„Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ulicy Astronomów w Lidzbarku Warmińsk

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ulicy Astronomów w Lidzbarku Warmińskim".
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLidzbark Warmiński
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-10-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miejska Lidzbark Warmiński
 • Data publikacji ogłoszenia2019-09-24
 • Numer ogłoszenia600971-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 600971-N-2019 z dnia 2019-09-24 r.

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński: „Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ulicy Astronomów w Lidzbarku Warmińskim".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, krajowy numer identyfikacyjny 51074350000000, ul. ul. A. Świętochowskiego  14 , 11-100  Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 678 500, e-mail zamowienia@lidzbarkwarminski.pl, faks 897 672 303.
Adres strony internetowej (URL): http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty muszą być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania i złożyć w wyznaczonym terminie lub przesłać (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiajacego) na poniższy adres:
Adres:
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim, 11-100 Lidzbark Warmiński, Plac Młyński 6, pok. nr 306

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ulicy Astronomów w Lidzbarku Warmińskim".
Numer referencyjny: GKI.271.20.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Astronomów w Lidzbarku Warmińskim. ZADANIE DOFINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM -OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) EDYCJA 2019. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: A. dostawa i montaż fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad urządzeń placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy relaksu i urządzeń dodatkowych, tj.: 1) zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami – kpl. 1, 2) zjazd linowy – kpl. 1, 3) huśtawka podwójna drewnianą z metalową belką, z dwoma zawiesiami – kpl. 1, 4) huśtawka drewniana z metalową belką, z zawiesiem typu bocianie gniazdo – kpl. 1, 5) stolik koniczynka do piaskownicy – kpl. 1, 6) piaskownica z palisady o średnicy minimum 3m – kpl. 1, 7) orbitrek – kpl. 1, 8) rower stacjonarny – kpl. 1, 9) wioślarz – kpl. 1, 10) biegacz – kpl. 1, 11) twister – kpl. 1, 12) motyl normalny – kpl. 1, 13) worek treningowy – kpl. 1, 14) stół podwójny do gry w szachy i chińczyka – kpl. 1, 15) stół do gry w piłkarzyki – kpl. 1, 16) ławka parkowa z oparciem – kpl. 4, 17) pedały do ławek – kpl. 1, 18) trampolina kwadratowa – kpl. 1, 19) kosz betonowy 40 l okrągły, kolor amfibolit - kpl. 4, 20) stojak na rowery pięciostanowiskowy – kpl. 1, 21) tablica z regulaminem i informacją – kpl. 1, 22) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku – 360m2, 23) Renowacja i malowanie ogrodzenia wraz z przeniesieniem 1 szt. furtki wg. projektu - mb 149. B. Zagospodarowanie terenu placu zabaw – Zieleń, tj.: 1) Przygotowanie terenu pod nasadzenia wraz z zaprawieniem dołów pod rośliny ziemią urodzajną – 82 m2, 2) Sadzenie drzew wraz z opalikowaniem 3 palikami i poprzeczkami – szt. 8, 3) Sadzenie krzewów z doniczek – szt. 106, 4) Sadzenie bylin z doniczek – szt. 156, 5) Ściółkowanie nasadzeń korą – 82 m2, 3. Wymagania dotyczące wykonania placu zabaw: 1) wszystkie dostarczone urządzenia placu zabaw, siłowni plenerowej, strefy relaksu a także urządzenia dodatkowe przeznaczone do montażu muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, fabrycznie nowe, posiadać certyfikaty/atesty potwierdzające zgodność produktu z Normami, muszą spełniać wymagania opisane w projekcie zagospodarowania terenu, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 2) urządzenia siłowni zewnętrznej muszą być wyposażone w tabliczki znamionowe z informacją o nazwie urządzenia, jego numerem katalogowym, certyfikatem, atestem, rokiem produkcji, nazwą producenta, kontaktowym numerem telefonu, itp. 3) wszystkie elementy skręcane powinny być maksymalnie zabezpieczone przed odkręceniem, 4) urządzenia muszą być przeznaczone do montażu i użytkowania na zewnątrz, zabezpieczenie elementów metalowych winno gwarantować trwałość antykorozyjną, 5) wszystkie elementy stalowe urządzeń, oprócz elementów nierdzewnych powinny być ocynkowane i malowane proszkowo, 6) urządzenia należy zamontować na fundamentach betonowych z betonu klasy min. C16/20, 7) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 8) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i zabezpieczenia placu na czas prowadzenia robót. 9) Po montażu urządzeń należy dokonać niwelacji urobku z wykopów. 10) Miejsce dostawy i montażu: plac zabaw przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim. 11) Materiały: Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, wymienione w dokumentacji projektowej, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, zaproponowane przez Wykonawcę, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej: - tej samej wytrzymałości, - tej samej trwałości, - o tym samym poziomie estetyki urządzenia, - spełniać te same funkcje, - spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, - posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez zamawiającego lub Projektanta. Po stronie wykonawcy jest udowodnienie, że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. W przypadku zaoferowania materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej. Wymaga się, aby urządzenia były wykonane w technologii zgodnej z załączonymi do projektu zagospodarowania kartami technicznymi, które prezentują minimalne wymagania co do ilości i funkcji elementów składowych urządzeń, jakości użytych materiałów oraz rozmiarów materiałów i gabarytów projektowanych urządzeń. 12) Wytyczne dla Wykonawców: - Na placu zabaw należy umieścić regulamin placu zabaw jako piktogram graficzny i opisowy. - Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i z obowiązującymi normami. - Zaproponowane urządzenia winny posiadać aktualne certyfikaty/atesty, wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą dla poszczególnych urządzeń zabawowych z osobna. - Załączone do zapytania ofertowego wizualizacje urządzeń są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w wizualizacjach. - Wykonawca proponując urządzenia równoważne do zaprojektowanych winien załączyć do oferty karty techniczne urządzeń w celu porównania równoważności funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urządzeń winny zawierać: wizualizację produktu, parametry wielkościowe, materiałowe, technologiczne, zestawienie elementów oraz funkcjonalności poszczególnych urządzeń zabawowych. - Wykonawca składając ofertę równoważną jest zobowiązany dołączyć do oferty koncepcję zagospodarowania terenu udowadniając, iż oferowane produkty spełniają założenia projektu, bez powiększenia powierzchni placu i wykonywanej nawierzchni bezpiecznej i wykona na własny koszt projekt. - Przykładowe wizualizacje urządzeń i wyposażenia przedstawiono w załączniku nr 7 do SIWZ, tj. w projekcie zagospodarowania terenu. Załączone zdjęcia mają charakter poglądowy i mają na celu zobrazowanie wymagań Zamawiającego co do funkcji urządzeń oraz ich rodzaju. Parametry techniczne urządzeń określone w załączonym projekcie stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowane wyposażenie - dopuszcza się zaoferowanie urządzeń lub innego asortymentu o wyższych lub lepszych parametrach. Podane w opisie nazwy mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów lub elementów urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w opisie konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza, od jakości produktu określonego w projekcie zagospodarowania oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. 4. Wymagania dotyczące zagospodarowanie terenu placu zabaw: 1) Łączna powierzchnia przygotowania terenu pod nasadzenia: 82 m2, 2) Łączna powierzchnia do ściółkowania: 82 m2. 3) Zestawienie materiału roślinnego na plac zabaw: L.p. Zestawienie materiału roślinnego Minimalna wielkość sadzonki [cm] Wielkość minimalnego pojemnika Ilość [szt.] DRZEWA LIŚCIASTE 8 1. Prunus cerasifera ‘Crimson Pointe’ – Śliwa wiśniowa Obwód na wys. 100cm: 6-8, wys. 200 cm c20 8 KRZEWY 106 1. Physocarpus opulifolis – Pęcherznica kalinolistna 50 c2 20 2. Pinus mugo ,Pumilio' – Sosna kosodrzewina 30 c3 23 3. Spiraea japonica 'Albiflora'- Tawuła japońska 20 c2 35 4. Syringa meyeri 'Palibin' - Lilak Meyera 30 c3 28 BYLINY 156 1. Hemerocalis 'Stella De Oro' - Liliowiec p9 55 2. Hyssopus officinalis - Hyzop lekarski p9 40 3. Leymus arenarius – Wydmuchrzyca piaskowa p11 20 4. Miscanthus chinensis 'Memory' - Miskant chiński c2 28 5. Miscanthus chinensis 'Morning Light' - Miskant chiński c2 13 4) Parametry, cechy jakościowe jakim powinien odpowiadać materiał szkółkarski oraz wytyczne dotyczące nasadzeń, nawierzchni trawiastej, drzew, krzewów i bylin: A. Materiał szkółkarski: - materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej, - rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia, - drzewa liściaste formy piennej z wyraźnie uformowanym pniem i koroną (pień przewodnik prosty; pędy boczne korony drzewa rozmieszczone równomiernie), - sadzonki nie mogą posiadać następujących wad: - uszkodzeń mechanicznych części nadziemnej i korzeni, - śladów żerowania szkodników i oznak chorobowych, - odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia, - martwic i pęknięć oraz zmarszczeń kory, - uszkodzeń przewodnika i pąka szczytowego, - przesuszeń systemu korzeniowego, - uszkodzeń bryły korzeniowej, - system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. - bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od gatunku, odmiany i wieku rośliny. - rośliny pojemnikowe (kontenerowane) powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową. - przed posadzeniem jakość i zdrowotność materiału roślinnego powinna być zatwierdzona przez Zamawiającego. B: Wytyczne dotyczące nasadzeń: - Teren przeznaczony pod zieleń należy odchwaścić, przekopać na głębokość 20-25 cm i rozplantować. - Drzewa należy posadzić w doły o wymiarach 0,7 x 0,7 x 0,7m, przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową należy uzupełnić żyzną ziemią. - Drzewa należy ustabilizować trzema palikami z poprzeczkami i wykonać wiązanie tuż pod koroną elastyczną taśmą o szerokości min. 2-3cm. Paliki z drewna sosnowego lub liściastego, komponujące się z naturalnym otoczeniem (np. sosnowe lub leszczynowe). - Rośliny winny być sadzone w zaprawione doły, na takim samym poziomie jak rosły w szkółce, ale nie płyciej niż rosły w szkółce i nie głębiej niż 5 cm poniżej pierwotnego poziomu gruntu, - Wokół posadzonych drzew uformować misy wyściółkowaną korą/zrębkami warstwą o grubości min. 5cm zgodnie z projektem, - Rośliny po posadzeniu podlać. C: Wytyczne dotyczące nawierzchni trawiastej: Na obszarze modernizowanego placu zabaw należy uzupełnić trawnik, który zostanie zniszczony podczas robót budowlanych, związanych z wykonaniem projektu. Obszar obsiać mieszanką traw o następującym składzie: - Życica trwała (lolium perenne) 40% - Wiechlina łąkowa (poa pratensis) 40% - Kostrzewa trzcinowa rozłogowa (Festuca arundinacea) 20% Teren należy wyrównać i zagrabić. Trawę siać w ilości 1 kg na 30 m2, siać dwukierunkowo. Wysiać można ręcznie lub mechanicznie. Teren zwałować w dwu kierunkach. Bezpośrednio po zasianiu teren należy podlać. D: Wytyczne dotyczące krzewów, bylin i traw ozdobnych: Zaprojektowano sadzenie krzewów w formie naturalnej. Minimalna długość pędów 30-40cm. Krzewy liściaste należy sadzić w doły o średnicy i głębokości 0,3-0,5m. Przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową krzewu, a dołem musi być całkowicie wypełniona ziemią urodzajną. Zaprojektowano sadzenie bylin z pojemników. Byliny należy sadzić w doły o średnicy i głębokości 0,1-0,3m. Przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową krzewu, a dołem musi być całkowicie wypełniona ziemią urodzajną. Powierzchnie zajęte pod krzewy, byliny, wyściółkować korą/zrębkami warstwą o grubości min. 5cm, zgodnie z projektem.

II.5) Główny kod CPV: 37535200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
37410000-5
45112723-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 30.11.2019r. 2. Wymagany przez Zamawiającego: 1) minimalny okres gwarancji jakości na dostarczone i zamontowane urządzenia, objęte niniejszym zamówieniem wynosi: 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru dostarczonych i zamontowanych, fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad urządzeń. 2) maksymalny okres gwarancji jakości na dostarczone i zamontowane urządzenia, objęte niniejszym zamówieniem wynosi: 84 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru dostarczonych i zamontowanych, fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad urządzeń.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w ust. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w oryginale w formie pisemnej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępując do przetargu ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych), na cały okres związania ofertą, który wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, z późn. zm). 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim w Banku Millennium S.A. Nr 13116022020000000061931481, z dopiskiem: „Wadium – Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ulicy Astronomów w Lidzbarku Warmińskim". a) Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdą się na ww. rachunku przed terminem składania ofert. Kopię potwierdzenia wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. b) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć, w osobnej koszulce lub kopercie, oryginał tego dokumentu. Nie bindować i nie zszywać z ofertą. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub • nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, g) gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać termin bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 30 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium, h) wszelkie spory dotyczące gwarancji lub poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego, i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji lub poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą, j) w przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający uzna wadium za wniesione skutecznie, o ile odpowiadać będzie postanowieniom niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesione zostało przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wymaganej wysokości i wymaganym terminie. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp, zostanie odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 2. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach: 1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania prac zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, 2) przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie prac, 3) zmiany technologii wykonania prac na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 4) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 5) zmiany parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 6) odstąpienia od realizacji części prac i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego, 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą niżej wymienione okoliczności (lub zachodzi co najmniej jedna z nich) i są one uzasadnione: 1) koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych prac, 2) zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie prac, 3) zmianą obowiązujących przepisów prawa, 4) obniżeniem kosztu wykonania prac lub eksploatacji (użytkowania) przedmiotu umowy, 5) siłą wyższą. 4. Zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku zmian w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nastąpi po sporządzeniu stosownej kalkulacji. 5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 1) opis propozycji zmian, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany, 4) opis wpływu zmiany na termin wykonania przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-03, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty muszą być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Kompletna oferta musi zawierać: 1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wraz z formularzem cenowym, sporządzone według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i 2 do SIWZ; 2) Wypełnione i podpisane oświadczenia, sporządzone według wzorów stanowiących złącznik nr 3 i nr 4 do SIWZ; 3) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 4) Kopię dowodu wniesienia wadium; 5) Oryginał zobowiązania innych podmiotów albo inne dokumenty służące Wykonawcy wykazaniu potencjału innych podmiotów, w zakresie określonym w art. 22a ustawy Pzp – w przypadku, gdy Wykonawca przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; 6) W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, w celu wykazania, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą dokumentów potwierdzających, że proponowane rozwiązania są równoważne. 2. Ochrona danych osobowych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1, z późn. zm.) (dalej jako: „RODO”). Dane te mogą dotyczyć tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Zamawiający poniżej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane będą dane osobowe, a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 1) Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel.: 89 767 85 00, faks: 89 767 23 03; e-mail: um@lidzbarkw.pl; 2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych: Zamawiający wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Pani Dorota Ejsmont, kontakt: e-mail: d.ejsmont@lidzbarkw.pl, telefon: 89 767 85 35, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych; 3) Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: a) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ulicy Astronomów w Lidzbarku Warmińskim", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu archiwizacji dokumentacji związanej z ww. postępowaniem, b) dane osobowe przetwarzane będą również w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO). d) Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 4) Kategorie przetwarzanych danych: a) dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko, PESEL/REGON/NIP, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo; b) dane adresowe i teleadresowe (nr telefonu, faxu, adres e-mail), c) dane o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, d) dane o wykształceniu, doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych, e) informacje o niekaralności, skazaniu lub naruszeniu prawa w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia, f) inne dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego, 5) Źródło pochodzenia danych: a) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób, których one dotyczą jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, b) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty, c) dane przedsiębiorców ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO, d) w odniesieniu do podanych danych osobowych, dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. 6) Okres, przez który dane będą przechowywane: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, a następnie będą przechowywane począwszy od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy (wliczając okres rękojmi lub gwarancji) przez okres co najmniej 5 lat (nie krócej jednak, niż okres przedawnienia roszczeń). 7) Odbiorcy danych: a) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dane osobowe mogą być ujawniane Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, b) dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Lidzbark Warmiński przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, c) odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu celów określonych w ust. 3, w szczególności inne instytucje publiczne, takie jak: sądy, prokuratura, policja, itp. 8) Prawa osoby, której dane dotyczą: a) osoby, których dane dotyczą posiadają następujące prawa: − na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania swoich danych osobowych*; − na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których jest mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO; b) osobom, których dane dotyczą nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9) Informacje podane w przypadku pozyskania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą: Analogiczny obowiązek informacyjny, jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawców powstanie, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO. W związku z powyższym Zamawiający przypomina, że obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach. * Wyjaśnienie: skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym jest mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym jest mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępni tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 3. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny ryczałtowej brutto podanej w ofercie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę instalację domofonu na działce w miejscowości Nowy Jasiniec
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania26-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę instalację domofonu na działce w miejscowości Nowy Jasiniec kolo Koronowa, odległość od bramy do domu ok 130 m, jest tam założony domofon ale niestety nie działa. Czy wizyta w celu sprawdzenia do oferty jest płatna ? Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI