"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap I - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSośnicowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Sośnicowice
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-22
 • Numer ogłoszenia528760-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528760-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Gmina Sośnicowice: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap I - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sośnicowice, krajowy numer identyfikacyjny 53994000000000, ul. Rynek  19 , 44-153  Sośnicowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2387191 w. 330, e-mail um@sosnicowice.pl, faks 322 387 550.
Adres strony internetowej (URL): http://sosnicowice.i-gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi-w-2019r.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap I - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich"
Numer referencyjny: ZP-4/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap I - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich” realizowanego w ramach przetargu ZP-3/2019. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone będzie w zakresie robót sieci kanalizacyjnych; robót drogowych, konstrukcyjno- budowlanych oraz elektrycznych, a także wyznaczenie osób pełniących nadzór inwestorski w powyższym zakresie, we wszystkich miejscach do tego koniecznych w oparciu o własny sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi, mające na celu: 1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie koniecznym do prawidłowego i płynnego przebiegu robót budowlanych. 3) Koordynację czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wymaganych specjalności 4) bieżący nadzór nad robotami budowlanymi 5) inicjowanie i prowadzenie narad technicznych na terenie budowy odbywających się raz w tygodniu oraz prowadzenie rejestru narad technicznych, sporządzanie protokołów z narad technicznych i przekazywania kopii protokołów uczestnikom rad technicznych, 6) uczestniczenie we wszystkich naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach roboczych dotyczących realizacji przedmiotu umowy, sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie kopii protokołów ich uczestnikom, 7) pełnienie obowiązków wynikających z Umowy prowadzone będzie przez Wykonawcę we wszystkich miejscach do tego koniecznych, w oparciu o własny sprzęt ( m.in. środki transportu) niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 8) wykonawca musi posiadać stały telefoniczny kontakt z Zamawiającym. 9) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zgodności wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 10) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania a także sporządzanie z powyższego protokołów, 11) protokolarne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (weryfikacja, merytoryczna akceptacja faktur wykonawcy robót budowlanych potwierdzona pisemnie na odwrocie faktury), 12) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia opinii technicznych dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 13) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 14) wymagania od wykonawcy robót budowlanych wykonania poniższych czynności: 14.1. wykonania i utrzymania zaplecza budowy, instalacji, zabudowań tymczasowych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwej realizacji prac, 14.2. zabezpieczenia i oznaczenia prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania (m.in. tablica informacyjna budowy) przez cały czas realizacji prac, 14.3. dopilnowanie Wykonawcy robót do sporządzania dokumentacji fotograficznej (wraz z opisem – nr działki, data, punkty charakterystyczne, urządzenia na nieruchomości itp.) trasy kanalizacji przed przystąpieniem do robót, 14.4. współpraca z Wykonawcą robót w opracowaniu i uzyskaniu (łącznie z zatwierdzeniem we właściwej instytucji) niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej dot. projektu organizacji ruchu drogowego, oznakowań i zabezpieczenia robót na czas realizacji robót wraz z zapewnieniem zatwierdzonej organizacji ruchu drogowego na czas realizacji robót, 14.5. dokonania na koszt wykonawcy robót budowlanych stosownych korekt wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień itp. koniecznych do prawidłowego wykonania sieci, instalacji w przypadku stwierdzenia kolizji wykonywanych robót ze znajdującymi się w terenie obiektami budowlanymi lub elementami infrastruktury technicznej, 14.6. nadzór nad usuwaniem przez wykonawcę robót budowlanych wszelkich wad i usterek w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 14.7. zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem przez cały czas realizacji zadania, 14.8. naprawy ewentualnych uszkodzeń i obiektów oraz usuwania awarii powstałych w wyniku realizacji robót budowlanych, 14.9. dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywania terenu robót w należytym stanie i porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych (m.in. obowiązek prowadzenia robót w taki sposób aby mieszkańcy w sposób ciągły mieli dostęp do swoich posesji), składania i usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych i pomocniczych, 14.10. odtworzenia stanu pierwotnego nieruchomości (nawierzchnie, zieleń, nasadzenie, napraw ogrodzeń itp.), w których wykonywane były roboty stanowiące przedmiot umowy – uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę robót budowlanych. W szczególności wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemnie oświadczenie właściciela nieruchomości o jej odtworzeniu do stanu pierwotnego, 14.11. pisemnego potwierdzenia (zaświadczenia) złożenia odpadów powstałych w wyniku realizacji robót budowlanych do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania, 14.12. przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm), 14.13. realizowania robót budowlanych z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z uzgodnień dokonanych z podmiotami zarządzającymi nieruchomościami, obiektami lub urządzeniami, w tym: sporządzenia i przekazania dokumentacji powykonawczej, zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia prac w wymaganych terminach, uzgadniania szczegółowych warunków realizacji robót budowlanych, wnoszenia koniecznych i wymaganych opłat, 15) weryfikacja kompletności pisemnych oświadczeń właścicieli poszczególnych nieruchomości o ich odtworzeniu do stanu pierwotnego przez wykonawcę robót budowlanych. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do sporządzenia pisemnego oświadczenia o kompletności przedmiotowych oświadczeń. 16) weryfikacja i pisemna akceptacja dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane atesty, certyfikaty, itd. stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizacji robót budowlanych, 17) weryfikacja i pisemna akceptacja wszelkiej dostarczonej przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji kompletowanej w trakcie realizacji robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przygotowanych do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze, 18) monitorowanie obsługi geodezyjnej wykonawcy robót budowlanych, 19) weryfikowanie i pisemne zatwierdzanie sporządzonej przez wykonawcę robót budowlanych kompletnej dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjno-kartograficznej, 20) pisemne zatwierdzanie sporządzonego przez wykonawcę robót budowlanych planu realizacji robót wraz z planem zagospodarowania placu budowy, 21) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, ppoż, 22) pisemne informowanie Zamawiającego o zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych problemach technicznych i innych problemach związanych z realizacją robót, 23) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonym nadzorem robót budowlanych, 24) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania nadzorowanych robót budowlanych, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć jeżeli ta szkoda ma związek z jego działalnością, 25) sporządzanie kwartalnych raportów z nadzorowanych robót . W raporcie kwartalnym należy zawrzeć: a) szczegółowy wykaz robót wykonanych podczas okresu sprawozdawczego oraz narastająco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, b) zakres przeprowadzonych kontroli jakości użytych materiałów, c) analizę zgodności postępu robót w ramach realizacji zamówienia z harmonogramem rzeczowo-finansowym, d) informacje o napotkanych problemach oraz podjętych działaniach prewencyjnych i środkach zaradczych, e) dokumentację fotograficzną robót ( CD), f) opis działań własnych inspektorów, g) zestawienie decyzji podjętych przez Inspektorów w okresie sprawozdawczym, h) informację dotyczącą pracy personelu inspektorów nadzoru (ilość przeprowadzonych nadzorów, odbytych spotkań, Rad Budowy , narad technicznych . Raport kwartalny powinien dla swej ważności zostać zatwierdzony przez Zamawiającego. 26) sporządzenie raportu końcowego po zakończeniu realizacji inwestycji . W raporcie końcowym należy zawrzeć: a) opis zamówienia ( zakres rzeczowy), b) kopie protokołów odbioru robót, c) dokumentację powykonawczą , d) raporty z rozruchu i/ lub prób końcowych i eksploatacyjnych/ e) wykaz decyzji , i innych pozwoleń wymaganych dla poprawnej eksploatacji, f) wyniki przeprowadzonych badań, prób, i testów jakości , g) pełną dokumentacje fotograficzną z realizacji zamówienia Raport końcowy powinien dla swej ważności zostać zatwierdzony przez Zamawiającego. 27) współpracowanie (na wezwanie Zamawiającego) z instytucjami nadzorującymi wdrażanie oraz kontrolującymi realizację projekty współfinansowanego z RPO WSL, w tym sporządzanie wymaganych wyjaśnień i kompletowanie niezbędnych dokumentów, 28) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych wykonawcy robót budowlanych, odbiór robót budowlanych wykonanych w okresie gwarancyjnym wykonawcy robót budowlanych – bez dodatkowego wynagrodzenia – zgodnie z zasadami podanymi w § 11 niniejszej umowy, Wykonawca będzie pozostawać w dyspozycji Zamawiającego w ten sposób, iż na wezwanie Zamawiającego uczestniczyć będzie w czynnościach zgłaszania wad, odbiorów pogwarancyjnych, odbiorów po usunięciu wad. 29) dokonywanie odbiorów robót częściowych, końcowych, gwarancyjnych oraz sporządzanie z powyższych czynności protokołów. 30) dokonywanie na bieżąco odbiorów robot zanikowych i zakrywających, 31) niezwłoczne pisemne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich przerwach w realizacji robót, 32) akceptowanie w formie pisemnej i wprowadzanie do realizacji rozwiązań zamiennych, 33) koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 34) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii projektanta nadzorowanych robót budowlanych, 35) bieżące kontrolowanie prowadzenia dziennika budowy, 36) podejmowanie decyzji i wydawanie opinii technicznych w imieniu Zamawiającego w zakresie wymaganym przez umowę, nie pociągających za sobą skutków finansowych, 37) pisemne informowanie Zamawiającego, w terminie do 1 dnia roboczego od powzięcia informacji o wystąpieniu konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, nie uwzględnionych w umowie o realizację robót budowlanych, 38) niezwłoczne pisemne powiadomienie Zamawiającego o wszystkich robotach nie objętych umową o roboty budowlane, a niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo wykonywania robót lub zabezpieczenie przed awarią, 39) wstrzymania robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bądź spowodować znaczne straty materialne. 40) analizowania sytuacji i pisemnego rekomendowania zamawiającemu rozwiązania problemu i/lub pisemnego zatwierdzenia planu działania wykonawcy robót przedstawionego na taką okoliczność , w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej. 41) kontrolowanie terminów obowiązywania wszystkich świadectw jakości, certyfikatów, norm, aprobat, polis ubezpieczeniowych, gwarancji, itp., za które wykonawca robót jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami realizacji umowy o roboty budowlane. 42) przeprowadzanie regularnych inspekcji prowadzonych robót, kontroli jakości dostarczanych materiałów , urządzeń oraz wykonanych robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami realizacji umowy o roboty budowlane. 43) zamawiający wymaga aby inspekcje prowadzonych robót odbywały się nie rzadziej niż 5 razy w tygodniu, w dni powszechne w godzinach od 7-15-tej , a przypadku robót zanikowych lub innej konieczności świadczenia usług nadzoru niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej umowy również w innych dniach, oraz obecności pozostałych specjalistów – inspektorów nadzoru w zakresie dostosowanym do realizacji robót w danej branży. Świadczenie usługi będzie każdorazowo potwierdzane podpisem na liście obecności w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach , adres: ul. Rynek 19 44-153 Sośnicowice. 44) pisemnego zatwierdzenia dostarczonych próbek wszelkich materiałów i urządzeń wbudowanych w roboty i dostarczonych zgodnie z warunkami realizacji zamówienia na roboty. 45) pisemnego opiniowania i zatwierdzenia sporządzanych przez wykonawcę robót instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. 46) prowadzenie ewidencji usterek i czynności podjętych w celu ich usunięcia dla zamówienia na roboty budowlane. 47) egzekwowanie od wykonawcy robót bieżącego harmonogramu rzeczowo- finansowego budowy, jego ocena w zakresie finansowym i terminowym oraz przekazanie go Zamawiającemu wraz z własnym stanowiskiem (w formie pisemnej). 48) udzielanie wyjaśnień wykonawcy robót w przypadku jakichkolwiek rozbieżności we właściwych dokumentach oraz pełnienie roli rozjemcy w sporach pomiędzy stronami konfliktów. 49) W razie potrzeby, w porozumieniu z Zamawiającym wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez wykonawcę robót lub inwestora oraz dokonanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień. 50) kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych wykonawcy robót. 51) weryfikacja przygotowanych przez wykonawcę robót dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszenia zakończenia robót oraz pisemne potwierdzenie ich poprawności i kompletności. 52) przyjmowanie wystąpień wykonawcy robót zawierających żądanie dodatkowej zapłaty oraz wydawanie wykonawcy robót dyspozycji co do dalszych środków jakie ma przedsięwziąć po porozumieniu z Zamawiającym. 53) pisemne potwierdzenie w terminie 3 dni, ilości i wartości kosztorysowych zawartych w kosztorysach powykonawczych złożonych do rozliczenia przez Wykonawcę robót budowlanych. 54) weryfikacja i pisemne zaopiniowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego pośredniego oraz końcowego zamówienia na roboty budowlane. 55) przygotowanie w oparciu o dokumenty dostarczone przez Wykonawcę robót oraz udostępnione przez Zamawiającego dwóch egzemplarzy dokumentacji koniecznej do dokonania zgłoszenia zakończenia budowy.

II.5) Główny kod CPV: 79714000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-01-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponując lub będą dysponować: 1) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalizacji instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która w okresie ostatnich 5 lat nadzorowała pracę nad co najmniej 2 robotami budowlanymi polegającymi na budowie sieci kanalizacyjnej o łącznej długości min. 10 km w ramach jednego zadania (osoba ta będzie pełniła funkcję wiodącego inspektora nadzoru – koordynatora inspektorów nadzoru); 2) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej ; 3) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej; 4) osobą posiadającą uprawnienia elektryczne. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Zdolność techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania sie ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 SIWZ ust. 1 i 2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej: 1) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ, Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie zawodowe osoby Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 1. Zgodnie z art. 144 u.p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w zakresie: a) zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, c) zmiany terminu realizacji zamówienia, d) ograniczenia zakresu usług Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodują, że realizacja Umowy na Roboty Budowlane lub jego części nie dojdzie do skutku, o ten zakres Robót, który nie został wykonany i związanej z tym zmiany wysokości wynagrodzenia. e) zmiany dotyczące treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian adresów (w tym adresu poczty elektronicznej), numerów telefonów, faksu, numeru konta bankowego, etc. f) zmiany podmiotu, którego Wykonawca wykazał w Ofercie jako podmiot, z którego zasobów Wykonawca będzie korzystał przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku zmiany podmiotu, który Wykonawca wykazał w Ofercie jako podmiot, który oddał Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że dysponuje własnymi zasobami spełniającymi warunki określone w SIWZ lub zobowiązanie nowego podmiotu, do udostępnienia Wykonawcy co najmniej takich samych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. Brak takiego zobowiązania należy traktować jako brak zgody ze strony Zamawiającego na zmianę wykazanego w Ofercie podmiotu i stanowić będzie naruszenie warunków Umowy przez Wykonawcę. g) zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ewentualna zmiana będzie dotyczyła jedynie osób skierowanych do wykonania przedmiotu Umowy, których wysokość wynagrodzenia jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę; h) zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, i) zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt g), h), i) strona wnioskująca o zmianę ma obowiązek szczegółowo uzasadnić wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Druga strona ma prawo do weryfikacji zasadności wniosku. Wniosek musi być złożony w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów powodujących zmianę. Wykonawca wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej, winien przedłożyć ostatni dostępny Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA), dla każdej osoby, dla której Wykonawca składa wniosek o zmianę. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie, w przypadkach, o których mowa w powyżej w pkt g), h), i) od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dokonujące te zmiany. 3. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy Inspektora nadzoru. W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w wypełnianiu przez inspektora nadzoru obowiązków lub też niewłaściwego wywiązywania się przez niego z obowiązków określonych Umową bądź rezygnacji, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego zastępstwa przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje. 4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastąpienia Inspektora nadzoru. Brak zatwierdzenia tego kandydata przez Zamawiającego powoduje, iż Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do zatwierdzenia kandydata na Inspektora nadzoru przez Zamawiającego (w formie pisemnej).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-01, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę obsługę kadrowo-płacową - Gliwice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania10-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę obsługę kadrowo-płacową w poniższym zakresie: 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Przygotowanie materiałów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, umów cywilno-prawnych, uposażeniami, zmianą stanowiska pracy oraz prowadzenie ewidencji. 3. Prowadzenie ewidencji zatrudnionych i zwolnionych pracowników oraz ruchu osobowego. 4. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnień lekarskich. 5. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników i ich rodzin. 6. Systematyczne i terminowe przekazywanie informacji do ZUS Płatnik" zgodnie z posiadaną dokumentacją. 7. Przygotowywanie wypłat wynagrodzeń dla wszystkich pracowników i zleceniobiorców 8. Bieżące prowadzenie kart wynagrodzeń oraz dokumentacji pracowników. 9. Prawidłowe rozliczanie wynagrodzeń zgodne z obowiązującymi przepisami skarbowymi oraz ZUS-owskimi. 10. Prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb GUS, innych jednostek 11. Kompletowanie dokumentacji do wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich oraz do urlopów wychowawczych. 12. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rozliczeń z ZUS 13. Realizacja wniosków egzekucyjnych oraz potrąceń. Bieżące załatwianie związanej z tym korespondencji. 14. Rozliczanie pracowników objętych podatkiem dochodowy, potrącanie zaliczki na podatek dochodowy oraz sporządzanie PIT-ów dla urzędów skarbowych. 15. Bieżące zapoznanie się z przepisami dotyczącymi płac oraz prawidłowe ich stosowanie. 16. Wypisywanie zaświadczeń o dochodach na prośbę pracowników i zleceniobiorców 17. Udzielanie informacji odnośnie wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom i zleceniobiorców. 18. Bieżące kompletowanie dokumentów płacowych oraz właściwe ich przechowywanie i zabezpieczenie. 19. Przekazywanie do archiwum zgromadzonych dokumentów. 20. Terminowe rozliczanie składek PFRON i sporządzanie deklaracji. 21. Obsługa administracyjna Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych. 22. Tworzenie i aktualizacja regulaminów pracy, płac i innych 23. Legalizacja obcokrajowców (wyrabianie Oświadczeń o powierzeniu pracy, itp.)
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI