Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (3 obiekty) ZP/1/2019
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-01-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-02
 • Numer ogłoszenia500039-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 500039-N-2019 z dnia 2019-01-02 r.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (3 obiekty) ZP/1/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 47165836000000, ul. Wólczańska  191 , 90-531   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 371 322, , e-mail zampub@pirogow.pl, , faks 426 371 322.
Adres strony internetowej (URL): https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://szpitale.lodzkie.pl/pirogow/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Dział Zamówień Publicznych (budynek główny Szpitala, I piętro SALA A – dawny Oddz. Kardiologiczny) ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (3 obiekty) ZP/1/2019
Numer referencyjny: ZP/1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2. Przedmiotem zamówienia jest: 3.2.1. świadczenie usługi ochrony osób i mienia na terenie Szpitala przy ul. Wólczańskiej 191/195, ul. Wileńskiej 37, obsługa szatni w budynku Ginekologii przy ul. Wileńskiej 37, monitorowanie elektroniczne obiektów: Wólczańska 191/195, Wojewódzkiego Ośrodka Diabetologii i Chorób Metabolicznych przy ul. Nowej 30/32 zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 4. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: 4.1.1. Usługa winna być świadczona zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1099 z późn. zm.) Lp. Rodzaj usługi j.m. Ilość 1 Dozór obiektu ul. Wólczańska 191/195 – całodobowo we wszystkie dni tygodnia, ilość godz. 8760 2 Dozór całodobowy obiektu ul. Wileńska 37- budynek Interny we wszystkie dni tygodnia, ilość godz. 8760 3 Dozór obiektu budynek Ginekologii – ul. Wileńska 37- od 6ºº do 18ºº we wszystkie dni tygodnia, ilość godz. 4380 4 Podjazdy grup patrolowych w ciągu nocy - obiekt Wólczańska 191/195, ilość podjazdów 365 5 Monitorowanie obiektu przy ul. Nowa 30/32 - 12 miesięcy 6 Monitorowanie obiektu przy ul. Wólczańskiej 191/195 Budynek administracji i magazyn Apteka miesiące - 12 miesięcy 4.2. Zakres usług: 4.2.1. Ochrona osób polegać będzie na działaniach Wykonawcy, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia osób fizycznych znajdujących się na chronionym terenie, 4.2.2. Ochrona mienia Zamawiającego polegać będzie na działaniach Wykonawcy zapobiegających przestępstwom przeciwko mieniu, polegającym w szczególności na kradzieży, włamaniu, wandalizmie a także powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń. 4.2.3. Ochrona mienia obejmuje mienie znajdujące się na terenie obiektów Zamawiającego. Przez mienie Zamawiającego, podlegające ochronie, należy rozumieć w szczególności środki trwałe wpisane do ewidencji Zamawiającego oraz wartości pieniężne znajdujące się na terenie chronionego obiektu i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich utratę. 4.3. W ramach wykonywanej usługi ochrony obiektów i mienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 4.3.1. Przekazania protokółem zdawczo – odbiorczym do dyspozycji Dyrekcji Szpitala 9 szt. ( 4 szt. – Wólczańska, 5 szt. – Wileńska ) pilotów przeciw- napadowych na cały czas obowiązywania umowy. Piloty przeciw- napadowe winny być monitorowane przez firmę wykonującą ochronę obiektu. Operatorzy stacji monitorowania alarmów w razie uruchomienia alarmu z pilota p – napadowego zapewnią szybki dojazd do obiektu grupy interwencyjnej posiadającej środki przymusu bezpośredniego. Czas dojazdu grupy interwencyjnej max. 6 min od momentu uruchomienia pilota p- napadowego. 4.3.2. Prowadzenia książki raportów z przebiegu dyżurów, opisując wszystkie wydarzenia w ciągu zmiany (ew. zajścia i interwencje oraz w których ewidencjonowane będą również zaparkowane pojazd bez wywieszonych, widocznych kart wjazdowych – do wglądu nadzoru i zamawiającego). 4.3.3. W celu uzupełnienia ochrony fizycznej obiektu na terenie Szpitala przy ul. Wólczańskiej 191/195 zainstalowany jest system dozoru wizyjnego, wraz z archiwizacją obrazu. System dozoru wizyjnego nie jest objęty gwarancją. Wykonawca w ramach umowy wykonywał będzie na własny koszt bieżącą konserwacje obecnie eksploatowanego systemu dozoru wizyjnego. Okresowe przeglądy konserwacyjne winny być przeprowadzone raz na 3 miesiące. Z każdego wykonanego przeglądu konserwacji urządzeń należy przekazać protokół do Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania czynności konserwacyjnych potrzeby wymiany zużytych lub uszkodzonych części Wykonawca sporządza stosowny protokół konieczności. Wykonawca w ramach umowy wykonywał będzie wszelkie naprawy systemu dozoru wizyjnego, ale przed wykonaniem naprawy wymagającej wymiany elementu systemu dozoru wizyjnego winien uzyskać zgodę zamawiającego na jej wykonanie, w tym celu każdorazowo winien być przedstawiony kosztorys ofertowy na piśmie do zaakceptowania przez zamawiającego. Koszty materiałów niezbędnych do przeprowadzenia takiej naprawy ponosić będzie Zamawiający. Elementy systemu:  rejestrator Novus NDR-BA6416 uruchomiony w maju 2013 roku.  6 kamer: 2 kolorowe, 14 cz/b. 4.3.4. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany będzie do włączenia obiektu przy ul. Wólczańskiej 191/195 (budynek administracji i magazyn Apteka) do systemu monitorowania elektronicznego. 4.3.5. Obiekt Wólczańska 191/195 Dozór obiektu całodobowo we wszystkie dni w tygodniu (7 dni) Posterunek usytuowany będzie przy wjeździe głównym na teren Szpitala od strony ul. Wólczańskiej 191/195 obsługujący szlaban dla wjeżdżających na teren i wyjeżdżających samochodów. Szlaban winien być cały czas zamknięty. Pracownik każdorazowo podchodząc do wjeżdżającego samochodu powinien sprawdzić czy pojazd wjeżdżający na teren szpitala posiada kartę upoważniającą do wjazdu. Zarówno pracownicy jak i Dostawcy wyposażeni są przez Szpital w karty upoważniające do wjazdu na teren Szpitala. W przypadku dostawy tlenu do Szpitala , na szlabanie winna być wywieszona tabliczka – „dostawa tlenu”. Pracownik ochrony zobowiązany jest do informowania o innym sposobie wjazdu na teren szpitala. W celu uzupełnienia ochrony fizycznej obiektu na terenie Szpitala zainstalowany jest system dozoru wizyjnego, wraz z archiwizacją obrazu. Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania terenu Szpitala poprzez w/w system. Pracownik ochrony wyposażony winien być w środki łączności z bazą firmy ochrony oraz pilot p - napadowy, który w razie zagrożenia zapewni szybki dojazd do obiektu grupy interwencyjnej posiadającej środki przymusu bezpośredniego. Czas dojazdu grupy interwencyjnej max. 6 min od momentu uruchomienia pilota p- napadowego. Dodatkowy dozór obiektu we wszystkie dni tygodnia (7 dni) odbywać się będzie poprzez 1 podjazd w ciągu nocy między 22.00 – 4.00 grup patrolowych. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie do włączenia czytnika w system monitoringu elektronicznego dla potwierdzenia przyjazdu grupy patrolowej. Czytnik winien być zamontowany na terenie Zamawiającego przy stacji trafo. Wykonawca wraz z fakturą przekazywać będzie miesięczny wydruk raportu z czytnika. 4.3.6. Obiekt Wileńska 37 4.3.6.1. I posterunek Dozór całodobowy obiektu we wszystkie dni w tygodniu ( 7 dni) Posterunek usytuowany jest w budynku Interny od strony ul. Karolewskiej. Pracownik ochrony wyposażony winien być w środki łączności z bazą firmy ochrony oraz pilot p - napadowy, który w razie zagrożenia zapewni szybki dojazd do obiektu grupy interwencyjnej posiadającej środki przymusu bezpośredniego. Czas dojazdu grupy interwencyjnej max. 6 min. od momentu uruchomienia pilota p- napadowego. Ponadto do obowiązków pracownika ochrony należeć będzie:  bezpłatne obsługiwanie szatni dla odwiedzających chorych i studentów,  obsługa podjazdu do izby przyjęć dla karetek ( kierowanie ruchem),  wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszczeń szpitalnych osobom upoważnionym do ich pobierania  prowadzenie ewidencji w tym zakresie,  w okresie zimowym w godz. od 15.00 do 7.00 rano – utrzymywanie w czystości, odśnieżanie i posypywanie mieszanką soli z piaskiem podjazdu dla karetek oraz wejścia do budynku,  we wszystkie dni tygodnia w godz. od 15.00 do 7.00 rano - dostarczanie w razie potrzeby na oddziały szpitalne (budynku Interny i budynku Ginekologii) butli z gazami medycznym i technicznymi. Czynność ta każdorazowo winna być odnotowana w książce raportów.  Osoby realizujące zadania ochrony obiektu posterunku II winni posiadać uprawnienia (zaświadczenie kwalifikacyjne) do obsługi butli z gazami medycznym. (Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia uprawnień/zaświadczeń kwalifikacyjnych pracowników posterunku przed podpisaniem umowy). 4.3.6.2. II posterunek Dozór obiektu w godz. 6.00 – 18.00 we wszystkie dni w tygodniu ( 7 dni) Posterunek usytuowany jest w budynku Ginekologii od strony ul. Wileńskiej. Pracownik ochrony wyposażony winien być w środki łączności z bazą firmy ochrony oraz pilot p - napadowy, który w razie zagrożenia zapewni szybki dojazd do obiektu grupy interwencyjnej posiadającej środki przymusu bezpośredniego. Czas dojazdu grupy interwencyjnej max. 6 min. od momentu uruchomienia pilota p- napadowego. Ponadto do obowiązków pracownika ochrony należeć będzie:  bezpłatne obsługiwanie szatni dla odwiedzających chorych i studentów,  przyjmowanie i wydawanie kluczy do pomieszczeń dydaktycznych oraz szatni dla studentów znajdujących się w budynku Ginekologii,  informowanie o lokalizacji oddziałów i gabinetów lekarskich,  powiadamianie telefonicznie na numer wewnętrzny 720 do dyżurnego pracownika szpitala obsługi technicznej o zauważonych awariach i innych zdarzeniach (np.: potłuczone szyby, rozlane płyny na podłogach ciągów komunikacyjnych itp.). 4.3.7. Monitorowanie obiektu Wojewódzkiego Ośrodka Diabetologii i Chorób Metabolicznych przy ul. Nowa 30/32 Monitorowanie obiektu przy ul. Nowej 30/ 32 polega na elektronicznym całodobowym systemie dozoru (brak posterunków). Wykonawca w ramach umowy zobowiązany będzie do:  włączenia obiektu do systemu monitorowania,  całodobowego monitorowania systemu alarmowego,  po uruchomieniu alarmu dojazd grup interwencyjnych, czas dojazdu grupy interwencyjnej max. 6 min od momentu uruchomienia alarmu.  wezwanie uprawnionej osoby z ramienia zamawiającego w razie uruchomiania się alarmu i konieczności wejścia do budynku. 4.4. Obowiązki Wykonawcy: Wykonawca jest zobowiązany do :  przestrzegania ogólnie obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej zasad i przepisów szczegółowych, a także wewnętrznych zarządzeń dyrekcji, oraz regulaminów organizacyjnych i porządkowych jednostki.  posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie trwania umowy w zakresie wykonywanej usługi.  ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za osoby wykonujące przedmiot umowy w zakresie przestrzegania przez nie kodeksu pracy, (w szczególności niestawienie się pracownika do pracy, lub stan wskazujący na spożycie alkoholu itp.), zasad bhp, p – poż. oraz dodatkowych ustaleń wynikających z regulaminów wewnętrznych Zamawiającego.  ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za szkody powstałe z jego winy, a polegające na nieprawidłowym wykonaniu lub zaniedbaniu obowiązków dozoru i ochrony mienia wynikających z zakresu wykonywanej usługi, a mogących przyczynić się do wyrządzenia szkody Zamawiającemu.  ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie wykonywanej usługi przed jednostkami kontrolującymi.  wyznaczenia osoby która będzie sprawować nadzór nad personelem oraz współpracować na bieżąco z Zamawiającym. 4.5. Prawa Zamawiającego:  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonywania usługi.  Kontrole te będą przeprowadzane przynajmniej 2 razy w miesiącu i odnotowywane w książce raportów prowadzonej przez Wykonawcę.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania wpisów wszelkich uwag, oraz wpisów o braku uwag oraz notatek z przeprowadzanych kontroli dotyczących wykonywania usługi w książce raportów prowadzonej przez Wykonawcę. Osobą odpowiedzialną za wpis będzie ze strony Zamawiającego – Kierownik Działu Eksploatacji.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał: aktualne zezwolenie /koncesję wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997r (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1099 z późn. zm.),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W tym zakresie Wykonawca musi dysponować minimum 3 (trzema) grupami interwencyjnymi z czasem dojazdu do obiektów Szpitala max. 6 minut od momentu uruchomienia przycisku p-napadowego lub alarmu, całodobowym centrum monitorowania,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
7.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) i 3) PZP, tj.: 7.2.1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania, przez Wykonawców wymagań określonych przez Zamawiającego: 7.2.1.1. W zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 7.2.1.1.1. Kopię aktualnego zezwolenia/koncesję wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997r (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1099 z późn. zm.), 7.2.2. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej 7.2.2.1. Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału określonego w pkt 6.2.2. SIWZ tj.: 7.2.2.1.1. dysponują minimum 3 (trzema) grupami interwencyjnymi z czasem dojazdu do obiektów Szpitala max. 6 minut od momentu: uruchomienia przycisku p-napadowego lub alarmu, całodobowym centrum monitorowania - oświadczenie należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ 7.2.2.1.2. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.2.2 SIWZ (jeżeli dotyczy). 7.2.3. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP: 7.2.3.1. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców przedłożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składanego przez Wykonawcę wraz z ofertą. 7.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 7.4. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 7.6. W ramach w/w zobowiązania wykonawca zobowiązany jest wykazać, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w związku z tym, z oświadczenia powinno wynikać: 7.6.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 7.6.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 7.7. Zgodnie z art. 24 aa PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11.1.6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
ilość grup patrolowych 20,00
termin płatności 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Dopuszcza się zmianę cen w okresie obowiązywania umowy tylko w następujących przypadkach:  zmiana stawek podatku VAT
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pożyczki - Piotrków Trybunalski
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania14-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki, jestem w BR. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI