„Świadczenie usług kompleksowej obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych organizowanych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Świadczenie usług kompleksowej obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w 2019 roku”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGorzów Wielkopolski
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-04-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejskie Centrum Kultury
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-14
 • Numer ogłoszenia537422-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537422-N-2019 z dnia 2019-04-14 r.

Miejskie Centrum Kultury: „Świadczenie usług kompleksowej obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w 2019 roku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 21021416400000, ul. ul. Drzymały  26 , 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-95 7202911, e-mail admin@emceka.pl, faks 0-95 7202911 wew. 28.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.mckgorzow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
Samorządowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.mckgorzow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.mckgorzow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej
Adres:
Miejskie Centrum Kultury, ul. M.Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wlkp.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Świadczenie usług kompleksowej obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w 2019 roku”
Numer referencyjny: PZP.01.2019-PN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Zamawiającego w 2019r. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Szczegółowy opis zakresu prac obsługi imprez do wykonania w ramach poszczególnych części przedstawiony został w opisie przedmiotu zamówienia dla każdej z części - załączniku nr 5 oraz riderach technicznych załącznikach do niniejszej SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. - Część I pn. „Kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia pn. Dni Gorzowa 2019 - Część II pn. „Kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia pn. Koniec Lata Party 2019” - Część III pn. „Obsługa techniczna koncertów w ramach cyklu pn. Scena na scenie” - Część I pn. „Kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia pn. Dni Gorzowa 2019 - Część II pn. „Kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia pn. Koniec Lata Party 2019” - Część III pn. „Obsługa techniczna koncertów w ramach cyklu pn. Scena na scenie”

II.5) Główny kod CPV: 79952100-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42994200-2
92370000-5
32342400-6
31500000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na sumę 1.000.000 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) minimum DWIE usługi polegające na nagłośnieniu i naświetleniu imprez kulturalnych o wartości nie mniejszej niż: Dla części I 100 000,00 PLN Dla części II 40 000,00 PLN Dla części III 16 000,00 PLN w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 26 ust. 6 Ustawy, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na sumę 1.000.000,00 zł. b) wykaz: - usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów: - określających czy te dostawy lub usługi wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11.1 siwz - Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki: 11.1.1 Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do SIWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 26 ust.3 pzp. 11.1.2 OŚWIADCZENIA- oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich: 11.1.2.1 W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w pkt 9.5., wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. Niniejsze oświadczenie należy złożyć w oryginale. 11.1.2.2 W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.2 oraz podmiotu trzecie, na zasobach których wykonawca polega spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. 11.1.2.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 11.1.2.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w 11.1.2.1. i 2 potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia. 11.1.2.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 11.1.2.2. 11.1.3 Odpowiednie pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 11.1.4 Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem) albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie w obsłudze imprez 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
24.8 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy: − z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, − zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; − jeśli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10 % wartości Umowy i zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy, − z powodu zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, − w przypadku wystąpienia innych okoliczności nieingerujących w treść przedmiotu Umowy, których nie można przewidzieć w momencie zawarcia Umowy - zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy, − zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca samodzielnie (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcom wraz z informacją, o której mowa powyżej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z pkt 11.3.2 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: - o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, (dokument powinien być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 11.4.1 niniejszej siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia pn. Dni Gorzowa 2019"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia pn. Dni Gorzowa 2019” DATA: 14-16.06.2019r. NAZWA WYDARZENIA: Dni Gorzowa 2019 - Energia Miasta! Plener: Błonia Nadwarciańskie, ul. Fabryczna, Gorzów Wlkp. NAGŁOŚNIENIE: tak OŚWIETLENIE: tak MULTIMEDIA: tak SCENA: tak Wyszczególnienie: • montaż: możliwy od 10.06.2019 r., • demontaż: do 18.06.2018 r., • gotowość techniki scenicznej do prób: 14.06.2019r. godzina 9:00 - wg harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego do końca maja 2019 roku, • wymiary sceny: 14m x 12 m + boczne wingi. Wymagania dotyczące sceny: Scena 14 m (szerokość) x 12 m (głębokość), zadaszenie dopasowane do wielkości sceny. Scena w pełni zabezpieczona przeciwdeszczowo i przeciwwiatrowo siatką. Stała konstrukcja zadaszenia sceny. Dodatkowo: 1x zaplecze przysceniczne ( tzw. wing ) zadaszone i zabezpieczone przeciwdeszczowo z lewej strony sceny o wymiarze minimum 8 m głębokość x 4 m szerokość na ruchome risery. Schody z barierkami po dwóch stronach sceny. Scena wyposażona powinna być w barierki zabezpieczające boki i tył. Trap wyładunkowy dla zespołów poza komunikacją schodową. Scena wysłonięta wewnątrz czarnym materiałem. Wieże - 2 sztuki - na nagłośnienie o wymiarze 2,5~3 m x 2,5~3m o wysokości 10m z systemową podłogą na subbasy postawione poza światłem sceny o nośności ok 1200 kg/wieżę. Dwie sztuki wież na banery o wymiarach 2,5~3 x 2,5~3 m o wysokości 10 m. Wieże dostosowane rozmiarem do wysokości sceny. UWAGA! Światło, kratownice i inne elementy wyposażenia muszą być podwieszane do konstrukcji dachu niezależnie. Podłoga bocznych wingów powinna być kontynuacją podłogi sceny, wingi zabezpieczone i osłonięte szczelnie materiałem plandekowym. Reżyserka FOH - według riderów zespołów (załącznik nr 5a) wykonana z konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wymiarach 3 m x 6 m dwupoziomowa, zadaszona i osłonięta w pełni przed deszczem. Reżyserka MON wykonana z konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wymiarach min. 3 x 4m po prawej stronie sceny, zadaszona i osłonięta w pełni przed deszczem z podłogą o wys podłogi sceny. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość mobilnych podestów scenicznych zgodnie z riderami zespołów (załącznik nr 5a) oraz koncepcją montażu i demontażu backlinu zespołów na zapleczu sceny. Wykonawca dostarczy w dokumentacji przetargowej projekty budowlane sceny wraz z atestami konstrukcji. Wykonawca zapewni wynajem, montaż i demontaż konstrukcji wraz z obsługą techniczną adekwatną do wielkości sceny i obsługi imprezy (min. 4 os.). Zamawiający zapewni możliwość napełnienia wodą zbiorników balastowych konstrukcji - 12 000 litrów. Wymagania dotyczące nagłośnienia: - wykonawca zobowiązuje się do wynajmu oraz obsługi aparatury nagłośnieniowej podczas w/w wydarzenia; - nagłośnienie musi być zgodne ze szczegółami riderów technicznych (załączniki 5a); - do w/w usługi należy wynajem i instalacja oraz demontaż sprzętu nagłaśniającego z jego obsługą realizacyjną (wg. dostarczonych wymagań technicznych artystów – załącznik nr 5a) w tym: a) nagłośnienie - podwieszane z subbasami ( w rodzaju Line Array - WIELKOFORMATOWE, o uznanej światowej najwyższej marce i klasie ), o mocy min. 2 x 80 kW w końcówkach mocy w całym paśmie, kompletny konwencjonalny system monitorowy, baza 8 mikrofonów bezprzewodowych, urządzenia do odtwarzania muzyki MD, CD, PC, system douszny bezprzewodowy (7 sztuk) - całość zgodna z riderami technicznymi zaproszonych zespołów (- załącznik nr 5a); b) ochrona okablowania przed uszkodzeniem, wyeliminowanie konieczności budowy wygrodzonego przejścia pomiędzy mikserem FOH, a sceną - okablowanie wkopane w ziemię; c) transport sprzętu i obsługi. Wielkość nagłośnienia ma być dostosowana do powierzchni 12000 metrów kwadratowych z pełnym pokryciem dźwiękiem w pełnym paśmie częstotliwości dla około 8~9 tyś. osób. Wymagania dotyczące oświetlenia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi realizacyjno - technicznej polegającej na oświetleniu imprezy „Dni Gorzowa – Energia Miasta!” - zgodnie z otrzymanymi „riderami” zespołów – załącznik nr 5a; Do w/w usługi należy: 1) instalacja oświetlenia; 2) obsługa oświetlenia podczas koncertów; 3) deinstalacja oświetlenia. Wymagania dotyczące usługi multimedialnej: Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem ekranów LED: - dwa ekrany LED P8 po bokach sceny o wymiarach 3 x 5 metrów - poziomo - na własnej konstrukcji; - realizacja kamerowa całego wydarzenia za pomocą 3 kamer i miksera w rozdzielczości HD; - ekran LED na tylnej ścianie sceny - zgodnie z zapotrzebowaniem riderowym zespołów (załącznik nr 5a); - montaż sprzętu - poza sceną - może być przeprowadzony w godzinach porannych pierwszego dnia koncertowego. Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem udostępnionym do końca maja 2019. Ridery - załączniki nr 5a. INFO OGÓLNE: Zamawiający zapewnia ochronę mienia i osób od momentu rozpoczęcia montażu do momentu całkowitego demontażu sprzętu i wyjazdu ekip. Nocleg dla ekip technicznych po stronie Wykonawcy. Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez Zamawiającego do końca maja 2019.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79952100-3, 79993100-2, 92370000-5, 32342400-6, 31500000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-06-14
data zakończenia: 2019-06-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie w obsłudze imprez 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: „Kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia pn. Koniec Lata Party 2019”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:pn. „Kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia pn. Koniec Lata Party 2019” DATA NAZWA WYDARZENIA: „Koniec Lata Party 2019” 24-25 sierpnia 2019r., plener, błonia nadwarciańskie, ul. Fabryczna, Gorzów Wlkp. NAGŁOŚNIENIE: tak OŚWIETLENIE: tak MULTIMEDIA: tak SCENA: tak Wyszczególnienie: • montaż: możliwy od 20.08.2019 r., • demontaż: do 27.08.2019 r., • gotowość techniki scenicznej do prób: 24.08.2019 od godz. 08:00 . Wymagania dotyczące sceny: Scena 12 m (szerokość) x 10 m (głębokość), zadaszenie dopasowane do wielkości sceny. Wysokość okna scenicznego minimum 6 metrów. Scena w pełni zabezpieczona przeciwdeszczowo i przeciwwiatrowo siatką. Wykonawca zobowiązuje się do wynajmu konstrukcji i obsługi w dniach 24 -25 sierpnia 2019 w Gorzowie Wlkp. Dodatkowo: 1x zaplecze przysceniczne ( tzw. wing ) zadaszone i zabezpieczone przeciwdeszczowo z lewej strony sceny o wymiarze minimum 8 m głębokość x 4 m szerokość na ruchome risery. Schody z barierkami po dwóch stronach sceny. Trap wyładunkowy dla zespołów poza komunikacją schodową. Scena wysłonięta wewnątrz czarnym materiałem. Wieże - 4 sztuki - na nagłośnienie, oświetlany, ekrany led (zgodne z załączonymi riderami, załącznik nr 5b) o wymiarach dostosowanych do konstrukcji sceny, o nośności adekwatnej do obciążenia. Reżyserka FOH - według riderów zespołów – załącznik 5b - wykonana z konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wymiarach 3 m x 6 m, zadaszona i osłonięta w pełni przed deszczem. Reżyserka MON wykonana z konstrukcji stalowej lub aluminiowej o wymiarach min. 3 x 4m po prawej stronie sceny, zadaszona i osłonięta w pełni przed deszczem z podłogą o wys podłogi sceny. Podłoga bocznych wingów powinna być kontynuacją podłogi sceny, wingi zabezpieczone i osłonięte szczelnie materiałem plandekowym. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość mobilnych podestów scenicznych zgodnie z riderami (załącznik nr 5b) oraz koncepcją montażu i demontażu backlinu zespołów na zapleczu sceny. Wykonawca dostarczy w dokumentacji przetargowej projekty budowlane sceny wraz z atestami konstrukcji. Wykonawca zapewni montaż i demontaż konstrukcji wraz z obsługą techniczną adekwatną do wielkości sceny i obsługi imprezy (min. 4 os.). Zamawiający zapewni możliwość napełnienia wodą baniaków balastowych konstrukcji - 12 000 litrów. Wymagania dotyczące nagłośnienia: Wykonawca zobowiązuje się do wynajmu oraz obsługi aparatury nagłośnieniowej podczas w/w wydarzenia. Nagłośnienie musi być zgodne ze szczegółami riderów technicznych – załącznik nr 5b). Do w/w usługi należy wynajem i instalacja i demontaż sprzętu nagłaśniającego z jego obsługą realizacyjną (wg. dostarczonych wymagań technicznych artystów – załącznik nr 5b) w tym: a) podwieszane z subbasami ( w rodzaju Line Array - WIELKOFORMATOWE, o uznanej światowej najwyższej marce i klasie ), o mocy min. 2 x 80 kW w końcówkach mocy w całym paśmie, kompletny konwencjonalny system monitorowy, baza 8 mikrofonów bezprzewodowych, urządzenia do odtwarzania muzyki MD, CD, PC, całość zgodna z riderami technicznymi zaproszonych zespołów (załącznik nr 5b); b) najazdy kablowe - z ich montażem i demontażem min. 40 metrów - ochrona okablowania przed uszkodzeniem oraz wyeliminowaniem konieczności budowy wygrodzonego przejścia pomiędzy mikserem FOH, a sceną - wkopana; c) Transport sprzętu i obsługi. Wielkość nagłośnienia ma być dostosowana do powierzchni 12.000 metrów kwadratowych z pełnym pokryciem dźwiękiem w pełnym paśmie częstotliwości dla około 8~9 tyś. osób. Wymagania dotyczące oświetlenia: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi realizacyjno - technicznej polegającej na oświetleniu imprezy „Koniec Lata Party 2019” - zgodnie z otrzymanymi riderami zespołów - załącznik nr 5b; Do w/w usługi należy: 1) instalacja oświetlenia 2) obsługa oświetlenia podczas koncertów; 3) deinstalacja oświetlenia 4) na potrzeby realizacji koncertów: konsoleta MA Lighting dot2 XL - F Wymagania dotyczące usługi multimedialnej: Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem, montaż i demontaż ekranów LED SMD P4,8 czarna plamka (odświeżanie 3840) o powierzchni 60 m2 - według Riderów - załącznik nr 5b. - 25 sierpnia 2019 - na potrzeby realizacji koncertów połączenie elementów ekranów w dwa ekrany LED P4 po bokach sceny o wymiarach 3 x 5 metrów - poziomo - na własnej konstrukcji; - 25 sierpnia 2019 - ekran LED P4,8 w świetle sceny pokrywający jej powierzchnię z marginesem 1 metra po obu stronach, w proporcjach 16:9; - realizacja kamerowa całego wydarzenia za pomocą 3 kamer i miksera w rozdzielczości HD; - przygotowanie konstrukcji pod podwieszenie ekranu (załącznik nr 5b) Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem udostępnionym do końca maja 2019. Ridery - załącznik nr 5b. INFO OGÓLNE: Zamawiający zapewnia ochronę mienia i osób od momentu rozpoczęcia montażu do momentu całkowitego demontażu sprzętu i wyjazdu ekip. Nocleg dla ekip technicznych po stronie Wykonawcy. Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79952100-3, 79993100-2, 92370000-5, 32342400-6, 31500000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-08-24
data zakończenia: 2019-08-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie w obsłudze imprez 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: „Obsługa techniczna koncertów w ramach cyklu pn. „Scena na scenie 2019”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Obsługa techniczna koncertów w ramach cyklu pn. „Scena na scenie 2019”. DATY KONCERTÓW: 29 czerwca 2019 - Karolina Czarnecka, godz. 21:30 6 lipca 2019 - Smolik//Kev Fox, godz. 21:00 20 lipca 2019 - Arkadiusz Jakubik, godz. 21:00 10 sierpnia 2019 - niXes, godz. 21:00 31 sierpnia 2019 - Natalia Przybysz, godz. 20:00 7 września 2019 - Daria Zawiałow, godz. 20:00 NAGŁOŚNIENIE: tak OŚWIETLENIE: tak MULTIMEDIA: nie SCENA: nie Koncerty odbędą się w Amfiteatrze MCK w Gorzowie Wlkp. w konwencji quasi klubowej: scena na scenie. Przewidywana ilość uczestników: 300 osób. Zamawiający buduje scenę z podestów o wymiarach 8m x 6m. Wykonawca zobowiązany jest dostosować wielkość oświetlenia i nagłośnienia do konwencji koncertów z uwzględnieniem Riderów stanowiących załącznik nr 5c. Na obsługę techniczną składają się w szczególności: 1) montaż i demontaż nagłośnienia; 2) montaż i demontaż oświetlenia; 3) obsługa techniczna (realizator dźwięku, realizator oświetlenia, technik sceniczny) koncertu (wg. riderów stanowiących załącznik nr 5c); 4) wyposażenie sceny w belkę poprzeczną (długość 8-10 metrów) i zawieszenie horyzontu; 5) gotowość sceny - godz. 16:00; 6) 16:00 - 18:00 próby; 7) godziny koncertów według harmonogramu powyżej. Ridery do części III zamówienia - załącznik nr 5c.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79952100-3, 79993100-2, 92370000-5, 32342400-6, 31500000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-06-29
data zakończenia: 2019-09-07
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie w obsłudze imprez 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie pomieszczeń socjalnych - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania18-10-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie pomieszczeń socjalnych (korytarze, szatnie, kuchnie, WC) przy ul. Karpia. Praca ok. 3 godzin (od godz. 18.15) od poniedziałku do piątku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI