Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na dwa zadania
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-10
 • Numer ogłoszenia503707-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503707-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.

Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na dwa zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. prowadzi postępowanie w imieniu Miasta Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego na podstawie pełnomocnictwa nr ZTM.DO.0103.47.2016 z dnia 30.09.2016r.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul. ul. Matejki  57 , 60770   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8694 800; 8694 801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694 809.
Adres strony internetowej (URL): www.zkzl.poznan.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zkzl.poznan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na dwa zadania
Numer referencyjny: DE.341-2/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na dwa zadania: 1) Zadanie nr 1 – świadczenie usługi na terenie dworców autobusowych; a) Dworzec autobusowy Jana III Sobieskiego, ul. Franciszka Stróżyńskiego 40, 60-688 Poznań, z działką o powierzchni 25122 m2, na której znajduje się zadaszenie peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, częściowo piętrowy o powierzchni zabudowy 623,3 m2. Budynek obejmuje poczekalnię dla podróżnych wraz z toaletami, Punkt Obsługi Klienta, pomieszczenie dyżurnych ruchu, pomieszczenia socjalne oraz sanitariaty na I piętrze, a także zadaszony teren przechowalni na rowery. b) Dworzec autobusowy Rataje, ul. Bolesława Krzywoustego 19, 61-144 Poznań, z działką o powierzchni 10696 m2, na której znajduje się zadaszenie peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, częściowo piętrowy o powierzchni użytkowej 407,82 m2. Budynek obejmuje hol dworcowy wraz z toaletami na parterze, Punkt Obsługi Klienta, wynajmowane na cele komercyjne pomieszczenia użytkowe, pomieszczenie dyżurnych ruchu oraz umiejscowione na I piętrze pomieszczenie socjalne wraz z toaletami. c) Dworzec tramwajowo-autobusowy Junikowo, ul. Grunwaldzka 347, 60-166 Poznań, z działką o powierzchni 9597 m2, na której znajdują się zadaszenia peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, częściowo piętrowy o powierzchni użytkowej 150,4 m2. Budynek obejmuje Punkt Obsługi Klienta, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, toalety dla podróżnych, wynajmowane na cele komercyjne pomieszczenie użytkowe oraz umiejscowione na I piętrze pomieszczenie socjalne wraz z toaletami. d) Dworzec autobusowy Śródka, ul. Jana Pawła II 4, 61-139 Poznań, z działką o powierzchni 10523 m2, na której znajdują się zadaszenia peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, parterowy o powierzchni użytkowej 238 m2. Budynek obejmuje Punkt Obsługi Klienta, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, toalety dla podróżnych, wynajmowane na cele komercyjne pomieszczenia użytkowe, pomieszczenie dyżurnych ruchu oraz pomieszczenie socjalne wraz z toaletami. 2) Zadanie nr 2 – świadczenie usługi na terenie siedziby Zarządu Transportu Miejskiego a) Siedziba Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe (w tym Punkt Obsługi Klienta) usytuowane na parterze, I, II, III, IV piętrze wraz z pomieszczeniami przynależnymi (ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, pomieszczenia socjalne i sanitarne, poddasze, pomieszczenia piwniczne, pomieszczenia specjalne), o łącznej powierzchni użytkowej i pomocniczej 2873,97 m2. Z tyłu budynku przylega do niego działka o powierzchni 318 m2, w większości utwardzona ażurowymi elementami betonowymi z miejscami postojowymi dla pracowników ZTM. Szczegółowy zakres realizacji Usługi określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, który stanowi Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ oraz w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 10a i 10b do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79711000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 20% szacowanej wartości zamówienia podstawowego w przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju usług
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający informuje, że wnoszenie oświadczeń woli, pism oraz informacji a w tym środków ochrony prawnej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie odbywało się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej. Pisma i oświadczenia przekazywane za pomocą poczty elektronicznej winny być potwierdzone pisemnie. Na podstawie art. 29 ust.3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ców na podstawie umowy o pracę, wszystkich osób wykonujących roboty objęte przedmiotem zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Szczegółowe wymagania z w tym zakresie opisano w pkt. 3.3 SIWZ. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, które zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Zgodnie z art. 36 b ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zwana dalej Ustawą) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat od dnia wszczęcia postępowania, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje przynajmniej trzy usługi tożsame z przedmiotem zamówienia, w budynkach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2), o wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy od podanego powyżej – to w tym okresie, Przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek zgodnie z definicją zawartą w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 j.t.) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje nie mniej niż 1 osobą wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, która będzie pełniła nadzór i koordynację realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje nie mniej niż 5 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, które będą realizowały przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada co najmniej dwie grupy interwencyjne na terenie Miasta Poznania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 9 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - zał. nr 8 do SIWZ .
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zał. nr 5 do SIWZ. 2. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wydanej na podstawie art.3 pkt. l lit. a i b i art.15 ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2213) w związku z art.46 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 j.t. ze zmianami). 3. Oświadczenie o dysponowaniu w trakcie realizacji umowy przynajmniej pięcioma pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 j.t. ze zmianami), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Oświadczenie o dysponowaniu w trakcie realizacji umowy przynajmniej jedną osobą, która będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będzie pełniła nadzór i koordynację realizacji umowy, wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 j.t. ze zmianami), załącznik nr 6 do SIWZ. 5.Oświadczenie o dysponowaniu w trakcie realizacji umowy przynajmniej dwoma grupami interwencyjnymi na terenie Miasta Poznania, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w ramach grup interwencyjnych, załącznik nr 6 do SIWZ. 6.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zał. nr 7 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz których były wykonywane lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia do Zadania nr 1 – przed upływem terminu składania ofert – wadium w kwocie 12 000,00 zł 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia do Zadania nr 2 – przed upływem terminu składania ofert – wadium w kwocie 4 500,00 zł W przypadku złożenia oferty na dwa zadania należy wnieść wadium będące sumą wadiów zadania 1 i zadania 2. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna (np. gwarancji lub poręczenia) z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp. 4. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy. Wadium składane w pieniądzu płatne na nieoprocentowane konto Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie 20,00
Szybkość reakcji grupy interwencyjnej 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w następujących przypadkach: 1) W zakresie nieruchomości będącej w posiadaniu Zarządu Transportu Miejskiego Poznaniu tj. Siedzibie wymienionej w dziale „Definicje” pkt. 1 niniejszej Umowy:: a) przejęcia nieruchomości lub jej części, b) nabycia nieruchomości lub jej części, c) zbycia nieruchomości lub jej części, d) zwrotu nieruchomości na podstawie orzeczeń sądów i organów administracji, e) podziału nieruchomości, f) wyłączenia z eksploatacji obiektu lub jego części, g) w przypadku przekazania nieruchomości innym jednostkom miejskim, 2) W przypadku gdy zmiana Umowy jest konieczna i spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 7 ust. 3 Umowy. 3) W przypadku udzielenia Wykonawcy zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 6 Ustawy PZP, w zakresie powtórzenia tego samego rodzaju usług, w wysokości do 20% szacowanej wartości zamówienia. 4) W przypadku gdy zachodzą okoliczności określone w art. 144 ust. 1, pkt. 2 i pkt. 6 ustawy PZP. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszania zakresu zleconych usług i w związku z tym wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: wystąpienia prac remontowych, inwestycyjnych, zmian organizacyjnych u Zamawiającego, wyłączenia obiektu z eksploatacji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-18, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuje pożyczki 2500 zł - Kościan
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania20-04-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuje pożyczki 2500 zł. Mogę spłacać do 1000 zł max miesięcznie. Przyjmę ofertę nawet z dużym procentem. Choroba w rodzinie spowodowała nagle wydatki a za młodu narobiłem problemów sobie w bazach za opóźnienia. Zarabiam 2900-3100 netto na umowę o pracę na czas określony. Przyjmę każdą ofertę. Proszę o szybka odpowiedz. Pozdrawiam Damian
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI