Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego - II postępowanie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWłocławek
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-11
 • Numer ogłoszenia570279-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 570279-N-2018 z dnia 2018-06-11 r.

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek: Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego - II postępowanie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
55%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, krajowy numer identyfikacyjny 910866910, ul. ul. Zielony Rynek  11/13 , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (54) 414 40 00, e-mail zamowienia@um.wloclawek.pl, faks (54) 414 42 57.
Adres strony internetowej (URL): http://www.wloclawek.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.um.wlocl.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Biuro Obsługi Mieszkanców - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek, Urząd Miata Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego - II postępowanie
Numer referencyjny: BZP.271.33.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek oraz monitoring lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w Archiwum zakładowym mieszczącym się przy ul. Ptasiej 2a. W zakres zadania wchodzi: I. Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, polegająca na świadczeniu usługi w zakresie ochrony fizycznej obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną, sprawowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czterech obiektów/posterunków Urzędu Miasta Włocławek zlokalizowanych we Włocławku przy:  Zielonym Rynku 11/13, budynek A,  Zielonym Rynku 11/13, budynek B i budynek C,  ul. Kościuszki 12,  ul. 3 Maja 22. W każdym z ww .obiektów zlokalizowany zostanie jeden posterunek, każdy w obsadzie jednoosobowej. Usługa wykonywana będzie w dniach i w godzinach wskazanych poniżej:  poniedziałki, środy, czwartki – w godz. 15:30-7:30;  wtorki – w godz. 17:00-7:30;  piątki – w godz. 14:00-7:30;  soboty, niedziele oraz inne dni wolne od pracy (święta) całodobowo, w godz. 7:30-7:30. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są stawić się w obiektach Zamawiającego min. 15 minut przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Dopuszcza się zmiany czasu rozpoczęcia i zakończenia ochrony w przypadku zmiany w organizacji pracy urzędu. W celu zabezpieczenia mienia przed próbami dewastacji, uszkodzenia, bądź kradzieży, w tym w wyniku włamania z zewnątrz jak i wewnątrz ochranianych budynków, w celu ochrony w sytuacjach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na terenie chronionych obiektów do obowiązków pracowników ochrony należeć będzie między innymi:  podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionych obiektów,  dokonywanie obchodów obiektów/posterunków, co najmniej raz na 2 godziny zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie przed pożarem i zalaniem pomieszczeń,  ochrona obiektów oraz mienia Zamawiającego w szczególności przed: rabunkiem, włamaniem, zalaniem, pożarem, napadem, kradzieżą, dewastacją, uszkodzeniem oraz przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń,  w sytuacjach szczególnego zagrożenia – ścisła współpraca ze służbami publicznymi: Policją, strażą pożarną, strażą miejską itp.,  udostępnianie pomieszczeń urzędu po godzinach pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy na podstawie zezwolenia pisemnego oraz prowadzenie stosownej ich ewidencji (z podaniem imienia i nazwiska osoby, godziny wejścia i wyjścia, kluczy, jakie zostały tej osobie udostępnione oraz wszelkich spostrzeżeń i uwag),  przyjmowanie i wydawanie kluczy pracownikom Urzędu,  przekazywanie obiektów po zakończeniu każdej zmiany osobie kierującej ochroną obiektów Zamawiającego,  znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu, instalacji ppoż. oraz zaworów wodnych,  wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem obiektów, zleconych przez Zamawiającego,  załączanie i rozbrajanie lokalnego systemu alarmowego,  prowadzenie „książki raportów ze służby”, której zapisy będą obejmować: • obsadę personalną pracowników ochrony na zmianie, • czas ich pracy, • zwięzły opis zaistniałych wydarzeń w toku służby, • fakt przeprowadzenia kontroli przez osoby funkcyjne. Zapis kontroli ma odzwierciedlać zagadnienia poddane sprawdzeniu, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wnioski, jakie działania podjęto celem ich usunięcia.  ochrona obiektów, pomieszczeń i urządzeń Zamawiającego przed dostępem do nich osób nieuprawnionych,  stosowanie wewnętrznych procedur funkcjonujących u Zamawiającego,  sprawdzanie pomieszczeń po wyjściu personelu sprzątającego, w tym w szczególności: zamknięcie okien, zgaszenie świateł, zamknięcie drzwi, dokręcenie kranów,  bezzwłoczne powiadamianie organów ścigania, innych służb oraz Zamawiającego o czynach przestępczych zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego oraz zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia odpowiednich organów i służb,  otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do ochranianych obiektów. Wymagania szczegółowe: 1) Pracownicy Wykonawcy, wykonujący obowiązki na poszczególnych obiektach/posterunkach, muszą być zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz posiadać co najmniej roczne doświadczenie w dozorowaniu obiektów. 2) Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, wskaże Zamawiającemu listę pracowników, którzy będą kierować ochroną obiektów i wykonywać zadania ochrony fizycznej. Ewentualne zastępstwo lub zmiana pracownika, wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego, co jest warunkiem dopuszczenia przez Zamawiającego pracownika Wykonawcy do wykonywania umowy. 3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu przez 7 dni w tygodniu stały kontakt telefoniczny z pracownikiem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy. 4) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników ochrony w umundurowanie, identyfikatory imienne, środki łączności bezprzewodowej, przyciski antynapadowe połączone z centrum monitorowania Wykonawcy (w ramach własnej częstotliwości radiowej). Zamawiający pozostawia Wykonawcy swobodę w doborze pozostałego wyposażenia technicznego oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego w ramach obowiązujących przepisów prawnych. 5) Wykonawca zobowiązany jest do kontroli oraz natychmiastowej reakcji i zabezpieczenia stanowiska ochrony – w nieprzekraczalnym czasie do 20 minut – w szczególności przypadku:  braku obsady stanowiska ochrony,  rażących uchybień podczas pełnienia dyżuru przez pracownika ochrony,  stwierdzeniu niedyspozycji pracownika ochrony. 6) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania co najmniej 1 grupy interwencyjnej – GI, działającej na terenie administracyjnym miasta Włocławek, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji) do wsparcia pracowników ochrony na poszczególnych obiektach/posterunkach. Czas dojazdu od chwili wezwania do danego ochranianego obiektu Zamawiającego nie może przekroczyć czasu reakcji grupy interwencyjnej zadeklarowanego w formularzu ofertowym, z zastrzeżeniem, że maksymalny czas reakcji wynosi 15 minut od powiadomienia / zaalarmowania Wykonawcy do przyjazdu grupy interwencyjnej na miejsce interwencji. Grupa interwencyjna, to co najmniej dwóch pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu informacji o zagrożeniu chronionych osób lub mienia Zamawiającego, udają się na teren obiektu Za-mawiającego w celu realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia łączności pomiędzy pracownikami ochrony a mobilnymi grupami interwencyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli działalności grupy interwencyjnej poprzez wezwanie grupy raz na kwartał bez ponoszenia skutków finansowych. 7) W razie stwierdzenia w szczególności: awarii sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, telefonicznej, dźwigów osobowych, pożaru, zalania, włamania, kradzieży, obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne powiadomienie odpowiednich służb oraz Zamawiającego. 8) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, opracować a następnie przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu „Regulamin wykonywania ochrony osób i mienia obiektów Urzędu”. II. Monitoring lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w Archiwum zakładowym mieszczącym się przy ul. Ptasiej 2a, polegający na monitorowaniu sygnałów z lokalnego systemu alarmowego (LSA) zainstalowanego w Archiwum zakładowym Urzędu Miasta Włocławek mieszczącym się we Włocławku przy ul. Ptasiej 2a, w szczególności poprzez:  przyjmowanie i rejestrację sygnałów z LSA przez całą dobę, drogą radiową,  telefoniczne powiadamianie wyznaczonych przez Zamawiającego osób, służb, serwisu oraz w uzasadnionych sytuacjach – Policji, potwierdzonych interwencją specjalnych grup interwencyjnych,  kontrolę załączeń i wyłączeń LSA – powiadamianie o braku załączenia LSA nastąpi po 15 minutach od godzin włączenia LSA określonych przez Zamawiającego,  zapewnienie gotowości do działań ochronnych grupy interwencyjnej i kierowanie jej na miejsce zdarzenia z zadaniami: • przerwania działalności przestępczej, • podjęcia, w miarę możliwości, działań zmierzających do ujęcia sprawców, • fizycznej ochrony obiektu, bez wchodzenia na jego teren do czasu przybycia właściciela/użytkownika lub osoby przez niego upoważnionej oraz Policji, Podjęcie czynnych działań ochronnych powinno nastąpić natychmiast po uzyskaniu sygnału z LSA o alarmie. Czas dojazdu od chwili wezwania do danego ochranianego obiektu Zamawiającego nie może przekroczyć czasu reakcji grupy interwencyjnej zadeklarowanego w formularzu ofertowym, z zastrzeżeniem, że maksymalny czas reakcji wynosi 15 minut od powiadomienia / zaalarmowania Wykonawcy do przyjazdu grupy interwencyjnej na miejsce interwencji. Grupa interwencyjna, to co najmniej dwóch pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu informacji o zagrożeniu chronionych osób lub mienia Zamawiającego, udają się na teren obiektu Za-mawiającego w celu realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Nadajnik radiowy do przekazywania sygnałów z LSA dostarcza Wykonawca. Podłączenia nadajnika radiowego do LSA dokona podmiot/osoba wskazany przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2018 r., do dnia 30 września 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: a) koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, udzieloną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, b) pozwolenie radiowe Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 143 ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne, na używanie urządzeń radiowych (pozwalające na odbieranie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego drogą radiową), obejmujące swym zasięgiem miasto Włocławek.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej trzy usługi polegające na ochronie budynków administracji publicznej, o wartości co najmniej 150 000,00 złotych brutto – każda usługa. Pod pojęciem budynków administracji publicznej rozumie się budynki zajmowane przez or-gany administracji publicznej oraz budynki zajmowane przez sądy, prokuraturę, zakłady karne, więzienia i terenową administrację rządową. Organami administracji publicznej są ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, działające w ich imieniu lub we własnym imieniu inne organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty, które są powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do rozstrzygania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych. b) dysponuje bazą monitoringu zapewniającą przyjmowanie i rejestrację sygnałów z LSA przez całą dobę, drogą radiową z terenu administracyjnego miasta Włocławek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wy-konania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, udzieloną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; 2) pozwolenia radiowego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 143 ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne, na używanie urządzeń radiowych (pozwalające na odbieranie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego drogą radiową), obejmujące swym zasięgiem miasto Włocławek; 3) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 4) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres pro-wadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SIWZ); 5) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 6 do SIWZ); 6) decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub innych dokumentów potwierdzających status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych; 7) dokumentów potwierdzających procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy, 2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Czas reakcji grupy interwencyjnej 20,00
Posiadanie własnej grupy interwencyjnej 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w przypadkach określonych wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 2Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-19, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy złożyć w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam zajęć z tańcem Rock&Roll'owym, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania19-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szanowni Państwo, Chciałbym dowiedzieć się czy w nadchodzącym czasie planowane jest uruchomienie grupy Rock & Roll od podstaw? Zarówno moja partnerka jak i ja nie chcielibyśmy przegapić pierwszych kilku zajęć z uwagi na brak doświadczenia. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, czy honorują Państwo karty Multisport? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź, Z wyrazami szacunku,
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI