„Świadczenie usługi kierownika projektu „Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
„Świadczenie usługi kierownika projektu „Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V – Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPłock
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-02-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517800-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517800-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku: „Świadczenie usługi kierownika projektu „Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V – Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V – Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, krajowy numer identyfikacyjny 61103840300000, ul. Pl. Dąbrowskiego  2 , 09402   Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 243 665 400, e-mail zamowienia@pwszplock.pl, faks 243 665 421.
Adres strony internetowej (URL): www.pwszplock.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Wyższa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pwszplock.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pwszplock.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres Uczelni
Adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Świadczenie usługi kierownika projektu „Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V – Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych”.
Numer referencyjny: DA/MB/-232-10/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres świadczenia usługi: • koordynacja i zarządzanie projektem partnerskim polegającym na utworzeniu Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej wraz z przeszkoleniem kadry dydaktycznej i studentów na Kierunku Pielęgniarstwo, • organizacja kluczowych zadań w projekcie dla Lidera i Partnera projektu, • opracowywanie procedur, instrukcji, regulaminów dotyczących realizacji Projektu, • współpraca przy udzielaniu zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych Zamawiającego oraz ustawą PZP, • współpraca z właściwą komórką/wydziałem PWSZ w Płocku oraz partnera w zakresie prawidłowego przygotowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, wniosków w sprawie udzielenia zamówienia, dokonywanie rozeznania rynku, uczestniczenie w pracach Komisji powoływanych w celu udzielenia zamówienia, • nadzór nad wyborem kadry – wykonawców i zakupami, • czuwanie nad terminowością wykonywania zadań w projekcie oraz zgodnością z budżetem zaplanowanych zadań, • przygotowywanie umów, zakresów obowiązków, dokumentacji projektowej, raportów itp. dla personelu projektu, • przygotowanie dokumentacji projektowej oraz raportów, • promocja projektu, prowadzenie ewidencji działań, • sprawozdawczość okresowa, tj. tworzenie sprawozdań do IP oraz władz uczelni z postępów realizacji projektu w zakresie finansowo–rzeczowym, osiągniętych rezultatów, (1 raport na kwartał) • przygotowanie wszelkiej dokumentacji wymaganej przez IP, związanej z realizacją projektu, • nadzorowanie czynności wykonywanych przez pracownika biurowego, • zarządzanie zespołem projektowym, • organizowanie spotkań zespołu projektu, • monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu, • bieżąca aktualizacja wniosku o dofinansowanie, • współpraca z Kwesturą i Partnerem Projektu - przygotowywanie wniosków o płatność zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym, • kontakty z Instytucją Pośredniczącą, • obsługa Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 oraz SOWA, • nadzór nad prawidłowym archiwizowaniem dokumentacji projektu, • na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie stawić się w siedzibie PWSZ w Płocku w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie koszty związane z dojazdem, • na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie uczestniczyć w kontroli i przygotować wyjaśnienia dla jednostki kontrolującej. Przedmiotowe wyjaśnienia będą przekazywane nieodpłatnie Zamawiającemu drogą mailową w terminie wskazanym przez Zamawiającego, również po realizacji niniejszej umowy, • w ramach nadzoru, Zamawiający może mieć pytania i wątpliwości, które na żądanie Zamawiającego, muszą być omówione bądź opisane w ramach usługi. Usługa świadczona przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia będzie weryfikowana przez Zamawiającego na każdym etapie realizacji, • reagowanie w okolicznościach wymagających zmiany harmonogramu realizacji projektu, w tym przede wszystkim zmian mających wpływ na zakres, cele, czy rezultaty projektu, monitorowanie uczestników projektu, • bieżąca współpraca z członkami kadry zarządzającej projektu i Partnerem Projektu w zakresie realizacji zadań projektowych, • informowanie personelu projektu nt. zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz o obowiązku przestrzegania tej zasady w codziennej pracy przy projekcie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: • umiejętność bardzo dobrej obsługi pakietu Microsoft Office, urządzeń biurowych, • wysokie umiejętności zarządzania pracą własną i zespołu, • praktyczne umiejętności tworzenia dokumentów formalnych: umów cywilno-prawnych, formularzy, zestawień, • bardzo dobrą znajomość dokumentów programowych: wytycznych, SZOOP, • umiejętność analizowania ryzyk - wprowadzania działań zaradczych, terminowość.

II.5) Główny kod CPV: 79000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79421000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialną za świadczenie usługi, która posiada: • wykształcenie wyższe, • minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków UE.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.12. Inne dokumenty: - formularz ofertowy, - pełnomocnictwo,(jeżeli dotyczy) - informacja o spełnianiu pozacenowych kryteriów, - w przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi, - zobowiązanie podmiotu trzeciego, (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie personelu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Strony dopuszczają możliwość dokonania w umowie następujących zmian: a) zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, b) zmiany osobowej personelu na wniosek Wykonawcy, w przypadku braku możliwości realizacji usługi kierownika kursu przez osobę wskazaną w ofercie. Zmiana jest możliwa jedynie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego. Nowa osoba pełniąca usługę kierownika kursu musi spełniać wszystkie warunki i kryteria wskazane w SIWZ oraz spełniać kryterium poza cenowe w minimum tym samym stopniu, co osoba wskazana w ofercie, c) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności: 1) zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, 2) zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi lub buntów niepokoi, strajków, 3) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 4) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Pośredniczącą, a także innymi instytucjami oraz zmian wprowadzonych do wniosku o dofinansowanie projektu, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia, 5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości, 6) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia, 7) gdy wypowiedzenie umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia skutkowałoby dla Zamawiającego niepowetowaną stratą, dopuszcza się możliwość przedłużenia lub skrócenia okresu wypowiedzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-21, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 kryterium „Cena” (LC): a) znaczenie kryterium - 60 pkt; b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”: L cena = (C min / C) x 60 pkt gdzie: L cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty C min - cena w ofercie z najniższą ceną C - cena w ofercie ocenianej - kryterium „Doświadczenie personelu”: a) znaczenie kryterium - 40 pkt; b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „doświadczenie personelu”: Gdy Wykonawca wykaże, iż: - osoba odpowiedzialna za świadczenie usługi, wskazana w wykazie osób, realizuje lub zrealizowała w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 1 usługę polegającą na kierowaniu projektem finansowanym ze środków UE, otrzyma 0 pkt, - osoba odpowiedzialna za świadczenie usługi, wskazana w wykazie osób, realizuje lub zrealizowała w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert łącznie 2 usługi polegające na kierowaniu projektami finansowanym ze środków UE, otrzyma 20 pkt, - osoba odpowiedzialna za świadczenie usługi, wskazana w wykazie osób, realizuje lub zrealizowała w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert łącznie 3 usługi polegające na kierowaniu projektami finansowanym ze środków UE, otrzyma 40 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg. wzoru: P= LC+LD gdzie: P – łączna liczba punktów, LC – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”, LD - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie personelu”.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję stojaka teleskopowego - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania24-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję stojaka teleskopowego ok. 130 cm wysokości. Musi być stabilny (ciężki), ponieważ stojak będzie stał na zewnątrz. Chciałabym się dowiedzieć o cenę i termin dostawy. Miejsce dostawy - Warszawa.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Płock: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla OAiIT – II postępowanie
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI