„Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna mienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
„Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna mienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOstróda
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-02-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia516911-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 516911-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.: „Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna mienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 28032088000000, ul. S. Czarnieckiego   28 , 14-100   Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 644 12 44, , e-mail m.bawolska@zuokrudno.pl, , faks 89 648 41 82.
Adres strony internetowej (URL): www.zuokrudno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zuokrudno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zuokrudno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp.z o.o. ul.Czarnieckiego 28,14-100 Ostróda

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna mienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.”
Numer referencyjny: DZP1/zp/4/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: a. stała, we wskazanych przypadkach całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna mienia Zamawiającego, w tym obiektów, o których mowa w pkt 2 opz celem zabezpieczenia przed wszelkimi zagrożeniami, w szczególności ochrona: przed włamaniem, kradzieżą, pożarem, dewastacją, czy powstaniem jakiejkolwiek szkody w osobach lub mieniu, b. ochronie podlegają nieruchomości gruntowe oraz budynkowe, w szczególności hale, magazyny, zaplecze socjalne, biurowiec, baza transportowa, parking, infrastruktura techniczna, kwatery składowiska — wszystko wraz z wyposażeniem, urządzeniami, pojazdami, sprzętem i innymi ruchomościami stanowiącymi własność lub będących w zarządzie Zamawiającego oraz przyległa do Obiektów strefa (dalej: Obiekty), c. ochrona przed zniszczeniem, uszkodzeniem Obiektów mogącym stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, d. zabezpieczenie przed wtargnięciem na teren chroniony osób nieupoważnionych, e. zabezpieczenie przed wjazdem na chronione Obiekty nieupoważnionych pojazdów , osób i zwierząt, f. w przypadku zagrożenia dla mienia Zamawiającego, a w szczególności w przypadku wtargnięcia na teren chronionych obiektów nieupoważnionych osób lub zwierząt, natychmiastowa interwencja zmotoryzowanego patrolu w celu wyeliminowania zagrożenia, g. stała i bezpośrednia kontrola swoich pracowników ochrony pełniących obowiązki w ramach niniejszej umowy, udokumentowana za każdym razem wpisem w księdze przebiegu służby, h. w uzasadnionych przypadkach zatrzymanie sprawcy włamania, kradzieży lub innego przestępstwa dokonanego na szkodę Zamawiającego i niezwłoczne przekazanie Policji i innym właściwym służbom, i. w sytuacjach losowego zagrożenia pożarem, zalaniem wodą lub innego zdarzenia obowiązkiem pracowników ochrony będzie niezwłoczna interwencja zmierzająca do zapobieżenia szkodzie lub jej ograniczenia, zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciw mieniu Zamawiającego, przeciwdziałania powstania szkód w Obiekcie i mienia Zamawiającego. j. Zamawiający wymaga zamontowania w Zakładzie w m. Rudno 17 systemu kontroli pracowników ochrony ( czytników ), które będą potwierdzały obchody pracowników w następujących miejscach : - hala sortowni min. 3 czytniki - plac biologii min. 2 czytniki - kwatera nr II – min. 1 czytnik - kwatera nr III.1 – min. 1 czytnik - zbiorniki na odcieki – 1 czytnik przy każdym zbiorniku ( łącznie 3 czytniki ) Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca udostępni potwierdzenie wykonanych obchodów – rejestry z czytników. Szczegółowe warunki dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia opisane są w projekcie umowy stanowiącej Załącznik Nr 9 do niniejszego SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z lokalizacją Obiektów, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, a także uzyskał, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie powszechnie dostępne, dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 2. Miejsce i czas wykonania zamówienia: 1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o., Rudno 17 gmina Ostróda : codziennie - całodobowo ochrona wykonywana przez dwóch pracowników ochrony jednocześnie, 2. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Instalacja Sortowni w miejscowości Zbożne 2, gmina Morąg: a) w dni robocze: - 1500-700 ochrona wykonywana przez jednego pracownika ochrony b) w soboty, niedziele, święta: - całodobowa ochrona wykonywana przez jednego pracownika ochrony 3. Stacja Przeładunkowa w miejscowości Lipowiec 53d, gmina Kurzętnik : a) w dni robocze: - 1500-700 - ochrona wykonywana przez jednego pracownika ochrony b) w soboty, niedziele, święta: - całodobowo ochrona wykonywana przez jednego pracownika ochrony 4. Stacja Przeładunkowa w miejscowości Półwieś 26a gmina Zalewo: a) w dni robocze: - 1500-700 -ochrona wykonywana przez jednego pracownika ochrony b) w soboty, niedziele, święta: - całodobowo ochrona wykonywana przez jednego pracownika ochrony 5.Stacja Przeładunkowa w miejscowości Iława ul. Komunalna 1, gmina miejska Iława: a) w dni robocze: - 1500-700 - ochrona wykonywana przez jednego pracownika ochrony b) w soboty, niedziele, święta: - całodobowo ochrona wykonywana przez jednego pracownika ochrony

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-03-28   lub zakończenia: 2019-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-03-28 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 5.3.1. Wykonawca spełni warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o którym mowa w pkt. 5.2.1.a) SIWZ jeżeli wykaże że: posiada koncesje, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim unii europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 5.3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże/przedłoży: a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.3.3 Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże/przedłoży: a) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie-wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. b) wykaz narzędzi wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.4 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art.25 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie wstępne o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru na załączniku nr 3 i 4), pozostałe dokumenty wymagane w pkt 6.3 i 6.4 składa na wezwanie zamawiającego na zasadach ujętych w art. 26 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załączniki nr 2 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o którym mowa w pkt. 5.3.1. zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp : a) posiadanie przez Wykonawcę koncesji udzielonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na obszarze , na którym będzie wykonywane zamówienie, zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016r, poz.1432).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp : a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 500 000zł Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu 6.3 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów składanych przez wykonawcę w postepowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp : a) Wykaz usług, w którym wykaże że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na ochronie osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączeniem dowodów. Załącznik nr 5 do SIWZ Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są: • referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, • oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. W przypadku, gdy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających należyte wykonania tych usług. b) Wykaz narzędzi , w którym oświadczy że dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego: zmotoryzowaną Grupą Interwencyjną oraz posiada lub otworzy najpóźniej w dniu podpisania umowy stacjonarne biuro w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego, w którym to biurze rezyduje na stałe osoba upoważniona do działania w imieniu Wykonawcy - Załącznik Nr 7 do SIWZ c) Wykaz osób , w którym wykaże ,że dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług: 1. osoby na stanowiskach pracownika ochrony-stanowiska całodobowe minimalne kwalifikacje: uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, tj. posiada aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji; wymagana liczba osób: w ilości zapewniającej wykonanie usługi w wymaganym zakresie i czasie przez kwalifikowanych pracowników ochrony 2.osoby na stanowiskach pracownika ochrony wymagana liczba osób: w ilości zapewniającej wykonanie usługi w wymaganym zakresie i czasie przez pracowników ochrony . Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego wykazu osób oraz oświadczenia. Załącznik nr 6 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.2. Inne dokumenty (jeśli dotyczy): - oświadczenie Wykonawcy dotyczące zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ, - pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10 000,00 zł.(dziesięć tysięcy złotych) 10.2 Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, nr 42, poz.275 ze zm). 2) W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela. 3) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych wykonawca winien przedłożyć pisemna gwarancje udzielona przez bank lub firmę ubezpieczeniowa, obowiązującą przez okres związania ofertą określony w SIWZ. 4) W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela, obowiązujący przez okres związania ofertą określony w SIWZ. 5) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi(pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a) Ustalać beneficjenta gwarancji Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17,14-100 Ostróda b) określać kwotę gwarantowaną w zł(ustaloną w SIWZ) c) określać termin ważności,(wynikający z SIWZ) d) określać przedmiot gwarancji,(wynikający z SIWZ) e) być gwarancja nie odwoływalną, bezwarunkowa płatną na każde żądanie Zamawiającego 6) Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.3 Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy je przelać na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Millenium Nr konta 49 1160 2202 0000 0001 1609 1559 z adnotacją: Wadium –„ Stała, bezpośrednia ochronę fizyczna mienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.” UWAGA! Pod rygorem odrzucenia oferty niedopuszczalna jest wpłata gotówki celem wniesienia wadium w formie pieniężnej zarówno jeżeli zostanie dokonana w kasie Zamawiającego jak również jeżeli zostanie dokonana w banku Millennium wprost na ww. rachunek 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach bezgotówkowych należy złożyć w ofercie. 10.4 Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 10.5 Zwrot wadium. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie „poświadczona za zgodność oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona ”za zgodność z oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1 , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 95,00
Czas przyjazdu grupy interwencyjnej 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. W przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty7 wykonania zamówienia przez Wykonawcę Strony podejmą negocjacje mające na celu zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3 poniżej. 4) sposobu wykonania usługi, w szczególności co do godzin wykonywanych usług, jeśli zmiana taka nie spowoduje konieczności zmiany wynagrodzenia i nie będzie wykraczała poza zakres przedmiotu zamówienia określony w SIWZ, 5) przeszkód technicznych uniemożliwiających zastosowanie przyjętych w SIWZ rozwiązań, 6) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy, 7) jeżeli przyczynia się do lepszego, pełniejszego spełnienia celu określonego w Umowie, w szczególności usprawnienia wykonywania usługi strona wnioskująca o zmianę umowy', przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony są zobowiązane do zawarcia aneksu do Umowy zawierającego zmianę wynagrodzenie o zmienioną stawkę od dnia jej wejścia w życie i obciążenia zwiększoną stawką Wykonawcy. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2) -3) powyżej ciężar dowodu w zakresie wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę spoczywa na Wykonawcy. 5. W przypadku, gdy Wykonawcę wykaże okoliczność, o której mowa w ust. 2 pkt 2) -3) powyżej Zamawiający nie odmówi zawarcia pisemnego aneksu do Umowy zawierającego zmianę wynagrodzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie płytek na schodach zewnętrznych, okolice Śremu
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania23-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Płyktarz potrzebny do ułożenia płytek na schodach zewnętrznych do budynku biurowego - ok. 80-100 m2, okolice Śremu, Kórnika
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI