-1, 75112100-5, 75121000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Doświadczenie kadry zarządzającej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Szkolny Opiekun Projektu w Zespole Szkół Chemicznych (ZSCH) we Włocławku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do obowiązków szkolnych opiekunów projektu należeć będzie: znajomość struktury szkoły zawodowej oraz współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym pracodawców, przeprowadzenie rekrutacji uczniów/nauczycieli w danych Zespole Szkół, organizacja zajęć i kursów, sporządzenie niezbędnej dokumentacji, bieżąca opieka nad projektem, kontakty z kadrą zarządzającą projektu, współpraca z dyrektorem i nauczycielami /firmami realizującymi projekt w placówce.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421000-1, 75112100-5, 75121000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Doświadczenie kadry zarządzającej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Szkolny Opiekun Stażu w Zespole Szkół Elektrycznych (ZSEL) we Włocławku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do obowiązków szkolnych opiekunów stażu należeć będzie: rekrutacja na staż, ustalenie miejsca stażu dla uczniów z pracodawcami dla danego Zespołu Szkół, sporządzenie umów trójstronnych, niezbędnej dokumentacji na staż, kontrola dzienników, opracowanie programów stażu (z pracodawcami).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421000-1, 75112100-5, 75121000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Doświadczenie kadry zarządzającej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Szkolny Opiekun Stażu w Zespole Szkół Budowlanych (ZSB) we Włocławku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do obowiązków szkolnych opiekunów stażu należeć będzie: rekrutacja na staż, ustalenie miejsca stażu dla uczniów z pracodawcami dla danego Zespołu Szkół, sporządzenie umów trójstronnych, niezbędnej dokumentacji na staż, kontrola dzienników, opracowanie programów stażu (z pracodawcami).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421000-1, 75112100-5, 75121000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Doświadczenie kadry zarządzającej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Szkolny Opiekun Stażu w Zespole Szkół Technicznych (ZST) we Włocławku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do obowiązków szkolnych opiekunów stażu należeć będzie: rekrutacja na staż, ustalenie miejsca stażu dla uczniów z pracodawcami dla danego Zespołu Szkół, sporządzenie umów trójstronnych, niezbędnej dokumentacji na staż, kontrola dzienników, opracowanie programów stażu (z pracodawcami).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421000-1, 75112100-5, 75121000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Doświadczenie kadry zarządzającej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: Szkolny Opiekun Stażu w Zespole Szkół Ekonomicznych (ZSE) we Włocławku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do obowiązków szkolnych opiekunów stażu należeć będzie: rekrutacja na staż, ustalenie miejsca stażu dla uczniów z pracodawcami dla danego Zespołu Szkół, sporządzenie umów trójstronnych, niezbędnej dokumentacji na staż, kontrola dzienników, opracowanie programów stażu (z pracodawcami).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421000-1, 75112100-5, 75121000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Doświadczenie kadry zarządzającej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: Szkolny Opiekun Stażu w Zespole Samochodowych (ZSS) we Włocławku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do obowiązków szkolnych opiekunów stażu należeć będzie: rekrutacja na staż, ustalenie miejsca stażu dla uczniów z pracodawcami dla danego Zespołu Szkół, sporządz-nie umów trójstronnych, niezbędnej dokumentacji na staż, kontrola dzienników, opracowanie programów stażu (z pracodawcami).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421000-1, 75112100-5, 75121000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Doświadczenie kadry zarządzającej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: Szkolny Opiekun Stażu w Zespole Szkół Chemicznych (ZSCH) we Włocławku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Do obowiązków szkolnych opiekunów stażu należeć będzie: rekrutacja na staż, ustalenie miejsca stażu dla uczniów z pracodawcami dla danego Zespołu Szkół, sporządzenie umów trójstronnych, niezbędnej dokumentacji na staż, kontrola dzienników, opracowanie programów stażu (z pracodawcami).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79421000-1, 75112100-5, 75121000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Doświadczenie kadry zarządzającej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie zawieszek zapachowych - Świecie
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania10-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie 500 szt. zawieszek zapachowych w różnych zapachach wraz z projektem i wysyłką na jednym ze standardowych wykrojników auta. Proszę o przesłanie ofert cenowych.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI