Modernizacja placu zabaw w Pszczółkach ul. Kościelna oraz zakup urządzeń na place...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja placu zabaw w Pszczółkach ul. Kościelna oraz zakup urządzeń na place zabaw w miejscowościach Żelisławki i Kolnik w Gminie Pszczółki
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPszczółki
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-07-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Pszczółki
 • Data publikacji ogłoszenia2019-06-28
 • Numer ogłoszenia566826-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 566826-N-2019 z dnia 2019-06-28 r.

Gmina Pszczółki: Modernizacja placu zabaw w Pszczółkach ul. Kościelna oraz zakup urządzeń na place zabaw w miejscowościach Żelisławki i Kolnik w Gminie Pszczółki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pszczółki, krajowy numer identyfikacyjny 54505300000000, ul. ul. Pomorska  18 , 83-032  Pszczółki, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 839 128, e-mail urzad@pszczolki.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.pszczolki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.pszczolki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście lub pocztą
Adres:
83-032 Pszczółki, ul. Pomorska 18

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja placu zabaw w Pszczółkach ul. Kościelna oraz zakup urządzeń na place zabaw w miejscowościach Żelisławki i Kolnik w Gminie Pszczółki
Numer referencyjny: ZPZ.271.1.12.2019.EK/JD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest - Modernizacja placu zabaw w Pszczółkach na ul. Kościelnej oraz zakup urządzeń na place zabaw w miejscowościach Żelisławki i Kolnik w Gminie Pszczółki. Zadanie zostało podzielone na następujące części: 1. Część I - Modernizacja placu zabaw w Pszczółkach na ul. Kościelnej w zakresie: - rozbiórki istniejącej nawierzchni syntetycznej; - wykonania podbudowy; - wykonania nowej nawierzchni poliuretanowej EPDM o grubości 80 mm; - dostawy i montażu urządzeń w postaci: * trzech trampolin o wym. 150 x 150 cm, * linarium w kształcie walca o obwodzie ok. 17,5 m i wysokości całkowitej ok. 2,3 m, * huśtawki kombinowanej (huśtawka wahadłowa bocianie gniazdo + huśtawka jednoosobowa), * dwóch bujaków sprężynowych, * zestawu zabawowego zawierającego: tunel linowy, ściankę wspinaczkową, drabinki sieć linową, ślizg ze stali nierdzewnej, schodki wejściowe, * urządzenia fitness: wioślarz, orbitrek – 2 urządzenia na wspólnym pylonie, * urządzeń fitness: pajacyk, narciarz – 2 urządzenia na wspólnym pylonie, * urządzeń fitness: wyciąg górny, twister – 2 urządzenia na wspólnym pylonie, * urządzeń fitness: wahadło, steper – 2 urządzenia na wspólnym pylonie, * urządzeń fitness: rower, surfer – 2 urządzenia na wspólnym pylonie, * urządzeń fitness: rowerek, wyciąg – 2 urządzenia na wspólnym pylonie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, - dostawy i montażu elementów małej architektury w postaci: * 2 kosze na odpadki, * 7 ławek parkowych z oparciem, * 1 kosz na psie odchody, * 4 stojaki na rowery, * 2 stoły do gry w szachy, * 1 tablicy informacyjnej, * 1 tablicy z regulaminem placu zabaw. Elementy metalowe ocynkowne i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, ścianki i podesty wykonane z płyty HDPE, liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. 2. Część II - Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Żelisławki w postaci: - huśtawki wahadłowej, podwójnej, metalowej, - karuzeli tarczowej trójramienna z siedziskami HDPE, - huśtawki ważki podwójnej metalowej HDPE, - karuzeli pojedynczej HDPE, - kiwaka lub bujaka na sprężynie. 3. Część III - Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Kolnik w postaci: - huśtawki ważki, pojedynczej, metalowej, - bujak na sprężynie, - zestawu zabawowego z tubą i zjeżdżalnią. 4. Dobór poszczególnych urządzeń zabawowych, kolorystykę oraz lokalizację należy uzgodnić z Zamawiającym. 5. Zamawiający wymaga, aby place zabaw spełniały wymagania wynikające z następujących norm: PN - EN 1176-1 2017-12 - dot. wymogów bezpieczeństwa urządzeń, PN – EN 1177 – 2009 dot. nawierzchni placów zabaw amortyzujących upadki, PN-EN 71-3. Powłoki z tworzyw sztucznych na placach zabaw. Urządzenia fitness muszą posiadać instrukcję użytkowania, przymocowaną do urządzenia w sposób trwały. Kolorystyka urządzeń fitness: RAL 9006 i PANTONE 364C i spełniać następujące normy: PN-EN 16630:2015-06 wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe, PN-EN ISO 20957-1:2014-02 stacjonarny sprzęt treningowy, EN 957 lub DIN 79000 dot. stacjonarnych urządzeń do ćwiczeń Części 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 6. Przedmiot zamówienia w części I należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną (Zał. nr 6 do SIWZ), warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 7. W związku z używaniem różnego nazewnictwa dla produkowanych przez firmy urządzeń, Zamawiający dołącza do SIWZ rysunki (Zał. Nr 7 do SIWZ ), które mają pokazać zasadę działania poszczególnych elementów wyposażenia, nie wskazując ich producentów. 8. W przypadku, gdy w SIWZ wraz z załącznikami zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych.

II.5) Główny kod CPV: 37532000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112723-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej: Dla części I – 150.000,00 zł; Dla części II - 10.000,00 zł; Dla części III - 5.000,00 zł. W przypadku złożenia oferty na większą ilości części należy posiadać ubezpieczenie na wartość wynikającą z sumowania wartości ubezpieczenia dla poszczególnych części zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni z dnia poprzedzającego dzień składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części I zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jednego zadania polegającego na montażu wyposażenia placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni syntetycznej o wartości powyżej 150.000,00 zł (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie); Dla części II zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dwóch zadań polegających na montażu wyposażenia placu zabaw o wartości powyżej 10.000,00 zł (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie); Dla części III zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, dwóch zadań polegających na montażu wyposażenia placu zabaw o wartości powyżej 5.000,00 zł (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej, o której mowa w pkt 5.1.2.2. SIWZ, wykazu dostaw lub usług (w liczbie i zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełnienia warunku) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – z wykorzystaniem załączonego wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o której mowa w pkt 5.1.2.1. SIWZ dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni po zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, składają oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający ustala wadium w wysokości: dla części I - 5.000,00 zł; dla części II - 300,00 zł; dla części III - 150,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie Wykonawcy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1. Zmiana terminu zakończenia robót może nastąpić w wypadku: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie prac, dokonanie odbiorów; b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie prac przez Zamawiającego, c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym; 2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części prac Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować z Podwykonawstwa, zmienić Podwykonawcę. 3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; 5. W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości kar umownych. 6. Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-15, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Modernizacja placu zabaw w Pszczółkach na ul. Kościelnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I - Modernizacja placu zabaw w Pszczółkach na ul. Kościelnej w zakresie: - rozbiórki istniejącej nawierzchni syntetycznej; - wykonania podbudowy; - wykonania nowej nawierzchni poliuretanowej EPDM o grubości 80 mm; - dostawy i montażu urządzeń w postaci: * trzech trampolin o wym. 150 x 150 cm, * linarium w kształcie walca o obwodzie ok. 17,5 m i wysokości całkowitej ok. 2,3 m, * huśtawki kombinowanej (huśtawka wahadłowa bocianie gniazdo + huśtawka jednoosobowa), * dwóch bujaków sprężynowych, * zestawu zabawowego zawierającego: tunel linowy, ściankę wspinaczkową, drabinki sieć linową, ślizg ze stali nierdzewnej, schodki wejściowe, * urządzenia fitness: wioślarz, orbitrek – 2 urządzenia na wspólnym pylonie, * urządzeń fitness: pajacyk, narciarz – 2 urządzenia na wspólnym pylonie, * urządzeń fitness: wyciąg górny, twister – 2 urządzenia na wspólnym pylonie, * urządzeń fitness: wahadło, steper – 2 urządzenia na wspólnym pylonie, * urządzeń fitness: rower, surfer – 2 urządzenia na wspólnym pylonie, * urządzeń fitness: rowerek, wyciąg – 2 urządzenia na wspólnym pylonie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, - dostawy i montażu elementów małej architektury w postaci: * 2 kosze na odpadki, * 7 ławek parkowych z oparciem, * 1 kosz na psie odchody, * 4 stojaki na rowery, * 2 stoły do gry w szachy, * 1 tablicy informacyjnej, * 1 tablicy z regulaminem placu zabaw. Elementy metalowe ocynkowne i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, ścianki i podesty wykonane z płyty HDPE, liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37532000-9, 45112723-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie Wykonawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Żelisławki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II - Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Żelisławki w postaci: - huśtawki wahadłowej, podwójnej, metalowej, - karuzeli tarczowej trójramienna z siedziskami HDPE, - huśtawki ważki podwójnej metalowej HDPE, - karuzeli pojedynczej HDPE, - kiwaka lub bujaka na sprężynie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37532000-9, 45112723-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie Wykonawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Kolnik
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III - Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Kolnik w postaci: - huśtawki ważki, pojedynczej, metalowej, - bujak na sprężynie, - zestawu zabawowego z tubą i zjeżdżalnią.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37532000-9, 45112723-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie Wykonawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Sprzedam używany laptop i telefony, Gdynia
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania07-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry, chciałbym prosić o wycenę laptopa (z odłączaną klawiaturą - Toshiba Satellite W30t-A-101 Dane techniczne: - Windows 10 - 4 rdzeniowy procesor Intel i3-4020Y 1,5GHz - 4GB RAM - karta graficzna Intel HD Graphics 4200 - Dysk 500GB Stan dobry. Odpadły przyciski "a", "e", "n", alt gr", przyklejone prowizorycznie na taśmę klejącą działają. Nie trzymają zaczepy klapki u góry ekranu. Komputer całkowicie sprawny, używany na co dzień. Do tego ładowarka. Proszę o wycenę. Dodatkowo mam pytanie czy skupujecie państwo również telefony lub je utylizujecie i można je u Was zostawiać? Mam niesprawnego (nie włącza się, serwis w mojej okolicy stwierdził, że "nie do odratowania") Samsunga Galaxy S4 mini. Z góry dziękuję za odpowiedź i wycenę. Pozdrawiam, Dawid
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI