Kompleksowa organizacja udziału jako wystawca w Międzynarodowych Targach Inwestycji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowa organizacja udziału jako wystawca w Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Expo Real w Monachium w 2019 roku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-05-17
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyBydgoska Agencja Rozowju Regionalnego sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-16
 • Numer ogłoszenia537968-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537968-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Bydgoska Agencja Rozowju Regionalnego sp. z o.o.: Kompleksowa organizacja udziału jako wystawca w Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Expo Real w Monachium w 2019 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Numer identyfikacyjny projektu: RPKP.01.05.02-04-0001/18
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Bydgoska Agencja Rozowju Regionalnego sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 34151508800000, ul. Unii Lubelskiej  4C , 85-059  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48 52 585 88 23, e-mail edyta.wiwatowska@barr.pl, mklimkiewicz1@op.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://www.barr.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://miniportal.uzp.gov.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.barr.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://miniportal.uzp.gov.pl/
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa organizacja udziału jako wystawca w Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Expo Real w Monachium w 2019 roku
Numer referencyjny: SMB/ZP/3
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową organizację udziału jako wystawca w Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Expo Real w Monachium w 2019 roku przy następujących założeniach: termin odbywania się targów: 07 – 09 października 2019 r. termin realizacji usługi wyjazdowej: 06 – 09 października 2019 r. (oraz seminarium we wrześniu 2019 r.) miejsce: Messe München / ICM - Internationales Congress Centre München Am Messesee 81829 München wydarzenie: Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2019 w Monachium (Niemcy) (https://www.exporeal.net/index.html) organizacja podróży: dla maksymalnie 12 osób organizacja i przeprowadzenie wydarzeń towarzyszących imprezie targowo-wystawienniczej: seminarium we wrześniu 2019 r. w Bydgoszczy, spotkań B2B oraz eventu podczas targów w Monachium projekt i wykonanie wystroju stoiska: powierzchnia stoiska ok. 30 m2 (stoisko szeregowe)

II.5) Główny kod CPV: 79956000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79950000-8
55500000-5
79930000-2
71356200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-09
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-10-09

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) przy składaniu oferty na jedną Część zamówienia, a w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) przy składaniu oferty na obie Części. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: - dla Części 1: a) Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 3 usługi organizacji zagranicznych wyjazdów na misje gospodarcze/targi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości minimalnej 100.000 zł netto każda, b) Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, usługi w zakresie organizacji co najmniej 10 spotkań business to business (B2B) o charakterze międzynarodowym oraz usługę w zakresie doradztwa/obsługi/pośrednictwa w przynajmniej 1 projekcie inwestycyjnym, dotyczącym bezpośredniej inwestycji zagranicznej (BIZ) w Polsce, c) Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu zamówienia: i. opiekuna, który posiada doświadczenie w zakresie organizacji co najmniej 3 zagranicznych wizyt studyjnych, targów lub misji o charakterze gospodarczym w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, ii. tłumacza z języka polskiego na j. angielski i niemiecki, który powinien posługiwać się językiem niemieckim i angielskim, co najmniej na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub jemu równoważny, poświadczonym certyfikatem, iii. eksperta, który przeprowadził minimum 3 wydarzenia (np. seminarium, spotkanie, szkolenie) w zakresie promocji gospodarczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, przy czym Zamawiający dopuszcza wykonywanie funkcji opiekuna i tłumacza przez jedną osobę. - dla Części 2: d) Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. w ramach jednego zamówienia - projekt stoiska targowego (o powierzchni min. 30 m2), montaż i demontaż stoiska oraz zapewnił obsługę na międzynarodowych imprezach targowych poza granicami Polski, w tym co najmniej jednej usługi na terenie Niemiec - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości minimalnej każdej usługi w wysokości 100.000,00 zł netto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zgodnie z SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
zgodnie z SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000 zł dla Części 2. Wykonawca, który nie wniósł wadium we właściwej wysokości przed otwarciem ofert, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek nr 84 1240 6452 1111 0010 5487 9493

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-07-08 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Dokumenty składane do upływu terminu składania ofert: 1) Oferta, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w tym projekt/y koncepcyjny/e stoiska targowego przesłane w plikach umożliwiających kolorowy wydruk A3 projektów, wysokiej jakości (PDF, pliki graficzne w formacie: jpg, png – 300 dpi,), których waga po skompresowaniu nie przekracza 150 MB. 2) Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (załącznik nr 1 do SIWZ)
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługa kompleksowej organizacji wyjazdu na Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieruchomości Expo Real w Monachium w dniach 06 – 09 października 2019 r. (w charakterze wystawcy) z seminarium przedwyjazdowym i spotkaniami towarzyszącymi.(obejmującą łącznie i nierozdzielnie Części 1a i 1b)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 1 a Zadania po stronie Wykonawcy: 1. Usługa transportowa osób 2. Zapewnienie biletów komunikacji miejskiej w Monachium 3. Usługa hotelowa (noclegi) 4. Zakup biletów wstępu na targi 5. Wyżywienie 6. Ubezpieczenie 3 / 7 7. Zapewnienie opiekuna (koordynatora) 8. Zapewnienie tłumacza CZĘŚĆ 1 b Zadania po stronie Wykonawcy: 1. Organizacja i przeprowadzenie seminarium 2. Organizacja spotkań B2B na targach 3. Event towarzyszący imprezie targowo-wystawienniczej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79956000-0, 55500000-5, 79950000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Kryterium jakości - Nazwa: liczba oferowanych spotkań B2B 0,30
cena 0,70

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający zakłada, że w wyjeździe weźmie udział nie więcej niż 12 i nie mniej niż 10 uczestników


Część nr: 2 Nazwa: Projekt i wykonanie wystroju stoiska na potrzeby udziału jako wystawca na Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2019 w Monachium, które odbędą się w dniach 07 – 09 października
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadania po stronie Wykonawcy: 1. Wykonanie projektu stoiska dostosowanego do wynajętej przez Zamawiającego powierzchni wystawienniczej, 2. Wykonanie zabudowy, montaż i demontaż stoiska, aranżacja oraz zapewnienie wyposażenia powierzchni wystawienniczej (zwanej dalej „stoiskiem”), zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, z obowiązującym stanem prawnym oraz regulacjami organizacyjnymi i technicznymi organizatora targów Expo Real w Monachium oraz przedstawicielstwem Targów Monachijskich w Polsce. 3. Obsługa stoiska w zakresie: A. zapewnienie usługi cateringowej dla potencjalnych kontrahentów Zamawiającego wraz z obsługą na stoisku, B. zapewnienie obsługi technicznej stoiska, C. zapewnienie usługi audiowizualnej, w tym: Video Wall LCD, wykonanie prezentacji graficznej i system nagłośnieniowy z mikrofonami, D. transport materiałów informacyjno-promocyjnych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79956000-0, 79930000-2, 71356200-0, 55500000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-09
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Kryterium jakości - Nazwa: projekt koncepcyjny stoiska targowego 0,40
cena 0,60

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla Części 2, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”. 6 / 7 2. Wysokość zabezpieczenia ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej (wraz z podatkiem od towarów usług) podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego


NAJNOWSZE ZLECENIE
Oddam meble do komisu, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania24-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, oddam meble do komisu, mogę przesłać fotki mebli do oszacowania i ewentualnej sprzedaży w Państwa komisie meblowym. Nadmieniam, że meble są nierozkręcane. 1. 2 fotele obicia zmywalne; 2. sofa drewniana rozkładana do przodu obicie zmywalne; 3. ławo stół (w zał. rysunek poznawczy) nowy; 4. ścianka meblowa z witryną 4 częściowa (nierozkręcalna klejone stabilna); 5. stolik pod RTV. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI