Usługa ochrony osób i mienia MPGK Sp. z o.o. w Chełmie z podziałem na zadania

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa ochrony osób i mienia MPGK Sp. z o.o. w Chełmie z podziałem na zadania
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoChełm
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-07
 • Numer ogłoszenia522639-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 522639-N-2019 z dnia 2019-03-07 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.: Usługa ochrony osób i mienia MPGK Sp. z o.o. w Chełmie z podziałem na zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 11005287100000, ul. ul. Wołyńska  57 , 22-100  Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 082 5631461 do 63, e-mail tomasz.szajkowski@mpgk.chelm.pl, faks 825 630 450.
Adres strony internetowej (URL): www.mpgk.chelm.pl, www.mpgk.home.pl – adres techniczny
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Przedsiębiorstwo komunalne
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mpgk.chelm.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 27) lub za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego.
Adres:
MPGK Sp. z o.o., ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, pokój 27.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia MPGK Sp. z o.o. w Chełmie z podziałem na zadania
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa o charakterze ciągłym z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Usługa o charakterze ciągłym, polegająca na: monitorowaniu sygnałów do Centrum Monitorowania, ochronie mienia, utrzymania porządku, zapewnieniu ruchomych patroli, podejmowaniu interwencji, otwieraniu i zamykaniu budynku biura oraz powiadamianiu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Policji i Straży Pożarnej o zaistniałych sytuacjach. Zadanie nr 2: Usługa o charakterze ciągłym polegająca na: całodobowym dozorze osób i mienia, obiektów znajdujących się na terenie MPGK sp. z o.o. w Chełmie przy ul. Bieławin 5 i 5A (obiekty i posesja należąca do Zakładu Oczyszczania Miasta, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Magazynu). 1.1. Szczegółowy zakres usług określają załączniki nr 1a i 1b, wzór umowy i „Plan ochrony MPGK Sp. z o.o.”. 1.2. Dla Zadania nr 1: Zamawiający oczekuje podjęcia interwencji grupy mobilnej w obiektach Zamawiającego, w czasie do 10 minut od otrzymania sygnału. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli powyższego w każdym czasie, która polegać będzie na wzbudzeniu alarmu w obiektach Spółki. Podczas takiej kontroli przedstawiciele Zamawiającego będą mierzyć czas dojazdu od momentu wzbudzenia alarmu. Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół. 1.3. Dla Zadania nr 2: Zamawiający wymaga aby: a) przed podjęciem usługi Wykonawca przeszkolił swoich pracowników z zakresu dozoru osób, mienia i obiektów oraz dostarczył oświadczenie o odbytym przeszkoleniu przez pracowników z tego zakresu; b) nadzór nad pracownikami wykonującymi bezpośrednio usługę musi mieć kierownik zmiany posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. UWAGA: Ze względu na charakter usługi Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia oraz nie dopuszcza możliwości powołania się na zasoby podmiotu trzeciego. 2. Zamawiający informuję, iż organizuje spotkanie potencjalnych Wykonawców celem omówienia zakresu ochrony (Plan Ochrony), w dwóch terminach: - 08.03.2019 r. godz. 13:00; - 11.03.2019 r. godz. 9:00. a) brak obecności potencjalnego Wykonawcy na wyznaczonym spotkaniu, nie zwalnia go ze znajomości zakresu ochrony omówionego na wyznaczonych spotkaniach. UWAGA: Zmawiający, ze względu na poufny zakres informacji udostępnianych na zebraniu, będzie wymagał od przedstawicieli wykonawców złożenia dokumentów uprawniających do reprezentacji (KRS, pełnomocnictwo) oraz kserokopii koncesji na wykonywanie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia (Zamawiający nie będzie wymagał przedstawienia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”).

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79715000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-03-31   lub zakończenia: 2020-03-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu postępowania wynosi, dla zadania nr 1 i 2: 12 m-cy, tj. od 31.03.2019 r. godz. 18:00 do dnia 31.03.2020 r. godz. 18:00.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnych wymagań w zakresie w/w warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dotyczy zadania nr 1. 1.3.1. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje: - co najmniej 1 usługę polegającą na ochronie mienia, trwającą przez okres co najmniej 6 miesięcy. 1.3.2. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) co najmniej 4 osobami, które: - są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Komendanta Wojewódzkiego Policji; - posiadają legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, UWAGA: Dodatkowo Zamawiający ocenia ilość dysponowanych, przez Wykonawcę, pracowników o stażu pracy powyżej 12 m-cy (Patrz ust. XI – kryteria oceny ofert). Dotyczy zadania nr 2. 1.3.3. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje: - co najmniej 1 usługę polegającą na ochronie osób i mienia, trwającej przez okres co najmniej 6 miesięcy. 1.3.4. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) co najmniej 4 osobami , które: - pracują w systemie 12 lub 24 godzinnym; - zostały przeszkolone z zakresu dozoru przez kierownika zmiany; - posiadają legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. UWAGA: Dodatkowo Zamawiający ocenia ilość dysponowanych, przez Wykonawcę, pracowników o stażu pracy powyżej 12 m-cy (Patrz ust. XI – kryteria oceny ofert).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Dotyczy zadania nr 1 i 2. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.). 1.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie określa minimalnych wymagań w zakresie w/w warunku. 1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej Dotyczy zadania nr 1. 1.3.1. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje: - co najmniej 1 usługę polegającą na ochronie mienia, trwającą przez okres co najmniej 6 miesięcy. 1.3.2. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) co najmniej 4 osobami, które: - są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Komendanta Wojewódzkiego Policji; - posiadają legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, UWAGA: Dodatkowo Zamawiający ocenia ilość dysponowanych, przez Wykonawcę, pracowników o stażu pracy powyżej 12 m-cy (Patrz ust. XI – kryteria oceny ofert). Dotyczy zadania nr 2. 1.3.3. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje: - co najmniej 1 usługę polegającą na ochronie osób i mienia, trwającej przez okres co najmniej 6 miesięcy. 1.3.4. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) co najmniej 4 osobami , które: - pracują w systemie 12 lub 24 godzinnym; - zostały przeszkolone z zakresu dozoru przez kierownika zmiany; - posiadają legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. UWAGA: Dodatkowo Zamawiający ocenia ilość dysponowanych, przez Wykonawcę, pracowników o stażu pracy powyżej 12 m-cy (Patrz ust. XI – kryteria oceny ofert). 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 4). 2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku wypełnienia przesłanek opisanych poniżej: 1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176); b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; c) skarbowe; d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). 3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 2; 4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2.1 pkt 2 i 3 oraz 5–9, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 2.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 2.2. 2.4. W przypadkach, o których mowa w pkt 2.1 ppkt 8, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 2.5. Zamawiający wykluczy również wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 2.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 2.7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. VIII INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: - oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 3); b) nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 4). 2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2.1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, przez zamawiającego terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. VIII DIWZ pkt 3. 2.2. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt. 2.1., uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 3. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 3.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawca powinien złożyć: 3.1.1. Dotyczy zadania nr 1 i 2: Aktualną koncesję na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.). Dotyczy zadania nr 1. 3.1.3. Wykaz wykonanej a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - co najmniej 1 usługi polegającej na ochronie mienia, trwającej przez okres co najmniej 6 miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie (załącznik nr 6 do DIWZ). Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa wskazana w powyższym wykazie została wcześniej wykonana, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 3.1.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, który powinien zawierać: - co najmniej 4 osoby, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz posiadają legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej (Wykonawca dostarczy kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem). wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 8). UWAGA: Dodatkowo Zamawiający ocenia ilość dysponowanych, przez Wykonawcę, pracowników o stażu pracy powyżej 12 m-cy (Patrz ust. XI – kryteria oceny ofert). Dotyczy zadania nr 2. 3.1.5. Wykaz wykonanej a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - co najmniej 1 usługi polegającej na ochronie osób i mienia, trwającej przez okres co najmniej 6 miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie (załącznik nr 6 do DIWZ). Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa wskazana w powyższym wykazie została wcześniej wykonana, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 3.1.6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, który powinien zawierać: a) co najmniej 4 osoby (pracujące w systemie 12 lub 24 godzinnym), które zostaną przeszkolone z zakresu dozoru przez kierownika zmiany oraz posiadają legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej (Wykonawca dostarczy kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem). wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 8). UWAGA: Dodatkowo Zamawiający ocenia ilość dysponowanych, przez Wykonawcę, pracowników o stażu pracy powyżej 12 m-cy (Patrz ust. XI – kryteria oceny ofert). 3.2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu, należy przedłożyć: 3.2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.2.2. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z informacja zawartą w ust. IX DIWZ. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. VIII pkt 3.2.1: - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4.2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 5.1. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: a) dokumenty opisane w ust. VIII pkt 1a i 1b, pkt 3.1.3 lub 3.1.5., pkt 3.2.2 lub pkt 5 oraz w ust. IX pkt 1, składa każdy z Wykonawców; b) pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu w sposób określony w DIWZ. 5.3. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałe podmioty występujące wspólnie (przez pozostałych członków konsorcjum). 5.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 5.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani do zawiązania konsorcjum. Zaleca się zawiązanie konsorcjum na drodze umowy cywilno-prawnej. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę (umowę konsorcjum) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: a) wskazanie lidera, będącego pełnomocnikiem pozostałych wykonawców tworzących konsorcjum, b) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna, a także upoważnienie do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od zamawiającego oraz do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę), c) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum – minimum na okres trwania umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego i umowy gwarancji jakości, d) określenie sposobu współdziałania wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich. 6. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 5.5. potraktowane będzie, jako uchylanie się od podpisania umowy. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 8. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania, bądź na wezwanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym (również w zakresie uzupełnień lub wyjaśnień) nie złożą oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub braku podstaw do wykluczenia, zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty będą uznane za odrzucone. Wymagane dokumenty muszą mieć formę oryginałów lub kopii (kserokopii) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków będzie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto oferty określona w załączniku nr 2 do DIWZ 94,00
Doświadczenie osób (minimum 12 miesięczne) zatrudnionych u Wykonawcy (max. 6 osób) określona w załączniku nr 2 do DIWZ 6,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa, którą zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą zawarta jest jako wzór w załączniku nr 5a i/lub 5b do DIWZ. 2. Rozliczenie w okresie trwania umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą będzie realizowane wyłącznie w PLN. DLA ZADANIA NR 1 i 2: 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: 3.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości umowy na podstawie uzgodnień Stron maksymalnie do 10% jej pierwotnej wartości. Wniosek wraz z obiektywnym uzasadnieniem składa Strona Wnioskująca. 3.2. Wynagrodzenie, wykonawcy może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia z tego tytułu obejmuje usługi/dostawy wykonane po dacie wejścia w życie przepisów regulujących powyższe zmiany. 4. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy. Określony w umowie termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie: 4.1. W przypadku działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia - termin realizacji może zostać przesunięty o czas działania siły wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły. 4.2. Na podstawie uzgodnień Stron w przypadku opisanym w pkt 3.1 niniejszego paragrafu, w szczególności w przypadku zwiększenia zakresu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z obiektywnym uzasadnieniem składa Strona Wnioskująca. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: a) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich. b) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 6. Zmiany umowy, zostaną dokonane w formie aneksu do umowy. DLA ZADANIA NR 1 6.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godziny otwarcia i zamknięcia biurowca bez dodatkowych kosztów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-13, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa o charakterze ciągłym, polegająca na: monitorowaniu sygnałów do Centrum Monitorowania, ochronie mienia, utrzymania porządku, zapewnieniu ruchomych patroli, podejmowaniu interwencji, otwieraniu i zamykaniu budynku biura oraz powiadamianiu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Policji i Straży Pożarnej o zaistniałych sytuacjach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4, 79715000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty określona w załączniku nr 2 do DIWZ 94,00
Doświadczenie osób (minimum 12 miesięczne) zatrudnionych u Wykonawcy (max. 6 osób) określona w załączniku nr 2 do DIWZ 6,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Szczegółowy zakres usług określają załącznik nr 1a wzór umowy i „Plan ochrony MPGK Sp. z o.o.”. 2. Zamawiający oczekuje podjęcia interwencji grupy mobilnej w obiektach Zamawiającego, w czasie do 10 minut od otrzymania sygnału. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli powyższego w każdym czasie, która polegać będzie na wzbudzeniu alarmu w obiektach Spółki. Podczas takiej kontroli przedstawiciele Zamawiającego będą mierzyć czas dojazdu od momentu wzbudzenia alarmu. Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół. UWAGA: Ze względu na charakter usługi Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia oraz nie dopuszcza możliwości powołania się na zasoby podmiotu trzeciego.


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa o charakterze ciągłym polegająca na: całodobowym dozorze osób i mienia, obiektów znajdujących się na terenie MPGK sp. z o.o. w Chełmie przy ul. Bieławin 5 i 5A (obiekty i posesja należąca do Zakładu Oczyszczania Miasta, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Magazynu).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4, 79715000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-03-31
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty określona w załączniku nr 2 do DIWZ 64,00
Doświadczenie osób (minimum 12 miesięczne) zatrudnionych u Wykonawcy (max. 6 osób) określona w załączniku nr 2 do DIWZ 6,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Szczegółowy zakres usług określają załącznik nr 1b, wzór umowy i „Plan ochrony MPGK Sp. z o.o.”. 2. Zamawiający wymaga aby: a) przed podjęciem usługi Wykonawca przeszkolił swoich pracowników z zakresu dozoru osób, mienia i obiektów oraz dostarczył oświadczenie o odbytym przeszkoleniu przez pracowników z tego zakresu; b) nadzór nad pracownikami wykonującymi bezpośrednio usługę musi mieć kierownik zmiany posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. UWAGA: Ze względu na charakter usługi Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia oraz nie dopuszcza możliwości powołania się na zasoby podmiotu trzeciego.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję pożyczki prywatnej - Łęczna
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania15-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję pożyczki prywatnej, 500 zł. Bez przedpłat. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI