Usługa ochrony osób i mienia w zakresie ochrony fizycznej oraz monitoringu budynków...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa ochrony osób i mienia w zakresie ochrony fizycznej oraz monitoringu budynków wraz z serwisem systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych w obiektach KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie oraz podległych Placówek Terenowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2018-12-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-16
 • Numer ogłoszenia649044-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 649044-N-2018 z dnia 2018-11-16 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie: Usługa ochrony osób i mienia w zakresie ochrony fizycznej oraz monitoringu budynków wraz z serwisem systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych w obiektach KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie oraz podległych Placówek Terenowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 1251326200091, ul. ul. Mickiewicza  1 , 10959   Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 349 771, e-mail olsztyn@krus.zetobi.com.pl, faks 089 523 67 59.
Adres strony internetowej (URL): olsztyn@krus.zetobi.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://zamowienia.krus.gov.pl/zamowienie-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości. Koperta z ofertą powinna być opatrzona danymi Wykonawcy (nazwa i dokładny adres wraz z numerem telefonu Wykonawcy; dopuszcza się odcisk pieczęci). Napis winien dostatecznie wyróżniać ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego
Adres:
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie ul. Mickiewicza 1, 10-959 Olsztyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia w zakresie ochrony fizycznej oraz monitoringu budynków wraz z serwisem systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych w obiektach KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie oraz podległych Placówek Terenowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
Numer referencyjny: 1000-OP.261.2.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w zakresie ochrony fizycznej oraz monitoringu budynków wraz z serwisem istniejących systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych w obiektach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie oraz podległych Placówek Terenowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) zintegrowanie systemu alarmowego antywłamaniowego i przeciwpożarowego w oparciu o funkcjonujące w nich urządzenia techniczne, stanowiące własność Zamawiającego oraz podłączenie wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, do Centrum Monitorowania za pomocą zamontowanych przez Wykonawcę, na jego koszt, w obiektach Zamawiającego (na czas realizacji umowy) niezbędnych urządzeń nadawczych, pozostających własnością Wykonawcy, 2) całodobowy monitoring antywłamaniowy i przeciwpożarowy realizowany w oparciu o istniejące urządzenia techniczne, stanowiące własność Zamawiającego wraz z serwisem, obejmującym roczną konserwację i naprawy urządzeń i instalacji utrzymujących systemy w stałej sprawności eksploatacyjnej w jednostkach wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, 3) sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym w terminie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy, planów ochrony fizycznej i planów ochrony obiektów poprzez monitoring wraz z opisem sposobu prowadzenia usługi i procedur dla jednostek terenowych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, 4) objęcie ochroną fizyczną (stacjonarną) jednoosobowo - w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach od 1500 do 730 dnia następnego, w soboty, niedziele i święta (dni ustawowo wolne od pracy): całodobowo w Oddziale Regionalnym KRUS w Olsztynie, 5) prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej: a) realizowanej ochrony fizycznej (dane dotyczące awarii, sabotażu, uruchamiania i wyłączania systemów przez osoby uprawnione poza godzinami pracy), b) monitoringu antywłamaniowego i przeciwpożarowego (dane dotyczące awarii, sabotażu, raporty z interwencji grup interwencyjnych oraz uruchomień i wyłączeń systemów alarmowych przez osoby uprawnione, a także z ingerencji osób nieupoważnionych w strefy chronione), c) serwisowania (konserwacji) urządzeń i instalacji systemów alarmowych antywłamaniowych i przeciwpożarowych, zapewniających utrzymanie systemów w stałej sprawności technicznej. Zakres czynności określa załącznik nr 2 do umowy, 6) demontaż zainstalowanych urządzeń po zakończeniu umowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 7) przeniesienie na koszt wykonawcy zainstalowanych urządzeń w przypadku montażu przez Zamawiającego nowych systemów alarmowych. 3. Wykonawca, w zakresie monitorowania systemu alarmowego antywłamaniowego i przeciwpożarowego, zobowiązuje się do: 1) monitorowania tych systemów przez 24 h na dobę w jednostkach Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, 2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej uruchamiania i wyłączania systemów przez osoby uprawnione poza godzinami pracy, 3) każdorazowo po przeprowadzeniu interwencji sporządzania protokołu, który zawiera przebieg interwencji i jej powód oraz zastosowane środki, 4) zapewnienia, w przypadku wystąpienia awarii systemu antywłamaniowego lub przeciwpożarowego poza godzinami pracy chronionego obiektu, natychmiastowego, nie później niż w ciągu 20 minut od otrzymania sygnału alarmowego, dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu i zabezpieczenia obiektu, 5) przyjmowania zgłoszenia awarii systemów alarmowego i przeciwpożarowego i usuwanie ich w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia; na czas do chwili usunięcia awarii, Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia patrolu w celu ochrony obiektu, 6) podejmowania natychmiastowej interwencji w chronionym obiekcie poprzez dotarcie grupy interwencyjnej na miejsce chronione, nie później niż w ciągu 20 minut od otrzymania sygnału alarmowego i każdorazowego zabezpieczenia obiektu w przypadku naruszenia jego stref chronionych oraz w niżej wymienionych sytuacjach szczególnego zagrożenia, mającego postać: a) rabunku lub kradzieży z włamaniem, b) wybuchu lub zagrożenia wybuchem w obiektach chronionych, c) napadu na osoby znajdujące się na terenie obiektów chronionych, d) pożaru na terenie chronionych obiektów, e) innych zdarzeń losowych. 7) szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie monitoringu budynków określone zostały w załączniku nr 2 do umowy. 4. Wykonawca, w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, zobowiązuje się do: a) zapewnienia jednoosobowo, w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach od 1500 do 730 dnia następnego, w soboty, niedziele i święta (dni ustawowo wolne od pracy): całodobowo, ochrony fizycznej w Oddziale Regionalnym KRUS w Olsztynie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia, nietykalności osobistej, zapobiegania włamaniom, kradzieży, dewastacji mienia, przestępstwom i wykroczeniom, b) przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w KRUS, c) ujęcia osób schwytanych na gorącym uczynku albo podejrzanych o popełnienie czynu karalnego na terenie chronionym, w celu bezzwłocznego przekazania organom powołanym do ścigania przestępstw, d) niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb (policji, straży pożarnej, pogotowia wodno-kanalizacyjnego, pogotowia energetycznego, w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi – pogotowia ratunkowego i innych stosownych do okoliczności) oraz kierownictwa Zamawiającego o: pożarze, awarii lub innych zagrożeniach w ochranianych obiektach i podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia strat, e) wydawania kluczy do pomieszczeń za pokwitowaniem w Oddziale KRUS w Olsztynie według indywidualnych uzgodnień, f) łączenia rozmów telefonicznych po godzinach pracy KRUS oraz w razie potrzeby i możliwości w czasie pracy, g)zapewnienia zimowego utrzymania (odśnieżanie, odkuwanie lodu, posypywanie piaskiem) parkingów, dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, schodów, podestów, drzwi głównych i ewakuacyjnych, wejść prowadzących do garaży oraz innych pomieszczeń zawierających urządzenia techniczne w okresie od 1 listopada do 31 marca (dotyczy tylko OR KRUS w Olsztynie) h) czynnego reagowania na akty wandalizmu na terenie chronionego obiektu, i) dbałości o bezpieczeństwo na terenie całej posesji, j) dokonywania obchodu terenu chronionego, odnotowywanego w stosownym rejestrze, Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie sprawowania ochrony fizycznej w budynkach określonych w pkt a) określone zostały w załączniku nr 2 do umowy. 5. Wykonawca, w zakresie serwisowania (konserwacji) urządzeń i instalacji systemów alarmowych antywłamaniowych i przeciwpożarowych, zobowiązuje się do: 1) zapewnienia utrzymania systemów w stałej sprawności technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta zainstalowanych urządzeń, normami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 2) powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu awarii, ze wskazaniem rodzaju i sposobu jej usunięcia, 3) każdorazowego oszacowania wartości naprawy i przedstawienia jej Zamawiającemu, drogą e-mailową, 4) napraw, na podstawie pisemnego zlecenia naprawy wystawionego przez Zamawiającego i przekazanego Wykonawcy e-mailem. 5) udzielania telefonicznych porad w zakresie objętym zawartą umową. Szczegółowy zakres czynności określa załącznik nr 2 do umowy. 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy P.z.p. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (czynności wskazane w Załączniku nr 2 do wzoru umowy), były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917), na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji umowy. Ww. wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących prace wskazane w załączniku nr 2 do wzoru umowy. 7. Wykonawca w celu udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności, złoży wraz z zał. nr 4 do Umowy oświadczenie o zatrudnieniu w/w osób przez cały okres trwania Umowy. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy do żądania potwierdzenia w/w zatrudnienia. W/w wymóg dotyczy również podwykonawców. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu zanonimizowane (w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników) kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę, bądź też zanonimizowane kopie dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i należnych podatków z tytułu zatrudnienia pracowników, wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z wykazem osób – Załącznik nr 4 do umowy). W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę lub podwykonawców ww. zapisów dotyczących zatrudnienia, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych. 8. Wykonawca, przy podpisywaniu umowy, przedstawi Zamawiającemu wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie ochrony fizycznej i monitoringu wraz z kserokopią legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony. 9. Pracownicy ochrony fizycznej i grup interwencyjnych muszą być umundurowani, wyposażeni w środki łączności bezprzewodowej oraz posiadać identyfikatory i środki przymusu bezpośredniego wynikające z przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r., poz.1000). Ponadto powinni posiadać status kwalifikowanego pracownika ochrony, uprawniający do wykonywania czynności z zakresu ochrony. 10. Pracownicy ochrony nie mogą wykonywać w trakcie chronienia obiektu czynności innych, niż określone w przedmiocie zamówienia. 11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad pracownikami wykonującymi prace, w tym kontrolować wykonywanie obowiązków, zgodnie z przedmiotem zamówienia. 12. Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia wraz z zestawieniem istniejących zabezpieczeń będących własnością Zamawiającego i zakresem czynności serwisowych realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 i 2 do umowy. 13. W przypadku zmiany dotychczasowej siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej, Wykonawca przeniesie funkcjonujące urządzenia do transmisji sygnału do nowej siedziby, na koszt Zamawiającego. 14. Zamawiający wymaga, aby usługi stanowiące przedmiot zamówienia były świadczone przez Wykonawcę posiadającego certyfikat ISO 9001:2008 lub AQAP lub inny równoważny. 15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe podczas wykonywania usługi. Oznaczenie kodu CPV – wspólnego Słownika Zamówień: 1. 79.71.10.00-1 2. 79.71.00.00-4 3. 50.32.41.00-3 4. ...-

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79711000-1
50324100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12 2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2213)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. dysponuje co najmniej jedną stacją monitorowania alarmów obejmującą swoim zasięgiem obszar całego województwa warmińsko-mazurskiego; 2. dysponuje co najmniej 3 osobami przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie ochrony fizycznej w OR KRUS w Olsztynie, posiadającymi legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony oraz 2 osobami posiadającymi legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego; 3. posiada odpowiednie doświadczenie umożliwiające należyte wykonanie zamówienia, tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Oznacza to, że wykazana usługa musi: 3.1. być wykonywana, w tym samym czasie, w co najmniej 10 obiektach w 10 różnych miejscowościach, spośród których przynajmniej 1 obiekt jest objęty jednocześnie całodobową ochroną fizyczną i monitoringiem; 3.2. okres wykonywania usługi nie może być krótszy niż 12 miesięcy, 3.3. wartość usługi ochrony nie może być niższa, niż 200.000,00 zł rocznie (słownie: dwieście tysięcy złotych). Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wymaganą powyżej wartość. W przypadku rozliczeń za wykonane usługi w walucie obcej (innej niż PLN), przeliczając wartość tych usług na PLN, należy zastosować przelicznik zgodny z kursem ustalonym i opublikowanym przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia wykazu osób (Załącznik nr 7 do SIWZ), przewidzianych do realizacji zamówienia w zakresie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w §6 ust. 1.3.2. SIWZ; ww. wykaz składają również podwykonawcy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia następujących dokumentów: 1.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy P.z.p.; 1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 P.z.p. oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Wykonawcy którzy złożyli oferty, obligatoryjnie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 P.z.p., przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 P.z.p. (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży dokumenty i oświadczenia wskazane w §7 ust. 4.1.-4.4. SIWZ. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży oddzielnie dokument określony w §7 ust. 5. Ww. oświadczenia i dokumenty, zgodnie z art. 26 ust. 2 P.z.p. mają być aktualne na dzień złożenia tych oświadczeń lub dokumentów. 4. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a P.z.p., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §7 ust. 4.1.-4.4. SIWZ. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a P.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda zobowiązania, które określa w szczególności: 5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 5.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w §7 ust. 4.2. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 P.z.p. - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zamiast dokumentów, o których mowa w §7 ust. 4.3. i 4.4. SIWZ, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 6.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Do wymagań w zakresie terminu wystawienia tego dokumentu stosuje się odpowiednio zapisy zawarte w pkt 1 i 2. 6.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w §7 ust. 4.2. SIWZ, składa dokument, o którym mowa w §7 ust 9.1. SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 P.z.p. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Do wymagań w zakresie terminu wystawienia tego dokumentu stosuje się odpowiednio zapisy zawarte w ust. 6.1. i 6.2. 6.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia następujących dokumentów: 1.1. ważnej koncesji na wykonywanie usługi w zakresie ochrony osób i mienia, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2213); 1.2. wykazu usług (Załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.2.1. Wykaz powinien zawierać jedynie usługi, które są zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w §6 ust. 1.3.3. SIWZ. 1.2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych przez Wykonawców dowodów oraz informacji podanych w wykazie. 1.3. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w §6 ust. 1.2. SIWZ (jeżeli ww. dokumentem jest polisa ubezpieczeniowa, a w jej treści brak jest informacji o jej opłaceniu, należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy), 1.4. wykazu osób (Załącznik nr 7 do SIWZ), przewidzianych do realizacji zamówienia w zakresie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w §6 ust. 1.3.2. SIWZ; ww. wykaz składają również podwykonawcy, 1.5. wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w §6 ust. 1.3.1. SIWZ. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a P.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda zobowiązania, które określa w szczególności: 2.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 2.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 2.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ); 2. oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do SIWZ); 4. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub potwierdzona notarialnie kopia pełnomocnictwa, jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub gdy upoważnienie nie wynika z dokumentu rejestracyjnego (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego); 5. w przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców - wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom i wykaz firm podwykonawców (Załącznik nr 6 do SIWZ); 6. w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z §7 ust. 8 oraz Załącznikiem nr 8 do SIWZ); 7. dokument potwierdzający, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom – zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, np. kopię aktualnego certyfikatu ISO 9001:2008 lub AQAP lub innego równoważnego, a jeżeli dokument jest w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Za „inny równoważny” uważa się dokument, który potwierdza, że oferowane przez Wykonawcę usługi (usługa ochrony fizycznej i mienia oraz usługa ochrony świadczona poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych przy użyciu technicznych systemów zabezpieczeń) odpowiadają określonym wymogom jakościowym, przyjęta polityka jakości ukierunkowana jest na spełnienie wymagań klienta, firma funkcjonuje w oparciu o wdrożone procedury postępowania i zawiera oświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podanych w niej warunkach, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 2. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza pełną akceptację umowy przez Wykonawcę

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 P.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jedynie w zakresie określonym we wzorze umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-03, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> wyłącznie jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję pożyczki - Kiwity
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania02-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję pożyczki. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI