Usługi ochrony osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi ochrony osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTarnów
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-01-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504571-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504571-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie: Usługi ochrony osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, krajowy numer identyfikacyjny 85163430300000, ul. ul. Mickiewicza  8 , 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 014 6316601, 6316612, e-mail j_ligeza@pwsztar.edu.pl, faks 146 316 600.
Adres strony internetowej (URL): www.pwsztar.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia wyższa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pwsztar.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi ochrony osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
Numer referencyjny: L.Dz./PRO-dzpz/82/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia tj. obiektów oraz terenu wokół obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w okresie od 1 lutego 2018 roku do 31 stycznia 2020 roku w wymiarze około 83000 roboczogodzin. Ochrona obejmuje: 1.Budynek A – budynek główny – zlokalizowany przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie, powierzchnia użytkowa 6284m2, pod częścią budynku znajdują się piwnice z pomieszczeniami gospodarczymi i barem, na parterze, I, II piętrze i poddaszu użytkowym znajdują się sale dydaktyczne, pracownie komputerowe i pomieszczenia administracyjne. Budynek A objęty będzie dozorem i ochroną przez jednego pracownika ochrony przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. 2.Budynek B - pawilon dydaktyczno-biblioteczny - zlokalizowany przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie, powierzchnia użytkowa 3089m2, na parterze znajdują się laboratoria chemiczne i sale wykładowe, na I piętrze biblioteka, czytelnia komputerowa, sale ćwiczeń i pomieszczenia administracyjne. Budynek B objęty będzie dozorem i ochroną przez jednego pracownika ochrony od poniedziałku do piątku w godzinach od 22.00 do 6.00, w soboty, niedziele i święta przez całą dobę. 3.Budynki C i D - Centrum Nowoczesnych Technologii Instytut Politechniczny - zlokalizowane przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie, powierzchnia użytkowa 6727m2, w skład obiektu wchodzi czterokondygnacyjny budynek dydaktyczny (C) oraz dwukondygnacyjny pawilon laboratoryjny (D). W obiekcie znajdują się sale wykładowe, sale ćwiczeń, pracownie komputerowe, laboratoria i pomieszczenia administracyjne. Budynki C i D objęte będą dozorem i ochroną przez jednego pracownika ochrony przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. 4.Budynki E, F i G - Instytut Ochrony Zdrowia - zlokalizowane przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie, w skład obiektu wchodzi hala sportowa z dwukondygnacyjnym zespołem sportowo–rekreacyjnym i garażem podziemnym na 90 miejsc parkingowych (E), pływalnia (F), czterokondygnacyjny budynek dydaktyczny (G) o łącznej powierzchni użytkowej 13245,39m2. W obiekcie znajdują się sale sportowe, pomieszczenia rekreacyjne, pływalnia, sale wykładowe, sale ćwiczeń i pomieszczenia administracyjne. Budynki E, F i G objęte będą dozorem i ochroną przez dwóch pracowników ochrony w tym: budynki E i F przez jednego pracownika ochrony całodobowo przez 7 dni w tygodniu oraz budynek G przez jednego pracownika ochrony w godz. 6.00–22.00 przez 7 dni w tygodniu. Od godz. 22.00 do 6.00 ochrona budynku G będzie realizowana przez pracownika ochrony z budynków E, F. 5.Budynek Domu Studenta - zlokalizowany przy ul. Słowackiego 7 w Tarnowie, powierzchnia użytkowa 4262m2, w skład obiektu wchodzi budynek czterokondygnacyjny wraz z terenem o powierzchni 0,4776ha. W obiekcie znajdują się pokoje dla studentów, świetlica, pomieszczenia administracyjne. Dom Studenta objęty będzie dozorem i ochroną przez jednego pracownika ochrony przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 22.30 do 6.30. 6.Teren wokół budynków A, B, C, D, E, F, G – przy ul. Mickiewicza 8 w Tarnowie wraz z powierzchnią zabudowy wynosi 4,74 ha. Teren w około 90% jest objęty monitoringiem. 7.Ochrona imprez masowych organizowanych przez Uczelnię, np. noc naukowców, mecz piłki siatkowej, realizowana przez dodatkowych pracowników ochrony niewymienionych w punktach od 1 do 5 na warunkach przetargu. 8.Usługi grupy interwencyjnej – jeżeli w obiektach lub na terenie objętym ochroną dojdzie do włamania, kradzieży, dewastacji, działań osób niebezpiecznych, w uzgodnionym czasie od wezwania przez pracownika ochrony w miejscu zdarzenia musi rozpocząć działania grupa interwencyjna. 9.o obowiązków pracowników ochrony należy: a.ochrona osób tj. interwencja w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa pracowników i studentów znajdujących się w budynkach i na terenie Uczelni, b.interweniowanie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu mienia, c.wykonywanie co najmniej dwóch obchodów budynków w porze nocnej, d.obsługa monitoringów i alarmów przeciwkradzieżowych w budynkach oraz monitoringów terenów zewnętrznych, e.interweniowanie w przypadku alarmów przeciwpożarowych zgodnie z instrukcją ppoż., f.interwencja w przypadku awarii wind, g.obsługa portierni tj.: udzielanie informacji petentom Uczelni, odbieranie telefonów, wydawanie kluczy do pomieszczeń, wydawanie sprzętu multimedialnego, inne czynności uzgodnione z Zamawiającym, h.obsługa bramek wjazdowych i wyjazdowych na teren Uczelni oraz na parking podziemny (tylko w przypadku wjazdu lub wyjazdu pojazdów bez kart dostępu) w tym samochodów o specjalnym przeznaczeniu (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja), i.niezwłoczne informowanie przedstawiciela Zamawiającego o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia mających miejsce na terenie Uczelni, a także o potencjalnych zagrożeniach, j.w przypadku wystąpienia zdarzeń wyjątkowych np. włamanie, kradzież, dewastacja, działania osób niebezpiecznych wezwanie grupy interwencyjnej Wykonawcy, która zobowiązana jest dojechać do siedziby Zamawiającego w uzgodnionym czasie od momentu wezwana przez pracownika ochrony i rozpocząć interwencję. 10.Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy Pzp: a.zatrudnienia przy realizacji zamówienia, co najmniej 8 osób niepełnosprawnych zgodnie z definicją osoby niepełnosprawnej określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 j.t. ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. b.Zamawiający dopuszcza realizację warunku poprzez zatrudnienie tylko na podstawie umów o pracę. c.Wymagania w zakresie zatrudnienia, odnoszą się do zaangażowania wyżej wymienionych osób niepełnosprawnych do realizacji przedmiotu zamówienia, a zatrudnienie powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-02-01   lub zakończenia: 2020-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowaną w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek gdy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800 tys. zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek gdy wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem co najmniej dwóch usług ochrony osób i budynków użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu osób (np. uczelnia wyższa) o wartości min. 400 tys. zł brutto każda oraz dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- w celu wykazania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca przedkłada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowaną w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z późn. zm.) - w celu wykazania sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca składa dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800 tys. zł, - w celu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca przedkłada wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru, referencje, listy referencyjne, itp.). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do siwz. Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże się wykonaniem lub wykonywaniem co najmniej dwóch usług ochrony osób i budynków użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu osób (np. uczelnia wyższa) o wartości min. 400 tys. zł brutto każda oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Potwierdzenie wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 0,60
czas dojazdu grupy interwencyjnej 0,40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę napisanie pisma o wymeldowanie osób, Chełmiec
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania15-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Chce wymeldowac osoby z mojego domu które sa tu zameldowane na stałe ale praktycznie od 40 lat tu nie mieszkają mam problem z ich korespondencja i czestymi wizytami policji w ich sprawie. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI