Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKędzierzyn-Koźle
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-01-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
 • Data publikacji ogłoszenia2020-01-23
 • Numer ogłoszenia505689-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 505689-N-2020 z dnia 2020-01-23 r.

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych: Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 52450700000000, ul. ul. Piramowicza  32 , 47-200  Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 40 34 451, e-mail zp@kedzierzynkozle.pl, faks 77 40 34 451.
Adres strony internetowej (URL): http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http//przetargi.kedzierzynkozle.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http//przetargi.kedzierzynkozle.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami SIWZ
Adres:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32/pok. 419, III p 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej – etap I
Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2020.AW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wspólny słownik zamówień: 37535200-9 – urządzenia zabawowe, A. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Rozmieszczenie urządzeń zabawowych opisanych poniżej na placu zabaw przy ul. Jordanowskiej w oparciu o przygotowaną przez Zamawiającego koncepcję. UWAGA! Koncepcja (w postaci załącznika graficznego) stanowi jedynie materiał poglądowy i służy do określenia przybliżonej lokalizacji urządzeń. Szczegółowy wykaz urządzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania określony został w SIWZ- cz. I IDW, cz. II SIWZ - IPU, cz. III SIWZ – OPZ. 2. Uzgodnienie miejsc ustawienia urządzeń zabawowych z Radą Osiedla i uzyskanie akceptacji w formie pisemnej; 3. Przygotowanie dokumentacji niezbędnych do złożenia zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (wraz z naniesieniem nowych urządzeń na mapę – Wykonawca zobowiązany będzie zakupić właściwą mapę); 4. Dostawę i montaż następujących urządzeń: 1) Zestaw zabawowy dla młodszych dzieci – o wymiarach 3,30 ÷ 3,50 m x 3,30 ÷ 3,50 m i wysokości 3,00 ÷3,30 m. Zestaw musi składać się z jednej wieży bez dachu i drugiej wieży z dachem połączonych ze sobą mostem linowym. Podest w wieży bez dachu musi być zamontowany na wysokości min. 0,9 m od powierzchni gruntu, z wejściem za pomocą ścianki wspinaczkowej ustawionej pod skosem. Ponadto z podestu wieży bez dachu musi być możliwość wejścia na most linowy oraz dostęp do zjazdu strażackiego. Podest w wieży z dachem musi być zamontowany na wysokości min. 0,9 m od powierzchni gruntu, z wejściem za pomocą drabinki pionowej. Dodatkowo do podestu w wieży z dachem musi być zamontowana zjeżdżalnia oraz możliwość wejścia na most linowy. Wszystkie słupy konstrukcyjne zestawu zabawowego muszą być wykonane z profili kwadratowych stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor niebieski lub szary, profile muszą mieć wymiar min. 80 x 80 mm. Ponadto słupy konstrukcyjne zestawu muszą być zabezpieczone z góry zaślepkami z tworzywa sztucznego w celu uniemożliwiania się przedostawania się wody do środka. Podesty oraz ścianka wspinaczkowa musi być wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej oraz do płyty w ściance spinaczkowej mają być zamontowane uchwyty z tworzywa. Ślizg zjeżdżalni ma być wykonany z stali nierdzewnej, a burty boczne zjeżdżalni z płyty HDPE. Most w zestawie musi być wykonany z lin polipropylenowe na oplocie stalowym, do połączenia lin należy zastosować plastikowe łączniki, a w miejscu skrzyżowania się lin należy użyć plastykowych zacisków. Liny oraz plastikowe łączniki i zaciski muszą być w jednym kolorze czerwonym lub czarnym. Wszystkie elementy stalowe wraz z kotwami urządzenia muszą być ocynkowane. Fundamenty słupów konstrukcyjnych w zestawie zabawowym dla młodszych dzieci muszą być wykonane z betonu klasy min C12/15 o głębokości min. 0,6 m, szerokości min. 0,5 m, długości min. 0,5 m. lub gotowych betonowych prefabrykatów zalecanych przez producenta. 2) Zestaw zabawowy dla starszych dzieci – o wymiarach 4,85 ÷ 5,10 m x 4,10 ÷ 4,30 m i wysokości 2,45 ÷2,65 m. Zestaw musi składać się z podwójnej wieży bez dachu, zjeżdżalni, rury strażackiej oraz łukowej przeplotni z lin. Podest w podwójnej wieży bez dachu musi być zamontowany na wysokości min. 1,3 m od powierzchni gruntu, z wejściem z jednej strony za pomocą podwójnej ścianki wspinaczkowej ustawionej pod skosem, a z drugiej za pomocą podwójnej pionowej drabinki. Do podwójnego podestu wieży z jednej strony musi być zamontowana zjeżdżalnia na wysokości min. 1,3 m od powierzchni gruntu, zaś z drugiej strony do słupów konstrukcyjnych zamontowana musi zostać rura strażacka na wysokości min. 2,15 m od powierzchni gruntu. Łukowa przeplotnia z lin musi być połączona na stałe z słupami konstrukcyjnymi zestawu zabawowego na wysokości min. 2,15 m od powierzchni gruntu. Wszystkie słupy konstrukcyjne zestawu zabawowego muszą być wykonane z profili kwadratowych stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor niebieski lub szary, profile muszą mieć wymiar min. 80 x 80 mm. Ponadto słupy konstrukcyjne zestawu muszą być zabezpieczone z góry zaślepkami z tworzywa sztucznego w celu uniemożliwiania się przedostawania się wody do środka. Podwójne podesty oraz podwójna ścianka wspinaczkowa musi zostać wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej oraz do płyty w ściance spinaczkowej mają być zamontowane uchwyty z tworzywa. Ślizg zjeżdżalni musi być wykonany z stali nierdzewnej, a burty boczne zjeżdżalni z płyty HDPE. Łukowa przeplotnia zestawu musi być wykonany z lin polipropylenowe na oplocie stalowym. Do połączenia lin należy zastosować plastikowe łączniki, a w miejscu skrzyżowania się lin należy użyć plastykowych zacisków. Liny oraz plastikowe łączniki i zaciski muszą być w jednym kolorze czerwonym lub czarnym. Wszystkie elementy stalowe wraz z kotwami urządzenia muszą być ocynkowane. Fundamenty słupów konstrukcyjnych w zestawie zabawowym dla starszych dzieci muszą być wykonany z betonu klasy min C12/15 o głębokości min. 0,6 m, szerokości min. 0,5 m, długości min. 0,5 m. lub gotowych betonowych prefabrykatów zalecanych przez producenta. 3) Podwójny bujak – o wymiarach 0,30 ÷ 0,35 m x 2,00 ÷ 2,20 m i wysokości 0,90 ÷1,00 m. Urządzenie zabawowe w swoim wyglądzie powinno być zbliżone do dwóch krokodyli lub smoków ustawionych naprzeciwko siebie, a na ich końcach muszą być zamontowane siedziska. Całość urządzenia musi być z płyty HDPE w kolorze zielonym i żółtym, zaś podpory na nogi, uchwyty na ręce oraz zaślepki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego. Elementy stalowe urządzenia zabawowego muszą być ocynkowane i malowane proszkowo, dodatkowo sama sprężyna musi zostać pomalowana na kolor szary, czerwony lub niebieski. Fundament urządzenia zabawowego musi być wykonany z betonu klasy min C12/15 o głębokości min. 0,6 m, szerokości min. 0,5 m, długości min. 0,5 m. lub gotowych betonowych prefabrykatów zalecanych przez producenta. 4) Pojedynczy bujak – o wymiarach 0,40 ÷ 0,50 m x 0,80 ÷ 0,90 m i wysokości 0,95 ÷1,05 m. Urządzenie zabawowe w swoim wyglądzie powinno być zbliżone do kurczaka. Całość urządzenia musi być wykonane z płyty HDPE w kolorze czerwonym, żółtym i brązowym, a zaślepki z tworzywa sztucznego. Podpory na nogi oraz uchwyty na ręce muszą być wykonane z rur ze stali nierdzewnej. Pozostałe elementy stalowe urządzenia zabawowego muszą być ocynkowane i malowane proszkowo, dodatkowo sama sprężyna musi zostać pomalowana na kolor szary, czerwony lub niebieski. Fundament urządzenia zabawowego musi być wykonany z betonu klasy min C12/15 o głębokości min. 0,6 m, szerokości min. 0,5 m, długości min. 0,5 m. lub gotowych betonowych prefabrykatów zalecanych przez producenta. 5. Wykonanie piaszczystych stref bezpieczeństwa: 1) Zestaw zabawowy dla młodszych dzieci – 31 ÷ 34 m2 i grubości min. 30 cm wraz z obrzeżem trawnikowym betonowym o długości 27 ÷ 29 mb; 2) Zestaw zabawowy dla starszych dzieci – 45 ÷ 50 m2 i grubości min. 30 cm wraz z obrzeżem trawnikowym betonowym o długości 33 ÷ 40 mb; 3) Podwójny bujak – 18 ÷ 21 m2 i grubości min. 30 cm wraz z obrzeżem trawnikowym betonowym o długości 17 ÷ 20 mb 4) Pojedynczy bujak – 14 ÷ 16 m2 i grubości min. 30 cm wraz z obrzeżem trawnikowym betonowym o długości 12 ÷ 15 mb; Wykonawca wykona obramowania stref bezpieczeństwa dla powyższych urządzeń zabawowych obrzeżami trawnikowymi betonowymi o wymiarach wys. 20 cm, grub. 6 cm, szer. 100 cm i ułoży je na ławie betonowej z betonu klasy min. C12/15. Przed przystąpieniem do wysypywania stref bezpieczeństwa piaskiem należy strefy bezpieczeństwa wykorytować na głębokość min. 30 cm, wyrównać i zagęścić gruntem rodzimym, a następnie rozłożyć geowłókninę poliestrową o gramaturze minimum 200 g na m2 i zamocować za pomocą kołków mocujących ją do podłoża. Strefę bezpieczeństwa należy zasypać piaskiem płukanym bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji 0 – 2 mm w kolorze najbardziej zbliżonym do żółtego. B. Przedmiot umowy obejmuje ponadto następujące obowiązki: 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować nowe urządzenia w oparciu o przygotowaną przez Zamawiającego koncepcję przy jednoczesnym uzyskaniu akceptacji Rady Osiedla. Przy montażu urządzeń konieczne jest zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa przewidzianych dla każdego z urządzeń (zestawu zabawowego dla młodszych dzieci, zestawu zabawowego dla starszych dzieci, podwójnego bujaka, pojedynczego bujaka), 2. Po wykonaniu montażu Wykonawca zobowiązany będzie do uporządkowania i wyrównania terenu, wykopany ewentualny gruz bądź inne odpady zagospodaruje na własny koszt zgodnie z ustawą o odpadach. Na całym terenie objętym zakresem prac wykonawca dokona siewu trawy w miejscach gdzie się pojawiły ubytki, na którą udzieli jednorocznej gwarancji od chwili odbioru końcowego całego zadania 3. Wykonawca ponosi także wszelką odpowiedzialność za zniszczenia w drzewostanie podczas prowadzonych prac - zobowiązany będzie do wykonania nowych nasadzeń adekwatnych do powstałych strat na własny koszt pod kierunkiem Podinspektora do spraw zieleni i ochrony przyrody bądź Inspektora do spraw kształtowania terenów zieleni miejskich, 4. W momencie odbioru dostarczonych i zamontowanych urządzeń zabawowych Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu certyfikaty ich wykonania zgodnie z obowiązującą normą PN – EN 1176 – 1:2009 lub PN – EN 1176 – 1:2017 lub równoważnymi. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do remontów i napraw zniszczeń powstałych w czasie prowadzonych prac np. zniszczeń nawierzchni chodnika, 6. Koszty transportu sprzętu z bazy na miejsce prowadzenia prac i z powrotem ponosi Wykonawca. C. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: cz. II Istotne postanowienia umowy oraz cz. III Opis Przedmiotu Zamówienia dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną część SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 37535200-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
90

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 2. Okres gwarancji wynosi min. 36 miesiące, licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (protokół odbioru końcowego) - wartość oceniana. 3. Okres Rękojmi za wady jest zbieżny z okresem udzielonej gwarancji.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –wykonał co najmniej jedną dostawę urządzenia/eń zabawowego/ych wraz z montażem na wartość łączną min. 50 000,00 zł brutto wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia następujących dokumentów: W zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 1.1.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2.Dokumenty podmiotów zagranicznych. 2.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt 1.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia następujących dokumentów: 1 .W zakresie warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu– zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 8 do IDW).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia następujących dokumentów w zakresie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego: 1) karty techniczne oferowanych elementów zamówienia wraz z opisem zastosowanych materiałów oraz wymiarami i załącznikiem graficznym (poglądowym) zaoferowanych urządzeń/elementów zamówienia; 2) W celu udowodnienia zgodności zestawu z normą PN – EN 1176 – 1:2009 lub PN-1176 – 1:2017: Deklaracje zgodności (np. oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta o zgodności z normą) lub Certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą lub dokument równoważny w kraju zrzeszonym w Unii Europejskiej, a w przypadku państw spoza Unii Europejskiej, dokument/y równoważny/e.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do IDW wzoru formularza ofertowego podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (załącznik nr 1 do IDW). Wraz z ofertą należy złożyć: załącznik nr 1A – Zestawienie cenowe poszczególnych elementów zamówienia.2. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 3. Zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, wzór stanowi załącznik nr 4 do IDW) lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa itp. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.5. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6. Na wezwanie zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4 ogłoszenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 PLN) 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu polskiej agencji rozwoju przedsiębiorczości (dz. U. Z 2014 r. Poz. 1804 oraz z 2015 r. Poz. 978 i 1240). 5. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) Nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, 2) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) Kwotę gwarancji/poręczenia, 4) Termin ważności gwarancji/poręczenia, 5) Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela że zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5. 6.Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. 4 ppkt 2-5 należy obowiązkowo załączyć w oryginale do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty wadium. 7.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9.Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena całkowita brutto 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Podstawa zakres, charakter i warunki wprowadzania zmian zostały wskazane w istotnych postanowieniach umowy część II SIWZ istotne postanowienia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-31, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-338.; 2. Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, adres e-mail: inspektor@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-346; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 12. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę suszu kukurydzianego DDGS - Jasienica Dolna
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania18-02-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę suszu kukurydzianego DDGS. Proszę podać warunki współpracy i cenę za 1 tonę DDGS.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI