Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach zajmowanych przez Archiwum Państwowe...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach zajmowanych przez Archiwum Państwowe w Gdańsku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-01-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyArchiwum Państwowe w Gdańsku
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-11
 • Numer ogłoszenia502933-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 502933-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Archiwum Państwowe w Gdańsku: Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach zajmowanych przez Archiwum Państwowe w Gdańsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, krajowy numer identyfikacyjny 105700000, ul. ul. Wałowa  5 , 80858   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 301 74 63/64, e-mail apgda@gdansk.ap.gov.pl, faks 58 301 83 66.
Adres strony internetowej (URL): www.gdansk.ap.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.gdansk.ap.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Archiwum Państwoe
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.gdansk.ap.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gdansk.ap.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Archiwum Państwowe w Gdańsku 80-958 Gdańsk ul. Wałowa 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach zajmowanych przez Archiwum Państwowe w Gdańsku
Numer referencyjny: 26/1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona osób i mienia, monitorowanie budynku Archiwum Państwowego w Gdańsku Wałowej 5, budynku Oddziału Archiwum w Gdyni przy ul. Handlowej 11, budynku Archiwum Państwowego w Gdańsku przy ul. Polanki 124a świadczona przez Wykonawcę posiadającego koncesje wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku O OCHRONIE OSÓB I MIENIA (Dz.U.2017.2213 j.t. ze zmianami), oraz posiadającego status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochrony (SUFO), zgodnie z Planem Ochrony uzgodnionym z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienia zostaną udzielone na tych samych zasadach co niniejsze zamówienie. Zostaną udzielone w szczególności gdy: - Zamawiający zmuszony będzie objąć ochroną nowe obiekty, - umowa zostanie zakończona a nie zostanie jeszcze wybrany nowy Wykonawca i konieczne będzie zapewnienie ochrony osób i mienia. Wartość zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, nie przekroczy kwoty 150 000 zł (netto)
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-03-01 2021-02-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualną koncesję (wraz ze wszystkimi zmianami) w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2017.2213 j.t. ze zm.) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony przez każdego wykonawcę odrębnie (każdego członka konsorcjum).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000.000,00 zł bez podlimitów ograniczających tą kwotę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentem polisy ubezpieczeniowej powinien legitymować się każdy członek konsorcjum.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej dwie usługi polegające na co najmniej bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia w budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690 ze zm.), o powierzchni użytkowej każdego z budynków minimum 2 000 m2, przy czym każda usługa była świadczona całodobowo przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy, w tym co najmniej jedna usługa była świadczona w obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie przez SUFO. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje łącznie: • siecią radiową nadawczo-odbiorczą typu dyspozytorskiego, która swym zasięgiem będzie obejmować przynajmniej teren miasta Gdańska, przy czym łączność za pomocą tej sieci nie będzie realizowana na pasmach ogólnodostępnych tzw. obywatelskich oraz • całodobowym centrum monitorowania i kierowania ochroną z którego całodobowo przy pomocy środków łączności radiowej i przewodowej prowadzony jest nadzór nad chronionymi obiektami. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje łącznie: • minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku kierownika ochrony, posiadającą licencje kwalifikowanego pracownika (zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2017.2213 j.t. ze zm.), • minimum 10 (dziesięć) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako obsada patrolu, posiadające licencję kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej (zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2017.2213 j.t. ze zm.). Uwaga! Osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika ochrony, nie może być jednocześnie osobą pełniącą funkcję dowódcy zmiany.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy- o ile nie będzie można ich otrzymać z ogólnie dostępnych rejestrów. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę świadczenie o braku podstaw do wykluczeniu, wg załączonego wzoru
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
świadczenie o braku podstaw do wykluczeniu, wg załączonego wzoru 3.2.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: 3.2.1. wykazu usług wykonanych lub wykonywanych, o których mowa w Rozdziale 2, ust. 1, pkt 1.2.1 SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie- wg załączonego wzoru- załącznik nr 3; 3.2.2.wykazu narzędzi i urządzeń technicznych, o których mowa w Rozdziale 2, ust. 1, pkt 1.2.2. SIWZ, dostępnych Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wg załączonego wzoru- załącznik nr 4; 3.2.3. Wykaz osób spełniających warunek określony w Rozdziale 2 ust. 1 pkt 1.2.3. SIWZ wg załączonego wzoru – załącznik nr 5 oraz Informację o ilości osób zatrudnionych na umowę o prace (w formularzu oferty) 3.2.4. oświadczenie, że osoby, o których mowa w Rozdziale 2, ust. 1, pkt 1.2.3 SIWZ i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia- wg załączonego wzoru- załącznik nr 6 3.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 3.3.1 polisę/ lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. bez podlimitów ograniczających tą kwotę 3.4. W celu potwierdzenia posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej aktualną koncesję (wraz ze wszystkimi zmianami) wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku (tj: Dz. U. z 2014 r, poz. 1099 ze zm.) ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
4. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych na potwierdzenie, że nie podlegają wykluczeniu.- są wymienione w SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie personelu 25,00
Grupa interwencyjna własna czy korzystająca z podwykonawców 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadków określonych w § 1 ust. 5, § 2 ust. 3-7 oraz § 9 ust. 3. Poza przypadkami określonymi w § 1 ust. 5, § 2 ust. 3-7 oraz § 9 ust. 3, zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) wynagrodzenia, 2) zmiany Regulaminu ochrony osób i mienia. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 mogą nastąpić w przypadku: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług obowiązującej, 2) wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez WYKONAWCĘ. 3. W razie zmiany, o której mowa ust. 2 pkt 1 wynagrodzenie umowne netto nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie do niego doliczony podatek w zmienionej wysokości. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2 WYKONAWCA składa pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia WYKONAWCY po zmianie umowy, w szczególności WYKONAWCA będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które WYKONAWCA obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 3 WYKONAWCA składa pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia WYKONAWCY po zmianie umowy, w szczególności WYKONAWCA będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad o których mowa w ust. 2 pkt 3 na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które WYKONAWCA obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt 3. 6. ZAMAWIAJĄCY po zaakceptowaniu wniosków WYKONAWCY sporządza aneks, do niniejszej umowy, który zostanie zawarty z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie zmian powodujących zmianę kosztów wykonania zamówienia przez WYKONAWCĘ. ZAMAWIAJĄCY wymaga aby WYKONAWCA dostarczył źródłowe dokumenty księgowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności wnioskowanej zmiany umowy. 7. Jeżeli WYKONAWCA nie dochowa wymogów ust. 4, 5 i 6 zdanie drugie ZAMAWIAJĄCY wypłaci wynagrodzenie za dany miesiąc według stawek obowiązujących przed dokonaniem waloryzacji wynagrodzenia. 8. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 mogą nastąpić w przypadku: 1) zmiany organizacyjnej w strukturze ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCY, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, 3) w przypadku zmiany przepisów prawnych w oparciu o które realizowane jest zamówienie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję porady z prawa rodzinnego - Ostaszewo
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania16-10-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję porady związanej z prawem rodzinnym. Mamy 2-kę adoptowanych dzieci i jedno biologiczne. Za 2 lata, gdy adoptowane dzieci będą już dorosłe, chcielibyśmy, o ile to możliwe, uregulować sprawy związane z adopcją nawet z opcją odstąpienia od niej z przyczyn wymagających szerszego wprowadzenia w temat. Nie wiem, jakie istnieją po temu możliwości prawne, i chciałbym wstępnie zasięgnąć opinii prawnej, a docelowo być może również zlecić prowadzenie spraw(y).
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI