Świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia, monitoringu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia, monitoringu i konserwacji systemów alarmowych w siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach oraz podległych placówkach terenowych na terenie województwa świętokrzyskieg
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2018-09-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach
 • Data publikacji ogłoszenia2018-09-11
 • Numer ogłoszenia614060-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 614060-N-2018 z dnia 2018-09-11 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach: Świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia, monitoringu i konserwacji systemów alarmowych w siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach oraz podległych placówkach terenowych na terenie województwa świętokrzyskieg
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 1251326200203, ul. ul. Wojska Polskiego  , 25389   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3481900, 3481904, e-mail kielce@krus.gov.pl, faks 413 481 920.
Adres strony internetowej (URL): www.krus.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.krus.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 65B, 25-389 Kielce

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia, monitoringu i konserwacji systemów alarmowych w siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach oraz podległych placówkach terenowych na terenie województwa świętokrzyskieg
Numer referencyjny: 0500-OP.261.0.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I.INFORMACJE OGÓLNE Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na: A.kompleksowej, całodobowej ochronie osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoringu wizyjnego w obiekcie będącym siedzibą Oddziału Regionalnego KRUS w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 65B, a także ochrony przyległego do budynku ogrodzonego terenu, prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Ogólna charakterystyka budynku oraz terenu zewnętrznego przeznaczonego do bezpośredniej ochrony fizycznej: - budynek biurowy, czteropiętrowy, podpiwniczony, monitorowany, wyposażony w windę, instalacje: sygnalizacji alarmu pożaru (SSAP), instalacje systemu włamania i napadu (SSWiN), sieć komputerową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną oraz pełne wyposażenie pokoi oraz system kamer przemysłowych, - w budynku znajdują się dwie klatki schodowe: pierwsza- od piwnic do czwartego piętra, druga- od piwnic do trzeciego piętra, - klatki schodowe wydzielone drzwiami aluminiowymi, oszklonymi, - liczba pracowników w Oddziale- 141, - liczba obsługiwanych interesantów- ok. 170 osób w ciągu dnia, - teren zewnętrzny ogrodzony (parking samochodowy z 19 stanowiskami) o powierzchni 2.687,50 m2 z bramą wjazdową (główną) i bramą wjazdową do garaży usytuowanych w części podpiwniczonej budynku sterowanymi automatycznie. Czas pracy Oddziału przyjmuje się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. w godzinach od 715 - 1515 (sala obsługi interesantów w poniedziałki czynna od 715 do 1600). B.monitoringu systemów alarmowych: Systemu Sygnalizacji Alarmów Pożarowych( SSAP) i Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) w budynkach/siedzibach jednostek organizacyjnych Zamawiającego, tj.: - Oddziału Regionalnego KRUS w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 65B. - Placówki KRUS w Busku Zdroju przy ul. Armii Krajowej 17, - Placówki KRUS w Jędrzejowie przy ul. Piłsudskiego 5, - Placówki KRUS w Kazimierzy Wielkiej przy ul. 1-go Maja 15, - Placówki KRUS w Końskich przy ul. Piłsudskiego 50B, - Placówki KRUS w Opatowie przy ul. Konopnickiej 2, - Placówki KRUS w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kilińskiego 12A, - Placówki KRUS w Ożarowie przy ul. Osiedle Wzgórze 115, - Placówki KRUS w Pińczowie przy ul. Republiki Pińczowskiej 37, - Placówki KRUS w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 37A, - Placówki KRUS w Starachowicach przy ul. Krótkiej 1, - Placówki KRUS w Staszowie przy ul. Mickiewicza 3, - Placówki KRUS we Włoszczowie przy ul. Kusocińskiego 4 A. Monitoring systemów sygnalizacji włamania i napadu realizowany jest w cyklu ciągłym (całodobowo przez wszystkie dni tygodnia) we wszystkich obiektach. W terminie 1 miesiąca od daty objęcia ochroną obiektów jednostek organizacyjnych wymienionych w Części I-" Informacje ogólne" Wykonawca zobowiązany jest do opracowania (w uzgodnieniu z Zamawiającym) Planu ochrony dla każdego obiektu. Plan powinien zawierać w szczególności opis sposobu prowadzenia usługi oraz przewidywane w tym zakresie procedury. Wraz z Planami ochrony obiektów Zamawiającego – Wykonawca dostarczy zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony pracownika Wykonawcy, opracowującego przedmiotowy Plan. C.konserwacji i naprawie systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach wymienionych w ppkt B. II.SZCZEGÓŁOWY ZAKRES WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: A.Kompleksowa, całodobowa ochrona osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoring wizyjny w obiekcie będącym siedzibą Oddziału Regionalnego KRUS w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 65B. 1.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić jednoosobową ochronę fizyczną całą dobę we wszystkie dni tygodnia. 2.Wykonawca jest zobowiązany realizować zamówienie w oparciu o pracowników: - posiadających co najmniej 6 miesięczny staż pracy na stanowisku pracownika ochrony, - nie skazanych prawomocnym orzeczeniem o przestępstwo umyślne, - sprawnych fizycznie, - przeszkolonych z zakresu BHP, ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej, - posiadających umiejętność obsługi systemów alarmowych i innych urządzeń zainstalowanych w miejscu pełnienia służby oraz prowadzenia dokumentacji związanej z pełnioną służbą, -jednolicie umundurowanych i wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności, umożliwiające kontakt z odpowiednimi służbami i kierownictwem Zamawiającego. 3.Wykonawca skieruje do czynności ochronnych minimum 5 osób, w tym minimum 2 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Każdy z pracowników ochrony może pełnić maksymalnie 24-godzinną służbę. Niedopuszczalne jest wykonywanie czynności ochronnych przez jednego pracownika na kolejno następujących po sobie 24-godzinnych zmianach. 4. Do wykonania przedmiotu zamówienia będą kierowani pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę (minimum 2 osoby) i umowy zlecenia. 5.Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu imienną listę osób wraz z informacją o podstawie do dysponowania pracownikami zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. 6. Zamawiający wymaga, aby do wykonania przedmiotu zamówienia był kierowany personel, którego wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej (umowa zlecenie), o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.). 7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę powyższych zobowiązań, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Obowiązek znajduje zastosowanie w szczególności w przypadku, gdy osoby wskazane przez Wykonawcę jako zatrudnione na podstawie umowy o pracę będą świadczyły usługę na podstawie umowy cywilnoprawnej. W formularzu ofertowym, Wykonawca, oprócz ceny całkowitej za realizację zamówienia, zobowiązany jest podać: - stawkę wynagrodzenia pracownika ochrony za 1 roboczogodzinę jego pracy oraz stawkę za 1 roboczogodzinę pracy osoby świadczącej usługę na podstawie umowy cywilnoprawnej, - cenę brutto za 1 godzinę świadczenia usługi (uwzględniającą wszystkie koszty, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia). 8 .Zmiana pracowników ochrony może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający dane personalne oraz numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, dotyczące dotychczasowego i nowego pracownika oraz uzasadnianie wniosku. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek do Zamawiającego na 2 dni przed planowaną zmianą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji zmiany pracownika w przypadku stwierdzenia niezgodności treści wniosku z postanowieniami umowy. 9. Do szczegółowych obowiązków pracowników ochrony w formie fizycznej Wykonawcy należy: 1) ochrona przed kradzieżą i włamaniem do obiektu, 2) ochrona przed uszkodzeniem obiektu i jego wyposażenia, 3) ochronę osób przebywających w obiekcie oraz w jego otoczeniu, 4) kontrola wszystkich wchodzących i wychodzących, mająca na celu niedopuszczenie do przebywania na chronionym obszarze osób nieuprawnionych; 5) legitymowanie osób wchodzących poza strefę obsługi klienta w siedzibie Zamawiającego i wydawanie tym osobom tymczasowych identyfikatorów ("Gość"). Każde wydanie identyfikatora podlega rejestracji w Rejestrze identyfikatorów, który przekazany zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego. Zamawiający upoważni Wykonawcę do zbierania w jego imieniu danych osobowych osób "Gości". 6) nadzorowanie parkingu Zamawiającego podlegającego ochronie; 7) monitorowanie ruchu pojazdów w godzinach pracy obiektów oraz monitorowanie całodobowo pojazdów pozostawionych na parkingach w celu ochrony przed kradzieżą, uszkodzeniem itp. 8) interwencje wobec osób zakłócających porządek w obiekcie, 9) zatrzymywanie do kontroli osób wynoszących bez upoważnienia urządzenia lub przedmioty stanowiące własność Zamawiającego, 10) sprawdzanie korytarzy i pomieszczeń ogólnodostępnych pod kątem pozostawionych przedmiotów budzących podejrzenie spowodowania wybuchu lub wywołania pożaru albo innej awarii, 11) natychmiastowe podejmowanie działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku kradzieży, włamania, pożaru, zalania, awarii instalacji i urządzeń, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych, 12) sprawdzanie prawidłowości zamknięć i zabezpieczeń budynków, 13) sprawdzanie i zamykanie okien w razie opadów deszczu, śniegu itp.; 14) udzielanie klientom Zamawiającego podstawowych informacji z zakresu miejsca załatwiania spraw, 15) powiadomienie Kierownictwa Zamawiającego oraz odpowiednich służb o zauważonych awariach instalacji wodociągowej, c.o., kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., 16) bieżąca obserwacja obiektu za pomocą urządzeń telewizji dozorowej (CCTV) Zamawiający zapozna Wykonawcę z dokumentacją systemu monitoringu wizyjnego i na postawie upoważnienia wydanego przez Koordynatora Bezpieczeństwa Informacji Oddziału Regionalnego umożliwi Wykonawcy dostęp do Systemu monitoringu wewnętrznego. Zasady funkcjonowania systemu monitoringu zawierają przepisy wewnętrzne Zamawiającego -"Instrukcja zarządzania systemem monitoringu wizyjnego w KRUS Oddział Regionalny w Kielcach"- z którymi Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać w trakcie realizacji Umowy. 17) obsługa central systemów alarmowych (SSWiN i SSAP) z obowiązkiem natychmiastowego reagowania na wskazania sygnalizacji (m.in. natychmiastowe rozpoznanie przyczyny sygnału i powiadomienie odpowiednich służb publicznych, m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej). Zamawiający zapozna pracowników ochrony z rozmieszczeniem i obsługą wyłączników głównych prądu, wyłączników p.poż., głównych zaworów wodnych i gazowych, wyłączników głównych urządzeń podtrzymujących napięcie, obsługi urządzenia dźwigowego . 18) dokonywanie obchodów wewnętrznych i na zewnątrz chronionego obiektu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo ogólne i przeciwpożarowe; 19) wydawanie, przyjmowanie i przechowywanie kluczy do pomieszczeń (w tym wydawanie i przyjmowanie kluczy od osób sprzątających pomieszczenia biurowe). Wydanie i odbiór kluczy potwierdzony musi być w rejestrze opracowanym przez Zamawiającego. Z chwilą objęcia przez Wykonawcę budynku pod ochronę Zamawiający przekaże Wykonawcy listę zatrudnionych pracowników Zamawiającego oraz listę osób sprzątających. 20) niezwłoczne informowanie upoważnionych pracowników Zamawiającego o nieprawidłowościach, awariach oraz wszystkich okolicznościach mających wpływ na stan bezpieczeństwa w chronionym obiekcie; 21) ścisła współpraca (w sytuacjach szczególnych) ze służbami publicznymi, m.in.: Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Miejską; 22) wykonywanie zadań w sytuacjach wprowadzania stopni alarmowych, 23) wykonanie innych zadań związanych z ochroną mienia i osób, bezpieczeństwem w chronionych obiektach, zleconych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego; 24) realizowanie zadań zgodnie z Planem ochrony obiektu; 25) dokonywanie w ciągu nocy obchodu budynków oraz sprawdzanie stanu zamknięcia okien w pomieszczeniach, zwłaszcza piwnicznych i parterowych; 26) przestrzeganie w okresie realizacji umowy przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 27) prowadzenie „Książki pełnienia służby” oraz grafików pełnienia służby w chronionym obiekcie, B. Monitoring systemów alarmowych: Systemu Sygnalizacji Alarmów Pożarowych ( SSAP) i Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) w budynkach/siedzibach jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w tym w szczególności: 1. zintegrowanie systemu alarmowego przeciwpożarowego znajdującego się w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego z systemem antywłamaniowym oraz połączenie wszystkich jednostek, do Centrum Monitorowania w oparciu o funkcjonujące w nich urządzenia techniczne, 2. nieodpłatne podłączenie przez Wykonawcę (na swój koszt i przy użyciu własnych urządzeń) systemów alarmowych jednostek alarmowych Zamawiającego do stacji monitorującej, 3. monitorowanie przez stację monitorowania Wykonawcy sygnałów przychodzących z systemów alarmowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, 4. reagowanie na każdy odebrany sygnał alarmowy, całodobowo, nieprzerwanie - również w dni świąteczne i wolne od pracy, niezależnie od przyczyn alarmu, 5. w przypadku wzbudzenia alarmu i potwierdzenia jego „prawdziwości” – wysłanie do zagrożonego obiektu grupy interwencyjnej (patrolu interwencyjnego); czas przybycia grupy/patrolu nie może być dłuższy niż 20 minut, 6. prowadzenie dokumentacji w związku z realizowanym monitoringiem antywłamaniowym i przeciwpożarowym (rejestrowanie sygnałów, przyjętych z systemów alarmowych i ich przechowywanie przez okres 30 dni) oraz przekazywanie Zamawiającemu - Dyrektorowi Oddziału Regionalnego KRUS- comiesięcznych raportów funkcjonowania obu systemów (dane dotyczące awarii, sabotażu, wyłączenia i załączenia systemów poza godzinami pracy) w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, C. Konserwacja i naprawa systemów alarmowych we wszystkich obiektach jednostek organizacyjnych Zamawiającego wymienionych w części I pkt b, w tym w szczególności: 1. Konserwacja systemów alarmowych przeprowadzana będzie w okresach miesięcznych, półrocznych i rocznych w okresie realizacji zamówienia. 1) Konserwacja miesięczna obejmuje:. a) Konserwację instalacji elektrycznej, osprzętu i urządzeń Systemu Sygnalizacji Alarmów Pożarowych (SSAP), w tym w szczególności: - Sprawdzenie i regulacja parametrów central i przystawek liniowych i sygnalizacji pożaru. - Sprawdzenie i regulacja parametrów zasilaczy. - Sprawdzenie awaryjnego źródła zasilania. - Sprawdzenie zadziałania każdej linii dozorowanej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za pomocą imitatora dymu, temperatury lub płomienia. - Sprawdzenie zadziałania systemów oddymiania obiektów. b) Konserwację Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWIN), tj.: - Sprawdzenie i regulacja parametrów central systemu alarmowego. - Sprawdzenie i regulacja parametrów zasilaczy. - Sprawdzenie awaryjnych źródeł zasilania central i koderów GPRS. - Sprawdzenie zadziałania każdej linii dozorowanej poprzez losowo wybraną czujkę za pomocą inicjowania ruchu. - Sprawdzenie i regulacja parametrów urządzeń odpowiedzialnych za prawidłowe przekazywanie informacji o stanie systemu alarmowego do stacji bazowej (koderów, modemów). - Sprawdzenie poprawnego działania klawiatury LCD. - Zmiana kodów dostępu zgodnie z wymaganiami użytkowników 2) Konserwacja półroczna (dwa razy w roku) systemu kamer przemysłowych, tj.: - czyszczenie kamer, - regulacja pola obserwacji kamery, - sprawdzenie baterii awaryjnych, - sprawdzenie połączeń elektrycznych i logicznych, - czyszczenie i odkurzanie oraz kontrola oprogramowania rejestratora obrazu. 3) Konserwacja roczna ( raz w roku) obejmuje: a) Konserwację czujek: izotopowych dymu, płomienia i temperatury zainstalowanych do 4m wysokości: - sprawdzenie poprzez zadymienie czujek, - sprawdzenie modułu adresowego, - sprawdzenie poprawności adresacji na centrali. - sprawdzenie wskaźników zadziałania. b) Konserwacja czujek podczerwieni: = sprawdzenie działania poprzez inicjowanie ruchu - sprawdzenie modułu adresowego, - sprawdzenie adresacji na centrali. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wszelkich napraw systemów alarmowych, których konieczność ujawni się w wyniku prowadzonej bieżącej konserwacji. W przypadku konieczności dokonania wymiany części, układu elektrycznego, czujki, itp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu niezwłocznie wykaz tych części wraz z ich wyceną. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji wyceny przez Zamawiającego zobowiązany jest dokonać naprawy, a ich kosztami obciążyć Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń awarii systemów alarmowych i ich usuwanie w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia oraz zapewnienie ochrony obiektów monitorowanych do czasu usunięcia awarii. Należność za usunięcie awarii regulowana będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej konserwacji/napraw urządzeń i instalacji systemów alarmowych: antywłamaniowego i przeciwpożarowego, zapewniającej utrzymanie systemów w stałej sprawności eksploatacyjnej. 5. W przypadku zmiany dotychczasowej siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt przeniesie i zainstaluje funkcjonujące urządzenia do transmisji sygnału do nowych siedzib i opracuje plan ochrony dla nowej siedziby. Zamawiający informuje, że planuje zmianę lokalizacji Placówki Terenowej KRUS w Ostrowcu Świętokrzyskim (budowa nowego budynku). Planowany termin oddania do użytku nowej siedziby to grudzień 2018r. 6. Do czynności konserwacyjnych Wykonawca skieruje kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. 7. Okresowe konserwacje systemów alarmowych wykonywane będą przez Wykonawcę po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego telefonicznie lub pocztą e-mail, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym. III Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający zachęca Wykonawców, aby przed przystąpieniem do złożenia oferty zapoznali się z obiektami jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem, po uprzednim uzgodnieniu terminu. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z realizacji zamówienia na inny/e podmiot/y. 3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 4. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, b) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.6 ustawy, c) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej, d) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, e) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, f) Zamawiający żąda wskazania (odpowiednio do treści postanowień SIWZ) przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że ochronę osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoringu wizyjnego w obiekcie będącego siedzibą Oddziału Regionalnego KRUS w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 65B, Wykonawca wykona własnymi siłami. 5. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga od Wykonawców zatrudnienia przy realizacji usługi kompleksowej, całodobowej ochronie osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoringu wizyjnego w obiekcie będącym siedzibą Oddziału Regionalnego KRUS w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 65B, a także ochrony przyległego do budynku ogrodzonego terenu, minimum 2 osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity- Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), a pozostałe osoby na umowy zlecenia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia. 2) Szczegółowe informacje w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia niniejszego wymagania oraz zastosowanie sankcji w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę zawarte są we wzorze umowy- Załącznik nr 11 do SIWZ. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osoby/osób, zgodnie z procedurą opisaną w § 5 wzoru umowy. 4) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może zastąpić ww. osobę/osoby, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zatrudnienia osób wykonujących przedmiot umowy oraz zastosowanie sankcji opisanych we wzorze umowy. 6. Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”: 1) Zamawiający wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO jak również obowiązek związany z realizacją praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w wyniku niniejszego postępowania w Załączniku nr 12 do SIWZ zamieszcza klauzulę informacyjną dla Wykonawców. 2) Wykonawca, Podwykonawca, Podmiot trzeci podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania zobowiązany jest do przestrzegania obowiązku wynikającego z RODO, w szczególności w zakresie informacyjnym: a) względem osób fizycznych, których dane dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (art.13 RODO) z zastrzeżeniem, że obowiązek niniejszy nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art.13 ust.4 RODO) b) względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał (art.14 RODO), chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz ochrony interesów osoby trzeciej, których dane zostały przekazane w związku z udziałem w niniejszym postępowaniu, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w pkt 6 ppkt 2 lit. a lub lit. b. Treść niniejszego oświadczenia zawarta została w pkt 5 ppkt 6 "Formularza oferty "-Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w Załączniku nr 7 do SIWZ ("Wykaz osób").

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79711000-1
50000000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 498427,21
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  25   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-11-01   lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
25 2018-11-01 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZAMAWIAJĄCY BEZPOŚREDNIO POZYSKA W WYNIKU NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) „RODO". Zamawiający Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach informuje, że: 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 190, kod pocztowy 00-608, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Kielcach, 2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (e-mail) - iod@krus.gov.pl, 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „ Świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia, monitoringu i konserwacji systemów alarmowych w siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach oraz podległych placówkach terenowych na terenie województwa świętokrzyskiego”, nr ref. 0500-OP.261.0.3..2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust.3 ustawy-Prawo zamówień publicznych, 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Pzp), 6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Zamawiającemu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 8) posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 9) nie przysługuje Państwu prawo do: - usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, - przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji określającą formę i zakres usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity; Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 ze zm.).
Informacje dodatkowe INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia spełnią warunek dotyczący kompetencji i uprawnień, jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamówienie będzie posiadał koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji określającą formę i zakres usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 600.000,00 zł. Uwaga! Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia musi być objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na okres objęty umową, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu poświadczoną kopię polisy OC na wskazaną sumę gwarancyjną.
Informacje dodatkowe 1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia spełnią warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagania Zamawiającego. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 2. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART.22A USTAWY PZP 1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej może polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 do SIWZ. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 2) Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1, nie potwierdzi spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa niniejszej sekcji Ogłoszenia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i zawodowym pozwalającym wykonanie zamówienia. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE: Wykonawca przystępujący do zamówienia musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi ( świadczone na podstawie odrębnych umów), polegające na kompleksowej, całodobowej ochronie osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoringu systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każdej z nich. Okres wykonywania usługi nie może być krótszy niż 12 miesięcy. W przypadku usług wykonywanych (nie zakończonych) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana przez Wykonawcę wyniesie minimum 12 miesięcy i jej wartość wyniesie nie mniej niż 100.000,00 zł brutto. POTENCJAŁ TECHNICZNY: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) dysponuje stacją/stacjami monitorowania alarmów obejmującą/obejmującymi swoim zasięgiem obszar całego województwa świętokrzyskiego, POTENCJAŁ ZAWODOWY: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) dysponuje minimum 5 osobami posiadającymi co najmniej 6 miesięczny staż na stanowisku pracownika ochrony fizycznej, nie skazanymi prawomocnymi orzeczeniami o przestępstwo umyślne i sprawnych fizycznie, w tym wykaże minimum 2 kwalifikowanych pracowników ochrony do realizacji zadań stałej ochrony fizycznej obiektu. Zamawiający wyjaśnia, że kwalifikowany pracownik ochrony to pracownik ochrony, posiadający legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę na wykonanie zamówienia skierował pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ( min. 2 osoby) i umowy zlecenia.. Zamawiający wymaga, aby do wykonania przedmiotu zamówienia był kierowany personel, którego wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej (umowa zlecenie), o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.). 2) dysponuje pracownikami ochrony do realizacji zadań doraźnej ochrony fizycznej obiektu, posiadającymi uprawnienia do posługiwania się bronią palną (pracownicy grup interwencyjnych/patroli interwencyjnych). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum 1 dwuosobową grupą interwencyjną/patrolem interwencyjnym na terenie miast: Kielce, Busko Zdrój, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Końskie, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Ożarów, Pińczów, Sandomierz, Starachowice, Staszów i Włoszczowa. 2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia spełnią warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagania Zamawiającego. 2. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART.22A USTAWY PZP Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej może polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia i potencjału zawodowego Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą uczestniczyć w realizacji usługi będącej przedmiotem zamówienia. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg wzoru określonego w Załączniku nr 9 do SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:; 1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie indywidualnie składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w Sekcji III.3 ogłoszenia oraz każdy z nich składa dokumenty wymienione w pkt 1-3 niniejszej Sekcji. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części/zakresu zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o podwykonawcach odpowiednio w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w Sekcji III.3 ogłoszenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania-w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby-warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w Sekcji III.3 ogłoszenia. WYKONAWCY ZAGRANICZNI Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 1-3 niniejszej Sekcji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony odpowiednio w terminie wskazanym powyżej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) Aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji określającą formę i zakres usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity; Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 ze zm.) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców aktualną koncesję składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. 2) Opłaconą polisę OC potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 600.000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganej polisy OC, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą wymagania Zamawiającego w zakresie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. 3) Wykaz wykonanych (lub wykonywanych) przez Wykonawcę usług w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi ( świadczone na podstawie odrębnych umów), polegające na kompleksowej, całodobowej ochronie osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoringu systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każdej z nich. Okres wykonywania usługi nie może być krótszy niż 12 miesięcy.W przypadku usług wykonywanych (nie zakończonych) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana przez Wykonawcę wyniesie minimum 12 miesięcy i jej wartość wyniesie nie mniej niż 100.000,00 zł brutto. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Zgodnie z załączonym wzorem Wykonawca zobowiązany jest podać zakres przedmiotowej usługi /usług, jej/ich wartości, daty wykonania (lub wykonywania), miejsca wykonania (lub wykonywania) i podmiotu/ podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (lub są wykonywane) oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie. Dowodami mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonane (lub są wykonywane) usługi ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej monitoringu systemów alarmowych oraz konserwacji i naprawie systemów alarmowych, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów dowodem może być oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy wykazane przez Wykonawcę usługi są nadal wykonywane- dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie są referencje bądź inne dokumenty wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonana została lub jest wykonywana usługa wskazana w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających należyte wykonanie. 4) Wykaz potencjału technicznego posiadanego/dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ 5) Wykaz osób skierowanych do wykonania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w III.1.3 Ogłoszenia (Potencjał zawodowy). Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Niniejsze oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. 2.Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów, według Załącznika nr 9 do SIWZ (jeżeli Wykonawca powołuje się na potencjał innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaganych przez Zamawiającego). 3.Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty wraz z Formularzem cenowym , których wzór określony został odpowiednio w Załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ. 4.Pełnomocnictwo/-wa - w przypadku, gdy ofertę podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż wymieniona(e)w odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie wskazującym sposób reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Załączone pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej informację, o tym: - kto go udziela, - wskazanie osoby będącej pełnomocnikiem, - zakres umocowania pełnomocnika. Jeżeli dalsze pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie udzielone przez pełnomocnika Wykonawcy, należy załączyć (forma jak wyżej) również dalsze pełnomocnictwo.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie zł: Dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść Wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 24 września 2018r. do godziny 11:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Nazwa banku i nr rachunku bankowego: NBP O/O Kielce 42 1010 1238 0840 5518 9320 0000 Nazwa i adres Zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 65B, 25-389 Kielce Tytuł:„Wadium – przetarg nieograniczony Nr spr. 0500-OP.261.0.3.2018 - „ Świadczenie usług ochrony i mienia i monitoring systemów alarmowych w KRUS OR w Kielcach i podległych PT” Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na wskazanym powyżej rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których jest mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 4. W przypadku składania wadium w formie poręczenia lub gwarancji Wykonawca powinien zapewnić, aby te dokumenty zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierały co najmniej: - dokładną nazwę Zleceniodawcy-Wykonawcy, - dokładną nazwę i adres beneficjenta poręczenia/gwarancji- Zamawiającego, - dokładną nazwę i adres poręczyciela/gwaranta, - kwotę wadium, - termin ważności poręczenia/gwarancji- który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, tj. 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert, - zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacji gdy zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 46 ust.4a i ust.5 ustawy. Zamawiający wymaga, aby kopię przelewu, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium umieścić w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem „WADIUM” i złożyć wraz z ofertą, natomiast kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. 5. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie zostanie zabezpieczona wadium przez Wykonawcę lub Wykonawca wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 6. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium wszystkim Wykonawcom, z zastrzeżeniem pkt 11, po wyborze najkorzystniejszej oferty (lub po unieważnieniu postępowania), z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1) CENA 60,00
2) Personel Wykonawcy skierowany do fizycznej ochrony osób i mienia 30,00
3) Czas dojazdu grupy interwencyjnej 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach. Zgodnie z art. 142 ust.5 i art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku ustawowej zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie realizacji zamówienia- Wykonawca ma prawo naliczania wynagrodzenia brutto z zastosowaniem stawki obowiązującej w dacie wystawiania faktury, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Wykonawca udowodni, że zmiana ta ma wpływ na wzrost kosztów realizacji zamówienia, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Warunki wprowadzenia powyższych zmian do umowy określone zostały we wzorze umowy ( Załącznik nr 11 do SIWZ).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-24, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie pomieszczeń socjalnych - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania18-10-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie pomieszczeń socjalnych (korytarze, szatnie, kuchnie, WC) przy ul. Karpia. Praca ok. 3 godzin (od godz. 18.15) od poniedziałku do piątku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI