Świadczenie usługi, w podziale na zadania, w zakresie ochrony osób i mienia na terenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi, w podziale na zadania, w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz – Zadanie nr 2
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKalisz
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZwiązek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-12
 • Numer ogłoszenia513091-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 513091-N-2019 z dnia 2019-02-12 r.

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina": Świadczenie usługi, w podziale na zadania, w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz – Zadanie nr 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", krajowy numer identyfikacyjny 25081047800000, ul. pl. Św. Józefa  5 , 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 635 650, e-mail przetargi@czystemiasto.pl, faks 627 635 651.
Adres strony internetowej (URL): www.czystemiasto.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.czystemiasto.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.czystemiasto.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi, w podziale na zadania, w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz – Zadanie nr 2
Numer referencyjny: UA.271.1.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
1 i 2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia na terenie chronionym w podziale na: 1) Zadanie nr 1 - Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków, 2) Zadanie nr 2 - „Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz. Szacunkowa liczba roboczogodzin w całym okresie świadczenia usługi wynosi: 1) 14 700 roboczogodzin w ramach Zadania nr 1, 2) 5 600 roboczogodzin w ramach Zadania nr 2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II części SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79700000-1
79710000-4
79711000-1
79714000-2
79715000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy o wartości: 1) dla Zadania nr 1 – nie przekraczającej 68 000,00 zł, 2) dla Zadania nr 2 – nie przekraczającej 25 000,00 zł. Zamówienia, o których mowa powyżej polegać będą na powtórzeniu czynności objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności wymienionych w odpowiednim dla każdego Zadania Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – II części SIWZ. Zamówiena te będą mogły zostać udzielone gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub zajdzie potrzeba ich wykonania. Ponadto zamówienia te będą mogły zostać udzielone po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie zamówienia. Zamówienia te będą udzielane z zastosowaniem cen obowiązujących w umowie dla zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-03-29   lub zakończenia: 2020-03-27

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada i przedłoży aktualna koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 ze zm.) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty muszą być złożone dla tego z Wykonawców, który będzie wykonywał koncesjonowaną część zamówienia)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli: w okresie ostatnich 3 lat przed przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje przez okres co najmniej 12 miesięcy co najmniej jedną usługę ochrony osób i mienia, o wartości: 1) nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto dla Zadania nr 1, 2) nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto dla Zadania nr 2. W przypadku usług wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie czasu trwania i wartości usługi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 11.5.1)-2) IDW - I części SIWZ dotyczących każdego z nich.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, za spełniony jeżeli Wykonawca posiada i przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 ze zm.) (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty muszą być złożone dla tego z Wykonawców, który będzie wykonywał koncesjonowaną część zamówienia); W celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie III.1.3) Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli: w okresie ostatnich 3 lat przed przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje przez okres co najmniej 12 miesięcy co najmniej jedną usługę ochrony osób i mienia, o wartości: 1) nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto dla Zadania nr 1, 2) nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto dla Zadania nr 2. W przypadku usług wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie czasu trwania i wartości usługi. W celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w punkcie III.1.3) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do IDW - I części SIWZ oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał - w tym celu ww. Wykaz wraz z dowodami ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku – dotyczy Zadania 1 nr i Zadania nr 2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał - w tym celu ww. Wykaz wraz z dowodami ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku – dotyczy Zadania 1 nr i Zadania nr 2.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Podstawowym elementem Oferty jest złożony w oryginale wypełniony i podpisany „Formularz oferty” - zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik nr 1 do IDW wraz z Wykazem cen – zał. 1.1. 2. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.: 1) osoby uprawnione zgodnie z reprezentacją ujawnioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub 2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza - należy dołączyć do oferty; 3) przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 3. Do oferty należy dołączyć: 1) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.1. IDW - I części SIWZ - w oryginale; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 17.7.2) IDW (jeśli dotyczy) - w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 4) zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające wdrożenie i stosowanie, u Wykonawcy realizującego czynności z zakresu zagospodarowania odpadów, systemu zarządzania środowiskowego spełniającego wymagania normy ISO 14001 lub EMAS lub równoważnego systemu zarządzania środowiskowego – jeżeli Wykonawca posiada przedmiotowe zaświadczenie - w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 5) dowód wniesienia wadium, o którym mowa w pkt. 15. IDW. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. Wykonawca może złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.3. IDW wraz z ofertą w przypadku, gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej, co znajdzie odzwierciedlenie w treści składanego oświadczenia. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 17.3. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty, pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczenia z art. 25a ustawy, dokumentów i oświadczeń z art. 26 ust. 2 ustawy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w określonych poniżej wysokościach dla poszczególnych Zadań: 1) Dla Zadania nr 1 – 9 000,00 zł (słownie dziewięć tysięcy złotych 00/100), 2) Dla Zadania nr 2 – 3 000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych 00/100). Wykonawca wnosi wadium w wysokości przewidzianej dla Zadania, którego dotyczy składana przez niego oferta. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, może wnieść wadium osobno dla każdego Zadania, jak i łącznie z wyraźnym zaznaczeniem jakich Zadań wniesione wadium dotyczy. Wniesione wadium winno obejmować cały okres związania ofertą. 3. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 86 1020 2212 0000 5302 0280 7360 z dopiskiem: „Wadium, nr sprawy UA.271.1.5.2019, Zadanie nr ………..”. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wykonania przelewu. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty). Kopię dowodu wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy natomiast trwale wpiąć do oferty. 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu poprzedzającym może okazać się zbyt późne. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia, z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwota gwarancji, termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Kopie dowodu wniesienia wadium, np. kopie gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej należy wpiąć trwale do oferty. Kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. 9. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za 1 roboczogodzinę świadczenia usługi 60,00
Jakość wykonywanej usługi w oparciu o system zarządzania jakością 20,00
Termin płatności faktur 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian umowy w następujących sytuacjach i w następujących zakresach: a) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, b) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za usługi, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, c) zmiana podwykonawcy lub określonego w ofercie Wykonawcy zakresu podwykonawstwa w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego/kolejnego podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy. 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy w szczególności zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych oraz zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków - Zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków. 2. Szacunkowa ilość roboczogodzin w całym okresie świadczenia usługi wynosi 14 700. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II części SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79000000-4, 79700000-1, 79710000-4, 79711000-1, 79714000-2, 79715000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-03-29
data zakończenia: 2020-03-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za 1 roboczogodzinę świadczenia usługi 60,00
Jakość wykonywanej usługi w oparciu o system zarządzania jakością 20,00
Termin płatności faktur 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz Szacunkowa liczba roboczogodzin w całym okresie świadczenia usługi wynosi 5 600. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II części SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79000000-4, 79700000-1, 79710000-4, 79711000-1, 79714000-2, 79715000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-03-29
data zakończenia: 2020-03-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto za 1 roboczogodzinę świadczenia usługi 60,00
Jakość wykonywanej usługi w oparciu o system zarządzania jakością 20,00
Termin płatności faktur 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę druk katalogów reklamowych - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania22-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę druk katalogów reklamowych (1000 szt.). Katalog 16 stron A4 Okładka: - format: po złożeniu - A4 pion, - 4 strony, - 4/4 cmyk, - kreda 250 g mat, - folia mat 1/1, - lakier UV 1/1 wybiórczo. Wnętrze: - format: po złożeniu A4 pion, - 12 stron, - 4/4 cmyk, - kreda mat 170 g, - folia mat 1/1, - lakier UV 1/1 wybiórczo (to opcjonalnie, zależnie od tego jak będzie wykonany projekt i czy elementy graficzne będą się nadawały pod to uszlachetnienie). Oprawa zeszytowa po dłuższym boku. Dostawa katalogów do siedziby firmy w Poznaniu najpóźniej 04.06.2019 Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.