Budżet partycypacyjny 2018 – dostawa oraz montaż urządzeń małej architektury wraz...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budżet partycypacyjny 2018 – dostawa oraz montaż urządzeń małej architektury wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi Zadanie nr 1- ,, Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Szczecińskiej w Zabrzu działki nr 1015/155, 682/98.’’- wniosek nr P0041 Zadanie nr 2- ,, Centrum aktywności i wypoczynku’’ w Zabrzu Biskupicach, działki nr 99, 100, 253/93, 254/93. - Wniosek nr P0055
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZabrze
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Zabrze
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-15
 • Numer ogłoszenia547749-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 547749-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.

Miasto Zabrze: Budżet partycypacyjny 2018 – dostawa oraz montaż urządzeń małej architektury wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi Zadanie nr 1- ,, Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Szczecińskiej w Zabrzu działki nr 1015/155, 682/98.’’- wniosek nr P0041 Zadanie nr 2- ,, Centrum aktywności i wypoczynku’’ w Zabrzu Biskupicach, działki nr 99, 100, 253/93, 254/93. - Wniosek nr P0055
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Zabrze, krajowy numer identyfikacyjny 27625552000000, ul. Powstańców Śląskich  5-7 , 41-800  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323733537, e-mail sekretariat_bzp@um.zabrze.pl, faks 323733516.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.um.zabrze.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.um.zabrze.pl; zakładka: Urząd Miejski, zakładka: Zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.um.zabrze.pl; zakładka: Urząd Miejski, zakładka: Zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Adres:
Urząd Miejski w Zabrzu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, II piętro, pokój 219

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budżet partycypacyjny 2018 – dostawa oraz montaż urządzeń małej architektury wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi Zadanie nr 1- ,, Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Szczecińskiej w Zabrzu działki nr 1015/155, 682/98.’’- wniosek nr P0041 Zadanie nr 2- ,, Centrum aktywności i wypoczynku’’ w Zabrzu Biskupicach, działki nr 99, 100, 253/93, 254/93. - Wniosek nr P0055
Numer referencyjny: BZP.271.29.2019.KW
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Budżet partycypacyjny 2018 – dostawa oraz montaż urządzeń małej architektury wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi Zadanie nr 1- ,, Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Szczecińskiej w Zabrzu działki nr 1015/155, 682/98.’’- wniosek nr P0041 Zadanie nr 2- ,, Centrum aktywności i wypoczynku’’ w Zabrzu Biskupicach, działki nr 99, 100, 253/93, 254/93. - Wniosek nr P0055 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa opracowana przez : Biuro Inżynierskie ,,Has’’ s.c. S. Kaczorowski, H. Górczyński, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 94 - dla zadania nr 1,2 składająca się z n/w pozycji: - Projekt budowlano – wykonawczy. - Przedmiar robót. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. - Zestawienie materiału roślinnego do nasadzeń (dotyczy Zadań nr 1 i 2) Zamawiający posiada również dla wszystkich zadań przyjęcie przez Wydział Budownictwa zgłoszenia rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Zakres zadań obejmuje między innymi: a) organizację placu i zaplecza budowy (socjalnego i magazynowego), b) zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały czas trwania realizacji zadania, c) posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł. przez cały okres realizacji zadania, d) uzyskanie wymaganych zezwoleń, przeprowadzenie wymaganych prób, badań i odbiorów wraz z dokonaniem stosownych opłat, e) dostawę oraz montaż urządzeń małej architektury. f) Wykonanie robót ziemnych związanych z elementami małej architektury. g) Wykonanie nawierzchni bezpiecznych dla poszczególnych urządzeń oraz chodników wraz z podbudowami. h) Wykonanie ogrodzeń . i) Wykonanie odwodnienia skateparku. j) Wykonanie trawnika, zieleni ozdobnej, nasadzenia drzew oraz krzewów. k) Obsługę geodezyjną od pierwszego wytyczenia do wykonania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej z naniesieniem na mapy w zasobie geodezyjnym UM Zabrze. l) obsługę geodezyjną od pierwszego wytyczenia do wykonania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej z naniesieniem na mapy w zasobie geodezyjnym miasta, m) wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca ich składowania i utylizacji wraz z uiszczeniem wymaganych opłat, n) wykonanie dokumentacji zdjęciowej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do dokonania odbioru końcowego zadania. o) dostawa i montaż tablicy z regulaminem (dotyczy Zadania nr 2) p) Montaż słupów z oprawami oświetleniowymi (dotyczy Zadania nr 2) q) Montaż kabla elektroenergetycznego (dotyczy Zadania nr 2)

II.5) Główny kod CPV: 37535200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45233293-9
45233200-1
77211600-8
77300000-3
45231300-8
45233222-1
34928500-3
45340000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 p.z.p. polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, określonych w części I pkt 3 SIWZ. Kod CPV: 37535200-9, 45100000-8, 45233293-9, 45233200-1, 77211600-8, 77300000-3, 45231300-8, 45233222-1, 34928500-3, 45340000-2, Procedura udzielania zamówienia polegającego na powtórzeniu zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 p.z.p może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności opisującego zakres dostaw i uzasadnienie potrzeby ich wykonania.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
112

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany wykazać się nie mniej niż 2 wykonanymi dostawami o łącznej wartości min. 50 000,00 zł. brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającymi na dostawie urządzeń zabawowych wraz z montażem na min. 2 place zabaw o łącznej wartości min. 50 000,00 zł. brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, dla których została wykonana oraz załączyć dowody, czy dostawy te zostały wykonane należycie. Wyżej wymieniony warunek dotyczy Wykonawcy, niezależnie od tego czy złoży ofertę na jedno lub dwa zadania. Dodatkowo warunkiem jest, aby ani jedna dostawa spośród wszystkich dostaw wykonanych z okresu trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu, nie była niewykonana lub wykonana nienależycie. W wykazie należy wskazać więc informację o wszystkich dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy. Jeśli Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie jedną lub więcej dostaw, gdzie przez nienależyte wykonanie rozumie się nieosiągnięcie parametrów gwarantowanych i poniesienie z tego tytułu kar umownych lub przekroczenie terminu realizacji o 14 dni w stosunku do uzgodnionego terminu zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności: Kierownik budowy - nie mniej niż jedna osoba (dotyczy zadań nr 1 oraz 2) • kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Kierownik robót instalacji sanitarnych- nie mniej niż jedna osoba (dotyczy Zadania nr 1) • kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i-kanalizacyjnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Kierownik robót elektrycznych- nie mniej niż jedna osoba (dotyczy zadania nr 2) • kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zamawiającego wezwany i przedstawi następujące dokumenty i oświadczenia: A) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p. B) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zamawiającego wezwany i przedstawi dokumenty: A)wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonane. Jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie wskazać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych dostaw nadal wykonywanych; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dodatkowo warunkiem jest, aby ani jedna dostawa spośród wszystkich dostaw wykonanych z okresu trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu, nie była niewykonana lub wykonana nienależycie. W wykazie należy wskazać więc informację o wszystkich dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy. Jeśli Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie jedną lub więcej dostaw, gdzie przez nienależyte wykonanie rozumie się nieosiągnięcie parametrów gwarantowanych i poniesienie z tego tytułu kar umownych lub przekroczenie terminu realizacji o 14 dni w stosunku do uzgodnionego terminu zostanie wykluczony z postępowania. B) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za dostawę lub kontrolę, jakości, lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca musi wykazać w np. w zobowiązaniu (dokument ten należy złożyć wraz z ofertą): - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24ust.1 pkt 13–22 i ust.5 pkt 1,2,4 p.z.p. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu trzeciego, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, jakie Zamawiający określił w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia – stwierdzającym spełnienie przez niego wymogów określonych w punktach 5.1-5.2.1 SIWZ. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2016 r. poz. 1126) składa: A) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, składane na potwierdzenie, że wobec Wykonawcy nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.5. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Ważność dokumentu jak wyżej. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika -do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo - reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, w sytuacji gdy postępowanie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.: 1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub 2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla poszczególnych zadań w wysokości: Zadanie nr 1 – 3.500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) Zadanie nr 2 – 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi za wady i usterki 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności zmiany postanowień umowy: a) terminy realizacji - mogą ulec zmianie tylko na podstawie przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego : - wystąpią środki ochrony prawnej wg ustawy p.z.p. - wystąpią opóźnienia w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy z winy Zamawiającego; - wystąpią braki lub wady w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach dotyczących budowy; - wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację zadania (w tym anomalia klimatyczne lub warunki uniemożliwiające prowadzenie robót lub montażu) i sytuacja taka trwa powyżej 14 dni - wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia zakresu objętego przedmiotem umowy - wystąpi brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przez okres dłuższy niż 14 dni. - wystąpią opóźnienia w rozpoczęciu czynności odbiorowych z powodów nie leżących po stronie Wykonawcy; - wystąpią sytuacje nieprzewidziane tj. wystąpienie siły wyższej, zamieszki lub strajki, wykopanie niewybuchów, odkrycie wykopalisk archeologicznych, odkrycie uzbrojenia terenu niezinwentaryzowanego na mapach, wystąpią odmienne niż przyjęte w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym ustępie terminy wykonania zastrzeżone w umowie mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia przedmiotu umowy. b) zapłata wynagrodzenia – w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy możliwa jest zmiana warunków zapłaty wynagrodzenia, a w tym między innymi: sposobu, formy i terminu płatności. c) nadzór nad wykonawstwem – zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu inwestycyjnego ze strony Zamawiającego i Wykonawcy są dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych kwalifikacji, d) wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych e) zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja podwykonawcy – za pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SIWZ. W takim przypadku Zamawiający może powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia: - jednemu z Podwykonawców za jego zgodą, za kwotę wynagrodzenia zgodnego z kwotą umowy z Wykonawcą pomniejszoną o koszt robót już wykonanych. - Wykonawcy, którego oferta zajęła drugie lub kolejne miejsce w ocenie ofert na etapie przetargu za jego zgodą. Wykonawca, którego oferta zajęła 3 lub kolejne miejsce może zostać wybrany w przypadku, gdy poprzednik nie wyraził zgody na zawarcie umowy. Warunkiem zawarcia umowy z nowym Wykonawcą jest wykazanie przez tego Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia w zakresie określonym przez SIWZ i potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, najpóźniej w terminie przed podpisaniem umowy. Wartość umowy zostałaby ustalona jako różnica ceny ofertowej pomniejszona o wartości brutto za pozycje już wykonane i powiększona o dodatek, za przejęcie budowy po poprzednim Wykonawcy i udzielenie gwarancji i rękojmi na cały przedmiot umowy, w tym na roboty, materiały i urządzenia wykonane i dostarczone przez pierwotnego Wykonawcę . Kwota brutto dodatku zostałaby ustalona w drodze negocjacji i nie mogłaby przekraczać 50% różnicy ceny podanej w ofercie Wykonawcy, z którym Zamawiający chce zawrzeć umowę a ceną podaną w kolejnej ofercie. f) w razie wystąpienia nowych wymogów stawianych przez Europejski Bank Inwestycyjny, w związku z finansowaniem zadania z jego środków. Żądanie wprowadzenia zmian w umowie zostanie sporządzone przez Zamawiającego w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i przesłane do Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-24, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być złożona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed zawarciem umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy OC w ramach prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: ,,Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Szczecińskiej w Zabrzu działki nr 1015/155, 682/98.’’ - wniosek nr P0041
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: Budżet partycypacyjny 2018 – dostawa oraz montaż urządzeń małej architektury wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi Zadanie nr 1- ,,Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Szczecińskiej w Zabrzu działki nr 1015/155, 682/98.’’- wniosek nr P0041 Zadanie nr 2- ,,Centrum aktywności i wypoczynku’’ w Zabrzu Biskupicach, działki nr 99, 100, 253/93, 254/93. - Wniosek nr P0055 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa opracowana przez : Biuro Inżynierskie ,,Has’’ s.c. S. Kaczorowski, H. Górczyński, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 94 - dla zadania nr 1,2 składająca się z n/w pozycji: - Projekt budowlano – wykonawczy. - Przedmiar robót. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. - Zestawienie materiału roślinnego do nasadzeń (dotyczy Zadań nr 1 i 2) Zamawiający posiada również dla wszystkich zadań przyjęcie przez Wydział Budownictwa zgłoszenia rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Zakres zadań obejmuje między innymi: a) organizację placu i zaplecza budowy (socjalnego i magazynowego), b) zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały czas trwania realizacji zadania, c) posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł. przez cały okres realizacji zadania, d) uzyskanie wymaganych zezwoleń, przeprowadzenie wymaganych prób, badań i odbiorów wraz z dokonaniem stosownych opłat, e) dostawę oraz montaż urządzeń małej architektury. f) Wykonanie robót ziemnych związanych z elementami małej architektury. g) Wykonanie nawierzchni bezpiecznych dla poszczególnych urządzeń oraz chodników wraz z podbudowami. h) Wykonanie ogrodzeń . i) Wykonanie odwodnienia skateparku. j) Wykonanie trawnika, zieleni ozdobnej, nasadzenia drzew oraz krzewów. k) Obsługę geodezyjną od pierwszego wytyczenia do wykonania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej z naniesieniem na mapy w zasobie geodezyjnym UM Zabrze. l) obsługę geodezyjną od pierwszego wytyczenia do wykonania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej z naniesieniem na mapy w zasobie geodezyjnym miasta, m) wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca ich składowania i utylizacji wraz z uiszczeniem wymaganych opłat, n) wykonanie dokumentacji zdjęciowej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do dokonania odbioru końcowego zadania. o) dostawa i montaż tablicy z regulaminem (dotyczy Zadania nr 2) p) Montaż słupów z oprawami oświetleniowymi (dotyczy Zadania nr 2) q) Montaż kabla elektroenergetycznego (dotyczy Zadania nr 2)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 45100000-8, 45233293-9, 45233200-1, 77211600-8, 77300000-3, 45231300-8, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 112
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi za wady i usterki 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.


Część nr: 2 Nazwa: ,,Centrum aktywności i wypoczynku’’ w Zabrzu Biskupicach, działki nr 99, 100, 253/93, 254/93. - wniosek nr P0055
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: Budżet partycypacyjny 2018 – dostawa oraz montaż urządzeń małej architektury wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi Zadanie nr 1- ,, Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Szczecińskiej w Zabrzu działki nr 1015/155, 682/98.’’- wniosek nr P0041 Zadanie nr 2- ,, Centrum aktywności i wypoczynku’’ w Zabrzu Biskupicach, działki nr 99, 100, 253/93, 254/93. - Wniosek nr P0055 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa opracowana przez : Biuro Inżynierskie ,,Has’’ s.c. S. Kaczorowski, H. Górczyński, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 94 - dla zadania nr 1,2 składająca się z n/w pozycji: - Projekt budowlano – wykonawczy. - Przedmiar robót. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. - Zestawienie materiału roślinnego do nasadzeń (dotyczy Zadań nr 1 i 2) Zamawiający posiada również dla wszystkich zadań przyjęcie przez Wydział Budownictwa zgłoszenia rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Zakres zadań obejmuje między innymi: a) organizację placu i zaplecza budowy (socjalnego i magazynowego), b) zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały czas trwania realizacji zadania, c) posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł. przez cały okres realizacji zadania, d) uzyskanie wymaganych zezwoleń, przeprowadzenie wymaganych prób, badań i odbiorów wraz z dokonaniem stosownych opłat, e) dostawę oraz montaż urządzeń małej architektury. f) Wykonanie robót ziemnych związanych z elementami małej architektury. g) Wykonanie nawierzchni bezpiecznych dla poszczególnych urządzeń oraz chodników wraz z podbudowami. h) Wykonanie ogrodzeń . i) Wykonanie odwodnienia skateparku. j) Wykonanie trawnika, zieleni ozdobnej, nasadzenia drzew oraz krzewów. k) Obsługę geodezyjną od pierwszego wytyczenia do wykonania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej z naniesieniem na mapy w zasobie geodezyjnym UM Zabrze. l) obsługę geodezyjną od pierwszego wytyczenia do wykonania dokumentacji powykonawczej geodezyjnej z naniesieniem na mapy w zasobie geodezyjnym miasta, m) wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca ich składowania i utylizacji wraz z uiszczeniem wymaganych opłat, n) wykonanie dokumentacji zdjęciowej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do dokonania odbioru końcowego zadania. o) dostawa i montaż tablicy z regulaminem (dotyczy Zadania nr 2) p) Montaż słupów z oprawami oświetleniowymi (dotyczy Zadania nr 2) q) Montaż kabla elektroenergetycznego (dotyczy Zadania nr 2)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37535200-9, 45100000-8, 45233293-9, 45233200-1, 45233222-1, 34928500-3, 45340000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 112
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi za wady i usterki 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę utylizację lodówki - Ruda Śląska
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania15-01-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę utylizację lodówki. Zainteresowanych proszę o kontakt.