Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów papierniczych dla...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów papierniczych dla Zakładu Graficznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-01-16
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-08
 • Numer ogłoszenia501938-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 501938-N-2018 z dnia 2018-01-08 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów papierniczych dla Zakładu Graficznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny , ul. al. Niepodległości  10 , 61875   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8569000, 8569500, e-mail tomasz.lulka@ae.poznan.pl, faks 618 543 988.
Adres strony internetowej (URL): http://ue.poznan.pl/pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/zamowienia-publiczne,c115/ogloszenia,c127/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, doręczenie
Adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 61-875 Poznań, al. Niepodległości 10 , w Kancelarii, budynek B, pok. 016.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów papierniczych dla Zakładu Graficznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Numer referencyjny: ZP/049/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów papierniczych dla Zakładu Graficznego UEP w terminie: od dnia zrealizowania aktualnie obowiązującej umowy do 31 grudnia 2018 roku /od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, stosownie do wyczerpania maksymalnej kwoty zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego wielkość i asortyment zawarty jest w formularzu cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Poszczególne dostawy będą każdorazowo potwierdzane odrębnym zamówieniem, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. 4. Ilości wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ są szacunkowe i mogą ulec zmianom w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Jednakże łączna suma wartości dostaw częściowych nie może przekroczyć maksymalnej wartości umowy. W związku z tym ostateczna całkowita wartość umowy wynikająca z sumowania cen częściowych dostaw wykonanych na podstawie zamówień Zamawiającego w okresie trwania umowy może być niższa niż wskazana w umowie jej maksymalna wartość brutto. Wykonawcy w takim wypadku nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy wartością maksymalną a ustaloną w sposób opisany powyżej. 5. Artykuły papiernicze zaproponowane przez Wykonawcę, muszą być wysokiej jakości, w pierwszym gatunku i muszą spełniać wszystkie parametry i wymagania wyszczególnione przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 5 do SIWZ oraz: a) musza być fabrycznie nowe, b) musza posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, c) materiały z każdej dostawy o ograniczonym terminie trwałości muszą mieć minimum 6-miesięczny okres ważności licząc od daty dostawy. 6. Cena oferty musi zawierać wszystkie niezbędne koszty do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy – transportu przedmiotu zamówienia do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, miejsce wskazane przez Zamawiającego, koszt rozładunku i wniesienia. 7. Zamawiający ze względu na planowany system wewnętrznej dystrybucji przedmiotu zamówienia wymaga, aby Wykonawca w terminie 2 tygodni od daty wskazanej przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy dostarczył do Działu Zaopatrzenia lub Działu Zamówień Publicznych UEP: 1)fotografie wszystkich artykułów papierniczych lub ich opakowań. Przedstawione na fotografiach produkty musza być takie same jak dostarczane w ramach realizacji umowy. Pliki zawierające fotografie musza być nazwane oznaczeniami oferowanego artykułu (zgodnie z kolumną „L.p.” z oferty). Fotografie muszą być przekazane w postaci elektronicznej – na płycie CD/DVD w formacie JPEG w rozmiarze nie mniejszym niż 200 x 200 pkt o nazwach z formularza cenowego. W przypadku zmiany przez producenta wyglądu opakowania w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć uaktualnione zdjęcie nie później niż 2 dni przed dokonaniem dostawy artykułów w nowych opakowaniach. Niedostarczenie aktualnych zdjęć lub niedostarczenie w powyższym terminie może skutkować nie przyjęciem dostawy. 2)wykaz artykułów, sporządzony wg wymagań określonych w nw. Tabeli, w formie elektronicznej na płycie CD/DVD i drukowanej w formacie .xls lub .csv:

II.5) Główny kod CPV: 22990000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30197600-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykazania wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej jednego zlecenia obejmującego dostawy artykułów papierniczych (w tym papieru kserograficznego) w asortymencie tożsamym z zakresem objętym przedmiotem zamówienia o wartości 70 000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust 5 pkt 1 i 8 Pzp zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2.Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Dokument ten ma potwierdzać spełnienie wymagań wskazanych w pkt 7.2.3.1. SIWZ – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Próbki (wzorniki) oferowanych artykułów papierniczych z pozycji od 3 do 9, 16 załącznika nr 5 do SIWZ. Próbki te (wzory) – po jednej sztuce z ww. pozycji – muszą być oznaczone numerem odpowiadającym liczbie porządkowej z rubryki ”L.p.” w załączniku nr 5 do SIWZ przyporządkowanej danemu artykułowi. (Próbki/wzory asortymentu dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, i z którym zostanie zawarta umowa, pozostaną u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy, w celu zapewnienia Zamawiającemu możliwości sprawdzania czy asortyment dostarczany przez Wykonawcę w poszczególnych partiach, jest zgodny z tym, który Wykonawca oferował.) 2. Dla deklarowanego produktu z poz. 10 Formularza Cenowego: karta charakterystyki pochodząca od producenta, dowód potwierdzający nadanie certyfikatu FSC Recycling lub równoważnego, ewentualnie w uzasadnionym przypadku braku możliwości przedstawienia ww. dokumentów, oświadczenie Wykonawcy zawierające wyszczególnienie parametrów technicznych w zakresie składu produktowego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ 2.Szczegółowa oferta cenowa za realizację zamówienia (formularz cenowy) - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3.Kopia/e świadectw/a homologacji zawierająca/e informację o normie emisji spalin samochodów dostawcy, oraz wykaz numerów rejestracyjnych samochodów, którymi Wykonawca zamierza realizować dostawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
czas dostawy 20,00
• kryterium środowiskowe w zakresie udziału włókiem wtórnych w przedmiocie zamówienia z poz. 10 Formularza cenowego ( załącznik nr 5) 10,00
• kryterium środowiskowe w zakresie emisji spalin przez pojazdy dostawcy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie strony (pod rygorem nieważności). 2. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 3. W szczególności Zamawiający dopuszcza: a) aktualizację danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.; b) zmianę dotyczącą dostarczanych artykułów papierniczych w sytuacji :  gdy nastąpi wycofanie danego artykułu z produkcji przez producenta, a dostępny będzie artykuł o parametrach nie gorszych niż wynikające z ich opisu w SIWZ (wycofanie danego artykułu z produkcji przez producenta, Wykonawca musi pisemnie udokumentować),  niedostępności na rynku artykułu objętego ofertą Wykonawcy (z innych powodów niż wymieniony powyżej), w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu artykuł o parametrach nie gorszych niż wynikające z ich opisu w SIWZ (niedostępność danego artykułu na rynku, Wykonawca musi pisemnie uzasadnić); c) zmianę treści umowy:  wynikającą ze zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,  w przypadku zmiany sposobu rozliczeń finansowych pomiędzy Stronami, tj. wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany fakturowania dostaw z danego miesiąca jedną zbiorczą fakturą na koniec tego miesiąca, na podstawie wcześniej wystawionych i potwierdzonych dokumentów dostawy (WZ),  w przypadku, gdy niniejsza umowa ulegnie przedłużeniu w wyniku okoliczności wskazanych §3 ust. 3 lit. e) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacji: zmiany stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że zmiana stawki podatku od towarów i usług realnie zwiększyła koszty Wykonawcy przy realizacji przedmiotumowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.  w przypadku, gdy niniejsza umowa ulegnie przedłużeniu w wyniku okoliczności wskazanych §3 ust. 3 lit. e) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacji: zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto,  w przypadku, gdy niniejsza umowa ulegnie przedłużeniu w wyniku okoliczności wskazanych §3 ust. 3 lit. d) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacji: zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy; W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmian złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto; d) zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować; e) w przypadku, gdy w terminie wskazanym w umowie nie zostanie wykorzystana maksymalna wartość umowy brutto istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy; w takiej sytuacji strony mogą zmienić umowę w następującym zakresie: termin zakończenia realizacji zamówienia ulegnie odpowiedniej zmianie – zostanie przedłużony do daty wskazanej przez Zamawiającego - z tym , że łączny okres obowiązywania umowy zostanie przedłużony o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy . 4. W obydwu w/wymienionych w ust. 3 b) przypadkach, Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych zamienników, a po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego, do podpisania stosownego aneksu do umowy. 5. Powyższe nie uprawnia Wykonawcy do podwyższania ceny za zamienniki artykułów papierniczych. 6. Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy Pzp. 7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: a) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-3 powyżej, b) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie, c) złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać:  opis propozycji zmiany,  uzasadnienie zmiany,  opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy, 8. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-16, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie płytek, Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie płytek (gres, na ścianach do wysokości 2 m, 30x60 cm, około 1200 m2, na podłogach 60x60 cm, około 200 m2 - z powierzonego materiału) oraz szpachlowanie ubytków+ malowanie wnętrz, około 2500 m2 (biały lub szary), z powierzonego materiału; Obiekt sportowy. Więcej informacji udzielę telefonicznie.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI