„Organizacja Dni nauki w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Organizacja Dni nauki w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI ”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOstróda
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Ostróda
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia538550-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538550-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Gmina Ostróda: „Organizacja Dni nauki w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostróda, krajowy numer identyfikacyjny 51074325500000, ul. Jana III Sobieskiego   1 , 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896760780, e-mail wajdyk@gminaostroda.pl, faks 896760790.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminaostroda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gminaostroda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminaostroda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Urząd Gminy Ostróda, Sekretariat ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Organizacja Dni nauki w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI ”
Numer referencyjny: ZP>271.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia „DNI NAUKI” w 9 szkołach podstawowych gminy Ostróda, według opisu poniżej: Ilekroć w SIWZ używa się określenia 1h należy rozumieć to jako godzinę dydaktyczną (45 minut). Dzień Ziemi: 3 wydarzenia – wszystkie wydarzenia mają formę zajęć terenowych: 1) I wydarzenie na terenie parku w Durągu – osobno dla każdej z 9 szkół – 5h. Zajęcia prowadzone na podstawie eksperymentu, metodami interaktywnymi i aktywizującymi wykorzystujące techniki audiowizualne i informatyczne. Program będzie obejmował: - zorganizowanie gry terenowej - dydaktycznej, - zrealizowanie przez uczniów projektu badawczego mającego na celu rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, - żywą lekcję przyrody w oparciu o teren parku w Durągu, znajdujący się na obszarze NATURA 2000, w którym znajduje się część największego w Europie rezerwatu ichtiologicznego - Rezerwat minoga i certy- lekcja z przedstawicielem Nadleśnictwa lub Katedry Rybactwa UWM (np. zarybianie, nauka o zachowaniu w rezerwacie, analizowanie i badanie przyrody, nauka o ekologii i recyklingu, itp.). Należy zapewnić dowóz i odwóz oraz wyżywienie dla każdego uczestnika (ciepły posiłek i napoje). 2) II i III wydarzenie w ciekawym przyrodniczo miejscu w najbliższej okolicy (wycieczka piesza) – 5h, osobno dla każdej ze szkół. Zajęcia prowadzone na podstawie eksperymentu, metodami interaktywnymi i aktywizującymi wykorzystujące techniki audiowizualne i informatyczne. Program będzie obejmował: - zorganizowanie gry terenowej - dydaktycznej, - zrealizowanie przez uczniów projektu badawczego mający na celu rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, - żywą lekcję przyrody w oparciu o zwiedzaną okolicę z zaproszonym ekspertem (przyrodnik, podróżnik, itp.). a) termin: V-VI.2019 r., IV.2020 r., IV.2021 r. - dokładne terminy do uzgodnienia na etapie realizacji umowy, b) miejsca realizacji imprez: 9 szkół podstawowych (w Zwierzewie, Szyldaku, Lipowie, Tyrowie, Samborowie, Brzydowie, Durągu, Pietrzwałdzie, Idzbarku), c) wymagana dokumentacja potwierdzająca wykonanie usługi: program wydarzenia-wymagany 4 dni przed realizacją danego dnia, listy obecności, sprawozdanie z „Dnia Nauki”. Sprzątanie Świata: 2 wydarzenia - zajęcia terenowe – 5h - każda szkoła w swojej okolicy – wycieczka piesza. Prowadzone na podstawie eksperymentu, metodami interaktywnymi i aktywizującymi wykorzystującymi techniki informatyczne i audiowizualne. Program będzie obejmował: - zorganizowanie gry terenowej – dydaktycznej w tematyce związanej z ochroną środowiska, - zrealizowanie przez uczniów zajęć terenowych metodą dramy, - żywą lekcję nt. ochrony środowiska z przedstawicielem Nadleśnictwa lub zakładu unieszkodliwiania odpadów w oparciu o odwiedzany teren. a) termin: IX.2019 r., IX.2020 r. - dokładne terminy do uzgodnienia na etapie realizacji umowy, b) miejsca realizacji imprez: 9 szkół podstawowych (w Zwierzewie, Szyldaku, Lipowie, Tyrowie, Samborowie, Brzydowie, Durągu, Pietrzwałdzie, Idzbarku), c) wymagana dokumentacja potwierdzająca wykonanie usługi: program wydarzenia-wymagany 4 dni przed realizacją danego dnia, listy obecności, sprawozdanie z „Dnia Nauki”. Światowy Dzień Matematyki: 3 wydarzenia - interaktywne zajęcia – 8h – osobno w każdej ze szkół aby udowodnić, że matematyka, to nie tylko trudne zadania, "suche liczby" i abstrakcyjne figury, ale również znakomita zabawa i pasjonująca przygoda. Obchody święta matematyki mają charakter konkursu między klasami. Program musi obejmować: - konkurs matematyczny, - wykonanie plakatu matematycznego, - matematyka na wesoło - autorskie wiersze, piosenki i dowcipy, oczywiście matematyczne, przypominajki – wzory, figury, tabliczka mnożenia. Należy zapewnić poczęstunek dla każdego uczestnika (przekąski, owoce i napoje). Należy zapewnić materiały do organizacji np.: papier, kartony, brystole, farby, pędzle, kleje, toner do drukarki, itp. a) termin: V-VI.2019 r., III.2020 r., III.2021 r. - dokładne terminy do uzgodnienia, b) miejsca realizacji imprez: 9 szkół podstawowych (w Zwierzewie, Szyldaku, Lipowie, Tyrowie, Samborowie, Brzydowie, Durągu, Pietrzwałdzie, Idzbarku), c) wymagana dokumentacja potwierdzająca wykonanie usługi: program wydarzenia-wymagany 4 dni przed realizacją danego dnia, listy obecności, sprawozdanie z „Dnia Nauki”. 1. Europejski Dzień Języków: 3 wydarzenia - interaktywne zajęcia – 8h – osobno w każdej ze szkół w celu popularyzowania wiedzy o językach, promowania różnorodności językowej i kulturowej, ponieważ znajomość języków pomaga nawiązywać kontakty, ułatwia znalezienie pracy i stymuluje rozwój przedsiębiorstw. Program musi zawierać: - warsztaty językowe w formie quizu, - wydarzenie artystyczne np. konkurs piosenki, - spotkanie z „ciekawymi człowiekiem” (podróżnikiem, obcokrajowcem) - przynajmniej 1 raz w każdej szkole. Należy zapewnić poczęstunek dla każdego uczestnika (przekąski, owoce i napoje) oraz materiały do organizacji np. papier, kartony, brystole, farby, pędzle, kleje, toner do drukarki, itp. d) termin: V-VI.2019 r., IX.2019 r., IX.2020 r. - dokładne terminy do uzgodnienia, e) miejsca realizacji imprez: 9 szkół podstawowych (w Zwierzewie, Szyldaku, Lipowie, Tyrowie, Samborowie, Brzydowie, Durągu, Pietrzwałdzie, Idzbarku), f) wymagana dokumentacja potwierdzająca wykonanie usługi: program wydarzenia-wymagany 4 dni przed realizacją danego dnia, listy obecności, sprawozdanie z „Dnia Nauki”. W każdym wydarzeniu weźmie udział około 1050 dzieci (dzieci uczestniczące w projekcie oraz inni uczniowie szkół). Wszystkie scenariusze wydarzeń mają być opracowane we współpracy z uczniami szkół i nauczycielami biorącymi udział w projekcie. W Dniach Nauki będzie brała udział ta sama grupa uczestników w związku z powyższym należy uwzględnić różnorodność treści merytorycznych z uwzględnieniem zagadnień kluczowych przedstawionych w powyższym opisie. Transport należy przewidzieć do 3000 km na całą usługę – proszę podać cenę za kilometr oraz całości. 2. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w dalszej części SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem usług objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, tj. tzw. pracowników fizycznych. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3 . Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 6 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 79952000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Dzień Ziemi ( 3 zdarzenia) termin: V-VI.2019 r., IV.2020 r., IV.2021 r. - dokładne terminy do uzgodnienia na etapie realizacji umowy Sprzątanie Świata (2 zdarzenia) termin: IX.2019 r., IX.2020 r. - dokładne terminy do uzgodnienia na etapie realizacji umowy Światowy Dzień Matematyki (3 zdarzenia) termin: V-VI.2019 r., III.2020 r., III.2021 r. - dokładne terminy do uzgodnienia na etapie realizacji umowy Europejski Dzień Języków (3 zdarzenia) termin: V-VI.2019 r., IX.2019 r., IX.2020 r. - dokładne terminy do uzgodnienia na etapie realizacji umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - w zakresie wiedzy i doświadczenia - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał/wykonuje: co najmniej 10 usług o podobnym charakterze tj wydarzenia edukacyjno-integracyjne. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniane będzie ich łączne doświadczenie. - w zakresie potencjału kadrowego – Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. - 1 Koordynatorem - posiadającym uprawnienia animatora lokalnego potwierdzone stosownymi certyfikatami lub zaświadczeniami min. 5 lat doświadczenia Do zadań koordynatora należeć będzie; organizacja wszystkich działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia (transport, zajęcia merytoryczne, catering, dostawy, zakupy), kontakt z dyrektorami szkół, itp. - 1 Animatorem wiodącym- posiadającym uprawnienia animatora lokalnego potwierdzone stosownymi certyfikatami lub zaświadczeniami min 2 lata doświadczenia Do zadań animatora należeć będzie : przygotowanie z uczestnikami i nauczycielami programów wydarzeń, koordynacja i nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem działań edukacyjnych, przeprowadzenie ankiet, itp.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (załącznik nr 5); 2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowanie (Załącznik nr 4).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz cenowy 2)W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Dokument ten winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika ogólnodostępnych dokumentu rejestrowych, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 4) W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki, tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo. 5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
atrakcyjność programu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i nowych postanowień do niniejszej umowy możliwe jest tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych . 3. W przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie. 4. Dopuszcza się zmianę terminów realizacji niniejszej umowy, o których mowa w § 2. Terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej), zmian wynikających z procesu nauczania mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia. W takim przypadku termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej i czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły, jak również dostosowany do procesu nauczania 5. Dopuszcza się zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; 6. Dopuszcza się zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub wytycznych i zaleceń, Instytucji Zarządzającej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości; 7. Dopuszcza się zmianę wartości umowy, jeśli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w następujących przypadkach: 1) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę specjalnych rabatów, w takich przypadkach wartość umowy zostanie odpowiednio zmniejszona. Dopuszcza się także wprowadzenie zmian do umowy, dotyczących zmiany wartości brutto zamówienia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT (wartość netto zamówienia pozostaje bez zmian), jak również w przypadku wskazanym w § 10 pkt 2 umowy. 8. Dopuszcza się zmiany adresów do korespondencji ( w tym e-mail) oraz numerów telefonów i faksów kontaktowych. W takich przypadkach Zamawiający i Wykonawca przekażą sobie wzajemnie stosowne informacje. 9. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym, że ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 10. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 11. Zmiany dokonane z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu są nieważne z mocy przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sprzętów kuchennych - Olsztyn
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę sprzętów kuchennych do budynku domu pomocy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI